Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Tosprogethed og flersprogethed

Her finder du spændende bøger om Tosprogethed og flersprogethed. Nedenfor er et flot udvalg af over 196 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Stine Kragholm Knudsen & Lone Wulff
  356,95 kr.

  Kom ind i sproget kvalificerer folkeskolens faglærere til at møde flersprogede elever med den særlige faglighed, der knytter sig til dansk som andetsprog. Gennem faglige forløb og andre praksiseksempler viser forfatterne, hvordan lærere kan tilrettelægge stilladserende og sprogudviklende undervisning i og på tværs af klassetrin i skolens fag.Vigtige emner i bogen er:sprogbaseret undervisning: samtale, ordforråd og literacyvurdering, analyse af læremidler med særligt blik for sprog og sproglig udvikling, evaluering af elevsprog, inddragelse af forældre som ressource,udslusning af elever fra modtagelsesklasse- til almenundervisningHvert kapitel afsluttes med studieopgaver, der understøtter den studerendes refleksioner over, hvordan det læste hænger sammen med andre fag og egen erfaring, og hvordan det kan inspirere og udvikle undervisningen.Undervisning af flersprogede elever er en del af læreruddannelsens obligatoriske fagområde 'Pædagogik og lærerfaglighed'.Forfatterne har alle erfaring med undervisning i dansk som andetsprog på læreruddannelsen og videreuddannelsen og erfaring med at samarbejde med folkeskolelærere om udvikling af undervisning.

 • - Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder
  af Helle Iben Bylander, Trine Kjær Krogh & Eva-Kristina Salameh
  270,95 kr.

  Andelen af børn med flere sprog i dagtilbud og skole, som har vanskeligt ved at følge med, er relativ stor i danske skoler og dagtilbud. Det kan være en udfordring at udrede børn med flere sprog, ligesom tilrettelæggelse af pædagogik i dagtilbud og skole stiller store krav til læreren. I Børn med flere sprog samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog.Tilegnelse af et andetsprog stiller store krav til et barn. Samtidig er det en udfordring at tilegne sig faglig viden og kundskaber på et sprog, man endnu ikkehelt behersker. I bogen præsenteres nye metoder til at undersøge børnenes tilegnelsesfaser og til at udrede og støtte de flersprogede børn, der er i færd med – eller i risiko for – at udvikle sproglige vanskeligheder.Bogen diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder relevante casestudier fra både skoler og daginstitutioner. Børn med flere sprog giver en grundig indføring i:• Sproglig socialisering• Flersproglig sprogudvikling• Sprogvurdering af flersprogede elever• Dysleksi hos flersprogede elever• Arbejdet med flersprogede børn i daginstitutioner og i skolenHenvender sig til logopæder, pædagoger, lærere samt sprog- og læsevejledere.

 • - Sprog og samfund
  af Christina Fogtmann, Pia Quist, Marie Maegaard, mfl.
  347,95 kr.

  Dansk til det 21. århundrede er en hyldest til professor Frans Gregersen for hans mangeårige virke inden for dansk sprogforskning. Gregersens brede interessefelt er afspejlet i antologiens 25 videnskabelige tekster der strækker sig fra sprogteori og sprogpsykologi over grammatik og genrer til sociolingvistiske og etnografiske studier. Samlingen af tekster repræsenterer ny dansk og nordisk forskning, og den vil have interesse både for studerende, forskere og undervisere i sprog.

 • af Mette-Maria Rydén
  437,95 kr.

  Fart på dansk - Håndbog er en hjælp til lærere, pædagoger og studerende, der underviser eller interesserer sig for flersprogede elever i modtagetilbud eller i almenundervisningen. Håndbogen indeholder både kapitler om de overordnede mål for dansk som andetsprog, om sprogtilegnelse og sprogbaseret undervisning og helt konkrete råd og input til hverdagen med flersprogede elever. Bl.a om hvordan man skaber en tryg og forudsigelig hverdag, og om hvordan man etablerer et frugtbart forældresamarbejde. I bogen findes også et idekatalog over læringsaktiviteter, der bl.a. støtter elevernes sprogforståelse, arbejdshukommelse og sociale kompetencer. Bogen bygger på den nyeste viden og forskning om andetsprogsdidaktik.

 • - strategier og metoder i udskolingen
  af Maria Bjerregaard & Björn Kinderberg
  337,95 kr.

  'Sprogudviklende undervisning – strategier og metoder i udskolingen' er en håndbog for lærerstuderende og lærere. Bogen præsenterer praksisrettede strategier og metoder for, hvordan man skaber en undervisning, der udvikler både elevernes kundskaber og sprog. Læring og sprog er nært beslægtede med hinanden. Børn har et konkret hverdagssprog, når de starter i skolen, men efterhånden skal de lære at kunne udtrykke sig og opbygge kundskaber på et abstrakt skolesprog. Til dette har eleverne behov for sproglige strategier og støtte fra læreren for at tilegne sig det faglige indhold i så stor udstrækning som muligt. Det gælder både elever med dansk som modersmål og elever med dansk som andetsprog. I denne bog præsenterer forfatterne seks principper, som undervisningen kan baseres på for at gøre den sprog-og kundskabsudviklende. Bogen indeholder desuden mange praktiske aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen. Bogen har desuden et kapitel specielt om sprogudviklende undervisning af tosprogede elever. 'Sprogudviklende undervisning – strategier og metoder i udskolingen' er først og fremmest rettet mod studerende og lærere i fagene kristendomskundskab, historie, samfundsfag og geografi i folkeskolens ældste klasser, men de aktiviteter, fremgangsmåder og arbejdsmetoder, der præsenteres, kan også anvendes inden for andre fag og i andre klasser. Bogen er lærerfagligt bearbejdet til anvendelse i dansk udskoling af Lis Pøhler. Om forfatterne:Maria Bjerregaard, lærer i svensk og svensk som andetsprog, arbejder som projektleder ved Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Björn Kindenberg, lærer i SO og svensk som andetsprog, arbejder som projektleder ved Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Om bogens danske redaktør:Lis Pøhler er uddannet lærer, speciallærer og master i specialpædagogik. Hun har været pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet og driver i dag konsulentvirksomheden laesning.dk. Lis Pøhler er desuden formand for Opgavekommissionen i dansk læsning og retskrivning, formand for Opgavekommissionen for nationale test i dansk, læsning samt formand for Opgavekommissionen EUD-optagelsesprøve, Dansk. Hun har siden 2005 været ansvarshavende redaktør af Læsepædagogen og forfatter til en række fagbøger og undervisningsmaterialer især om læsning og læsevanskeligheder.

 • af Amanda K Kibler
  397,95 - 1.140,95 kr.

 • af Mary S Linn
  258,95 - 861,95 kr.

 • af Louise Sylvester
  1.657,95 kr.

  This edited book examines the multilingual culture of medieval England, exploring its impact on the development of English and its textual manifestations from a multi-disciplinary perspective. The book offers overviews of the state of the art of research and case studies on this subject in (sub)disciplines of linguistics including historical linguistics, onomastics, lexicology and lexicography, sociolinguistics, code-switching and language contact, and also includes contributions from literary and socio-cultural studies, material culture, and palaeography. The authors focus on the variety of languages in use in medieval Britain, including English, Old Norse, Norn, Dutch, Welsh, French, and Latin, making the argument that understanding the impact of medieval multilingualism on the development of English requires multidisiplinarity and the bringing together of different frameworks in linguistics and cultural studies to achieve more nuanced answers. This book will be of interest to academics and students of historical linguistics and medieval textual culture.

 • af Shenouda Mansour
  1.030,95 kr.

  ¿This edited book explores stories of linguistic and spiritual identity in the urban and rural Australian landscape. It is an innovative mix of thirty six personal narratives and eleven research studies, which together offer accounts of the intersection of languages, religion and spirituality in people¿s lives. Teachers of Indigenous languages speak of the critical connection between language revitalization, the spirituality of Country, and well-being. Both new and long-established diaspora individuals speak of the often complex but vital joint role of language and faith in belonging and heritage. The new dimension which the book brings to multilingualism is relevant to all complex global societies. Language and Spirit is ideal for both the general reader interested in community languages and interfaith issues, and academics in global intercultural studies and Applied Linguistics study wishing to gain a nuanced insight into the Language and Spirit intersection.

 • af Eduardo D. Faingold
  1.334,95 kr.

  This book examines the language policies in the constitutions, legal statutes, and regulations of Sweden, Denmark, Norway, Iceland, the Faroe Islands, and Greenland. In these countries and territories, modern descendants of Old Norse (North Germanic) are spoken today: Swedish, Danish, Norwegian, Icelandic, and Faroese. In addition, there are regions of Scandinavia where speakers of minority languages were conquered or incorporated, with their languages suppressed or neglected, as well as recent developments in the status and use of English, and immigrant populations who do not speak a Scandinavian language as their native language. This book adopts a comparative approach to trace the development of language policies and rights in Scandinavia, and it will be of interest to students as well as scholars of European and Scandinavian studies, applied linguistics, sociolinguistics, education, political science, and law.

 • af Ruth Fielding
  1.207,95 - 1.406,95 kr.

  This book brings together research on multilingualism, identity and intercultural understanding from a range of locations across the globe to explore the intersection of these key ideas in education. It addresses the need to better understand how multilingual, identity, and intercultural approaches intersect for multilingual learners in complex and varied settings. Through global examples, it explores how identities and multilingualism are situated within, and surrounding intercultural experiences. This book examines the different theoretical interpretations as encountered and used in different contexts. By doing so, it helps readers better understand how teachers approach multilingualism and diversity in a range of contexts.

 • af Kamilla Kraft
  239,95 kr.

  Sociolinguistics and the social sciences more generally tend to take an interest in norms as central to social life. The importance of norms is easily discernible in the sociolinguistic canon, for instance in Labov¿s definition of the speech community as ¿participation in a set of shared norms¿ and Hymes¿ concepts of ¿norms of interaction¿ and ¿norms of interpretation¿. Yet, while the notion of norms may play a central role in sociolinguistic theory, there is little explicit theoretical work around the notion of norms itself within the discipline. Instead, norms tend to be treated as conceptual primes ¿ convenient building blocks, ready-made for sociolinguistic theorizing ¿ rather than theoretical constructs in need of reflexive attention. The aim of this book is to assess and advance current understandings of norms as a theoretical construct and empirical object of research in the study of language in social life. The contributors approach the topic from a range of complementary disciplinary perspectives, including sociolinguistics, linguistic anthropology, EM/CA, socio-cognitive linguistics and pragmatics, to provide a multifaceted view of norms as a central concept in the study of language in social life.

 • af Maria Grazia (Universita degli Studi di Messina Sindoni
  207,95 - 590,95 kr.

 • af Kristine (Seattle Pacific University Gritter
  440,95 - 1.476,95 kr.

 • af Patricia (Columbia University Martinez-Alvarez
  473,95 - 1.587,95 kr.

 •  
  473,95 kr.

  This innovative collection explores critical issues in understanding multilingualism as a defining dimension of identity creation and negotiation in contemporary social life.

 • af Makoto Ikeda
  473,95 - 1.589,95 kr.

 •  
  1.476,95 kr.

  This collection contributes to emerging work in critical sociolinguistics, using a multidisciplinary and multi-scalar approach to understanding the diasporic experience in the Russian-speaking world. This book will be of interest to students and scholars in sociolinguistics, multilingualism, language and linguistic anthropology.

 •  
  2.322,95 kr.

  The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Neurolinguistics provides a comprehensive discussion of a wide-range of neurocognitive and neurobiological scientific research about learning second or additional languages.

 • af Laxman Ghimire
  473,95 - 1.589,95 kr.

 •  
  473,95 kr.

  This innovative collection examines key questions on language diversity and multilingualism running through contemporary debates in psycholinguistics and sociolinguistics.

 •  
  473,95 kr.

  This edited collection provides a forum for frontline empirical research into issues such as the dynamics of multilingualism in China, multilingualism in education, and the learning and teaching of Asian and Western languages.

 •  
  473,95 kr.

  This book examines medium of instruction in education and studies its social, economic, and political significance in the lives of people living in South Asia.

 •  
  462,95 kr.

  Drawing on a variety of theoretical concepts and methods, this book addresses the interface between language, politics and translation. The contributors analyse the role and impact of journalistic translation in Canada, China, Arab countries, France, Spain, the Ukraine, Finland and Serbia.

 •  
  473,95 kr.

  This volume explores the instructional use of creative writing in secondary and post-secondary contexts to enhance students¿ language proficiency and expression in English as a Second or Foreign Language (ESL/EFL).

 •  
  473,95 kr.

  This edited volume showcases recent initiatives introducing Teaching English as an International Language (TEIL) and Global Englishes Language Teaching (GELT) into English Language Teaching and teacher education in Germany.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.