Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Regnskaber

Her finder du spændende bøger om Regnskaber. Nedenfor er et flot udvalg af over 2.617 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - The Time-Tested Strategy for Successful Investing
  af Burton G. (Princeton University) Malkiel
  197,95 - 274,95 kr.

  The best investment guide money can buy, with more than 1.5 million copies sold, now fuly revised and updated.

 • af Lars Bo Langsted, Kim Füchsel, Peter Gath & mfl.
  826,95 kr.

  Bogen omhandler, som den eneste, det samlede regelsæt, der gælder for danske revisorer og beskriver de krav, der i dag stilles til revisors rapportering. Fokus er primært på særlige danske forhold, men bogen giver en samlet fremstilling af de krav, der stilles til revisors rapportering. Derved omfattes såvel de krav, der er fælles for det meste af verden, og de, der er specifikt danske. Bogens første del indeholder en gennemgang af revisorlovgivningen, etik og uafhængighed. Dernæst behandles revisors centrale erklæringstyper, og til sidst beskrives krav og forventninger til revisors rapportering i revisionsprotokollen og andre former for intern rapportering. Nyt i 3. udgave Bogen er i tredje udgave fuldstændig opdateret med de seneste standarder, herunder standarden om udvidet gennemgang samt EU-forordningen fra april 2014 med ikrafttrædelse juni 2016. Målgruppe Bogen henvender sig især til studerende ved landets universiteter og handelshøjskoler, men er også relevant for praktiserende revisorer og alle andre, der beskæftiger sig med revisors forhold.Om forfatterneForfatterne er statsautoriseret revisor Kim Füchsel, PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisor Peter Gath, EY, professor Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet og statsautoriseret revisor Jens Skovby, RevisorGruppen Danmark.

 • - Specielt for journalister
  af Rasmus Sommer, Henrik Steffensen, Peder Michael Pruzan-Jørgensen & mfl.
  253,94 kr.

  Virksomhedernes årsrapporter har gennem de senere år i stærkt stigende omfang indtaget spalteplads og bidraget til debat. På denne baggrund stiger behovet for kendskab til årsrapportens indhold, hvordan fortolkes de mange hoved- og nøgletal, hvordan analyseres årsrapporten, og hvad kan årsrapportlæserne få ud af de supplerende beretninger. Bogen indeholder en kortfattet gennemgang af de enkelte bestanddele i årsrapporten, herunder koncernregnskab, samt en analysemetode til, hvordan en årsrapport kan ´knækkes´, herunder en kortfattet gennemgang af de enkelte punkter i analysen. De enkelte punkter understøttes af mange taleksempler og forklaringer på hoved- og nøgletalsberegninger samt aktiebaserede nøgletal. Målgruppen for bogen er primært erhvervsjournalister, der skriver artikler om virksomheder, men Knæk en årsrapport er relevant for alle, der på en hurtig og nem måde ønsker at få et overblik over, hvordan en årsrapport kan ´knækkes´.

 • af Peder Fredslund Møller
  228,95 - 287,95 kr.

  Bogen redegør for principperne for konsolidering, dvs. udarbejdelse af et koncernregnskab. Fremstillingen er hovedsagelig baseret på et gennemgående taleksempel, som indeholder alle hovedelementerne, der indgår i konsolideringen af det typiske koncernregnskab. Det forklares og vises trin for trin hvordan en modervirksomheds og en dattervirksomheds individuelle regnskaber lægges sammen og korrigeres, så der fremkommer et koncernregnskab. Fremstillingen er baseret på de gældende danske bestemmelser om koncernregnskaber og omværdiansættelse af datterselskabsaktier. Den inddrager dog også de meget anderledes koncernregnskabsbestemmelser, der findes i de internationale regnskabsstandarder, som børsnoterede danske skal anvende i deres 2005-koncernregnskaber og som de også om nogle år skal anvende i egne selskabsregnskaber senest fra 2009, specielt bestemmelserne i IFRS 3 og IAS 27 og IAS 28.

 • - Se også ISBN 978-87-619-4236-4
  af Henrik Steffensen, Jan Fedders & Kim Tang Lassen
  2.099,00 kr.

  Det eneste danske værk, der giver et samlet overblik over indholdet af de internationale regnskabsstandarder – IFRS’erne og IAS’erne.Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den kan fungere som et nyttigt supplement til de meget omfattende IFRS-manualer, som er udgivet af de globale revisionsfirmaer.Nyt i 5. udgaveDenne udgave indeholder meget omfattende beskrivelser af de tre nye, store standarder - IFRS 9 om finansielle instrumenter, IFRS 15 om omsætning fra kontrakter med kunder og IFRS 16 om leasing.Herudover er som noget nyt indarbejdet en lang række afgørelser vedrørende IFRS, der er truffet af ESMA (European Securities and Markets Authority), der er det EU-organ, som træffer officielle afgørelser om anvendelse af IFRS i EU.

 • af Henrik Steffensen, Dorthe Tolborg, Klaus Okholm & mfl.
  979,95 - 1.537,95 kr.

 • af T. Helmo Madsen
  867,95 kr.

  Revisormanual er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold.Manualen giver et hurtigt overblik og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanual udkommer to gange årligt i februar og august.Revisormanual 2023-1Denne udgave indeholder som vanligt de nyeste ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold mv.

 • - Læren af praksis
  af B. Warming-Rasmussen, M.B. Christensen & R.H. Kristensen
  304,95 kr.

  En hjælp til at imødegå og opklare besvigelser Besvigelser i form af misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation er et fænomen, som alle virksomheder er potentielt sårbare overfor, og som forekommer jævnligt både i Danmark og i udlandet. Besvigelserne skyldes ofte svagheder i den interne kontrol, i systemer og procedurer – eller svagheder i menneskers etik, adfærd og moral. Når skaden er sket, handler diskussionen typisk om ansvarsfordeling. Er det bestyrelsen, direktionen, controllerne eller navnlig den eksterne revisor, som burde have opdaget besvigelsen? Eller burde selskabets medarbejdere have ageret som whistleblowers? Denne bogs formål er at 1) levere nyttig indsigt i regnskabsmanipulationens psykologi og 2) illustrere de snedige teknikker, som har muliggjort besvigelserne. Det er antagelsen, at disse indsigter er værdifulde for både at forebygge og opdage snyd og svindel. Bogens to dele: I første del analyseres personen bag besvigelsen og dennes beslutningsproces. Her tages udgangspunkt i, at besvigelserne ofte udføres af en tillidsperson på en meget snedig måde. I anden del gennemgås en række danske besvigelsessager, og der gives forslag til revisionshandlinger, som kunne have opdaget besvigelsen. Bogen indeholder desuden eksempler på værktøjer og overvågningsprocedurer, kaldet arbejdspapirer, som revisor kan inddrage i sine kontroller, og som kan afsløre en forhøjet risiko for besvigelser. Målgruppe Bogen henvender sig bl.a. til revisorer og revisorstuderende. Herudover vil den være relevant for mange af selskabets stakeholdere, navnlig de interne som: selskabsledelsen, interne revisorer, controllere og medarbejdere med socialt ansvar (whistleblowers), men også de eksterne: kreditgivere, offentlige kontrolmyndigheder samt økonomiske journalister. Om forfatterne Maria Bloch Christensen er cand.merc.aud. fra Syddansk Universitet og har skrevet kandidatafhandling om revisors opklaring af besvigelser. Hun har arbejdet som revisor hos Brandt Statsautoriseret revisionspartnerselskab siden 2006. Rikke Holmslykke Kristensen er studielektor ved Syddansk Universitet og forsker i fænomenet væsentlighed i revision. Hun er uddannet statsautoriseret revisor i 2006 og har arbejdet som revisor hos KPMG i 14 år. Bent Warming-Rasmussen, ph.d., er professor i revision ved Syddansk Universitet. Han er uddannet registreret revisor og har 12 års praksis i tre landsdækkende revisionsfirmaer. Herudover er Bent Warming-Rasmussen certificeret psykoterapeut.

 • - Dansk økonomistyring under forvandling
  af Per Nicolaj Bukh & Poul Israelsen
  313,94 kr.

 • af Ben Armstrong
  205,95 kr.

  A fun and authoritative guide to bitcoin and the future of moneyIn Catching Up to Crypto: Your Guide to Bitcoin and the New Digital Economy, celebrated crypto and Bitcoin expert Ben Armstrong delivers an exciting and fresh new exploration of Bitcoin and digital currencies. He explains what Bitcoin is, how it works, and how and why we're all transitioning to a digital economy as we speak. He discusses the deficiencies of traditional fiat currency, how it's commonly manipulated, and how we can all benefit from the adoption of new, digital assets.In the book, you'll discover how Bitcoin operates in the real-world and how the underlying technology--known as the blockchain--operates. You'll also learn about:* The importance of decentralization, trust-less commerce and cryptographic consensus.* The humble origins of Bitcoin, as well as how it nearly died out, and how it went on to take over the world* How monetary and financial policy is being revolutionized by the introduction of Bitcoin and other crypto-assets.An essential and engaging review of Bitcoin, digital assets, and the new digital economy, Catching Up to Crypto is the hands-on and comprehensive introduction to crypto that investors, enthusiasts, the crypto-curious, and finance professionals have been waiting for.

 • af Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen & mfl.
  979,95 kr.

  En praktisk fremstilling af regelsættet om revisors skriftlige erklæringer.Erklæringsstandarderne, som danske revisorer, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, skal følge, ændrer sig løbende, og det er derfor altid nødvendigt for en revisor at holde sig opdateret på seneste ændringer.Denne bog retter sig mod løsningen af en række konkrete problemstillinger, som en revisor kan støde på ved afgivelse af erklæringer. Bogen er tænkt som et praktisk værktøj, og fremstillingen falder i to dele:Del I gennemgår kravene til revisors erklæringer, og i den forbindelse behandles en række konkrete problemstillinger, der har vist sig med fortolkningen af erklæringsbekendtgørelsen. Del II indeholder en omfattende eksempelsamling, der illustrerer udformningen af erklæringer inden for store dele af de områder, som revisor må beskæftige sig med efter revisorlovgivningen.Nyt i 4. udgaveFor at understrege tilknytningen til de internationale standarder og tydeliggøre forskellen mellem de forskellige typer erklæringer, er revisionsstandarderne (RS’erne) erstattet af Internationale standarder udgivet af IFAC (De internationale standarder), og de nye standarder skal anvendes med virkning for erklæringer, der udarbejdes 1. juli 2012 eller senere. Endvidere er ISA 700, 705 og 706 samt ISA 800, 805 og 810 endeligt implementeret.MålgruppeBogen tjener som praktisk værktøj for revisorer og andre, som afgiver eller benytter skriftlige erklæringer i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Bogen kan desuden med stor fordel benyttes i undervisningen på revisorkandidatstudiet. Om forfatterneBogens forfattere – Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund – har dels en baggrund fra Revisorkommissionen og FSR’s revisionstekniske udvalg og dels en praktisk indgangsvinkel som statsautoriserede revisorer.

 • af Scott Galloway
  182,95 kr.

  'You need this book.' Steven Bartlett, author of The Diary of a CEOThe world is changing. It's time for a new financial playbook.In this must-have guide to optimizing your life for wealth, success and happiness, you'll learn:¿ how to find and follow your talent¿ what small steps you can take now that pay big returns later¿ how to develop better financial habitsBursting with practical, game-changing advice from one of the world's most popular business school professors, The Algebra of Wealth is the practical guidebook you need to win today's wealth game.Today's workers have more opportunities and mobility than any previous generation. They also face unprecedented challenges, including inflation, labour and housing shortages, and climate volatility.Even the notion of 'retirement' is undergoing a profound rethink, as our lifespans extend and our relationship with work evolves. In this environment, the tried-and-true financial advice our parents followed no longer applies.In The Algebra of Wealth, Galloway lays bare the rules of financial success in today's economy. In characteristic unvarnished, no-BS style, he explains you what you need to know in order to improve your chances of achieving economic security no matter what.

 • af Rick Ross
  125,95 - 197,95 kr.

  The Biggest Edition - Revised and Expanded with All New ChaptersA captivating and inspiring guide to building an untouchable empire from mud to marble, no matter what obstacles stand in the wayRick Ross is a hip-hop icon and a towering figure in the business world, but his path to success was not always easy. Despite adversity and setbacks, Ross held tight to his vision and never settled for anything less than greatness. Now, for the first time, he shares his secrets to success, offering his own life as a road map to readers looking to build their own empire. Along the way he reveals: How to turn your ambition into action Tips for managing and investing your money Inside stories from his business and music ventures Why failure is central to success Secrets to handling stressful situations How to build the perfect team As Ross explains, "It doesn't matter what's going on. Even the most dire situation is just another opportunity to boss up."Intimate, insightful and brimming with no-nonsense advice, The Perfect Time to Boss Up is the ideal book for hustlers everywhere.

 • af Dave Ramsey
  272,95 kr.

  With The Total Money Makeover: Classic Edition, you'll be able to: Design a sure-fire plan for paying off all debt---meaning cars, houses, everything, recognize the 10 most dangerous money myths, and secure a big, fat nest egg for emergencies and retirement!

 • af Barbara Stanny
  192,95 kr.

  Quietly and steadily, the number of women making six figures or more is increasing and continues to rise at a rate faster than for men. From entrepreneurs to corporate executives, from white-collar professionals to freelancers and part-timers, women are forging careers with considerable financial success. In Secrets of Six-Figure Women, Barbara Stanny, journalist, motivational speaker, and financial educator, identifies the seven key strategies of female highearners: A Profit Motive, Audacity, Resilience, Encouragement, Self-Awareness, Non-attachment, and Financial Know-How.Based on extensive research and hundreds of interviews, including more than 150 women whose annual earnings range from $100,000 to $7 million, Barbara Stanny turns each of the six-figure traits into a specific strategy for upping earnings. By rigorously fine-tuning them, readers can, step-by-step, climb the income ladder.

 • af Charles T. Horngren, Wendy M. Tietz & C. William Thomas
  1.074,95 kr.

 •  
  2.737,95 kr.

  Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.Revisorhåndbogen - Revision giver dig viden om gældende revisorlovgivning, kvalitetskontrol, revisionsstandarder og -udtalelser, retningslinjer for revisors etiske adfærd mv.

 • af Erin Lowry
  182,95 kr.

  Sometimes the world comes at you fast, and trying to figure out your finances in shifting realities can really break your brain-and your bank accounts! When life is overwhelming, getting out a pencil and paper and working out your numbers can seem impossible. Erin Lowry's Broke Millennial series has been helping people get their financial lives in order for years, and now readers can roll up their sleeves and work out their finances alongside her in this practical and endlessly useful workbook. From working out the correct amount you need in your emergency fund and creating an effective attack plan for your debt to writing out scripts to discuss ?taboo? money topics and set boundaries with family and friends, this book covers every nook and cranny of your financial landscape.

 • - En praktisk tilgang
  af Ole Sørensen
  487,95 kr.

  Denne bog lærer studerende at betragte en virksomhed gennem årsrapportens finansielle opgørelser samt udføre en vel tilrettelagt regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital/aktier. Bogen arbejder ud fra en begrebsmæssig referenceramme, der hjælper læseren med at forstå, hvorledes en virksomhed skaber værdi, og hvorledes den skabte værdi kommer til syne i de finansielle opgørelser. Historiske årsregnskaber måler den historiske værdiskabelse og er udgangspunkt for budgettering af fremtidige finansielle opgørelser. Disse ’proforma-opgørelser’ danner herefter basis for værdiansættelse af virksomheder og aktier. Denne 7. udgave er forsynet med to appendikser, der omhandler estimering af kapitalomkostninger i private virksomheder samt udarbejdelse af proforma-opgørelser, hvor der arbejdes med enpay-out ratio. Bryggerivirksomheden Royal Unibrew er fortsat den gennemgående case-virksomhed, og alle tal er opdateret. Endvidere er bogen ajour med de seneste ændringer i gældende regnskabsstandarder. Ligesom tidligere udgaver er også denne suppleret med ressourcesider for undervisere samt studerende, der kan findes på bogens hjemmeside gad.dk/regnskabsanalyse. Ud over at være lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter henvender bogen sig til alle, der ønsker en faglig ajourføring i den internationale udvikling inden for regnskabsanalyse og værdiansættelse.

 • af George S Clason
  177,95 kr.

  If you are looking for some financial wisdom, this book is the perfect pick and holds the key to simple and efficient financial planning. It guides you to the secret to acquiring, keeping and making money as per the principles of Babylon. The Richest Man in Babylon explains simple laws of making money along with time tested principles that help you gain personal wealth. Right from the importance of saving to understanding common mistakes people make with money, the book will come in handy with

 • af Jeremy J. Siegel
  324,95 kr.

  The long-awaited revised edition of the stock trading classic gets you fully up to date on value investing, ESG investing, and other important developmentsThe definitive guide to stock trading, Stocks for the Long Run has been providing the knowledge, insights, and tools that traders need to beat the market for nearly 30 years. This new edition brings you fully up to date on everything you need to know to draw steady profits for yourself or your clients. It's been updated with new chapters and content on: . The role of value investing. The impact of ESG-Environmental/Social/Governance-issues on the future of investing. The current interest rate environment. Future returns investors should expect in the bond and stock markets. The role of international investing. The long-run risks on equity markets . The role of black swan events, such as a pandemicYou'll also get in-depth discussions on the big questions investors face: Are we seeing the eclipse of capitalism? What do global changes like climate change mean for markets worldwide?Stocks for the Long Run is essential reading for every investor and advisor who wants to fully understand the market, including its behavior, past trends, and future influences-in order to develop a prosperous long-term portfolio that's both safe and secure.

 • - Økonomisk Overblik på Månedsbasis
  af Maria Rosenquist
  217,95 kr.

  Dette er en BudgetBog på månedsbasis som du udfylder med dine egne tal.Bogen guider dig gennem 12 måneder af din privatøkonomi. Du udfylder dit forventede årsbudget, laver beregninger ift budgetkonto og forbrugskonto, du lister alle dine opsparinger og gældsposter, udregner din Net Worth og opsætter mål for din økonomi Hver måned indeholder en kalenderoversigt, delmål, og et detaljeret regnskab, der er delt i indtægter, udgifter til bolig, transport, øvrige faste, diverse, mad, gæld, opsparing og investering, med mulighed for at lave personlige underkategorier. Der er desuden No Spend/Forbrugsfri Måned, Forbrugstracker og Opsparingschallenge hver måned. Bogen er lavet uden fortrykte måneder, sådan at du kan starte når som helst på året. Siderne er sort-hvid og ikke dekoreret, for at give dig muligheden for at stå for den del; at dekorere og personliggøre din bog i bedste Bullet Journal stil. Bogserie: FamilieFinanser

 • af Adam Smith
  237,95 - 407,95 kr.

 • af Alvin A. Arens, Randal J. Elder & Mark S. Beasley
  102,95 - 874,95 kr.

  For the core auditing course for accounting majors. An Integrated, Up-to-Date Approach to Auditing and Assurance ServicesComprehensive and up-to-date, including discussion of new standards, codes, and concepts, Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach presents an integrated concepts approach to auditing that details the process from start to finish. Based on the authors belief that the fundamental concepts of auditing center on the nature and amount of evidence that auditors should gather in specific engagements, the texts primary objective is to illustrate auditing concepts using practical examples and real-world settings. The Sixteenth Edition remains up-to-date with examples of key real-world audit decisions and an emphasis on audit planning, risk assessment processes, and collecting and evaluating evidence in response to risks. MyAccountingLab not included. Students, if MyAccountingLab is a recommended/mandatory component of the course, please ask your instructor for the correct ISBN and course ID. MyAccountingLab should only be purchased when required by an instructor. Instructors, contact your Pearson representative for more information.MyAccountingLab is an online homework, tutorial, and assessment product designed to personalize learning and improve results. With a wide range of interactive, engaging, and assignable activities, students are encouraged to actively learn and retain tough course concepts.

 • af Marius Ibsen
  287,95 kr.

  I denne bog præsenterer forfatteren en samlet forståelse af den kommunale økonomistyring med afsæt i mange års praktisk og teoretisk erfaring inden for området. Bogen er båret af en tro på, at et kommunale styre fortsat har en central rolle at spille i velfærdsstaten, også hvad angår styringen af udgifterne. Den afsluttes derfor med en diskussion af, om den nuværende centralisering af økonomistyringen er nødvendig Hovedkonklusionerne er: Styringskulturen i den enkelte kommune har stor betydning. Jo stærkere borgmesterens politiske position er, des bedre bliver styringen. En administrativ organisation med en direktion forbedrer styringen. Det nytter at have en klar økonomisk målsætning.Det er godt at decentralisere det daglige ansvar til de udførende led. Marius Ibsen har i mange år beskæftiget sig med kommunal økonomi, først som kontorchef i Indenrigsministeriet, senere som kontorchef i Finansministeriet og endelig som kommunaldirektør i Gladsaxe i 20 år. I 2017 blev han ph.d. i statskundskab på en afhandling om dette emne. Bogen er en omarbejdet og forkortet udgave af afhandlingen.

 • - Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang
  af Lars Kiertzner
  707,95 kr.

  Denne bogs anden udgave behandler revisors opgaver med regnskaber, når slutmålet er at afgive en anden erklæring end en revisionspåtegning Selvstændige erhvervsdrivende har meget ofte behov for fagkyndig assistance vedrørende regnskabsmæssige opgørelser. Der kan være tale om: ReviewerklæringerErklæringer om udvidet gennemgangAssistanceerklæringerErklæringer om aftalte arbejdshandlinger Bogen behandler disse fire opgaver fra A-Z ud fra lovgivning, standarder og praktiske overvejelser. Der er tre væsentlige årsager til ajourføringen. Reguleringen af udvidet gennemgang blev ajourført i 2017 med virkning fra 1. januar 2018, undtagen for erklæringen, hvor de nye bestemmelser først fandt anvendelse 30. juni 2018 eller senere. Hertil er der siden 2013 opnået erfaring med ydelsen, herunder takseringen af forseelser i Revisornævnet. Udvidet gennemgang er slået igennem på markedet som det foretrukne alternativ, når regnskaber ikke revideres, men der dog skal afgives eller ønskes afgivet en erklæring med sikkerhed. Assistance med regnskabsopstilling har vundet yderligere terræn siden version 1.0 fra 2013. Dette har aktualiseret en skærpet fokusering på revisors pligter og ansvar ved denne opgavetype. Herunder i et nyt afsnit særligt på klager over assistance i Revisornævnet. Sidst, men absolut ikke mindst, er opdateringen nødvendig under hensyn til, at den tidligere udgave byggede på revisorloven 2008, der sidenhen er erstattet af revisorloven 2016. Dette har især haft konsekvenser på en række detailområder for erklæringer med sikkerhed, dvs. i bogens sammenhæng for review og udvidet gennemgang.Bogens målgruppe er praktiserende revisorer, som kan få svaret på mange af de spørgsmål, som de stiller i praksis. Og endvidere studerende, der ønsker en mere systematisk og praktisk gennemgang af disse svære problemstillinger, der møder dem på deres uddannelse.Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.

 •  
  2.630,95 kr.

  Den juridiske vejledning/Ligningsvejledningspakken 2024 består af 8 bind, der kun kan købes som et samlet sæt:PersonbeskatningErhvervsbeskatningSelskabs-, fonds- og foreningsbeskatningKapitalgevinstbeskatningDobbeltbeskatningDødsbobeskatningDer er i alle bind, undtagen Dødsbobeskatningen, et omfattende og gennemarbejdet stikordsregister.

 • af Bola Sol
  162,95 kr.

  We need to talk about money. Women have been overlooked and underestimated when it comes to finance; we typically earn less, are encouraged to spend more, and have fewer opportunities to build funds. But if we talk about money and share our knowledge, we will grow in confidence and wealth. This is the secret to securing your future and paying for all the things that matter.Whether you want to have children, get married, pay for a mortgage, start your own business or pay for nice holidays, all these goals cost money. But by building solid money habits you can plan for all life's major milestones and dream bigger. Bola Sol offers the essential tools needed to get started and make your bank balance healthier. Once you've done that, she demonstrates how you can grow your ambition and become wealthier. Finally, she reveals how you can use this money smartly to pay for things you want and become happier.Money isn't everything, but Bola shows how you can build your financial knowledge to enhance your wellbeing, open up new possibilities, and achieve your life goals.

 • af V T Sreekumar
  302,95 kr.

  "Debt-Free Living: A Guide to Managing and Eliminating Debt" is a comprehensive resource for anyone looking to take control of their finances and achieve freedom from debt. This book provides practical advice, strategies, and tools for managing debt, creating a budget, saving money, and building wealth.Readers will learn how to assess their financial situation, set realistic goals, and develop a plan to pay off debt. The book also covers topics such as budgeting, cutting expenses, increasing income, and avoiding common debt traps.In addition to practical advice, "Debt-Free Living" offers insights into the psychology of money, helping readers understand their relationship with money and how it impacts their financial decisions.Whether you are struggling with debt or simply want to improve your financial health, "Debt-Free Living" is a valuable resource that will empower you to take control of your finances and build a secure financial future.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.