Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Privatret: generelt

Her finder du spændende bøger om Privatret: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 215 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anitta Godsk Pedersen
  666,95 - 828,00 kr.

  Få overblik over familie- og arveretten.Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer. Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:Indgåelse og opløsning af ægteskabFormueforholdet mellem ægtefællerFormueforholdet mellem samlevendeForældreskabBørns formueretlige stillingArveretten og de skifteretlige regler.Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.Nyt i 8. udgaveFamilie- og arveretsområdet har i de seneste par år undergået en betydelig udvikling. Siden 7.-udgaven fra 2010 er der sket en række ændringer i lovgrundlaget, som er behandlet i denne bog. Eksempelvis er det blevet muligt for personer af samme køn at indgå ægteskab, det er blevet nemmere at opnå umiddelbar skilsmisse, og fra december 2013 bliver det muligt at opnå status som medmor. Derudover er der kommet ny lov om ægtefælleskifte.MålgruppeBogen vil være af interesse for advokater, revisorer og andre praktikere.Om forfatterneAnitta Godsk Pedersen er fuldmægtig, cand.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

 • - Opgøret med de store danske godser 1919
  af Ditlev Tamm & John Erichsen
  310,95 kr.

  Det var store værdier, staten tilegnede sig fra godser og herregårde ved den såkaldte lensafløsning i 1919. Af ejerne blev den opfattet som konfiskation og overgreb, og den vakte både bitterhed og vrede i vide kredse; og året efterkom loven – som en af de få overhovedet - for Højesteret for at få prøvet, om dens bestemmelser var forenelige med Grundloven. Det er en sag med mange såvel juridiske og politiske som historiske og sociale aspekter. Denne bog er skrevet af en jurist, som også er historiker, og en historiker som også er kunsthistoriker. Den giver som den første en samlet fremstilling af det politiske flertals forsøg på at opnå en socialt mere retfærdig jordfordeling og den deraf følgende indimellem ganske hårdhændede afvikling af gamle privilegier og særordninger, herunder inddragelse af et utal af kunstværker, som blev fjernet fra herregårdene og senere kom de danske museer – og dermed den danske offentlighed - til gode.

 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Hans Henrik Edlund, mfl.
  124,95 - 415,95 kr.

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave.Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave.Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale fremkommet efter den 1. maj 2016 er ikke inddraget. Indholdsoversigt Forord Oversigt over lovforkortelser DEL 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Kapitel 2. EU-retten Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Kapitel 4. International privatret Kapitel 5. Skatteret – Grundlæggende principper DEL 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Kapitel 7. Mellemmandsret Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Kapitel 9. Produktansvar Kapitel 10. Forsikring DEL 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Kapitel 12. Internationale køb Kapitel 13. Køb af fast ejendom DEL 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold Kapitel 16. Negotiable fordringer DEL 5. Kreditret Kapitel 17. Kreditaftaler Stikordsregister

 • af Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen & Eva Naur
  484,95 kr.

  Med bogen "Familieret" har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Meget er sket siden 2.-udgaven af denne bog. Den nye ægtefællelov er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2018, og bogen er udarbejdet efter de nye regler. Der er desuden sket en række ændringer på forældreansvarslovens område, der har medført ændringer i bogens første kapitler.Der er primært tale om en lærebog, men bogen vil også være anvendelig for praktikere. IndholdsfortegnelseForordFortegnelse over anvendte forkortelserKapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn - af Caroline AdolphsenKapitel 2. Ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab - af Caroline AdolphsenKapitel 3. Separations- og skilsmissegrundene - af Caroline AdolphsenKapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 5. Ændring af aftaler om vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 6. Familieformueretten og den legale formueordning - af Eva NaurKapitel 7. Særeje og ægtepagter - af Irene NørgaardKapitel 8. Begrænsninger i rådigheden - af Irene NørgaardKapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner mv. - af Irene NørgaardKapitel 10. Gaver og aftaler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 12. Indledning om skifte - af Irene NørgaardKapitel 13. Skiftets aktiver og passiver - af Irene NørgaardKapitel 14. Den kvantitative deling - af Irene NørgaardKapitel 15. Den kvalitative fordeling af aktiver - af Irene NørgaardKapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige - af Irene NørgaardKapitel 17. Beløb i henhold til ægtefællelovens §§ 41 og 42 - af Caroline AdolphsenKapitel 18. Ugifte parforhold - af Eva NaurDomsregisterLovregisterStikordsregister

 • - Kompendium
  af Jesper Stig Andersen, Camilla Dalum Madsen, Rune Hørby & mfl.
  255,95 kr.

  5. og opdaterede udgave af kompendiet i faget familie- og arveret på grunduddannelsen ved Københavns Universitet. Kompendiet bygger på: ”Familieretten”, 9. udg., 2019, af Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen”Arveretten”, 6. udg., 2018, af Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda NielsenKompendiet dækker for så vidt muligt hele pensum og skaber overblik over stoffet ved at lægge sig tæt op ad lærebøgernes systematik og gengive fagets væsentligste elementer. Der er tale om en kortfattet gennemgang, som kan bruges til støtte, når du læser fagets lærebøger, og til repetition. Om forfatterne Jesper Stig Andersen arbejder i Udenrigsministeriet. Rune Hørby arbejder som politisk chef i medicinalvirksomheden MSD. Camilla Dalum Madsen arbejder som direktør i ROOF Management A/S.Julie Appelby Kallehave er stud.jur. ved Københavns Universitet.

 • - Køn og ret i dansk ægteskabs- og sædelighedslovgivning i det 18. århundrede
  af Nina Javette Koefoed
  235,95 kr.

  Bogen tager udgangspunkt i den strenge sædelighedslovgivning under den tidlige danske enevælde, hvor førægteskabelig seksualitet og ægteskabsbrud efter Bibelens anvisninger blev straffet med åbenbar skrifte, bøde, fængsel, landsforvisning eller døden. Men hvor den religiøse synd i begyndelsen af 1700-tallet var det centrale, blev det i slutningen af 1700-tallet vigtigere for styret at sætte de ugifte forældre i stand til at forsørge de uægte børn. Det ledte til en afkriminalisering af ugiftes første og andet seksuelle forhold i 1812, der i bogen kobles med en generel sekularisering af den enevældige konges politiske legitimitet.

 • - - samspillet mellem familieret og aftaleret
  af Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen
  809,95 kr.

  Der indgås mange ægtepagter og aftaler mellem ægtefæller med henblik på separation og skilsmisse og som ægtepagter. Da der er tale om økonomiske forhold, har dispositionerne betydning mange år fremover. Det overordnede tema i bogen er, hvordan familieretten og aftaleretten mødes, når det gælder ændring eller tilsidesættelse af ægtepagter samt bodelings- og bidragsaftaler. Fremstillingen er centreret om begrebet ”urimelig”, et nøgleord om sådanne muligheder. Også urimelige virkninger af legale delingsregler behandles. De familieretlige og aftaleretlige lovregler og deres anvendelse gennemgås udførligt. Forfatterne giver desuden et billede af de mange reformer på familierettens område, og deres betydning for bedømmelsen af ægtefælleaftaler. Der afsluttes med retspolitiske overvejelser.

 • af Rasmus Kristian Feldthusen
  295,95 kr.

  Familie- og arveretlig Domssamling Denne domssamling er bygget op om de enkelte kapitler i lærebøgerne Familieretten, Gjellerup 2006, og Arveretten, Gjellerup 2007. Indeholder et kronologisk og et systematisk register over hhv. de familieretlige og de arveretlige domme. Domssamlingen indeholder desuden andet materiale end domme: herunder paradigme til testamente og ægtepagt.

 • af Fang Chen
  1.320,95 kr.

  This book presents the essential knowledge and legal practice for establishing and operating companies in China. The book includes 6 chapters: Establishment of a Company; Shareholders, Directors, Supervisors, Senior Executives; Investment, M&A and Creditor's Rights; Financing and Guarantee; Alteration, Liquidation and Cancellation; Malfeasance Most Likely to be Overlooked. The end is a summary of the laws and regulations involved in the chapters above. From a professional perspective, this book explains and analyzes the key points, practical difficulties and potential risks that an enterprise may encounter in the process of establishment and operation, describes in detail the key points for handling various businesses and matters, the notes for selection of different administrative procedures, and conducts multi-dimensional comparison and case analysis to facilitate readers' understanding. This book is a practical guide for everyone to understand how to establish and operate a company in China, which is not only suitable for readers who want to start a business or have already started a business, but also suitable for overseas investors to fully understand how to establish and operate a company in China. It is also helpful for investors and entrepreneurs to lead the enterprise to be more standardized and more compliant so as to achieve better operation and development. In addition, this book could be used as a reference book for legal and financial professionals to help professionals become more professional.

 • af Dorine J. Verheij
  1.600,95 kr.

 • af Gueassa Ruben Tahou Goulé
  467,95 kr.

 • af Nataly Zapata Moreno
  344,95 kr.

 • af Edwin Vilmer Figueroa Gutarra
  315,95 kr.

 • af Robert Kapuku
  315,95 kr.

 • af Ernest C. Makasa
  381,95 kr.

 •  
  142,95 kr.

  Seminar paper from the year 2020 in the subject Computer Science - Internet, New Technologies, grade: 1,3, University of Twente , language: English, abstract: The question, driving the following essay can be written down as follows? What makes IM (Instant Messaging) devices such as Slack different from earlier technologies such as e-mail and chat?With increasing global connectivity, modern organizations face rapid organizational changes as for instance the increasing decentralized collaboration. IM is a communication technology that allows people to send and receive short text-based messages in real-time and to see who else is currently available. Many IM systems are available to be downloaded from the internet or come with other free software products. Commonly known examples are the ICQ Chat or the Facebook Messenger. Further, there are several IM systems that have been developed particularly for the professional use within organizations or other team-based work (Cameron & Webster, 2005). An exemplary IM device for the corporate use is ¿Slack.¿Slack is a ¿cloud-based digital workspace and information management system¿ (Johnson, 2018, p. 148) that was published in 2013 and originally developed to manage productivity and improve team efficiency (Slack Technologies, 2020). It is a collaborative tool that facilitates streamlined communication. One of the main features is the¿ broad accessibility¿ that Slack offers: Users can access the platform via the web, a desktop plugin or even on a mobile application. Thus, Slack allows team members from different organizations as well as from different locations to join the collaborations and therefore enables ¿real-time conversations.¿ Those conversations, which can be direct and private as well as within group chats, are combined into one central location (the ¿workspace¿) that keeps all messages archived. Within this workspace, channels dedicated to a specific group, project or topic are compromised. Furthermore, Slack integrates several external applications such as Google Drive or Dropbox to enhance any project-related management (Johnson, 2018).

 • af José Antonio Naranjo San Lucas
  344,95 kr.

 • af Yulia Aleksandrovna Vasilyeva & Anastasia Andreyevna Kurilenko
  286,95 kr.

 • af Manoj Wagh
  677,95 kr.

 • af Roberto Carvalho
  301,95 kr.

 • af Ximena Elizabeth Maldonado Erazo & Myriam Alexandra H. Tulcanazo
  222,95 kr.

 • af Alexei Maxurov
  286,95 kr.

 • af Waiza Rafique
  315,95 kr.

 •  
  142,95 kr.

  Seminar paper from the year 2018 in the subject Law - Civil / Private / Industrial / Labour, grade: 2, University of applied sciences, Düsseldorf, language: English, abstract: This paper presents the essentials of a contract as a part of the German civil law and how it is governed through this law. An important characteristic of German civil law system which sets it apart from common law system is the codification of core rules received from Roman law. These codes are drafted in order to cover all relationships within the field of law they govern. The provisions of a code are the references for a great many practical legal problems arise within that field over time. The concept of codification was developed in order to form a base where the laws of a given field can be found in one category ¿ the code ¿ instead of creating many judicial decisions.Beside its general part, German civil code contains other four divisions; the law of obligations, the law of property, the law of family or domestic relations, and the law of inheritance. The whole commercial law falls under the law of obligation regulated by the code. This includes e.g. the law of bills, notes, shipping, insurance, patents, copyrights, trademarks, contracts, and business transactions. This way of codification provides all citizens with a collection of laws they must follow. These laws constitute a systematic written collection of interrelated articles arranged by subject of matter.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.