Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Kildesamlinger

Her finder du spændende bøger om Kildesamlinger. Nedenfor er et flot udvalg af over 19 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter Frederiksen, Olaf Søndberg & Knud Ryg Olsen
  543,95 - 595,95 kr.

  Bogen indeholder både en fremstilling af danmarkshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Efter hvert kapitel er der et overblik over verdenshistorien, hvilket gør det muligt at se danmarkshistorien i forlængelse af den internationale udvikling. Bogen indeholder også en sammenfattende beskrivelse af den kronologiske sammenhæng i Danmarks historie samt værktøjsafsnit om metode, billedanalyse, projektarbejde og om nutidsnytten af historiestudier. Grundbogsstoffet og kildematerialet er udvalgt, så det både kan anvendes i forbindelse med det kronologiske forløb i samarbejde mellem dansk og historie på første år og i forbindelse med den kronologiske sammenfatning i slutning af tredje år.

 • af Jens Forman
  384,95 kr.

  De kristnes religion indeholder fremstilling og tekster til undervisning i kristendommen. I alt er der valgt 6 sysnvinkler:Oprindelig kristendom - de kristne ideer, som de ses afspejlet i Det ny Testamente, og som urkirken skabte på baggrund af jødedom, Jesus, og hellenisme.Kristendom i nutiden - den kristne uenighed - på tværs af de traditionelle kirkeretninger, ortodoks, katolsk og protestantisk kristendom - mellem fundamentalisters og modernisters opfattelsen af bl. a. Bibel, undere og frelse.Samfundskristendom - kristendom i statskirkernes tid, før Oplysningstiden, dengang kristendom var et altomfattende system, der forklarede naturens gang og den enkeltes skæbne samt legitimerede samfundsorden og lovgivning.Rituel kristendom - kristendom som middel til at styrke og hellige livet, bl. a. gennem de to grundlæggede religiøse handlinger, dåb og nadver.Luthersk og katolsk kristendom - det store kristne opgør på reformationstiden om bl.a. pavens autoritet, bibelens status og vejen til evig frelse.Missionsk og grundtvigiansk kristendom - det interne opgør i den danske Folkekirke om bl.a. opfattelse af Gud, Bibel, kristen moral og især den evige frelse.De kristnes religion er skrevet med en religionsvidenskabelig tilgang. Religion generelt og kristendom specielt ses i bogen som en menneskeskabt konstruktion, der altid kan forklares alene ud fra den historiske situation, samfundsforholdene og menneskelige behov.Bestemte tolkninger ses derfor aldrig som udtryk for "ægte" kristendom, mens andre skulle være "falske". Alle tolkninger er for en religionsforsker principielt lige meget eller lige lidt gyldige, men nogle er naturligvis mere interessante end andre, simpelthen på grund af deres udbredelse og gennemslagskraft.

 • - En historisk mosaik
  af Jeppe Sinding Jensen
  430,95 kr.

  Hvad religion i bund og grund er, har man aldrig rigtigt kunnet blive enige om. Religion handler nemlig ikke kun om tro, men også om etik, politik, psykologi, kunst, litteratur og alt muligt andet, som mennesker har beskæftiget sig med for at skabe en meningsfuld tilværelse.At der er mere end én forklaring kan derfor ikke undre, og Det er religion består af en række bud på svar, i form af små oversatte tekster af 20 kendte filosoffer og forskere fra oplysningstiden frem til i dag - fra David Hume til Claude Lévi-Strauss. Flere af teksterne har ikke tidligere været oversat til dansk.Bogen følger en historisk udviklingslinje og består af tre dele, der belyser religion ud fra forskellige synsvinkler: religionens forbindelse til tro, følelser og moral samt modsætningen til videnskab og fornuft; religion som et psykologisk fænomen; religion som et socialt fænomen. Alle tre dele indledes med en introduktion og omfatter desuden præsentationer af de enkelte filosoffer og forskere.Bogen kan læses på mange måder, men er tænkt som en mosaik af motiver, der lægger op til, at man kan følge tematiske ledetråde og selv sammensætte tekster ud fra bogens forskellige dele.Bogen er rettet mod religionsundervisningen i gymnasiet og på hf, men kan også bruges tværfagligt i forbindelse med fag som historie, filosofi, psykologi, samfundsfag og dansk.Bogen kan også læses uden for en undervisningssammenhæng af folk med interesse for den rolle, religion spiller i den menneskelige kulturs historie og nutid.

 • - mellem kritik og forsvar
  af Poul Storgaard Mikkelsen & Lise Ludvigsen
  400,95 kr.

  Formålet med bogen er at beskrive, hvordan religionens form og funktion ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Bogen indledes med en introduktion, der gennemgår religionens rolle og synet på religion i henholdsvis traditionssamfundet, det moderne og det senmoderne samfund. Der er fokus på den mangfoldighed af religionsudtryk, der ses i det nutidige, senmoderne samfund og dermed også på de institutionaliserede religioners ændrede rolle. Introduktionen følges bl.a. op af tekster inddelt i fem forskellige temaer såsom hjerneforskning og religion, sundhed og sygdom og debatten om intelligent design. Bogen er anvendelig i religionsundervisningen på stx og hf, både på C- og B-niveau. Desuden er bogen brugbar til undervisning i almen studieforberedelse i samarbejde med f.eks. biologi, fysik, samfundsfag og psykologi.

 • - Fællesskab og forbrydelse
  af Peter Frederiksen
  436,95 kr.

  Bogen handler om, hvordan det lykkedes Hitler og de tyske nazister at erobre magten i Tyskland og udvikle den nazistiske førerstat og om 2. Verdenskrigs for- og efterspil. Bogen belyser temaer som nazistisk moral og æstetik, ensretningen, dagligdagen under nazismen, Hitlers krig, jødespørgsmålet og brugen af kunsten som propagandamiddel. Nazismens historie er skildringen af et styre, der på en gang var brutalt og undertrykkende og samtidig udøvede en fascination og tiltrækning på samtiden, der i dag kan være svær at forstå. Bogen forsøger at skildre denne dobbeltkarakter. Bogen indeholder også et rigt kildemateriale, der uddyber og perspektiverer den fyldige fremstilling. Det tredie Rige - fællesskab og forbrydelse er specielt anvendelig for historieundervisningen på ungdomsuddannelserne. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af tidslinier og forslag til tværfaglige forløb.

 • - tro, praksis og sharia
  af Jens Forman
  398,95 kr.

  Introduktion og kommentarer giver – ud fra den internationale faglitteratur og med en religionshistorisk metode – en konkret og nuanceret beskrivelse af islams oprindelse, de 6 trospunkter, de 5 søjler, livsmønstret og ikke mindst shariaen i de 4 klassiske lovskoler samt de 4 centrale sharia-tolkninger i nutiden, sekularisme, modernisme, islamisme og traditionalisme. Tekstmaterialet belyser inden for de tre hovedområder – tro, søjler, sharia - en lang række temaer. Det gælder f. eks: Muhammed og Dommedag, bønnen og valfarten, euro-islam, straffeloven og kvinders manglende ligestilling. Tekstmaterialet består primært af tekster, der belyser et tema indefra, dels de klassiske, normative tekster (Koran og Hadith), dels typiske, muslimske tolkninger i nutiden, også fra Danmark. Hertil kommer en række kritiske – kristne og videnskabelige - tekster, der sætter den muslimske selvforståelse i perspektiv ved at beskrive og vurdere islam udefra. Som i enhver religion defineres islam af sine tilhængere, muslimerne. Derfor findes der mange former for islam, også i Danmark. Dette er søgt illustreret i bogen. Alligevel er der blandt muslimerne stor enighed om trospunkterne (f. eks. profetens enestående status), søjlerne (f. eks. ramadanens ubetingede nødvendighed) og – ikke mindst – shariaen som grundprincip for et retfærdigt samfund (selv om der er stor uenighed om den praktiske udformning). Og det rejser foruroligende spørgsmål, som også stilles i bogen: Er det på grund af shariaen eller religionen, at den muslimske verden har det så vanskeligt med demokrati og menneskerettigheder? Og er det muligt for kvinder at opnå en reel ligestilling i et sharia-påvirket samfund?

 • af Katrine Charlotte Busk
  313,95 kr.

  Danmark i 1800-tallet er en temabog om Danmark i det 18. århundrede med fokus på kunst og kultur.

 • af Karsten Nikolajsen & Thomas Ohnesorge
  284,95 kr.

  Gennem en række centrale temaer i Den Kolde Krig belyses periodens forløb og efterfølgende betydning med perspektivering til de udfordringer, som i dag præger national og international politik.Bogen er bygget op med et indledende overblikskapitel, hvor eleverne præsenteres for en kort kronologisk gennemgang af Den Kolde Krigs forløb og vigtigste tendenser. Herefter følger en række tematiske nedslag i Den Kolde Krigs verden med traditionelle temaer om konflikter og stedfortræderkrige, men også mere utraditionelle om spionage, hverdagsliv og propaganda. Det sidste kapitel tager fat i de koldkrigsreminiscenser, der eksisterer i aktuelle konflikter og debatter.Bogens temaer kan læses uafhængigt af hinanden og i valgfri rækkefølge og indeholder forskellige forslag til fordybelse i form af gruppearbejde, elevpræsentationer og mindre projekter. Hvert kapitel er udstyret med kilder undervejs samt et tematisk fokuseret kildesæt. Eleverne bliver løbende præsenteret for en række forskellige metodiske og teoretiske indgangsvinkler til de enkelte temaer, som giver mulighed for at kvalificere deres faglige forståelse.

 • - Vietnams historie fra kolonitiden til i dag¤fremstilling og kilder
  af Peter Frederiksen
  466,96 kr.

  -

 • af Peter Frederiksen, Olaf Søndberg & Knud Ryg Olsen
  504,95 kr.

  Denne bog indeholder både en fremstilling af verdenshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Bogen beskriver nogle af historiens største revolutioner - den industrielle revolution, den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Derudover indeholder bogen en omfattende behandling af imperialismen, 1. Verdenskrig, kommunismen, børskrakket, fascismens og nazismens fremtog samt 2. Verdenskrig.

 • - Rastafari, vodou og maronernes religion
  af Christian Vollmond, Anders Nielstrup & Sara Møldrup Thejls
  396,95 kr.

  Bogen præsenterer tre levende afro-caribiske religioner:VodouRastafariDe surinamske maroners religionForuden at introducere til afro-caribisk religion udfolder bogen nogle religionssociologiske teorier, som eleverne også kan anvende i arbejdet med andre religioner. Der er således fokus på, hvordan religion indvirker i sociale sammenhænge på grund af sin betydning for fx identitetsdannelse, gruppedynamik, social kontrol og interne konflikter. Også gængse religionsfænomenologiske begreber behandles.Størsteparten af bogens mange spændende kilder er nyoversatte til denne udgivelse. Billedvalget understøtter teori og tekster. Udgivelsen indeholder desuden udførlige ordlister til de mange nye og eksotiske begreber.Bogens didaktiske hovedbestræbelse er at forbinde det eksotiske med det elevnære. Det vil primært ske ved (med udgangspunkt i teoridelen, men udmøntet i opgaverne) at udpege nogle paralleller mellem social, religiøs praksis i Caribien og social praksis i Danmark (familiære bånds betydning, grænsedragning mellem grupper, årsager til mobning osv.). Derudover kan de åbenlyse kontraster til en senmoderne dansk sammenhæng bruges til at sætte elevernes egen verden i perspektiv.Bogen er rettet mod undervisningen i religion på C- og B-niveau og er oplagt at bruge i fagligt samspil med historie, samfundsfag, engelsk, fransk og psykologi.

 • af Stine Ballisager, Ann-Louise Ljungcrantz & Signe Elise Bro
  415,95 kr.

  Bogen sætter fokus på sikhisme som en levende og mangesidet global religion. Udgivelsen er rigt illustreret med farvestrålende og unikke billeder samt nyoptagede videoer. Sikhisme indeholder ud over sit solide grundbogsstof kilder til anvendelse i undervisningen og til eksamen. Størsteparten af kilderne er nyoversatte til udgivelsen og spænder fra klassiske tekster fra Adi Granth og Dasam Granth til repræsentative kilder, der belyser sikhismen i dag. Desuden indeholder bogen indsamlet empiri og interviews med sikher. Af temaer i bogen kan nævnes:Sikh-identitetGuru Nanak og sikhismens oprindelseSikhernes skrifterCentrale forestillingerRitualer og religiøse fester, gurdwaraen, helligsteder Sikhisme i diasporaModerne problemstillinger, herunder forholdet mellem de to køn og politisk sikhismeSikhisme i Vesten.Bogen er didaktisk gennemarbejdet og indeholder mange elevaktiverende øvelser. Desuden er der i tråd med fagets læreplan fra 2017 fokus anvendelse af nye medier i undervisningen og brug af internettets kilder. Bogen ligger i klar forlængelse af Læreplan 2017, der sidestiller sikhisme med andre religioner, der har en længere historie, fortsat praktiseres og har global udbredelse. Her får man med andre ord kildetekster og baggrundsstof til at arbejde med en ny religion.

 • af Rasmus Thestrup Østergaard
  295,96 kr.

  Enevældens tid handler om Danmarks historie i perioden 1660-1789. Her tager den dansk-norske helstat en række vigtige skridt mod det moderne Danmark, vi kender i dag.Bogens første halvdel handler om den danske revolution i 1660 og den efterfølgende overgang fra en domænestat til en moderne skattestat, samt om hvordan det nye enevældige system legitimerede dets eksistens. Anden halvdel beskriver, hvordan oplysningstidens tanker gradvist ændrede vores syn på kriminalitet, andre folkeslag og fik magthaverne til at begynde en omfattende modernisering af de danske samfund.Hvert kapitel præsenterer en række kildetekster og moderne historikeres fortolkninger af perioden, og vi får herigennem indblik i, hvilke resultater studiet af Enevælden har frembragt i dag. Denne tilgang understøttes af interviews med førende danske enevælde-historikere som Tyge Krogh, Gunnar Lind og Sebastian Olden-Jørgensen.Udgivelsens mange nye fremstillinger og kilder gør det muligt for eleverne at få kendskab til og forholde sig til forskellige fortolkninger af perioden.Udgivelsen er skrevet til brug i historiefaget på ungdomsuddannelserne og dækker fagets kernestof på specielt hhx og stx. Bogen kan desuden bruges i tværfagligt samarbejde med dansk, samfundsfag og religion.

 • - 1500-1750
  af Thomas Ohrt
  335,95 kr.

  Verden efter de store opdagelser, 1500-1750 sætter fokus på, hvorledes især Portugal og Spanien efter 1500 og cirka 100 år frem blev i stand til at dele den kendte verden, således at de for en stund blev næsten helt enerådende i den internationale handel – til stor ærgrelse for andre europæiske stormagter som f.eks. Holland og England. Men udgivelsen viser også, hvordan netop disse europæiske lande i slutningen af 1500-tallet kom til at overtage førerpositionen fra Spanien og Portugal, og til at dominere verdenshandelen.Udgivelsen samler og gør en meget kompliceret og omfattende historie tilgængelig og holder samtidig fast i de gode fortællinger med de små detaljer og historier i historien.Bogen består af en række oversigtskapitler, der suppleres af et stort udvalg af meget forskelligartede kilder, hvoraf størsteparten ikke har været tilgængelige på dansk før. Udgivelsen er rigt illustreret med kort og billeder.Bogen henvender sig til historiefaget på de gymnasiale uddannelser og er skrevet i tråd med de 2017-reviderede bekendtgørelser for stx, hf og hhx.Verden efter de store opdagelser, 1500-1750 er en selvstændig fortsættelse af De store opdagelser, der udkom på Systime i 2001.

 • af Peter Laurs Sørensen & Keld B. Jessen
  261,95 kr.

  Bogen Erkendelse og virkelighed tager udgangspunkt i Platons filosofiske tankegang. Herefter behandler bogen modsætningerne rationalisme og empirisme, samt romantik og positivisme frem til markante nye strømninger i vort århundrede.Tekstsamlingen behandler emner som det filosofiske perspektiv i kvantefysikken over for den klassiske fysik. Bogen belyser ligeledes Poppers kritik af den måde, hvorpå man siden Platon har opstillet erkendelsesspørgsmålet.Erkendelse og virkelighed indeholder tekster af bl.a. Platon, David Hume, H.C. Ørsted og Werner Heisenberg.

 • - Europas historie 1870-1930
  af Michael Klos
  387,95 kr.

  -

 • - Fra oldtiden til enevældens samfund
  af Peter Frederiksen, Olaf Søndberg & Knud Ryg Olsen
  501,95 kr.

  Bogen strækker sig fra jægersamfundet og oldtidens Ægypten over antikkens Grækenland, Romerriget, middelalderen og renæssancen til enevælden i Danmark og Frankrig. Bogen fokuserer på Europas historie, men inddrager fremmede verdensdele i samspil med den europæiske udvikling. Bogen indeholder kilder med arbejdsspørgsmål og derudover værktøjsafsnit til både historieopgaverne, materialekritik og billedanalyse. Bogen henvender sig primært til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne, men kan læses af enhver med interesse for emnet.

 • af Peter Laurs Sørensen
  202,95 kr.

  Filosofi og Videnskab tager udgangspunktet i den positive opfattelse af videnskaben, som var dominerende i det tyvende århundredes første halvdel.På trods af en samtidig kritik af den positivistiske tankegang, er det først med en historisk og samfundsmæssig orienteret kritik fra omkring midten af det tyvende århundrede, at et mere nuanceret syn på videnskaben vinder indpas.Bogens udvalgte tekster følger kronologisk denne historiske udvikling. Desuden har teksterne et fælles udgangspunkt i de traditionelle filosofiske diskussioner om, hvad viden og erkendelse er.Bogen er velegnet til undervisningen på alle ungdomsuddannelser.

 • af Mogens Herman Hansen
  107,95 kr.

  Vi har flere og bedre kilder til demokratiet i Athen end til noget andet politisk system i antikken. Kildematerialet er uhyre varieret. Det omfatter f.eks. politiske pamfletter, taler holdt for folkeforsamlingen og folkedomstolene, kritiske analyser af folkestyret skrevet af Platon og Aristoteles, love og dekreter mejslet i marmor, samt tusinder af de potteskår, som man benyttede, når man stemte om landsforvisning af en statsmand.I denne bog bringes et udvalg af disse kilder i oversættelse, hver forsynet med en kort indledning, der sætter den oversatte tekst ind i sin sammenhæng.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.