Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Økonomistyring og bogføring

Her finder du spændende bøger om Økonomistyring og bogføring. Nedenfor er et flot udvalg af over 233 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Revision.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Lars Bo Langsted, Kim Füchsel, Peter Gath & mfl.
  801,95 kr.

  Bogen omhandler, som den eneste, det samlede regelsæt, der gælder for danske revisorer og beskriver de krav, der i dag stilles til revisors rapportering. Fokus er primært på særlige danske forhold, men bogen giver en samlet fremstilling af de krav, der stilles til revisors rapportering. Derved omfattes såvel de krav, der er fælles for det meste af verden, og de, der er specifikt danske. Bogens første del indeholder en gennemgang af revisorlovgivningen, etik og uafhængighed. Dernæst behandles revisors centrale erklæringstyper, og til sidst beskrives krav og forventninger til revisors rapportering i revisionsprotokollen og andre former for intern rapportering. Nyt i 3. udgave Bogen er i tredje udgave fuldstændig opdateret med de seneste standarder, herunder standarden om udvidet gennemgang samt EU-forordningen fra april 2014 med ikrafttrædelse juni 2016. Målgruppe Bogen henvender sig især til studerende ved landets universiteter og handelshøjskoler, men er også relevant for praktiserende revisorer og alle andre, der beskæftiger sig med revisors forhold.Om forfatterneForfatterne er statsautoriseret revisor Kim Füchsel, PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisor Peter Gath, EY, professor Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet og statsautoriseret revisor Jens Skovby, RevisorGruppen Danmark.

 • - Specielt for journalister
  af Rasmus Sommer, Henrik Steffensen, Peder Michael Pruzan-Jørgensen & mfl.
  253,95 kr.

  Virksomhedernes årsrapporter har gennem de senere år i stærkt stigende omfang indtaget spalteplads og bidraget til debat. På denne baggrund stiger behovet for kendskab til årsrapportens indhold, hvordan fortolkes de mange hoved- og nøgletal, hvordan analyseres årsrapporten, og hvad kan årsrapportlæserne få ud af de supplerende beretninger. Bogen indeholder en kortfattet gennemgang af de enkelte bestanddele i årsrapporten, herunder koncernregnskab, samt en analysemetode til, hvordan en årsrapport kan ´knækkes´, herunder en kortfattet gennemgang af de enkelte punkter i analysen. De enkelte punkter understøttes af mange taleksempler og forklaringer på hoved- og nøgletalsberegninger samt aktiebaserede nøgletal. Målgruppen for bogen er primært erhvervsjournalister, der skriver artikler om virksomheder, men Knæk en årsrapport er relevant for alle, der på en hurtig og nem måde ønsker at få et overblik over, hvordan en årsrapport kan ´knækkes´.

 • af Henrik Steffensen, Dorthe Tolborg, Klaus Okholm & mfl.
  124,95 kr.

  En opdatering af den tidligere bog Bogføring, regnskab og skat. Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne - en lovkommentar er blevet til ud fra de erfaringer, som forfatterne har indhentet i forbindelse med det lovforberedende arbejde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fra den praksis med bogføring, opbevaring af regnskabsmateriale m.v., der i mange år har fundet sted ude i virksomhederne. Ikke mindst er den seneste nye praksis vedrørende opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet – EU og USA – behandlet indgående. Bogen er også tilpasset den nye selskabslov. Endvidere omhandler kommentarerne til de to mindstekravsbekendtgørelser den omfattende praksis, der gennem tiden har udviklet sig. Bogen er opdelt i tre dele: Emnemæssig indgang til reglerneKommentering af de enkelte bestemmelser i BogføringslovenKommentering af de enkelte bestemmelser i de to mindstekravsbekendtgørelser

 • af Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen & mfl.
  942,95 kr.

  En praktisk fremstilling af regelsættet om revisors skriftlige erklæringer.Erklæringsstandarderne, som danske revisorer, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, skal følge, ændrer sig løbende, og det er derfor altid nødvendigt for en revisor at holde sig opdateret på seneste ændringer.Denne bog retter sig mod løsningen af en række konkrete problemstillinger, som en revisor kan støde på ved afgivelse af erklæringer. Bogen er tænkt som et praktisk værktøj, og fremstillingen falder i to dele:Del I gennemgår kravene til revisors erklæringer, og i den forbindelse behandles en række konkrete problemstillinger, der har vist sig med fortolkningen af erklæringsbekendtgørelsen. Del II indeholder en omfattende eksempelsamling, der illustrerer udformningen af erklæringer inden for store dele af de områder, som revisor må beskæftige sig med efter revisorlovgivningen.Nyt i 4. udgaveFor at understrege tilknytningen til de internationale standarder og tydeliggøre forskellen mellem de forskellige typer erklæringer, er revisionsstandarderne (RS’erne) erstattet af Internationale standarder udgivet af IFAC (De internationale standarder), og de nye standarder skal anvendes med virkning for erklæringer, der udarbejdes 1. juli 2012 eller senere. Endvidere er ISA 700, 705 og 706 samt ISA 800, 805 og 810 endeligt implementeret.MålgruppeBogen tjener som praktisk værktøj for revisorer og andre, som afgiver eller benytter skriftlige erklæringer i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Bogen kan desuden med stor fordel benyttes i undervisningen på revisorkandidatstudiet. Om forfatterneBogens forfattere – Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund – har dels en baggrund fra Revisorkommissionen og FSR’s revisionstekniske udvalg og dels en praktisk indgangsvinkel som statsautoriserede revisorer.

 • af Carsten Tjagvad & Carsten W. Heilbuth
  809,95 kr.

  Pålidelig it er et ”must” for, at virksomhedens produktion og administration kører smertefrit. It-revision drejer sig især om at kontrollere og bedømme sikkerheden af it.Med stigende handel og udveksling via nettet vokser behovet også for klare retningslinjer for god it-revision.Bogen tager fat på de grundlæggende emner og viser vejen for ”god skik”. Naturligvis baseret på de nyeste regler på området.

 • af T. Helmo Madsen
  777,95 kr.

  Revisormanual er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold.Manualen giver et hurtigt overblik og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanual udkommer to gange årligt i februar og august.Revisormanual 2023-1Denne udgave indeholder som vanligt de nyeste ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold mv.

 • af T. Helmo Madsen
  700,95 kr.

  Manualen giver et hurtigt overblik over de forskellige revisionsformer og deres omfang, og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanualen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold

 • - Kan købes i abonnement fra forlaget. Forudsætter oprettelse i abonnement.
   
  2.091,95 kr.

  Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.Revisorhåndbogen - Revision giver dig viden om gældende revisorlovgivning, kvalitetskontrol, revisionsstandarder og -udtalelser, retningslinjer for revisors etiske adfærd mv.

 • af T. Helmo Madsen
  680,95 kr.

  Manualen giver et hurtigt overblik over de forskellige revisionsformer og deres omfang, og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger. Revisormanualen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold

 • af George S Clason
  163,95 kr.

  If you are looking for some financial wisdom, this book is the perfect pick and holds the key to simple and efficient financial planning. It guides you to the secret to acquiring, keeping and making money as per the principles of Babylon. The Richest Man in Babylon explains simple laws of making money along with time tested principles that help you gain personal wealth. Right from the importance of saving to understanding common mistakes people make with money, the book will come in handy with

 • af Marius Ibsen
  264,95 kr.

  I denne bog præsenterer forfatteren en samlet forståelse af den kommunale økonomistyring med afsæt i mange års praktisk og teoretisk erfaring inden for området. Bogen er båret af en tro på, at et kommunale styre fortsat har en central rolle at spille i velfærdsstaten, også hvad angår styringen af udgifterne. Den afsluttes derfor med en diskussion af, om den nuværende centralisering af økonomistyringen er nødvendig Hovedkonklusionerne er: Styringskulturen i den enkelte kommune har stor betydning. Jo stærkere borgmesterens politiske position er, des bedre bliver styringen. En administrativ organisation med en direktion forbedrer styringen. Det nytter at have en klar økonomisk målsætning.Det er godt at decentralisere det daglige ansvar til de udførende led. Marius Ibsen har i mange år beskæftiget sig med kommunal økonomi, først som kontorchef i Indenrigsministeriet, senere som kontorchef i Finansministeriet og endelig som kommunaldirektør i Gladsaxe i 20 år. I 2017 blev han ph.d. i statskundskab på en afhandling om dette emne. Bogen er en omarbejdet og forkortet udgave af afhandlingen.

 • - Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang
  af Lars Kiertzner
  636,95 kr.

  Denne bogs anden udgave behandler revisors opgaver med regnskaber, når slutmålet er at afgive en anden erklæring end en revisionspåtegning Selvstændige erhvervsdrivende har meget ofte behov for fagkyndig assistance vedrørende regnskabsmæssige opgørelser. Der kan være tale om: ReviewerklæringerErklæringer om udvidet gennemgangAssistanceerklæringerErklæringer om aftalte arbejdshandlinger Bogen behandler disse fire opgaver fra A-Z ud fra lovgivning, standarder og praktiske overvejelser. Der er tre væsentlige årsager til ajourføringen. Reguleringen af udvidet gennemgang blev ajourført i 2017 med virkning fra 1. januar 2018, undtagen for erklæringen, hvor de nye bestemmelser først fandt anvendelse 30. juni 2018 eller senere. Hertil er der siden 2013 opnået erfaring med ydelsen, herunder takseringen af forseelser i Revisornævnet. Udvidet gennemgang er slået igennem på markedet som det foretrukne alternativ, når regnskaber ikke revideres, men der dog skal afgives eller ønskes afgivet en erklæring med sikkerhed. Assistance med regnskabsopstilling har vundet yderligere terræn siden version 1.0 fra 2013. Dette har aktualiseret en skærpet fokusering på revisors pligter og ansvar ved denne opgavetype. Herunder i et nyt afsnit særligt på klager over assistance i Revisornævnet. Sidst, men absolut ikke mindst, er opdateringen nødvendig under hensyn til, at den tidligere udgave byggede på revisorloven 2008, der sidenhen er erstattet af revisorloven 2016. Dette har især haft konsekvenser på en række detailområder for erklæringer med sikkerhed, dvs. i bogens sammenhæng for review og udvidet gennemgang.Bogens målgruppe er praktiserende revisorer, som kan få svaret på mange af de spørgsmål, som de stiller i praksis. Og endvidere studerende, der ønsker en mere systematisk og praktisk gennemgang af disse svære problemstillinger, der møder dem på deres uddannelse.Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.

 • af Michael Andersen, Carsten Rohde & Jytte Grambo Larsen
  152,95 kr.

  Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.MICHAEL ANDERSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring i bred forstand. Denne er opbygget dels gennem rollen som virksomhedsrådgiver, dels gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejder. Michael Andersen er en hyppigt anvendt kursus- og foredragsholder både inden for uddannelsessektoren og i den private og offentlige sektor.JYTTE GRAMBO LARSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hun har publiceret flere artikler om design af økonomistyringssystemer i teori og praksis. Hendes interesser omfatter dels økonomistyring, dels design og anvendelse af incitaments- og kontrolsystemer til at fremme virksomhedens strategiimplementering og drift. Interessen fokuserer på kombinationen af teori og praksis. Indenfor såvel økonomistyring som kontrolsystemer underviser hun på CBS og andre videregående uddannelsesinstitutioner.CARSTEN ROHDE, Ph.d., er professor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomistyringsmetoder og -systemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde en lang række kurser og seminarer inden for regnskab og økonomistyring. Herudover arbejder han tæt sammen med danske virksomheder og institutioner som rådgiver samt i forbindelse med konkrete erhvervsrettede forskningsprojekter.IndholdForordOpgaver til kapitel 1 – Økonomistyringens idé og formålOpgaver til kapitel 2 – Virksomhedens økonomiske strukturOpgaver til kapitel 3 – Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styringOpgaver til kapitel 4 – Budgettering som styreform – virksomhedens budgetprocedureOpgaver til kapitel 5 – Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauerOpgaver til kapitel 6 – Standardomkostningsregnskab for de variable omkostningerOpgaver til kapitel 7 – Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostningerOpgaver til kapitel 8 – Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger Opgaver til kapitel 9 – BudgetkontrollenOpgaver til kapitel 10 – Likviditetsbudgettering

 • af Holly D. Reid
  170,95 kr.

 • af Milo Wilk
  284,95 - 357,95 kr.

  Are you sick of being a freelancer with an irregular income? Do you ask yourself every single month how much you'll earn? Worried you won't have any new upcoming clients at all?My Creative (Side) Business is a book for smart creatives who desire to focus on their creative output and monetize their work. Whether you're trying to figure out a slow strategic way to become a creative freelancer and want to kick off a real plan, or whether you're determined to find ways to create regular income streams doing what you enjoy, this book will help you do just that.¿Inside, you'll learn about the business objectives and marketing decisions that drive your creative work. The curtain's been pulled away as marketing-speak and business jargon are translated into tools to help you:Understand client requests from a business perspectiveBuild a strategic framework to inspire visual conceptsIncrease your relevance in an evolving industryRedesign your portfolio to showcase strategic thinkingWin new accounts and grow existing relationshipsYou already have the creativity; now it's time to gain the business insight. Once you understand what the people across the table are thinking, you'll be able to think how they think to do what we do.This practical guide offers stories of entrepreneurial women within the creative industries who turned their side projects into full-time businesses with multiple income streams. Filled with tips, tricks, stories, and interviews, it's a book you'll go back to multiple times in the future.

 • af Milo Wilk
  284,95 - 366,95 kr.

  Are you sick of being a freelancer with an irregular income? Do you ask yourself every single month how much you'll earn? Worried you won't have any new upcoming clients at all?My Creative (Side) Business is a book for smart creatives who desire to focus on their creative output and monetize their work. Whether you're trying to figure out a slow strategic way to become a creative freelancer and want to kick off a real plan, or whether you're determined to find ways to create regular income streams doing what you enjoy, this book will help you do just that.This practical guide offers stories of entrepreneurial women within the creative industries who turned their side projects into full-time businesses with multiple income streams. Filled with tips, tricks, stories, and interviews, it's a book you'll go back to multiple times in the future.

 • af Sten Morgan
  228,95 kr.

 • af Alice Wood
  238,95 kr.

 • af Carola Rinker
  396,95 kr.

  Dieses Buch beschreibt, welche typischen Falle von Bilanzmanipulationen auch im Alltag von Konzernen und KMUs vorkommen konnen, durch Mitarbeiter und Dienstleister. Das Bewusstsein fur Accounting Fraud ist oft nicht vorhanden. In diesem Buch werden branchentypische Besonderheiten der Bilanz und GuV aufgegriffen. Die Autoren erlautern verschiedene Manipulationsarten und zeigen, wie diese aufgedeckt werden konnen. Zudem wird erklart, welche Manahmen Unternehmen zur Fruherkennung und Pravention ergreifen konnen, beispielsweise durch den Einsatz forensischer Datenanalyse. Dieses Buch veranschaulicht, wie wichtig es fur Praktiker ist, sich dem Thema zu widmen, auch anhand von Praxisbeispielen.

 • af Noemi Tambe Bearpark
  1.320,95 kr.

  This book examines the interpretation of the risk-based approach (RBA) and its application across the banking industry. It explores the ways conflicting risk interpretation and deconstruction of money laundering risk have unintended consequences across the banking industry. Furthermore, it offers a theoretical framework that can be adopted and implemented by risk practitioners to address money laundering (ML) risks. The interpretation and application of the RBA influences the way money laundering risk is perceived, presented, and managed, often resulting in misalignment among stakeholders. Moreover, AML practitioners interpret money laundering (ML) risk as an entity that can be contained, largely in ignorance of the fact that ML risk is self-referential.The book therefore addresses complex inter-system feedback phenomena that lead to de-risking and re-risking, and offers a new ML risk communication framework on this basis. It will be of value to researchers and also to stakeholders within financial institutions, financial intelligence units and regulators in the fight against money laundering.

 • af Ioana Ignat
  1.210,95 kr.

  Transfer pricing is considered a new and complex concept in terms of guidelines and regulations. In this context, more and more academics and tax professionals are interested in understanding the mechanism of a transfer pricing analysis. The main objective of the book is to help them in this process by presenting in a practical approach (using case studies and schemes) and in accordance with the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations the way in which are operating the basic transfer pricing elements.Moreover, considering that the manufacturing sector is the chief wealth-producing sector of the global economy, the book illustrates complete transfer pricing analyses applicable for manufacturing transactions (using Orbis database).In the end, the book presents some recent disputes between manufacturing entities and tax authorities in relation to the transfer pricing analysis for manufacturing transactions.Chapter "e;TAMSAT"e; is available open access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License via link.springer.com.

 • af Evan Lucas
  213,95 kr.

  Understand how your thinking drives your money behavior to master your finances and make better financial decisions. There is limitless financial information in our modern-day, connected world. We can find stats, facts, investing approaches, wealth creation hacks and new ways to wealth (think cryptocurrencies). But leading economist and market analyst Evan Lucas believes we should cut out the external noise and look at ourselves first. What drives our behavior and attitude to money? This fascinating book explores the things people do to overcome their money habits and looks to instill tips on how we can make better money decisions just by acknowledging our own learned behaviors.

 • af Luiz Guest
  253,95 - 345,95 kr.

 • af Ron Carson & Jamie P. Hopkins
  168,95 kr.

  Are you ready to Find Your Freedom?Everybody has money memories. How do yours shape the way you feel about, think about, and interact with money?In Find Your Freedom, personal finance and retirement planning expert Jamie P. Hopkins, Esq., CFP®, gives you the tools to explore your past relationships with money, examine your family legacy with money, and understand how both of those shape your path forward. We need to understand where we came from to understand where we are going.After understanding these foundational elements, Jamie helps you define what freedom means to you and helps you understand that while your meaning and purpose are the fuel that propels you forward, your financial plan is how you design the path to get there.Following Jamie's financial planning guidance, you'll be able to live your best life by design, not by default, find the fun in spending and retirement, and use your financial legacy to make an impact you can be proud of. You'll learn from your past-and bond with your future self-to forge a path forward that reflects what you truly want in life.

 • af Sian Sison
  304,95 - 396,95 kr.

 • af Thorbjørn Helmo Madsen
  1.116,99 kr.

  Med Eksempelmanual får du et alfabetisk opslagsværk, der på overskuelig vis forklarer den ofte meget komplicerede skattelovgivning Eksempelmanualen indeholder en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til den gældende lovgivning.I denne udgave er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne og opdateret med aktuelle tal, som skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2021.

 • af Sarah Carlson
  205,95 - 331,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.