Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Biblioteksvidenskab, informationsvidenskab og museumsvidenskab

Her finder du spændende bøger om Biblioteksvidenskab, informationsvidenskab og museumsvidenskab. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.516 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Timothy Garton Ash
  157,95 kr.

  Homelands is a stunning blend of contemporary history, reportage and memoir by our greatest writer about European affairs.Drawing on half a century of interviews and experience, Homelands tells the story of Europe in the later twentieth and early twenty-first centuries - how, having emerged from its wartime hell in 1945, it slowly recovered and rebuilt, liberated and united to come close to the ideal of a Europe 'whole, free and at peace'. And then faltered. Humane, expert and deeply felt, Homelands is full of encounters, conversations and anecdote. It is also highly personal: Timothy Garton Ash has spent a lifetime studying and thinking about Europe and this book is full of life itself, from his father's experience on D-Day, to his teenage French exchange, to interviewing Polish dockers, Albanian guerillas and angry teenagers in the poorest quarters of Paris, as well as advising prime ministers, chancellors and presidents in the UK, Europe, and the US. Homelands is both a singular history of a period of unprecedented progress and a clear-eyed account of how so much then went wrong, all the way from the financial crisis of 2008 to the war in Ukraine. It culminates in an urgent call to the citizens of this great old continent to understand and defend what we have collectively achieved. Timothy Garton Ash was 17 when Britain joined the European Community and 64 when Britain left it. In the intervening years he has lived and breathed European politics, witnessing some of the most dramatic scenes in its history, interviewing many of its key players and analysing how life has evolved for ordinary Europeans across the breadth of the continent. He is Professor of European Studies at the University of Oxford and a columnist for the Guardian. He has won many prizes and plaudits for his journalism and books, including The File, his riveting autobiographical account of investigating the contents of his Stasi file after the fall of East Germany.

 •  
  871,95 kr.

  Danske Kongegrave er et prægtigt bogværk om et af verdens ældste monarkiers gravmæler. De tre rigt illustrerede bind fortæller Danmarkshistorien gennem beretninger om kongelige gravminder og begravelsesskikke, og dermed på deres egen måde også om de kongelige dynastier gennem 1000 år: fra Gorm den Gamle og Thyre til kong Frederik 9. og dronning Ingrid. Gennem århundrederne har danske kongeslægter haft skiftende begravelsessteder. Der er således bl.a. danske kongegrave i Jelling, Ringsted, Sorø, Odense og Roskilde; men også uden for rigets grænser findes kongelige danske gravminder, f.eks. Knud den Stores grav i Winchester, Magnus den Godes grav i Nidaros og Erik Ejegods grav på Cypern. En stor mængde danske kongegrave er bevaret, og der findes et særdeles righoldigt kildemateriale til mange af dem. Kongegrave er ikke kun kongernes grave, men skal forstås som kongelige grave og dækker således også de danske dronningegrave. I Doberan i Nordtyskland finder man Margrete Sambirias enestående gravfigur, og den regerende dronning Margrete 1.s gravmæle i Roskilde Domkirke hører til blandt de mest bemærkelsesværdige kongelige gravmæler i Danmark. I Celle i Nordtyskland ligger den unge, forviste dronning Caroline Mathilde i den kurfyrstelige krypt i S. Marienkirche, en grav, der blev genstand for danskeres valfart i sympati for den eksilerede dronning. Værkets bind I omhandler det danske monarkis grave fra Gorm den Gamle og 300 år frem. Det var en dramatisk tid, hvor flere konger omkom i stridigheder om kongemagten eller blev myrdet, hvorfor nogle grave er ukendte. Men det var også en tid, hvor riget konsoliderede sig og blev en politisk magtfaktor på den europæiske scene. Bind II følger gravmælernes udvikling fra højmiddelalder til barok og giver bl.a. et indblik i, hvordan begravelsesritualer og gravmæler bliver en stadig vigtigere del af kongemagtens selvforståelse. Særlig berømt blandt dronningegravene er dronning Margrete 1.s sarkofag i Roskilde Domkirke. Bind III beskriver enevælden og det konstitutionelle monarkis periode. Her finder man bl.a. Johannes Wiedewelts symbolladede nyklassicistiske sarkofager til Christian 6. og Frederik 5., der efterfølges af 1800-tallets og det tidlige 1900-tals empire og historicisme. Skønt 1849-grundloven og det unge danske demokrati ændrer kongehusets rolle, forbliver de kongelige gravmæler vigtige, og henover århundredeskiftet bliver den folkelige opbakning tydelig gennem folkegaver og indsamlinger til f.eks. Christian 10. og dronning Alexandrines monolitiske sarkofager tegnet af Kaare Klint. Danske Kongegrave indledes med et kapitel om danske kongegrave i et europæisk perspektiv og afsluttes med et kapitel om kongelig gravheraldik. For at dække emnets mange kulturhistoriske aspekter er værkets forfattere hentet blandt velrenommerede historikere, kunsthistorikere, arkæologer, arkitekter og billedhuggere/restauratorer. Alle skriver inden for deres ekspertområde. Sidst i bind III bringes kirkeplaner, stamtavler og registre. De danske kongegrave er en enestående del af Danmarks nationalhistoriske kulturarv. Så vidt vides, er der ikke tidligere udgivet en samlet behandling af en enkelt nations kongegrave – set i dette lys skriver værket i sig selv historie. Karin Kryger er mag.art. i kunsthistorie. Hun har været ansat i Københavns Kommune og på Nationalmuseet som gravminderegistrator og var i en årrække redaktør ved Nationalmuseets værk Danmarks Kirker. Hun har publiceret bøger og artikler om gravminder, kirkegårdskultur og billedhuggerkunst, kirkekunst og restaureringshistorie og sidder i redaktionen af tidsskriftet Sfinx og redaktionen af årsskriftet Kirkegårdskultur.

 • - Økologi og kultur i et øsamfund 1550 - 1900
  af Bjarne Stoklund
  434,95 kr.

  Poser med sydesalt, tangtage og friskfanget jomfruhummer på havnen i Østerby er noget af det, der kendetegner Læsø i dag. Befolkningen på Kattegats største ø har gennem de sidste 500 år måttet tilpasse sig de barske omgivelser i en grad, der voldsomt har indvirket på både natur og lokalkultur, og den historie kan aflæses i de karakteristiske Læsø-produkter. Læsø Land er et storværk og et livsværk. I 1949 påbegyndte Bjarne Stoklund i Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelsers regi sine studier af Læsø. Gennem registrering, interviews og iagttagelser blev Læsøs gamle folkekultur belyst, som den kunne huskes af gamle læsøboer, og som den endnu oplevedes i de mest gammeldags miljøer på øen.Stoklund optegner den læsøske historie og udvikling som et produkt af befolkningens tilpasning til øens økologiske forhold og til de bredere politiske og økonomiske omstændigheder i perioden 1550-1900. Han beskriver den kønsmæssige arbejdsdeling, hvor kvinderne arbejdede med øens begrænsede ressourcer, mens mændene fiskede og handlede med tømmer fra Norge og senere spillede en vigtig rolle i 1800-tallets internationale skibsfart. Også bjærgning af vrag, dvs. strandede handelsskibes ladninger, udgjorde en vigtig del af læsøboernes erhvervsøkonomi.Stoklund har haft et enestående kildemateriale til rådighed, dels fordi han har kunnet trække på sin familie, som stammer fra Læsø, dels fordi Læsø i lang tid har bevaret gamle vaner og arbejdsmetoder. Han beskriver indgående saltproduktionen, arbejdsredskaberne og de skiftende materielle vilkår og retter læserens blik mod en række betydningsfulde økokriser; ikke mindst den udmarvning af naturen, som var resultatet af et stort behov for brænde til den tidlige saltproduktion, og som gjorde, at store mængder sand bredte sig ind over øen. Værket er i to bind: Kvinden og jorden og Manden og havet.

 • af Douglas Stuart
  95,95 - 197,95 kr.

  The second powerful and heart-rending novel, set in 80s Glasgow, from Douglas Stuart, Booker-Prize- and British-Book-Award-winning author of &i>Shuggie Bain&/i>

 • - Souvenirs og sjældenheder indsamlet under Den Arabiske Rejse 1761-1767
  af Anne Haslund Hansen
  273,95 kr.

  Fra bl.a. Torkild Hansen kender vi den dramatiske fortælling om de både enestående og særprægede samlinger af planter, dyr og manuskripter, som Niebuhr-ekspeditionen, ofte under vanskelige forhold, og med ulykkelige tab, fik sendt hjem til København.Mindre kendt, men ikke mindre vigtig, er den samling af kulturhistoriske genstande, herunder ægyptiske mumier, nærorientalske segl, arabiske bedesten og kufiske mønter, som ekspeditionen også hjembragte. Samlet udgør disse genstande en unik videnskabelig dokumentation og er samtidig udtryk for de rejsendes interesse for det eksotiske og særprægede. Bogen om de kulturhistoriske genstande føjer sig naturligt til de rejsendes allerede kendte skriftlige dokumentation af Den arabiske Rejse – Carsten Niebuhrs Rejsebeskrivelse og Beskrivelse af Arabien samt F.C. von Havens Rejsejournal. En bog i stort format med smukke fotografier af Torben Eskerod.

 • - Hvem Hvad Hvordan
  af Antologi (25 bidragydere)
  164,95 kr.

  Bogens verden udvikler sig i rasende tempo. 25 danske forfattere og bogbranchefolk deler (en gang om året) aktuel viden og erfaringer om bogbranche og bogproduktion.SKRIV & UDGIV - HVEM HVAD HVORDAN er henvendt til alle som skriver med tanke på at udkomme, og til forfattere og bogfolk som søger den nyeste viden om hvordan man producerer, udgiver og synliggør bøger.Bogen rummer bl.a. artikler om tekstfeedback, redaktion, stiftelse af forlag, distribution, markedsføring, produktion af e-bog, lydbog og print, og interviews med seks selvudgiver-forfattere der har haft bemærkelsesværdig succes i året der gik. Skriv og Udgiv - Hvem Hvad Hvordan

 • af Walt Bogdanich
  197,95 kr.

 • af Gideon Rachman
  107,95 - 147,95 kr.

 •  
  816,95 kr.

  Conservation of Easel Paintings, 2nd edition provides a much-anticipated update to the previous edition, which has come to be known internationally as an invaluable and comprehensive text on the history, philosophy and methods of the treatment of easel paintings.

 •  
  442,95 kr.

  Dansk Bibliotekshistorie fortæller i to bind om de danske biblioteker i deres mangfoldighed. Den dækker udviklingen fra middelalderens samlinger af håndskrifter til den digitale tidsalder med nye udfordringer til alle biblioteker og informationscentre.Bind 1Biblioteker for de få begynder sin næsten tusinde år lange fortælling med biblioteker i kirker og klostre, der var forbeholdt præster og skriftkloge munke som historikeren Saxo, der i 1200-tallet benyttede biskop Absalons bibliotek til at skrive sin Danmarkskrønike. Efter reformationen i 1536 skabte konger, adelige og lærde deres egne biblioteker, men stadig med adgang for ganske få. Bøger var kostbare klenodier. I 1700-tallets oplysningstid oprettede borgerskabet læseforeninger og lejebiblioteker i byerne, mens folk på landet måtte klare sig med beskedne almue- og sognebiblioteker. Store nationale biblioteker voksede samtidig frem med enestående samlinger af bøger og håndskrifter, også i international sammenhæng. Det Kongelige Bibliotek blev åbnet for offentligheden i 1793, så samlingerne kunne udnyttes til videnskabelige formål. Nye klasser, nye fællesskaber og nye biblioteker dukkede op. Omkring år 1900 fremmede bogsamlingsbevægelsen og folkeoplysende pionerer som Andreas Schack Steenberg og H.O. Lange bibliotekssagen med oprettelse af bogsamlinger både i byerne og på landet. Dette bind slutter med optakten til den første danske bibliotekslov i 1920 med visionen om biblioteker i by og på land med adgang for alle.Bind 2Biblioteker for alle har som udgangspunkt biblioteksloven fra 1920, der åbnede mulighed for statslig støtte til kommuner med biblioteker med oplysende formål. Med loven fik folkebibliotekerne stadig større kulturel betydning og social udbredelse. Målet var at nå ud til alle landets borgere for at bidrage til et demokratisk og oplyst samfund. Den vigtige ændring af biblioteksloven i 1964 betød, at folkebibliotekerne kunne inddrage nye lyd- og billedmedier og tage initiativ til flere kulturelle arrangementer. Med formidling af musik, kunst og nye populære genrer nåede folkebibliotekerne ud til nye brugergrupper og generationer og fik stadig stigende betydning som lokale mødesteder. Forskningsbibliotekerne åbnede sig for et voksende antal forskere og studerende fra 1960’erne og frem, og stadig flere specialiserede og faglige biblioteker kom til. Digitaliseringen har forbedret søgemulighederne i forhold til både historisk og helt aktuelt materiale, og samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker har gjort information mere tilgængelig for alle. Bindet afrundes med debatten om bibliotekernes fremtidige muligheder og ændrede vilkår i det 21. århundrede domineret af sociale medier, nem adgang til information via nettet, ændrede udlånsmønstre, stigende besøgstal og øgede kulturelle aktiviteter. Værket er finansieret med fondsstøtte fra:15. Juni FondenAugustinus FondenDanmarks BiblioteksforeningDanske Fag-, Forsknings- og UddannelsesbibliotekerDen Hielmstierne-Rosencroneske StiftelseFarumgaard- FondenForbundet Kultur og InformationG.E.C. Gads FondInstitut for Kommunikation, Københavns UniversitetKonsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks FondLandsdommer V. Gieses LegatAage og Johanne Louis-Hansens Fond

 • - Scrapbook from the Niels Bohr Institute
  af Peter Høeg, Anne Prytz Schaldemose & Rikke Raben
  277,95 kr.

  Et portræt af naturvidenskabens verdensberømte centrum i Danmark.'Unity of Knowledge' henvender sig til unge mennesker, drenge og piger, konfirmander, studenter, universitetsstuderende; Unge mennesker der er vant til billedsprog og forstår en skildring af forskning og videnskab, der ikke er båret af tekst. Bogen er til nysgerrige kvinder og mænd i alle aldre. Turister, der vil have en anden slags Danmarkshistorie med hjem, dem som er interesserede i udvikling og evolution, og dem der er uden forhåndskendskab til Niels Bohr.Med farvebilleder fra i dag, sort/hvid billeder fra Niels Bohr-arkivet, citater og collager, skildrer bogen den nysgerrighed og åbenhed for det ukendte, som hersker på Niels Bohr Institutet. Det er i samarbejde, at folk fra hele verden mødes her og videreudvikler naturvidenskabens store succeser som man har gjort siden grundlæggelsen af institutet i 1920’erne.Billeder og billedforløb viser institutet indefra, de mennesker der arbejder der, og hvordan der ser ud på et sted, hvortil de færreste har adgang. Et sted hvorudfra gadgets, viden og teknologisk udvikling, som vi alle dagligt er i berøring med, kommer fra.Bogen handler om kvantefysik, is og klima, sorte huller og mirakler, en hverdag af idéer, nysgerrighed, åbenhed og samarbejde på tværs af landegrænser. Princippet om vidensdeling, idéen om at nå længere og opnå bedre resultater i samarbejde.Bogen er blevet til i samarbejde mellem Niels Bohr Institutet, billedhugger Rikke Raben, fotograf Anne Prytz Schaldemose og forfatter Peter Høeg. Rikke Raben har i et årti haft sin daglige gang på Institutet og har inviteret Anne Prytz Schaldemose med indenfor. Anne Prytz Schaldemose har taget de nye farevefotografier. Rikke Raben har udvalgt s/h foto fra Niels Bohr Arkivet, og hun har med sin baggrund i skulpturportrætter overordnet fusioneret s/h og farve foto o.a. i de kombinationer og forløb, som tilsammen udgør det visuelle portræt af Niels Bohr Institutet i bogen.

 • af Dr. Anna Lembke
  132,95 kr.

 • af Rana Foroohar
  166,95 kr.

  A sweeping case that a new age of economic localization will reunite place and prosperity, putting an end to the last half century of globalization—by one of the preeminent economic journalists writing today“This invaluable book is as bold in its ambitions as it is readable.”—Ian Bremmer, New York Times bestselling author of The Power of CrisisONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR: Kirkus ReviewsAt the dawn of the twenty-first century, Thomas Friedman, in The World Is Flat, declared globalization the new economic order. But the reign of globalization as we’ve known it is over, argues Financial Times columnist and CNN analyst Rana Foroohar, and the rise of local, regional, and homegrown business is now at hand. With bare supermarket shelves and the shortage of PPE, the pandemic brought the fragility of global trade and supply chains into stark relief. The tragic war in Ukraine and the political and economic chaos that followed have further underlined the vulnerabilities of globalization. The world, it turns out, isn’t flat—in fact, it’s quite bumpy. This fragmentation has been coming for decades, observes Foroohar. Our neoliberal economic philosophy of prioritizing efficiency over resilience and profits over local prosperity has produced massive inequality, persistent economic insecurity, and distrust in our institutions. This philosophy, which underpinned the last half century of globalization, has run its course. Place-based economics and a wave of technological innovations now make it possible to keep operations, investment, and wealth closer to home, wherever that may be. With the pendulum of history swinging back, Homecoming explores both the challenges and the possibilities of this new era, and how it can usher in a more equitable and prosperous future.

 • af Kirsten Drotner, Berit Anne Larsen, Anne Sophie Warberg Løssing & mfl.
  219,95 - 227,95 kr.

  Interaktion med publikum er en kerneopgave for museerne, som i disse år lægger vægt på at udvide og forandre denne interaktion. Det interaktive museum dokumenterer, diskuterer og perspektiverer, hvordan digitale medier er afgørende katalysatorer for disse ændringer. Bogens kapitler giver teoretiske og praktiske redskaber til at analysere og forstå nye fysiske og virtuelle interaktionsformer inden for en række forskellige museumstyper – fra kunstmuseer til science centre. Målgruppen er især grundfagsstuderende på universiteter, seminarier og højskoler. Bogen rummer dog mange interessante perspektiver for alle, der interesserer sig for at forstå grundlæggende forandringer i nogle af grundpillerne for samfundets kultur og kommunikation.

 • - Forskningsbibliotekers funktioner i forandring
  af Helene Høyrup, Birger Hjørland & Hans Jørn Nielsen
  68,95 kr.

  Det er et almindeligt synspunkt i dag, at forskningsbiblioteker er stærkt udfordret af det digitale paradigme. Forskningsbibliotekernes funktioner er i spil i forhold til Open Access og forlagenes direkte formidling til brugerne. Bibliotekerne har stadig handlemuligheder i relation til at bevare en række funktioner og udvikle nye, der er nødvendige i det digitale vidensamfund. I takt med den digitale medieudvikling er der brug for, at informationsformidling udvikler sig fra en identitet som adgangsgiver til information til også at have en selvforståelse som aktiv med-skaber af viden. En bærende tanke i denne bog er, at der kræves et tættere samspil mellem teori og praksis for at kunne udvikle de nye funktioner for forskningsbiblioteker i det digitale vidensamfund. Antologien rummer baggrundsanalyser af de radikale udfordringer, som forskningsbiblioteker aktuelt befinder sig i. Desuden bringer bogen en række eksempler på fremadrettede funktioner for informationsformidlingen – i spektret mellem forskningssupport og forskningsanalyse, digital formidling, højere informationskompetencer og modeller for integration af information og læring. Bogen henvender sig især til studerende, forskere, udviklere og praktikere inden for forsknings- og uddannelsesrelateret informationsformidling, på og uden for bibliotekerne.

 • - Når oplysning bliver til en oplevelse
  af Dorte Skot-Hansen
  187,95 kr.

  Rapporten belyser de offentlige museers rolle i oplevelsesøkonomien og diskuterer, hvor "grænserne" til andre typer af oplevelsesattraktioner går.Hvad er museernes specielle egenart, og hvordan legitimeres de i et flydende museumsfelt, hvor musemsbegrebet er under forandring? Kan - og skal - museerne løse de samfundsøkonomiske opgaver gennem kreative alliancer og som ressource i by- og regionsudviklingen, og kan de gøre det uden at der lægges pres på deres troværdighed og autencitet?

 • af Elisabeth Sladek
  247,95 kr.

  Ob vertäfelte Klosterbibliothek, Büchersaal einer altehrwürdigen Universität, berühmte Privatbibliothek oder die private Hausbibliothek, die die eigene Biografie abbildet - Büchersammlungen und Bibliotheken sind Wohlfühlorte, Oasen der Stille und zugleich überbordend vor Ideen, Möglichkeiten, Historien, alternativen Lebenswelten und unentdeckten Dingen. Sie bieten konzentrierter Arbeit, moderner Geisteswissenschaft und analytischem Denken Raum und sind doch auch Orte der Kontemplation, des Träumens und des Erinnerns.Auf dieser Fotoexpedition besucht Massimo Listri einige der ältesten und schönsten Bibliotheken der Welt, um deren architektonische, historische und fantasievolle Wunder zu enthüllen. Durch große Holztüren, über Wendeltreppen und entlang exquisiter, mit Regalen ausgestatteter Korridore führt er uns durch herausragende private, öffentliche, Bildungs- und Klosterbibliotheken, die bis ins Jahr 766 zurückreichen. Diese Institutionen aus dem Mittelalter, dem Klassizismus, dem Barock, dem Rokoko und dem 19. Jahrhundert beherbergen einige der wertvollsten Aufzeichnungen menschlichen Denkens und Handelns, die in Manuskripten, Bänden, Papyrusrollen und Inkunabeln niedergeschrieben und gedruckt sind. In jeder dieser Bibliotheken fangen Listris aussagekräftige Bilder die einzigartige Atmosphäre der Bibliothek ebenso ein wie die wertvollsten Bestände und Gestaltungsdetails.Zu den vorgestellten Bibliotheken gehören die päpstlichen Sammlungen der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek und die Trinity College Library in Dublin, in der das Book of Kells und das Book of Durrow aufbewahrt werden. Die sorgfältigen Beschreibungen, die jede vorgestellte Bibliothek begleiten, informieren nicht nur über die erstaunlichen Bestände der Bibliotheken - aus denen einige Highlights abgebildet sind -, sondern auch über ihre oft bewegte, turbulente oder kontroverse Vergangenheit. So zum Beispiel das Franziskanerkloster in Lima, Peru, mit seiner Fülle an archivierten Inquisitionsdokumenten.Nach unserem XXL-Bestseller erscheint jetzt diese kompaktere Ausgabe: ein Augenschmaus für Bücherfreunde, eine Ode an das Lesen und die Schriftkultur und eine kulturhistorische Wallfahrt an die Stätten, die Archiv und Arche unserer Geschichte sind.

 • af Robert T. Tally Jr.
  177,95 kr.

 • af Morgan Harper Nichols
  127,95 kr.

 • af A. H. Almaas
  197,95 kr.

  "Love is a transformative aspect of the spiritual path-and in fact, it is our very nature. A. H. Almaas takes us on a journey beyond a narrow, individual understanding of love to an exploration of what he calls the boundless dimension of divine love. This divine love is not the kind of love that we feel toward somebody else; it is nondual, a love without boundaries. Or put another way, it is nondual true nature experienced as love. By shifting our focus beyond the individual human experience to the experience of the wholeness of existence, we are able to see the true richness of the universe. When we are open to the dimension of divine love, we begin to experience our true nature, free from limitations-a sense of complete release, freedom, and delight, free of conflict, fear, insecurity, and worry. Almaas discusses the obstacles and obscurations that make it difficult to awaken to true nature in this way, such as our belief in a separate self and our past condition. Each chapter includes an inquiry or practice to explore the themes further"--

 • af Naomi Klein
  195,95 kr.

  The most important book yet from the author of the international bestseller The Shock Doctrine, a brilliant explanation of why the climate crisis challenges us to abandon the core "free market" ideology of our time, restructure the global economy, and remake our political systems.In short, either we embrace radical change ourselves or radical changes will be visited upon our physical world. The status quo is no longer an option. In This Changes Everything Naomi Klein argues that climate change isn't just another issue to be neatly filed between taxes and health care. It's an alarm that calls us to fix an economic system that is already failing us in many ways. Klein meticulously builds the case for how massively reducing our greenhouse emissions is our best chance to simultaneously reduce gaping inequalities, re-imagine our broken democracies, and rebuild our gutted local economies. She exposes the ideological desperation of the climate-change deniers, the messianic delusions of the would-be geoengineers, and the tragic defeatism of too many mainstream green initiatives. And she demonstrates precisely why the market has not?and cannot?fix the climate crisis but will instead make things worse, with ever more extreme and ecologically damaging extraction methods, accompanied by rampant disaster capitalism. Klein argues that the changes to our relationship with nature and one another that are required to respond to the climate crisis humanely should not be viewed as grim penance, but rather as a kind of gift?a catalyst to transform broken economic and cultural priorities and to heal long-festering historical wounds. And she documents the inspiring movements that have already begun this process: communities that are not just refusing to be sites of further fossil fuel extraction but are building the next, regeneration-based economies right now. Can we pull off these changes in time? Nothing is certain. Nothing except that climate change changes everything. And for a very brief time, the nature of that change is still up to us.

 • - Ikon, erindringssted, museum
  af Anne Scott Sørensen
  230,95 - 257,95 kr.

  I de første årtier af 1800-tallet tog mange af guldalderens berømtheder som Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen og H.C. Ørsted turen ud til Bakkehuset på Frederiksberg. De kom for at besøge ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek og nyde godt af et miljø med åndeligt frisind og samtaler om kunst og videnskab. Med til oplevelsen hørte også gåture i Kammas romantiske have med blomsteranlæg og udsigt over markerne. Dengang bød Bakkehuset sig til som kulturpersonlighedernes fristed fra det trange byliv bag voldene i København, mens den gule tolængede bygning for enden af Rahbeks Allé i dag er et velbesøgt museum, hvor gæsterne kan opleve de stuer, der var med til at skabe en national guldalderkultur.I Bakkehuset. Ikon, erindringssted, museum undersøger professor i kulturstudier Anne Scott Sørensen, hvordan Bakkehuset er blevet en del af den kulturelle erindring om dansk guldalder. Bogen følger Bakkehusets receptionshistorie fra de tidligste mindeskrifter til Rahbek-parret i 1830 til den seneste istandsættelse i 2020, som har gjort det muligt for museet igen at invitere kunstnere og kulturpersonligheder indenfor til oplæsninger, koncerter og workshops. Dermed videreføres Bakkehusets 200 år gamle traditioner for kulturoplevelser og demokratisk deltagelse.

 • - fra billeder til bits
  af Marie Møller Kristensen
  161,95 - 197,95 kr.

  For nogle tusinde år siden fandt mennesker på at udviklebilleder og tegn til en ny teknologi: skrift. Med denne teknologiskabte de en kunstig hukommelse. Man kunne nu gemmeinformationer uden for hjernen og dele meddelelser på tværsaf tid og sted.Det samme gør vi i dag. Vi fastholder tanker i tegn ellerlader skriverobotter danne tekst ud fra input. Vi chatter medfolk fra Fredericia og Fiji, og vi opfinder nye billedtegn ogsymboler. Vil vi skrive i fremtiden? Ja, formentlig. Men måden,vi gør det på, vil ikke være den samme.Marie Møller Kristensen tager os i denne bog tilbage tilskriftens opståen og udvikling i årtusinderne frem til nutiden.Traditionelt har forskellige videnskaber undersøgt skrift ogskrivning ud fra hver sin opfattelse af, hvad skrift er, og hvadvi bruger den til. I denne bog er tilgangen tværfaglig.Igennem kapitler om BILLEDET, HÅNDEN, HUKOMMELSEN,DIGITALISERINGEN, GLOBALISERINGEN og MAGIEN servi, hvordan udviklingen af skriftsystemer og skrivning er tætforbundet med så forskelligartede områder som kunst ogmagi, krop og sanser, digitale medier, kulturel og eksternhukommelse i redskaber, tekster, filer og computerprogrammer.Bogen henvender sig til læsere med interesse for kultur- ogteknologihistorie, kunst og medier.MARIE MØLLER KRISTENSEN beskæftiger sig som forfatterog underviser med kulturhistorie, sprog og filosofi.

 • - Planning your strategy in the attention economy
  af Simon Tanner
  1.012,95 - 2.030,95 kr.

  This book investigates how digital values affect our lives provides practical guidance for delivering and sustaining value and impact from digital content.

 • - Catalogue of Carved and Turned Ivories ans Narwhal Tusks in the Royal Danish Collection 1600-1875
  af Jørgen Hein
  1.091,95 kr.

  This extraordinary catalogue presents five hundred items from one of the world’s largest and finest collections of objects made from ivory and narwhal tusk, The Royal Danish Collection at Rosenborg Castle in Copenhagen. In this stunning two-volume catalogue, author Jørgen Hein presents an impressive array of carved and turned works from Scandinavia and beyond. With more than seven hundred high-quality photographs, a lucid narrative and clear organization, Hein showcases the many artistic artefacts that with great skill were worked out of ivory and narwhal tusk in a crucial period of European history. The remarkable range of items discussed and presented – reflecting different artistic styles and techniques – includes caskets, statuettes, goblets, tankards and beakers, ink horns, chandeliers, cabinet clocks, medallions and reliefs, and much besides, all with richly detailed ornamentation, and most with dramatic depictions of historical, religious and particularly mythological motifs.In addition to describing each object in great detail, the entries include comparisons with similar items in international collections. The historical introduction offers an important backdrop to understanding the many works, while intriguing running biographies present many of the notable carvers and turners, such as the Frenchman Jean Cavalier, who visited the court, and those it employed, some of whom would win European fame, including Joachim Henne, Gottfried Wolffram, Magnus Berg and later Lorenz Spengler. The court’s genuine interest in turning is also reflected in its hiring of professional artists to instruct the royals themselves at the lathe.Ivories and Narwhal Tusks at Rosenborg Castle offers a fascination exploration into Danish and European art history and will be an invaluable resource for students, scholars and anyone with a general interest in carving and turning at the highest order.

 • - The Inventories of 1696 and 1718 Royal Heritage and Collecting in Denmark-Norway 1500-1900
  af Jørgen Hein
  1.310,95 kr.

  Rosenborg Castle in Copenhagen is among the 10 best princely treasuries of Europe. It has been preserved in its original surroundings and about 95% of the more than 1000 objects have survived. The first volume tells the history of the collection and ends with an art-historical summary of its contents. This account builds partly upon hitherto unknown evidence, for example travel diaries from foreign archives. The findings offer a new picture of royal political propaganda and of the making of Danish national identity. The second and third volumes contain a catalogue raisonné. Each object is listed with an extract of the proper inventories, an illustrated description with reference to parallels abroad and a bibliography.

 • af Jacob W. Selsbæk, Jesse-Lee Costa Dollerup & Tanya Lindkvist
  191,95 kr.

  Hvordan kan kunst bruges til at generere sprog? Og hvad kan sprogkursister få ud af at arbejde med kunst i danskundervisningen? Et bud på et svar findes i arbejdet med Kunsten at lære sprog. Bogen fokuserer på sprogindlæring som en proces, der integrerer kursisternes forhåndsviden, personlige historier og fortolkninger. Kunsten at lære sprog består af en undervisningsbog samt en tilhørende webdel med udvalgte kunstværker fra Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst. Kunsten at lære sprog er bygget op omkring otte temabaserede kapitler, som hver især anslår samfundsorienterede temaer, udvikler interkulturel forståelse og fremmer sproglige kompetencer som at fortælle, beskrive, forklare, argumentere, vurdere og perspektivere. Temaerne er bl.a. centreret omkring emner som etik, samfund, kommunikation, demokrati og medborgerskab og sættes via kunsten i et levende og aktuelt perspektiv.

 • af Clarence Eugene Boyd
  154,95 - 172,95 kr.

 • af Edwin Lankester
  278,95 - 292,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.