Udvidet returret til d. 31. januar 2023

Sociale grupper: klubber og foreninger

Her finder du spændende bøger om Sociale grupper: klubber og foreninger. Nedenfor er et flot udvalg af over 32 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Frivillige foreninger eller tilhørsforhold. Hvordan og hvorfor folk knytter sig til specifikke grupper.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Fortællingen om en familie
  af Camilla Stockmann & Janus Køster-Rasmussen
  73,95 - 199,95 kr.

  Pia fra Vestamager er 16 år, da hun i 1978 bliver kærester med det kriminelle bandemedlem Makrel. To drab begået med seks dages mellemrum bringer parret sammen: Makrels skolekammerat er skudt på Daddy’s Dance Hall i det indre København, og på Islands Brygge er en ung pædagogmedhjælper fra Pias vennekreds ramt i halsen af en haglbyge. Makrels bande og Pias venner søger hævn. Sammen danner de klubben Bullshit og udkæmper Danmarks første rockerkrig mod fjenden, den amerikansk funderede klub Hells Angels. Krigen udvikler sig til de største væbnede kampe i Danmark siden anden verdenskrig, og op gennem 1980’erne bliver yderligere seks Bullshit-medlemmer likvideret. BULLSHIT er en dokumentarisk beretning – skrevet på baggrund af et stort kildemateriale – om pigerne og drengene, der fandt en ny familie i bandelivet og lavede deres første rygmærke i den lokale ungdomsklub. Og det er historien om Makrel, der blev præsident for Bullshit og siden myrdet for øjnene af Pia.

 • af Peter Stray Jørgensen
  45,95 - 76,95 kr.

  En god notatteknik er et effektivt studieredskab.Hæftet giver konkrete retningslinjer for undervisningsnotater, notater af det man læser, og notater til opgaver, både i form af traditionelle papirnotater, notater på computer og mindmaps.Gode notater er dem man kan bruge når man skal bruge dem. Og notater er og bør være forskellige, alt afhængig af hvilken situation man noterer i og alt afhængig af hvad notaterne skal bruges til

 • - Venligboere, nærvarme og trivselstanter - hvordan lokale fællesskaber genskaber velfærden
  af Jacob Bundsgaard, Johannes Lundsfryd & Vibe Klarup
  199,95 kr.

  Lokale fællesskaber kan løse komplekse problemer som klima, social arv og sundhed. I Rodskud kan man læse om en lang række eksempler på, at borgere, foreninger, virksomheder og kommuner samarbejder på kryds og tværs for at løse komplekse samfundsproblemer som fx at øge sundhed, bryde den sociale arv, forbedre klimaet eller at få flere tilflyttere til en ellers hensygnende landsdel.Løsningerne er flyttet ud af rådhusene – og især ud af centraladministrationen. Forfatterne fremhæver, at og hvordan de bedste kommuner evner at give plads til borgernes handlekraft og sætte sig i spidsen for forandringerne.Johannes Lundsfryd, Vibe Klarup og Jacob Bundsgaard argumenterer for, at vi får brug for politikere, der kan sætte retning og identificere, hvilke enkeltsager som kan skaleres op, og som især kan udvikle eller understøtte de lokale løsninger på længere sigt – med perspektiv til hele landet.

 • af Hasselbalch O
  1.047,95 kr.

  Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldt ideelle foreninger, dvs. foreninger og organisationer, der virker til opnåelse af ideelle mål og ikke for tilvejebringelsen af økonomisk gevinst. Fremstillingen er koncentreret om de retsregler, der får foreningen til at fremstå som juridisk person med egen identitet, dvs. om principperne for den interne organisation og styring og for denne juridiske persons optræden i forhold til omverdenen. Der er i bogen draget fordel af den omstændighed, at der inden for de ideelle foreningers område hersker en høj grad af skandinavisk retsenhed. De i bogen opstillede antagelser hviler således på gennemgang også af materiale fra de øvrige nordiske lande. ArbejdsRet Online Bogen opdateres løbende i databasen ArbejdsRet Online. Indholdsoversigt Forkortelser Forord Afsnit I. Introduktion til foreningsretten Afsnit II. Foreningens etablering, forandring og ophør Afsnit III. Medlemsforholdet Afsnit IV. Foreningsorganer og styringsfunktioner Afsnit V. Medlemsvilkårene Afsnit VI. Forholdet udadtil Afsnit VII. Ansvar Afsnit VIII. Afgørelse af stridigheder Afsnit IX. Sammenkædede foreningsstrukturer Summary Bilag - Lovgivning om foreningsforhold Bilag - Formularer Litteraturliste Emneregister

 • - Studie- og arbejdsbog i 1. grad
  af Else Marie Post
  216,95 kr.

  "Mysterieskolen i Frimureriet" giver de Søstre og Brødre, der søger at gå Vejen ved hjælp af ritualer og ceremoni, en hjælp til at gå fra eksoterisk arbejde til esoterisk arbejde. "Mysterieskolen i Frimureriet" støtter Søstre og Brødre i at gå fra mørke til lys og fra uvirkelighed til virkelighed. "Mysterieskolen i Frimureriet" er en studie- og arbejdsbog, der kan anvendes til undervisning i 1. grad. Den kan ligeledes anvendes til studiekreds eller selvstudie. Undervisningen i "Mysterieskolen i Frimureriet" er bygget op i 14 lektioner. Hver lektion indeholder studier, meditation og anvendelse.Lektionerne formidler esoteriske kundskaber, som kommer til udtryk gennem den tidløse visdomslære. Gennem meditation og anvendelse kan den studerende – gennem vedholdende og grundigt arbejde - forvandle indsigten i ritualet til visdom. De første 7 lektioner giver en tilgang til ritualet set fra mikrokosmos; det betyder, at der arbejdes med menneskets opbygning og livet og universet - set ud fra menneskets perspektiv.De sidste 7 lektioner giver en tilgang til symbolerne gennem arbejdet med at forstå makrokosmos's 7 energier og deres indflydelse på mennesket og logens arbejde."Mysterieskolen i Frimureriet" giver ikke færdige svar, men den stiller spørgsmål, så den studerende gennem eget arbejde selv kan finde svarene. ”Jeg kan ikke lære dig noget. Alt, jeg kan gøre, er at stille dig spørgsmål og lade dig selv finde svaret.” Sokrates

 • af A. A. Gédalge
  101,95 kr.

  En indføring i FRIMURERSYMBOLER giver et indblik ind bag de symboler, som frimureriet anvender. Den er skrevet af den franske frimurer A. A. Gédalge (1865-1931), der havde 33º i Det Internationale Fællesfrimureri "Le Droit Human". Frimurersymboler er skabt ud fra sindbilleder fra filosofien og skematiske fremstillinger af oldtidens videnskab. De indviede og bygmestrene anvendte dem til at undervise de studerende i den universelle og hemmelige lære eller den esoteriske kundskab. Ved hjælp af symbolerne kunne det enkelte menneske udvikle sig til et mere ædelt, mere fuldkomment og skønnere væsen.En indføring i FRIMURERSYMBOLER giver vejledende fortolkninger på symboler, som forekommer i første grad: overvejelseskammeret, rejserne, prøverne, værktøjet, tal, indvielses-ceremonien mm. Den henviser til forskellige mysterietraditioner: græske, egyptiske, persiske, jødiske, alkyme, hinduistiske og andre esoteriske traditioner.

 • af Ole Hasselbalch
  201,95 kr.

 • - Grænseforeningens historie 1920-2020
  af Axel Johnsen
  73,95 - 232,95 kr.

  Grænseforeningen er en af danmarkshistoriens største og mest indflydelsesrige græsrodsbevægelser. Da den var på sit højeste i 1949, talte den 200.000 medlemmer fordelt på 400 lokalforeninger over hele Danmark. I anledning af 100-året for Genforeningen og Grænseforeningens oprettelse fortælles for første gang den samlede historie om danskernes forhold til grænsespørgsmålet og til mindretallet i Sydslesvig. Det er historien om foreningsdanmarks storhedstid. Om en sag, der var en livssag for danskerne, men som i dag klares via statsstøtten til Sydslesvig. Grænseforeningen kan på sin hundredeårs fødselsdag se tilbage på veludført arbejde. Foreningen fortsætter indsatsen – nu ud fra tanken om, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland kan hjælpe danskerne i mødet med andre kulturer. Axel Johnsen (f.1970) er ph.d. i historie og afdelingschef i Museum Sønderjylland. Tidligere museumsinspektør på Museet på Sønderborg Slot og stipendiat ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Forfatter af en lang række artikler og bøger om grænselandet – særlig om de folkelige grænselandsbevægelser i Danmark.

 • af Édouard Schuré
  316,95 kr.

  Bogens hovedtese er, at alle de store religioner og spirituelle retninger i deres inderste kerne rummer de samme sandheder, der dog har fået forskellig form efter stifternes karakter og den kultur, de er en del af. Uddrag fra bogens nye forord af Lars Muhl:"De Store Indviede er et af de første værker i nyere tid, der beskæftiger sig med de store religiøse arketyper Rama, Krishna, Hermes, Moses, Orpheus, Pythagoras, Platon og Jesus på et åndsvidenskabeligt og esoterisk plan. Selv skriver Schuré i sit forord til bogen, at tidens store udfordring er sammensmeltningen af fysik og metafysik som en nødvendig forudsætning, hvis menneskeheden skal tage et virkeligt kvantespring frem mod dets højere bestemmelse. Både Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung og en lang række andre natur- og åndsvidenskabsmænd og -kvinder er blevet inspireret af Schurés mesterværk. Værket fører læseren gennem en indvielsesproces, en indvielsesrække, der gennem de i bogen behandlede arketyper fungerer som milepæle i historien og indvielsestrin til inspiration for ethvert søgende menneske. Med De Store Indviede betrådte Édouard Schuré nyt land. Han er således den første, der indgående beskriver Jesus’ forhold til Essæerne og giver læseren en levende forestilling om, hvem Essæerne var. Og det er Schurés værk, der løber som en rød tråd gennem det meste af den litteratur, der i århundredet efter blev skrevet og udgivet om dette emne."

 • - En Vision
  af Else Marie Post
  101,95 kr.

  Frimureriet i Vandbærerens Tidsalder beretter om frimureriets oprindelse, dets formål og dets arbejde gennem historien, og om hvordan Hierarkiets mestre på livets indre planer arbejder sammen med mennesker med det formål at fremme Gudsrigets komme på jorden.I Vandbærerens Tidsalder vil frimureriet få hjælp til at genoprette de oprindelige mysterier. På trods af forvrængninger, glemsel og misforståelser har frimureriet formået at bevare kernen af de store esoteriske sandheder. Frimurere vil i den kommende tidsalder kunne skole og danne sig til at blive sande og virkelige tjenere, der har bygget en kanal ind i Gudsriget. De vil da kunne blive sande bygmestre, der formidler Gudsrigets lys, kærlighed og kraft på jorden, og menneskehedens sande søster-broderskab vil blive erkendt.Mesteren D.K. understreger, at undervisning, undervisning og atter undervisning er det, der skal gøre det muligt at genoprette mysterierne. Der skal undervises i esoteriske kundskaber og meditation; undervisningen skal gå fra symbolik til mening til betydning, og den skal støtte den enkelte i at gå fra mørke til lys eller fra uvirkelighed til virkelighed.Forfatteren viser os en vision af frimureriets fremtid og giver inspiration til, hvordan den enkelte loge og frimurer kan komme i gang med at forberede mysteriernes genoprettelse gennem undervisning

 • af M.A. Lowzow
  104,95 kr.

  Den viden og filosofi, som frimureriet kan give sine medlemmer, gives dem gennem ceremonier, allegorier og symboler. Det er den nedarvede viden fra oldtidens mysterier og middelalderens frie laug, der har givet Ordenen den nyere tids form. Den, der har været leder af en loge, betegnes 'Ex-mesteren' og har som tegn på sin værdighed en orden - et symbol i form af et billede af 'DEN PYTHAGORÆISKE LÆRESÆTNING'. Mange frimurere har spurgt: "Hvorfor netop dette symbol?" ....Denne lille bog søger at løse denne gåde.

 • af Jan Knudsen, Søren Dybdal & Janus Flachs Madsen
  297,95 kr.

  Du kan spare meget tid på alle dine arbejdsdage, hvis du bruger principperne i denne bog. Og du kan få bedre møder og blive en bedre mødeleder. Du vil samtidig mærke, at motivationen og begejstringen hos mødedeltagerne vil stige væsentligt, og det vil sprede sig som ringe i vandet i hele den organisation, du arbejder i.Derudover kan du skabe bedre resultater på bundlinjen.Det tager bare et par timer at læse bogen, og så kommer du til at holde bedre og mere tilfredsstillende møder fremover. "Denne bog kna med stor sikkerhed hjælpe dig med at forbedre mødekulturen. Fremover bliver det en ren fornøjelse både at lede og deltge i møder. Resultatet er fremkommet efter kun ganske lidt træning og herefter forsøg. Mødekulturen er totalt ændret hos os, nu sker der virkelig noget på møderne. Møderne starter til tiden, deltagerne er forberedte, der træffes beslutninger - der "rykker" - og frem for alt stopper møderne til tiden. Opskriften i denne bog kan bruges på alle typer møder. Henrik Vittrup Pedersen, General Manager, Airtech - Air Pollution Control FLSmidth A/S Det er forfriskende at læse en bog, som ikke pakker budskabet ind i fine ord og højtravende ledelsesteorier, men som er let læselig og præcis og som giver praktiske og direkte anvendelige metoder. I bogen er anført, at "du får ikke ros for at være velforberdt, men du får resultater", og hvis du vil spare tid på møder og samtidig opnå flere resultater så er denne bog svær at komme udenom". Michael Dahm-Hansen, Senior Manager, Novozymes A/S "En velskrev et og let forståelig bog om, hvordan teorien om effektv mødeledelse anvendes i praksis". Denne bog er et "MUST" for enhver leder.Frank Fjord, Director, LEGO System A/S

 • af Eigil Lego Andersen
  906,95 kr.

  Formålet med denne bog er at give en praktisk indgang til generalforsamlinger med særlig vægt på dirigentens rolle.Bogen beskriver indkaldelse, forberedelse og gennemførelse af generalforsamlinger i aktieselskaber (herunder børsnoterede selskaber) og foreninger.Bogen behandler bl.a.: Indkaldelse og dagsordenMøde-, tale-, forslags- og stemmeretDirigentens ledelse af debattenMulighederne for at stille ændringsforslag og procedureforslagValgAfstemninger om forslagFuldmagter og brevstemmerDe enkelte dagsordenspunkterReferatetBogen gennemgår den rette gennemførelse af valg og afstemning om forslag, og opstiller nye afstemningsmetoder til alle afstemninger, undtagen de mest enkle.Metoderne er udviklet til et komplet system, der også er beskrevet som afstemningsregler for henholdsvis foreninger, ikke-børsnoterede selskaber og børsnoterede selskaber. Disse regler kan dirigenten anvende med hjemmel i sin ret til at tilrettelægge afstemninger, dvs. uden at de skal vedtages af foreningen eller selskabet. Målgruppe Bogen henvender sig til advokater og andre, der som dirigenter eller bestyrelsesmedlemmer beskæftiger sig med generalforsamlinger. Om forfatteren Bogens forfatter er advokat, adj. professor, dr.jur. Eigil Lego Andersen. Han er partner i advokatfirmaet Nielsen Nørager (www.nnlaw.dk) og har tidligere udgivet bøgerne Gavebegrebet, Kontrakter om Virksomhedskøb, Aktionæroverenskomster, Aktiehandelsaftaler, Aktivhandelsaftaler og Gruppesøgsmål.

 • af R. G. Torrens
  231,95 kr.

  Denne bog fremlægger materiale, der gennem tiderne har dannet grundlag for læren i visdomsskolerne. Du får et basis grundlag, hvorfra du kan studere videre. DET GYLDNE DAGGRY åbner op for den esoteriske lære, den hemmelige lære og alkymiens lære.INDHOLD:VidenTænkningSymbolerMysterierneGrundlagetØnskekvisten og penduletAlkymiMentale øvelserAstrologiÆgypternes LæreÆgypternes lære (fortsat)StjerneneChakranerneIndvielseTattwaerneKabbalaLivets træAuraenMagiTarokFarverAllegoriElementarånderneDe fire verdenerFarveskalerFarveskaler (fortsat)Den hemmelige ildTarokkortene (esser og billedkort)Tarokkortene (fortsat) og trumfTarok og himmelkredsenPentagrammet og arcana minorArcana minor (fortsat) og trumfLydDen store pyramideBesværgelsesritualetTrumferne i TarokTarok trumferne og forudsigelsenGnostikerneDen midterste søjlePythagorasBook TKorrespondancerRitualetRosenkreutzerneAstro-teologiGuderneHermes

 • - Dansk Ungdoms fællesråd
  af Mette Lindgren Helde
  181,95 kr.

  I kølvandet på Muhammed-krisen skabte Dansk Ungdoms Fællesråd projektet Dialogambassadørerne, hvor unge fra Jordan, Egypten og Danmark, siden 2009, har brugt kræfter på at blive bedre til at skabe dialog. Projektets formål: at fremme forståelsen mellem unge i Danmark og Mellemøsten. Det er resultaterne fra 72 ”dialogambassadørers” arbejde der foreligger i bogen. Som udgives i samarbejde med Center for konfliktløsning og Dansk Ungdoms Fællesråd. Stereotyper og fordomme, ligestilling og samfundssystemer, religion, kønsforskelle og hverdagsliv er nogle af de tunge emner, som har været på dagsordenen. Målet for hver eneste workshop har været at deltagerne skulle sætte sig ud over de sædvanlige måder at diskutere og debattere på. I stedet blev dialogens muligheder afprøvet. Eller anderledes formuleret: bogen Dialoghåndbogen sætter læseren i stand til – i stedet for at fokusere på debattens indhold – at være opmærksom på formen, som præger dialogen eller manglen på dialog. Bogen vil kunne bruges overalt i det danske samfund: i skoler, foreninger, af socialrådgivere, virksomhedsledere, indenfor politiet etc. Dialoghåndbogen lader sig med fordel anvende sammen med Else Hammerich og Kirsten Frydensbergs, Konflikt og kontakt.

 • af C. W. Leadbeater
  270,95 kr.

  Dette er en ganske speciel udgave af Charles W. Leadbeaters berømte værk "Hidden Life in Freemasonry" idet alle forkortelser for første gang på dansk er blevet skrevet ud, således at der ikke længere f.eks står 'a...' for 'alter' eller 'h...f...' for 'højre fod'. For hundrede år siden var det sikkert i sin ret at lade disse forkortelser være uforståelige for 'uindviede' ...men vi har skønnet, at det i dag er vigtigere at give læseren mulighed for at se kvaliteten i denne form for mysterieskole. Der er kun enkelte gentagne embedsbetegnelser, som forbliver med forkortelser. Derfor er der lavet en oversigt over embedsbetegnelserne i de mest anvendte logesystemer.Beskrivelse (fra bogens forord):Det er med stor glæde og en god portion ydmyghed, at jeg prøver at gøre mig tanker om indholdet i denne bog, der for mig igennem mange år har fremstået som en virkelig perle inden for al frimurerisk virksomhed. Forfatteren, Charles Webster Leadbeater (1854-1934) har i mange år fremstået som en sand pioner inden for den esoteriske udlægning og forståelse af de kræfter og den virkelighed, der gemmer sig bag den håndgribelige og materielle virkelighed. Mange mennesker i dag kan stadig have et mere eller mindre spørgende forhold til disse områder, fordi livets skjulte sider ikke kan vejes og måles med materialismens vægt.Denne bog – FRIMURERIETS SKJULTE LIV – er et skoleeksempel på, hvilke informationer og oplevelser, der kan uddrages fra en forståelse, der går bag de ydre ceremonier og ritualer, som udføres i frimureriets loger. Pludselig begynder rituelle ord og ceremonielle handlinger at give mening, fordi den skjulte betydning heraf danner forbindelse til resten af frimureriets virke. Det er blandt andet Leadbeaters fortjeneste, at en sådan indsigt kan gives alle de brødre i frimureriet, som søger den indre og dybere forståelse og ikke blot lader sig nøjes med frimureriets ydre skær, der er som tomme døråbninger, som ikke fører nogen veje hen.Selv om denne bog er skrevet i 1920’erne, er det skjulte budskab stadig særdeles aktuelt og vedkommende i en verden, hvor modsætningerne bliver mere og mere mærkbare, og hvor stadig flere mennesker vender sig i en søgen efter et mere åndeligt indhold i deres tilværelse.I bogens tekst, hvor der henvises til ydre daglige forhold og sammenligninger, vil man tydeligt kunne se, at teksten har en vis ælde. Det, der dengang var det fremmeste inden for videnskab og materiel udvikling, og som forfatteren henviser til, er i dag passeret for længst og erstattet af ting, der er endnu mere avanceret og teknisk fremskredne inden for alle områder. Det bør læseren have i erindring, når bogen læses. Den esoteriske side er derimod særdeles aktuel på enhver måde.Forfatteren leder læseren igennem flere af frimureriets grader, og på vejen udlægges ritualerne på en så ligetil måde, at man ikke kan udgå at blive grebet af skønheden og visdommen i et ældgammelt frimurersystem, som han fører helt tilbage til de ægyptiske mysterier, hvorfra han blandt andet henter symboler og tegn, der helt frem til i dag anvendes i visse af vore frimurerloger.Charles W. Leadbeater var oprindelig uddannet præst ved den engelske statskirke, men forlod den for at slutte sig til den teosofiske bevægelse. Ved hjælp af sine ekstraordinære clairvoyante evner var han i stand til at bevæge sig ind på områder og opleve årsager og virkninger, som i meget høj grad har været en berigelse i forbindelse med hans forfatterskab – ikke mindst når tanken falder på nærværende bog. På et tidspunkt tilsluttede Leadbeater sig frimureriet, hvor han opnåede den højeste grad inden for det skotske 33. grad system.

 • af Carsten Norton
  181,95 - 243,95 kr.

  Engle og sjakaler – Hells Angels i Danmark er andet bind i den dokumentariske fortælling om den mest magtfulde rockerklub herhjemme.Bogen dækker perioden 1998-2022, hvor Hells Angels igen står over for nye fjender, der udfordrer rockernes position i underverdenen. Mens slaget i 1990’erne stod mellem HA og Bandidos, er det nu gadebanderne, der har vokset sig stærke og udfordrer rockerne på deres hjemmebane. I begyndelsen er rivalerne fra Blågårds Plads, Mjølnerparken og Tingbjerg løst sammensat, men senere samles de i mere organiserede og stærke grupperinger som Loyal to Familia og Satudarah.HA svarer igen og danner den voldsparate støttegruppe AK81, og Engle og sjakaler skildrer detaljeret rockernes strategi, Jønkes omdiskuterede programskrift ’Sjakalmanifestet’, den blodige bandekrig i slutningen af nullerne og myndighedernes aktioner mod den organiserede kriminalitet. Og tilvæksten af nye grupperinger – med og uden rygmærker – herhjemme og i Norden, der de seneste år har fået konflikterne i underverdenen til at blusse op igen.Med nedslag i konkrete begivenheder, blodige opgør og retssager portrætteres markante figurer fra AK81 og Hells Angels som Jønke, Blondie, Brian Sandberg, Mazdak Fabricius, Martin Fryd og Thor Koba, ligesom politiets mangeårigeefterforskning rulles op.Bogen er rigt illustreret, blandt andet med ikke tidligere offentliggjorte fotos.

 • af Arno Frank
  174,95 - 204,95 kr.

  ”Hver dag står der en ny idiot op.”“Hvad mener du med, at der hver dag står en ny idiot op?” spurgte jeg.“Nå ja, det er et gammelt købmandsudtryk. Der findesjo idioter. Man skal bare finde dem. Eller bedre endnu: lade idioterne finde dig.”“Hvorfor det?”Far så medlidende på mig. “For at man kan sælge dem noget dumt, din idiot, derfor.”Vi befinder os i 1980’erne, og Arnos forældre drømmer om, at successen venter lige om hjørnet, da faren får arbejde hos en bilforhandler. Hele familien rykker til Frankrig, og børnene begynder i en dyr privatskole. Men inden længe begynder Arnos forældre at opføre sig mærkeligt … Arno erfarer, at hans far er en svindler. Deres nyfundne rigdom er baseret på stjålne penge, og Interpol er i hælene på dem. Det, børnene troede, var et eventyr, udvikler sig til en hæsblæsende flugt gennem Europa.I Hver dag en ny idiot tager Arno Frank læseren med på en tour de force gennem hans egen familiehistorie, som emmer af både tragikomiske episoder, håb og dyb skuffelse. Der er udpræget omsorgssvigt på spil, og samtidig formår fortælleren, den unge Arno, at formidle sin familiefortælling på indlevende, underholdende og livsbekræftende vis.Arno Frank er født i 1971 i den tyske by Kaiserslautern. Han er forfatter og journalist og skriver for en række medier, heriblandt Die Zeit, Dummy, Spiegel Online, taz, Fluter og Musikexpress.

 • af Michele Sciurba & Sarah Schuster
  139,95 - 164,95 kr.

 • af Kirsten Andersen & Claus Bekker Jensen
  253,95 kr.

  Hvis du kan bruge bogen til at skabe bedre møder og få succes som mødeleder, facilitator, referent eller mødedeltager, er vores vision med bogen opfyldt.Den er fyldt med illustrationer, værktøjer, eksempler, skabeloner og historier, der beskriver, hvordan dagligdagens møder kan blive bedre. Nogle af værktøjerne kan du implementere fra den ene dag til den anden på dine egne møder. Andre kræver, at hele afdelingen eller større dele af organisationen er indstillet på at skabe bedre møder. Bogen er delt i to dele. I første del sætter vi fokus på rollen som mødeleder, mødedeltager og referent. Denne del handler om, hvordan du: håndterer online-møder. gennemtænker et møde, så der er overensstemmelse mellem form, formål, mødetype, dagsorden, delmål og deltagerkreds. kommunikerer dine tanker ud til deltagerkredsen i form af ”Den motiverende mødeindkaldelse”. leder møder og træder i karakter som mødeleder. håndterer tilsyneladende problemdeltagere. tager ansvar som mødedeltager – og fra sidelinjen kan hjælpe med at få mødet til at fungere. varetager rollen som referent herunder dobbeltrollen som både mødeleder og referent.evaluerer møder.I anden del er fokus på rollen som facilitator og forskellige metoder, der også er interessante at arbejde med. Denne del handler om, hvordan du faciliterer møder – herunder:hvordan du kan udarbejde en grafisk skabelon, der dækker den proces, du skal facilitere. benytter dynamiske metoder som ”Omvendt brainstorming”, ”Cafeseminar”, ”Open Space”, ”De seks tænkehatte” og meget mere. medvirker til at skabe en god mødekultur.Forfatterne Kirsten Andersen og Claus Bekker Jensen er begge selvstændige konsulenter og har igennem mange år undervist i emnet og hjulpet virksomheder med at forbedre dagligdagens mange møder.

 • af Max Eulitz
  114,95 kr.

 • af Jan Assmann
  215,95 kr.

  Im 17. Jahrhundert schlägt die Geburtsstunde der Religionswissenschaft. Sie entsteht aus der Frage nach der Herkunft der Götter, des Polytheismus, der "Idolatrie". Der Monotheismus, darin war man sich einig, bildete die Urreligion: Das war nicht die Religion der Offenbarung, sondern die Religion der Natur und der Vernunft, die allen Menschen gemeinsam und auch in allen heidnischen Religionen aufspürbar ist. Die Vielgötterei entstand erst mit den Staaten; denn Herrschaft braucht die Götter, um dem Volk politische und moralische Orientierung zu geben. Unter diesen Bedingungen zog sich die Urreligion in den Untergrund zurück: So entstanden die Mysterien.Grundmodell dieser Entwicklung ist das Alte Ägypten, der erste Staat der Geschichte, in dem sich diese religiöse Doppelstruktur besonders klar ausprägte. Die Ägypter hatten zwei Schriften, so las man es bei den Griechen: eine fürs Volk, eine für die Mysterien, und sie bauten über der Erde für die offizielle und unter der Erde für die geheime Religion, nämlich den Kult der verschleierten Isis, in der man Spinozas Deus sive Natura erkannte: oben also die vielen Götter, unten der Gott der Philosophen. In dieses Bild blickten die Geheimgesellschaften wie in einen Spiegel.Ende des 18. Jahrhunderts hoben Lessing, Mendelssohn und andere diese Idee der doppelten Religion auf eine neue Ebene. An die Stelle der Mysterien trat bei ihnen die Idee einer "Menschheitsreligion" und an die Stelle der Kultur, die zwei Religionen hat, der Mensch, der sich einerseits seiner angestammten Kultur, Nation und Religion und andererseits einer menschheitlichen Verbundenheit zugehörig weiß. Keine Religion besitzt die Wahrheit, allen aber ist sie als Ziel aufgegeben. In dieser Form gewinnt die Idee der doppelten Religion im Zeitalter der Globalisierung eine ungeahnte Aktualität.

 • af Joyce Nyairo, Johannes Hossfeld Etyang & Florian Sievers
  316,95 kr.

  Das Bild des seinen Plattenkoffer über internationale Non-Places ziehenden DJs, der rund um den Globus in Clubs auflegt,ist ein Stereotyp unserer Zeit. Clubkulturen haben eine reiche lokale Historie und sie sind zugleich geografisch viel differenzierter, als in der Geschichte von der nordatlantischen Achse Detroit-Chicago-Manchester-Berlin bislang erzählt wurde. Dieses Buch erweitert den Fokus. Es berichtet von zehn Club-Hauptstädten in Afrika und Europa, sowohl von prominenten als auch von vermeintlich peripheren Szenen. 21 Essays und Fotostrecken rekonstruieren die lokalen Musikgeschichten, die Szenen, Subkulturen und ihre globalen Netzwerke. Sie berichten von Clubs als Laboren des Andersseins, in denen Menschen mit neuen Lebensformen experimentieren und ihr Recht an der Stadt einklagen. Ten Cities ist eine Reise in zehn Gesellschafts- und Stadtgeschichten, aus dem Blickwinkel von Nacht und Sound von 1960 bis heute.Autoren: Joyce Nyairo, Bill Odidi, Mukami Kuria, Sellanga Ochieng' (Blinky Bill), Peter Wafula Wekesa, Vitalii Bard Bardetski, Kateryna Dysa, Rangoato Hlasane, Sean O'Toole, Florian Sievers, Tobias Rapp, Danilo Capasso, Maha ElNabawi, Ali Abdel Mohsen, Vincenzo Cavallo, Iain Chambers, Marissa J. Moorman, Ângela Mingas, Tony Benjamin, Rehan Hyder, Michelle Henning, Mallam Mudi Yahaya, Rui Miguel Abreu, Vítor Belanciano, Johannes Hossfeld Etyang, Johannes Ebert.-Ten Cities tells the story of club music and club cultures in ten urban centres across Africa and Europe from 1960 to March 2020. It looks beyond the North Atlantic locations that are usually assumed to be the main focus of attention and sets out to put together a more inclusive narrative. Bringing clubs to the fore as nocturnal laboratories for different ways of life, the book portrays the cities' music subcultures in twenty-one essays, playlists, and photo sequences - before COVID-19 impacted creative communities worldwide. It is a retrospective testimony to their living spirit, a rhythmanalysis mediated by sound and night.

 • af Ralph Sonny Barger
  114,95 kr.

  Alles, was die Öffentlichkeit bisher über den Hell's Angels Motorcycle Club weiß, stammt aus den Quellen der Polizei, aus Gerichtsakten, schlechten Hollywoodstreifen und der Boulevardpresse. Niemals zuvor ist die Geschichte dieses einzigartigen und berüchtigten Clubs und eines seiner Gründungsmitglieder so ehrlich und offen erzählt worden. Ralph "Sonny" Barger berichtet frei von der Leber weg und ohne Rücksicht auf "Political Correctness". Er will sein bewegtes Leben als Chief der Hell's Angels, die Schlägereien, Drogengeschäfte und den Knast weder entschuldigen noch verteidigen. Barger hat gelebt, wonach sich andere nur sehnen: einen besonderen "American Dream" ohne gesellschaftliche Zwänge und Reglements. Seine Autobiographie ist viel mehr als Erzählungen von blutigen Faustkämpfen, Saufgelagen und halsbrecherischen Motorradrennen. Sie ist gleichzeitig ein spannendes Stück Amerika, ein Dokument über den Club und seine Riten, über das berüchtigte Rolling-Stones-Konzert in Altamont, den Vietnamkrieg und den "Summer of Love".

 • af red. Vincent Gabrielsen Christian A. Thomsen
  219,95 kr.

  DANSK SALGSTEKST:Den antikke græske verden var hjemsted for et utal af private foreninger. Nogle foreninger havde som formål at tilbede bestemte guder, andre samledes om et fælles håndværk eller en profession, mens andre igen dannedes på baggrund af medlemmernes fælles oprindelsessted. I deres organisatoriske form var de fleste foreninger inspireret af den demokratiske bystat, komplet med embedsværk og folkeforsamling.Mens tidligere generationer af forskere særligt har undersøgt de græske foreningers interne organisation, fokuserer den nyeste forskning også på foreningernes politiske, kulturelle og økonomiske betydning. De spørgsmål, der nu optager forskerne er: Hvordan interagerede disse foreninger med deres omgivelser? Hvilken betydning havde dette samspil for udformningen af de antikke græske samfund?Private Associations and the Public Sphere indeholder 11 bidrag, der hver især forfølger disse spørgsmål i en specifik geografisk og historisk sammenhæng fra det klassiske Athen til det romerske Egypten.I den forbindelse har bogens bidragydere haft til hensigt ikke blot at dokumentere og analysere private foreningers forskellige roller i den offentlige sfære, men samtidig også at registrere resultatet af dette samspil og give bud på dets betydning i fortolkningen af de antikke samfund.ENGELSK SALGSTEKST: Recent years have seen renewed scholarly interest in private associations of the Greek and Roman world. As scholars have come to realise the number and diffusion of private associations in the ancient world questions arise as to their wider social, political, religious and economic significance.Private Associations and the Public Sphere collects eleven chapters each pursuing this question in a particular geographic and historical context. In doing so, the authors have aimed not only to document and analyse various forms of interaction between private associations and the public sphere, but also to register the outcomes and interpret their wider historical significance.

 • af Stefanie De Velasco
  145,95 - 167,95 kr.

  Den unge pige Esther bliver revet ud af sit liv for at flytte til en lille østtysk by, hvor hendes familie skal bygge en ny rigssal sammen med menigheden på farens gamle hjemegn. Mens forældrene går fra dør til dør som special pionereri Vagttårnselskabet for at missionere i det tidligere DDR, savner Esther sin veninde Sulamith. Lige fra barndommen har hun delt alt med Sulamith: madpakkerne til sommerstævnerne, den teokratiske skole, de første store følelser og hemmeligheder. Men Sulamith tvivler mere og mere på det trossystem, de to veninder er vokset op i, hvilket fører til skæbnesvangre begivenheder i tiden op til Esthers flytning. I sin søgen efter svar, på hvad der er sket med Sulamith, støder Esther på en del af sin egen familiehistorie, som hidtil er blevet hemmelig holdt for hende. Stefanie de Velasco fører os ind i en verden, der findes midt iblandt os, men som er ukendt for de fleste. Ikke en del af verden beretter om at vågne op i Jehovas Vidners trossamfund og om en ung kvindes frigørelsesproces, som får samtlige fundamenter under hende til at bryde sammen. Stefanie de Velasco, født 1978 i Vesttyskland, har studeret europæisk etnologi og statskundskab. Hun skriver jævnligt for Berlinmagasinet Zitty, FAS og ZEIT Online. I 2013 udkom hendes debutroman Tigermælk, som er oversat til adskillige sprog og desuden filmatiseret. Hun er vokset op blandt Jehovas Vidner og forlod det religiøse fællesskab som femtenårig

 • af Timo F.
  145,95 - 167,95 kr.

  VI VAR UADSKILLELIGE.Vi stod for det samme, var af den samme overbevisning – at vi tilhørte en overlegen race. Det var det, vores sange, taler og træning handlede om. Vores tanke- og handlemønstre kredsede kun om det. Vi har sågar haft afholdt hemmelige militærsportsøvelser og lært at skyde – hvis nu “Dag X” oprandt, og vi endelig kunne befri det tyske folk fra dem, vi opfattede som udskud.Vi slog os ned, festede igennem og stak af, når politiet igen var efter os. Vi var kammerater. Ligesom i sangteksterne fra vores yndlingsbands. Her handlede det kun om kammeratskab, loyalitet og sammenhold. Altid. Alle steder.HELT ÆRLIGT:DET HELE ER NOGET PIS!“Neonazi” er Timos egen historie om sin barske opvækst, og om hvordan han som fjortenårig havner i det højreekstremistiske miljø. Han bliver hurtigt opslugt af det stærke fællesskab, men efter nogle år med flere voldsomme begivenheder begynder spørgsmålet at melde sig: Er dette virkelig det liv, han ønsker sig?I denne gribende selvbiografiske beretning fortæller pseudonymet Tim F. om, hvordan han som ung blev suget længere og længere ind i det nynazistiske miljø. Han beskriver, hvordan miljøet er organiseret, og hvordan der rekrutteres nye medlemmer. Og ikke mindst hvordan det lykkedes ham at bryde ud.

 • - A Vision
  af Else Marie Post
  97,95 - 101,95 kr.

  "Freemasonry in the Aquarian Age" tells us the story of the origin of Freemasonry, its purpose and its work through history and of how Masters of the Hierarchy on The Inner Planes work together with humans with the purpose of promoting the coming of God's Kingdom on Earth.In the Aquarian Age Freemasonry will get help to restore the original mysteries. In spite of distortions, oblivion and misunderstandings Freemasonry has been capable of preserving the core of the great esoteric truths. In the coming age Freemasons will be able to educate and form themselves to become true and real servers, who have built a channel into Kingdom of God. Thus they will be able to become true Master Builders transmitting to Earth the Light, Love and Power of God's Kingdom, and the true Brotherhood of Humanity will be recognized.Master D.K. emphasizes that education, education and education again is what can make it possible to restore the mysteries. Esoteric knowledge and meditation must be taught. That which is taught must move from symbols to meaning to significance and must support the individual person to move from the dark into the light or from unreality into reality.The author manifests a vision of the future of Freemasonry and inspires the reader as to how the individual lodge and freemason can begin to prepare the restoration of the mysteries through education.

 • - En håndbog til inklusion af børn med særlige behov i foreningslivet
  af Marie Fuglsang Brouer
  268,95 kr.

  Hvordan kan du som træner eller leder i foreningslivet få succes med inklusion af børn og unge med særlige behov? Denne håndbog er skrevet til spejderledere, idrætstrænere og andre med direkte ansvar for folkeoplysende aktiviteter, der primært retter sig mod børn og unge. Målet med bogen er at give den enkelte aktivitetsleder ny indsigt og handlemuligheder for at få succes med inklusion af børn og unge med særlige behov, så både voksne, unge og børn får større glæde og udbytte af at være sammen om foreningens aktiviteter. Bogen gennemgår syv elementer, der kan bidrage til, at flere børn og unge med særlige behov får en plads i foreningernes stærke fællesskaber. Bogen er fyldt med praktiske råd og konkrete redskaber, der er lige til at gå til i det daglige foreningsliv. Samtidig lægger bogen op til refleksioner og indsatser, hvor trænere og ledere sammen med foreningens bestyrelse, kommunen og andre samarbejdspartnere kan gå mere strategisk til værks for at skabe Forening for Alle.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.