Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Selvet

Her finder du spændende bøger om Selvet. Nedenfor er et flot udvalg af over 10 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Søren Kierkegaard
  214,95 kr.

  "Sygdommen til døden" hører til blandt hovedværkerne i Søren Kierkegaards forfatterskab. Som mange af de tidligere værker er den skrevet under pseudonym, og her er det den kristne Anti-Climacus, der tager tråden fra "Begrebet Angest" op og fortsætter formuleringen af Kierkegaards menneskesyn. Bogen handler især om det begreb, Kierkegaard kalder eksistentiel fortvivlelse, og som han sætter lig med det kristne begreb om synd.Den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) er kendt verden over som ophavsmand til eksistentialismen og regnes som en af de vigtigste figurer i den danske guldalder. Han var fra 1840-41 forlovet med den ni år yngre Regine Olsen, og hun kom til at spille en stor rolle i og for det senere forfatterskab, som påbegyndtes i 1843 med "Enten – Eller". Kierkegaard skrev adskillige af sine værker under pseudonym – ikke fordi han ønskede at være anonym, men for på den måde at kunne lade forfatterskabets teologiske, filosofiske og psykologiske temaer spille dialektisk op mod hinanden.

 • af Jerome S. Bruner
  190,95 kr.

  Mening i handling er et sprudlende og velunderbygget argument for den socialkonstruktivisme, som Bruner er en fornem eksponent for.I bogen redegør Bruner for den fortolkende kulturpsykologi, som han i de sidste mange år har funderet sin forskning og sin foredrags- og forfattervirksomhed på. Mening i handling er et sprudlende og velunderbygget argument for den socialkonstruktivisme, som Bruner er en fornem eksponent for.

 • af Jytte Valborg Nielsen
  145,95 - 150,95 kr.

  Buddhismen er en letforståelig og brugbar livsfilosofi, som nu for alvor er kommet til Vesten. Et bredt udvalg af forskellige typer mennesker er ved at tage den til sig og blive praktiserende. Buddhismen er nemlig ikke kun smukke ord, men også forslag til, hvordan vi lever vores daglige liv. Denne bog giver en indføring i de helt centrale emner. Vi vil få en forståelse af, hvad der menes med fx karma, selvets illusion og forstyrrende følelser. Bogen er både velegnet til studerende i grundskolen og personer, som ønsker et større indblik i denne fascinerende og livsbekræftende erfaringsreligion. Uddrag af bogen Buddhismen handler om, hvordan vi kan leve og dø på en bedre måde. Lykken findes ikke der, hvor vi har tendenser til at lede efter den, nemlig i den ydre verden. Lykken er hverken knyttet til vores besiddelser, tanker eller følelser, men er sindet iboende. Vi er allerede i besiddelse af, hvad vi leder efter. For at komme i kontakt med denne lykke og vores indre visdom, så må vi først fjerne alle de slør der forhindrer os i at se livet, som det er. Dette kan gøres gennem buddhistiske metoder. som forbedrer vores samspil med andre og gør vores liv mere meningsfyldt. De giver os med andre ord større muligheder for at udfolde sindets rigdomme. Om forfatteren Jytte Valborg Nielsen er cand.psych. og har været praktiserende buddhist inden for diamantvejen siden 2013. I 2017 udgav hun en bog om den tibetanske diamantvejsbuddhisme. Herudover har hun udgivet fem bøger inden for sundhedsområdet. Disse handler om de forskellige aspekter ved kroniske smerter og vores usunde levevaner som f.eks. det overdrevne sukkerforbrug.

 • - om udviklingen af det 0-5 årige barns selv
  af Lise Gullestrup
  248,95 kr.

  At blive et med sig selv handler om at bruge sine medfødte potentialer, at kende sig selv, være glad for sig selv - i harmoni med sig selv og dermed også med vigtige voksne og andre børn. Det er det optimale for et barn.I vores forståelse af mindre børn må vi have fokus på barnets selvudvikling. Vi må vide hvordan vi skal være sammen med barnet på en måde, der hjælper det med at udvikle en klar, god og sikker fornemmelse af at være mig. Selv´et er kernen i barnets personligheds­udvikling, og det er dette denne bog - der er stærkt inspireret af Daniel Sterns tanker om barnet og dets udvikling - handler om.Bogen er henvendt til dem, der arbejder med børn og har et professionelt ansvar for deres udvikling, således at de kan blive mere bevidste om hvordan de bedst muligt bidrager til barnets selvudvikling og hvordan de udvikler barnets indre potentialer til et stærkt og harmonisk Selv. Lise Gullestrup (f. 1942) er cand. psych. og har fra 1980 arbejdet i Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. Siden 1990 desuden haft deltidspraksis, hvor krisebehandling, supervision og undervisning er de væsentligste områder.

 • af Mooji
  230,95 kr.

  ”Ethvert levende væsen er en legemliggørelse af det evige, uforgængelige selv. Livets højeste formål er at vågne op til erfaringen af denne sandhed som selve eksistensens kerne."Hvad nu hvis alt det, du tror du er – krop, sind, følelser og tillært viden – faktisk er det, du ikke er? Hvad hvis alt dette blot er et selvbillede, baseret på falsk identifikation, vaner og antagelser? Med ’Højere end himlen, større end rummet’, opfordrer Mooji os til at opdage vores sande natur som ren bevidsthed gennem simpel undersøgelse, indsigt, belæringer og lignelser. Ved at pege direkte på sandheden, mens han samtidig forholder sig til helt almindelige dagligdags udfordringer, afdækker Mooji den tidløse, grænseløse kærlighed og frihed, som vor essentielle væren emmer af. Med sin usædvanlige evne til klart og med humor og varme at kaste lys på det, som sproget ikke kan beskrive, har Mooji gennem årene åbnet tusinder af menneskers øjne.

 • - – og til verden
  af Iben Dam
  117,95 - 178,95 kr.

  En vedkommende, personlig fortælling, der baner vejen for en helt ny vej at gå – et helt nyt paradigme til en ny tid, ikke blot på individ- men også på samfundsplan. For hvad sker der, når vi går fra ubevidst at være styret af ”frygtens paradigme” til bevidst og uophørligt at ”vade rundt” i ”kærlighedens paradigme?” Hvordan formår vi at vende det sværeste i vores liv til den største gave - ikke blot for os selv men også for andre? Forfatteren ved det, for hun har gået hele vejen selv.Støt stigende kurver for afhængighed, angst, depression, stress og ADHD på samfundsplan taler desværre deres eget sprog. Det er derfor på tide, og på sin vis også tvingende nødvendigt, at vi begynder at orientere os mod et paradigmeskift. Det må, i vores omskiftelige livsepoke, være ethvert menneske forundt at finde et stabilt, roligt, kærligt, fredfyldt, trygt og uforanderligt anker. Lige præcis dét er forfatterens motivation for at skrive denne bog. Hun opdagede selv, hvor let og helt ufatteligt befriende det var at finde det anker, da hun først fik anvist en vej. Samtidig har hun set, hvilken transformerende proces det har været for andre mennesker, både privat og i sit professionelle virke.

 • - Sårbare digte
  af Karen Margrete Olsen
  30,95 - 61,95 kr.

  En samling digte om indre konflikter, relationer, natur og gudsforhold. En del af digtene udtrykker, hvordan det er at være psykisk sårbar, at leve med en bipolær sindslidelse, domineret af depressioner, og at søge helhed som menneske. Andre kredser om naturoplevelser og hvad disse fortæller om livet.

 • - Inspiration fra praksis
  af Ole Fogh Kirkeby, Pia Søltoft, Maibritt Isberg Andersen, mfl.
  282,95 kr.

  Bogen har til formål at vise forskellige måder at arbejde med protreptik på i praksis for dermed at bidrage til den udvikling i samfundet, som i højere grad efterlyser de filosofiske værdier. Bogens 10 bidragsydere fortæller, hvordan de benytter protreptiske redskaber i deres arbejde. Du får viden om, hvordan ordenes dybere indhold kan være meningsskabende og bevidsthedsudvidende. Du får indblik i, hvilke praktiske redskaber der benyttes for at skabe de optimale læringsbetingelser i et protreptisk uddannelsesforløb, filosofiske protreptiske samtalesaloner, implementering af protreptik i en organisation, protreptisk arbejde i udviklingssamtaler (MUS og GRUS), fremmelse af praktisk filosofi og dannelse hos børn samt protreptikkens muligheder som dialogisk ledelsesintervention mod “professionsetisk stress”. Du får også viden om, hvordan protreptik og vionlinspil kan have forløsende effekt hos alvorligt syge og døende børn og voksne, hvordan du kan arbejde med stilheden for at skabe yderligere refleksioner, og hvordan protreptik, kunstværker og teknologi kan hjælpe dig til at få indsigt i dine værdier, styrker og personlige ressourcer. Bogen henvender sig til dig, der har interesse for kommunikation og praktisk filosofi, og som ønsker at blive inspireret af og tilegne dig nye protreptiske redskaber. Du ønsker måske at starte din egen praksis, hvor du tilbyder filosofiske samtaler. Dit protreptiske ståsted kan være et af følgende: Du er mindre erfaren med protreptik og ønsker mere viden og indsigt.Du har et større kendskab til protreptik og benytter det aktivt i dit arbejde.Du har din egen praksis, hvor du tilbyder coaching, terapi, filosofiske eller protreptiske samtaler, og du ønsker mere viden om, hvordan du kan arbejde med protreptik i en mere praksisnær retning.

 • - Mystik, Bevidsthed og Ikke-dualitet
  af Jens Bøndergaard
  144,95 kr.

  Ord fra Kærligheden er en åben invitation til at opdage den uendeligt rummelige og kærlige Bevidsthed, som er dit sande Jeg. Gennem små tekster og meditationer peger den dig direkte mod vor fælles inderste kerne, som tanker, sanser og følelser, ja faktisk hele universet, optræder i.Bogen er samtidig en blid og oplevelsesbaseret introduktion til begreberne mystik og ikke-dualitet. Den handler ikke om, hvad der kan måles, vejes, analyseres eller tænkes, men om den faktiske oplevelse af vores sande Jeg, som først erkendes, når støjen fra tanker, sanser og følelser for et øjeblik dæmpes.

 • - en teori om noget af dét der driver og former menneskeliv
  af Jan Tønnes Hansen
  102,95 kr.

  Denne bog giver et bud på, hvilke specifikke grundformer af intentionalitet (eller rettethed) der kendetegner menneskets tilværelsesstræben, og belyser, hvorledes disse organiseres i en konkret personlig motivstruktur som følge af menneskets samspillende forbundethed med andet og andre.Begrebet for den fremstillede motivstruktur er et begreb om selvet, der er udviklet med afsæt i Heinz Kohuts selvpsykologi, og som sammenfatterde retninger, i hvilke den menneskelige intentionalitet kan tænkes at rette sig.Der argumenteres for, at der findes fire sådanne retninger som udtryk for hhv.:(1) en særlig menneskelig rettethed mod at hævde og manifestere sig selv,(2) en særlig menneskelig rettethed mod dét, som er større end én selv,(3) en særlig menneskelig rettethed mod samvær med andre, der er ligesom én selv, og(4) en særlig menneskelig rettethed mod at udvikle og omsætte sineevner, talenter og færdigheder i et optimalt afstemt forhold til sine ambitioner, idealer og fællesmenneskelighed.Som led i det teoretiske udviklingsarbejde vises det, hvorledes Kohuts og den fremstillede selvpsykologi kan anskues som en psykologisk implementering af den art af tænkning om menneskelivets fænomenologi, forbundethed og tilværelsesrealisering, som man med variation finder hos K. E. Løgstrup, M. Pahuus, M. Buber og M. Merleau-Ponty.Som evidens for de udviklede betragtninger identificeres der forbindelsermellem selvets rettetheder og hhv. eksistentielle grundvilkår, fundamentale menneskelige behovsdomæner og tværkulturelle personlighedstræk (The Big Five).Indhold:Om det firekonstitutionelle selv som begreb om den dynamiske organisering af grundformer i den særligt menneskelige intentionalitet (Den socialitetsfilosofiske forståelse af den særligt menneskelige livsudfoldelseKohuts narcissismeteoriSelvbegrebet: overordnede betragtningerSelvobjektbegrebet: overordnede betragtningerVed livets startSelvets dannelseCentrale udviklingsfaktorer : optimal frustration & omdannede internaliseringSelvet som selvorganiserende systemModenhedsniveauer i selvobjektbegrebetOvervejelser over moral, samvittighed & superegoOm evidensen af selvets rettetheder i nyere faktoranalyse & humanistisk psykologi (Om forholdet mellem BF/FFM og selvets rettethederomæner og selvets rettethederSelvets universalitet & kulturelle variabil, Maslows behovsdomæner og selvets rettethederSelvets universalitet & kulturelle variabilitetSelvpsykologiens kliniske praksis

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.