Udvidet returret til d. 31. januar 2024
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Steen Rønsholdt
  337,95 kr.

  Bogen beskriver den danske kommunalret i grundtræk. Den gennemgår de tre deldiscipliner, som kommunalrettens grundlæggende retsregler normalt opdeles i. Det drejer sig for det første om det kommunale styrelsessystem, for det andet om kommunalfuldmagten og for det tredje om det almindelige statslige tilsyn med kommunerne. Forfatteren har i tilknytning til hvert afsnit angivet supplerende litteratur, som læseren let kan skaffe sig adgang til. Bogen retter sig primært mod jurastuderende på faget Forvaltningsret på bacheloruddannelsens 3. år og den er derfor opbygget, så den kan indgå i samspil med pensum i dette fag.

 • af Michael Hansen Jensen, Jens Peter Christensen & Jørgen Albæk Jensen
  632,95 kr.

  Dansk Statsret giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er en ny reviderede 2. udgave som er ført ajour med nye domme m.v., og teksten er flere steder gennemskrevet på ny. Bogen giver en lettilgængelig og overskuelig fremstilling af statsforfatningsrettens mange og ofte komplicerede problemstillinger. Der er i litteraturoversigten i tilknytning til hvert kapitel særskilt henvist til, hvor de pågældende emner behandles i de tidligere statsretlige fremstillinger af Poul Andersen, Alf Ross, Max Sørensen, Henrik Zahle og Peter Germer. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget statsforfatningsret ved det juridiske studium. Herudover er bogen nyttig for forfatningslivets praktikere i Folketinget, ministerier, forvaltningsmyndigheder og retsliv samt for enhver med interesse i grundmæssige og forfatningsretlige spørgsmål. Bagerst i bogen er de vigtigste forfatningsretlige love m.v. optrykt bagerst, hvor der også er en oversigt over forarbejderne til grundlovens bestemmelser, et domsregister, et domsnavneregister, der giver mulighed for at finde dommene via deres typiske kaldenavn, samt et stikordsregister. IndholdsfortegnelseForord DEL I. Statsforfatningsretten og styreformen Kapitel 1. Statsforfatningsretten Kapitel 2. Styreformen Demokrati og monarki DEL II. De forfatningsretlige organer Kapitel 3. Regeringen Kapitel 4. Folketinget Kapitel 5. Domstolene DEL III. De forfatningsretlige funktioner Kapitel 6. Magtadskillelsen Kapitel 7. Lovgivningsprocessen Kapitel 8. Lovgivningskompetence Kapitel 9. Kundgørelse og ikrafttræden Kapitel 10. Statens budget og regnskab Kapitel 11. Udøvende magt og anordningsmyndighed Kapitel 12. Udenrigsforhold Kapitel 13. Suverænitetsoverladelse Kapitel 14. Dømmende magt DEL IV. Friheds- og menneskerettighederne Kapitel 15. Friheds- og menneskerettighederne Kapitel 16. Frihedsberøvelse Kapitel 17. Boligens og privatlivets beskyttelse Kapitel 18. Ekspropriation Kapitel 19. YtringsfrihedKapitel 20. Foreningsfrihed Kapitel 21. Forsamlingsfrihed Kapitel 22. Religionsfrihed Kapitel 23. Erhverv, arbejde, forsørgelse og undervisning DEL V. Grundlovgivende kompetence Kapitel 24. Grundlovsændring Domsnavneregister Domsregister m.v. Stikordsregister

 • af Henrik Kure
  279,95 kr.

  Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform:den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence, sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejledningspligt, sagens oplysning, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt og formelle krav til afgørelsen, hjemmel, herunder fortolkning og udfyldning af hjemmelsgrundlag, prøvelse, herunder administrativ rekurs, remonstration og tilbagekaldelse, kommunaltilsynet, Folketingets Ombudsmand og domstolsprøvelse.Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.MålgruppeKompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter m.v., der beskæftiger sig med forvaltningsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.Nyt i 6. udgaveI forhold til 5. udgave fra foråret 2012 er kompendiet opdateret som følge af vedtagelsen af den nye offentlighedslov og en række mindre ændringer i andre centrale forvaltningsretlige love, ligesom kompendiet er opdateret med ny ombudsmands- og retspraksis.Om forfatterenHenrik Kure (www.henrikkure.dk) er advokat hos Gorrissen Federspiel.

 • af Dimitri Weil
  202,95 kr.

  Bogen beskriver på en kort og lettilgængelig måde de forvaltningsretlige problemstillinger. Dens formål er at give et overblik over forvaltningsretten på en overskuelig og pædagogisk måde.Bogen er skrevet til jurastuderende, der både kan bruge den som introduktion til de enkelte emner, som opslagsbog ved opgavebesvarelse, og – ikke mindst – i forbindelse med forberedelse til eksamen.Også andre end studerende kan have glæde af bogen, som ikke stiller krav til læserens forudsætninger. Såvel praktikere som dem, der bare gerne vil vide, hvad forvaltningsretten handler om, kan med fordel studere Forvaltningsretten i hovedtræk.Bogens forfatter har mange års erfaring som underviser og eksaminator i forvaltningsret ved Københavns Universitet.Indholdsoversigt1. Offentlig forvaltning2. Afgørelsesbegrebet3. Partsbegrebet4. Kompetence5. Delegation6. Inhabilitet7. Undersøgelsesprincippet og notatpligt8. Repræsentation9. Vejledningspligt10. Beskyttelse af persondata11. Tavshedspligt12. Videregivelse af oplysninger13. Aktindsigt efter forvaltningsloven (partsaktindsigt)14. Aktindsigt efter offentlighedsloven15. Partshøring16. Begrundelse17. Klagevejledning18. Kravet om hjemmel19. Fortolkning, skøn og vage, elastiske lovbestemmelser20. Fortolkning21. Skøn22. Magtfordrejning23. Afvejning24. Skøn under regel25. Proportionalitetsprincippet26. Vilkår27. Ugyldighed28. Domstolsprøvelse29. Administrativ rekurs30. Folketingets OmbudsmandDomsregisterStikordsregister

 • af Karsten Revsbech & Jens Garde
  42,95 kr.

  IndholdsoversigtForordForord til 2. udgaveForord til 3. udgaveKap. 1 Introduktion. Begreber. RetskilderKap. 2 KomunalfuldmagtenKap. 3 Tilsynet med kommunerneForkortelserLove mv. DomsregisterOmbudsmandsudtalelserIndenrigsministrielle skrivelser mv. Sagsregister

 • af Karsten Revsbech, Jens Garde, Carl Aage Nørgaard & mfl.
  627,95 kr.

  Forvaltningsret – sagsbehandling udkom første gang i 1972 og foreligger hermed i en 8. udgave. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af jurastuderende. Den udgør kun en del af det nødvendige undervisningsgrundlag i faget forvaltningsret, idet det udelukkende er sagsbehandlingsreglerne, der gøres til genstand for behandling. Fremstillingens omfang og indhold er søgt afpasset efter dens undervisningsformål, og den indeholder ikke nødvendigvis en udtømmende undersøgelse af alle problemerne vedrørende forvaltningsmyndighedernes sagsbehandling, men søger at beskrive de centrale retsregler og principper. Med 8. udgaven er bogen ajourført, idet nyt lovstof, domme og ombudsmandsudtalelser mv. er indarbejdet indtil sommeren 2019. Bogen er omarbejdet på enkelte punkter, bl.a. med henblik på at inddrage den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Bearbejdningen og ajourføringen er foretaget i et samarbejde mellem professor Karsten Revsbech og professor Søren Højgaard Mørup og under medvirken af lektor emeritus Jens Garde. Stud.jur. Simone Lundhus Sørensen har bistået med ajourføringen af litteraturhenvisninger og udarbejdelse af registre. Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, der forelå den 24. juni 2019.

 • af Niels Fenger
  1.390,95 kr.

  Forvaltningsret er den største samlede fremstilling af den danske forvaltningsret og indeholder en grundig og systematisk gennemgang af alle hovedemnerne inden for forvaltningsrettens almindelige del. Med denne nye udgave foreligger den blå Forvaltningsret nu gennemgribende revideret og fuldt opdateret med ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser. Desuden behandler bogen nu konsekvent praksis fra EU-Domstolen og fra Menneskerettighedsdomstolen, ligesom den inddrager digital forvaltning og de relevante dele af persondataretten. Bogen er forsynet med et omfattende sags- og afgørelsesregister og er et letanvendeligt opslagsværk.Forvaltningsret henvender sig til enhver, der i det daglige enten beskæftiger sig med offentlig administration, eller som har berøring hermed.Den foreliggende udgave af Forvaltningsret har landsdommer og professor, dr.jur. Niels Fenger som redaktør og hovedforfatter. De øvrige kapitler er skrevet af en landsdommer, to professorer og en række praktikere.

 • - udvalgte emner
  af Dario Silic & Vibeke Vinten
  777,95 kr.

  Bogen imødekommer kommunernes behov for en opslagsbog, der tager udgangspunkt i praksis og giver overblik over udvalgte dele af både den skrevne lovgivning og de uskrevne regler.Forfatteren gennemgår en bred vifte af kommunalretlige emner. Valget af emner bygger på forfatterens mangeårige erfaring med rådgivning af kommuner i både konkrete og principielle kommunalretlige sager, herunder hans nuværende ansættelse i Kommunernes Landsforening.Emner, der behandles, er bl.a.:Det kommunale selvstyreDen kommunale styrelseslovKommunalfuldmagtsreglerneLov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaberDen kommunale reklamelovErhvervsfremmelovenUdbudsreglerneTilbudslovenStatsstøttereglerne og konkurrencelovens § 11 aKommunernes LandsforeningMålgruppeBogen henvender sig især til kommunale og regionale jurister og politikere, men den kan læses af alle med interesse for kommunalret. Bogen kan desuden anvendes i undervisning i kommunalret, f.eks. på professionshøjskoler.Om forfatterenDario Silic er sektionsleder/chefkonsulent i KL’s kontor for personale- og kommunaljura, hvor han har fagligt ansvar for kommunaljura. Han har derudover en lang erfaring fra Indenrigsministeriets Kommunalafdeling. Endvidere er han medforfatter til Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis (Nyt Juridisk Forlag, 2004) og Kommunernes låntagning med kommentarer (Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2002). Bogen har bidrag fra Vibeke Vinten, som i en årrække har været kontorchef i Kommunernes Landsforenings Juridiske Kontor, og som har undervist mange kommunale medarbejdere og politikere i kommunalret.

 • af Lars Ramhøj
  646,95 kr.

 • - Kompendium 2022/2023
  af Daniel Mathias Bager & Nanna Vang Christensen
  197,95 kr.

  Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forvaltningsretten. Kompendiet omhandler kravene til forvaltningens hjemmel og sagsbehandling, samt spørgsmålet om prøvelse af forvaltningens afgørelser. Kompendiet indeholder ligeledes forslag til fremgangsmåde ved løsning af forvaltningsretlige opgaver, til brug f.eks. ved eksamen. Kompendiet er udarbejdet på baggrund af lærebøgerne forvaltningsret – Sagsbehandling og forvaltningsret – Almindelige emner same EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, som anvendes som lærebøger i bachelorfaget Forvaltningsret på bl.a. Københavns Universitet. Uanset det konkrete pensum og lærebogsmateriale kan kompendiet dog anvendes af studerende på alle universiteter og give et overblik over forvaltningsretten. Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen. Daniel Mathias Bager, Cand.jur. fra Københavns Universitet. Nanna Vang Christensen, studerende på jurauddannelsen, Københavns Universitet.

 • - Håndbog for børn og unge-området
  af Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård
  307,95 kr.

  Forvaltningsrettens grundprincipper er en praktisk anvendelig håndbog til brug for hele børn- og unge-området. Håndbogen introducerer og vejleder i et letforståeligt sprog i sagsbehandlings regler, som har betydning for f.eks. skoler, daginstitutioner, dagpleje, opholdssteder og plejefamilier. Den giver desuden en række konkrete løsningsforslag, som læseren kan bruge i sit arbejde med børn og unge. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Hvem gælder forvaltningsreglerne for og hvornår Kapitel 2. Sagsbehandlingsregler Kapitel 3. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Kapitel 4. Aktindsigt Kapitel 5. Forældres rettigheder Kapitel 6. Underretningspligt Kapitel 7. Magtanvendelse Kapitel 8. Habilitetsregler Kapitel 9. God forvaltningsskik Oversigt over love Litteratur Stikordsregister

 • - Skab modig dialog og ægte forandring
  af Birgitte Nortvig
  297,95 kr.

  Som ledere støder vi på konfrontationer hver eneste dag. Både konfrontationer mellem os selv og medarbejdere eller kollegaer, og når vi er vidne til konfrontationer mellem andre. Nogle ledere spurter af sted for at undgå dem. Andre bider tænderne sammen og håber, at de hurtigt er overstået. Men vi bør faktisk opsøge konfrontationerne og gøre dem til en værdsat del af vores dagligdag. For konfrontationer styrker arbejdspladsen. Det er gennem dem, at meninger brydes og synsvinkler kan udforskes, så vi både bliver skarpe på hinanden og opgaven og kan løfte i fællesskab. En konfrontation er ikke det samme som en konflikt. En konfrontation udfordrer det eksisterende for at bidrage til et endnu bedre resultat. Det kan skabe en konflikt, men ikke nødvendigvis. Konfrontation betyder ”pande mod pande”, og en leder skal have modet til at læne sin pande ind i konfrontationen og opfordre medarbejdere til at gøre det samme.Men hvordan lærer vi at spotte og tackle konfrontationer? Hvordan får vi modet til at blive i dem? Og hvordan skaber vi et fælles sprog om konfrontationerne?’Tag konfrontationen’ giver dig viden og værktøjer til:Hvordan du opdager og handler på konfrontationerHvordan du opsøger konfrontationen og bidrager konstruktivtHvordan du inspirerer andre til at opdage, bidrage og handle på konfrontationerAt lykkes med konfrontationer er ikke en individuel opgave. Det er en opgave, der skal udvikles i samarbejde med hele organisationen. Og lederne skal gå forrest.

 • af Revsbech K
  847,95 kr.

 • af Erik Lohmann-Davidsen
  477,95 kr.

  Jura for Psykologer handler om de love og regler, som har betydning for psykologer. Med eksempler fra praksis illustreres dilemmaer og modstridende hensyn, som reglerne om bl.a. tavshedspligt, udlevering af personfølsomme oplysninger, journalføring og journalindsigt er med til at løse. Bogen beskriver de generelle regler og de særlige regler for børn og patienter, samt hovedprincipperne i offentlig ret og den arbejdsmetode, man bruger for at finde ud af, hvilke regler der gælder.Erik Lohmann-Davidsen, har i en årrække beskæftiget sig med at formidle retssystemet og offentlig retlitlige regler til ikke-jurister: som ekstern lektor ved Roskilde Universitet og Københavns Universitet. Forfatteren har - udover sin juridiske uddannelse - en baggrund fra forskellige chefstillinger i den kommunale sektor, herunder i en årrække som amtsdirektør i Roskilde Amt.IndholdsoversigtForordKap. 1 IntroduktionKap. 2 Juridisk metodeKap. 3 Retfærdighed, retsikkerhed, menneskerettighederKap. 4 Lovgivningen om psykologerKap. 5 ForvaltningsprocessenKap. 6 KompentenceKap. 7 HabilitetKap. 8 HjemmelKap. 9 Sagens oplysning Kap. 10 Regler om sagsbehandlingenKap. 11 Tavshedspligt og behandling af personoplysningerKap. 12 BørnKap. 13 Sundhedslovgivningerns regler om behandling af patienterKap. 14 TvangsbehandlingKap. 15 Klage og tilsynBilagListe over anvendte forkortelserStikordsregister

 • - Med kommentarer
  af Louise Heilberg & Finn Kjær Hansen
  1.016,95 kr.

  Den sidste kommenterede privatvejslov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom privatvejsloven ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2010 med efterfølgende ændringer indtil 2021. Da der trods alt er sket noget siden Abitz’ fremragende værk, er bogen blevet noget større, og en del større end sin forgænger. Bogen er skrevet med henblik på dem der arbejder i vejsektoren, borgere der skal kende deres rettigheder og pligt samt den juridiske sektor.

 • - Retssikkerhed, proces, sagsbehandling
  af Steen Rønsholdt
  1.303,95 - 1.427,95 kr.

  Lærebog i forvaltningsret Hovedemnet i denne bog er forvaltningsprocessen. Forvaltningsprocessen gennemgås med udgangspunkt i de enkelte proces- og sagsbehandlingsreglers indhold og afgrænsning, som de er beskrevet i bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Ud over hovedemnet, forvaltningsprocessen, er også forvaltningens organisation, hjemmel og prøvelse behandlet i bogen. Herved får læseren et samlet og helhedspræget billede af forvaltningsretten. Nyt i 4. udgave Fremstillingen er bl.a. opdateret med følgende: Den seneste retsudvikling, herunder ny praksis fra domstolene og Folketingets Ombudsmand. Den nye offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014, og de heraf afledte ændringer af forvaltningsloven. Målgruppe Bogens hovedsigte er at fungere som lærebog i forvaltningsret på jurastudiets 3. år ved Københavns Universitet. Fremstillingen har fokus på fagets metodiske aspekter, så de enkelte sagsbehandlingsregler bliver placeret i en bred organisatorisk, materielretlig og prøvelsesretlig kontekst. Om forfatteren Steen Rønsholdt er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet og dr.jur. på afhandlingen ”Om saglig kommunalforvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet”.

 • af Basse E
  997,95 kr.

 • af Basse E
  825,95 kr.

 • af Basse E
  787,95 kr.

 • af Basse E
  1.017,95 kr.

 • af Basse E
  897,95 kr.

 • af Ashok Modak
  330,95 kr.

  Swatantryaveer Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966) was a multidimensional personality-a freedom fighter, social reformer, writer, poet, historian, political leader and philosopher-all combined into one. Savarkar's ideas of modernity, social and religious reforms, cultivation of scientific temper and embracing technological tools continue to be relevant in the 21st century.'Relevance of Savarkar Today' 25 pearls of visionary wisdom by Veer Sawarkar, is the product of deep study and research by Dr. Ashok Modak.Savarkar's own quotations, author's expert comments and nearly 60 supporting comments by senior political leaders, social reformers, intellectuals in 25 chapters illustrate the relevance of following visionary messages of Savarkar for a new India of 21st century.Bring out a strong cohesive social fabric by unityHindutva embraces the whole being of Hindu raceBrave foreign policies for total defence of IndiaStrong India for the total happiness of mankind.

 • af Allan R. Brewer-Carías
  468,95 kr.

  Esta obra recoge en un solo volumen, los diversos estudios publicados por el Profesor Allan R. Brewer-Carías, durante las últimas cinco décadas sobre el derecho de propiedad bajo el ángulo del derecho administrativo, en los que ha tratado los temas referidos a (i) la evolución histórica del régimen de la propiedad privada (1979); (ii) a la intervención del Estado en la propiedad privada y el principio de la publicatio en el derecho público (2017); (iii) a las formas de adquisición forzosa de la propiedad privada por parte del Estado (expropiación, requisición, reversión, comiso, confiscación, cesiones obligatorias, declaración de dominio público y nacionalización) (1979); (iv) al régimen jurídico sobre los bienes del Estado (2013), en particular, al régimen de las aguas y su carácter de dominio público (2007), al régimen de las zonas costeras (2002), al régimen de las tierras baldías(1977), y a la intervención del Estado en la tierras rurales (2014); (v) a la expropiación como forma de adquisición forzosa de la propiedad por parte del Estado (1979, 2002, 2014) 2015, 2017); (vi) a la reserva, concesión y la reversión en las concesiones mineras como forma de adquirir la propiedad por parte del Estado (2015, 2022); (vii) a las cesiones obligatorias de la propiedad privada a los entes públicos por razón de urbanismo (1978) a la confiscación de la propiedad privada y la llamada "extinción del dominio, (2000, 2023), la "estatización" de la industria petrolera en 2006-2007 (2007) y la confiscación de Radio Caracas TV, por el Juez Constitucional (2007).

 • af Jagdish Krishanlal Arora
  218,95 kr.

  "Administrative Law: Adapting to New Challenges and Realities" explores the dynamic and evolving landscape of administrative law in the context of contemporary governance. This book goes into the multifaceted challenges faced by administrative systems worldwide, ranging from technological advancements and changing societal expectations to questions of accountability and transparency. Through in-depth analysis and insightful case studies, it offers a forward-looking perspective on how administrative law must evolve and adapt to ensure the effective and equitable functioning of government agencies. This book serves as an invaluable resource for legal scholars, policymakers, and practitioners seeking to navigate the intricate intersection of law, administration, and the ever-shifting realities of the modern world.

 • af James Goepel
  443,95 kr.

  To properly "live" the United States Government's Controlled Unclassified Information ("CUI") Program, federal agenices, government contractors, and others handling CUI must occasionally refer back to the language in several laws, regulations, and government-wide policies ("documents"). Often, remembering which documents are relevant and knowing where to look for these documents can be a challenge. This book puts many of these critical documents at your fingertips. You'll always know where to go to find the information you need, and to flip back and forth between the documents to better understand how their requirements are interrelated.Although this book is useful on its own, it is meant as a supplement to the author's CUI Informed and CUI Fundamentals books. This book includes copies of:Executive Order 13556: Establishes the CUI Program and grants NARA the authority to create corresponding regulations that apply to federal agencies.32 CFR 2002: NARA's regulation that defines the CUI Program and how federal agencies are to handle nonpublic, unclassified information going forward.NARA's CUI Marking Guide: Describes how CUI should be marked in many of its various forms and across a wide variety of scenariosNARA's CUI FAQs: Answers 34 of the questions most frequently asked by federal employees and government contractors about the CUI ProgramDoDI 5200.48: Defines the United States Department of Defense's ("DoD") implementation of the Controlled Unclassified Information ProgramDoDI 5230.24: Defines a specific attribute of DoD's CUI program, when, how, and by whom distribution statements are to be applied to DoD technical information

 • af Benedikt Kamann
  611,95 kr.

  Die Verhandlungen der internationalen Freihandelsabkommen der Europäischen Union werfen die Frage auf, ob entsprechende Dokumente zu den Verhandlungen öffentlich zugänglich gemacht werden müssen. Der Autor untersucht, welche Beteiligungsrechte den mitgliedstaatlichen Parlamenten aufgrund ihrer demokratischen Rückbindung an den Bürger zustehen. Der daran anknüpfende Hauptteil widmet sich dem Recht der Bürger auf den Zugang zu Dokumenten. In diesem Rahmen untersucht der Autor zunächst den Anspruch nach der VO (EG) 1049/2001 und gleicht dieses Ergebnis daraufhin mit den Anforderungen des Primärrechts ¿ insbesondere mit Art. 1, 10 EUV sowie Art. 15 AEUV ¿ ab. Darüber hinaus untersucht der Autor das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes im Hinblick auf den Zugang zu den Verhandlungsdokumenten.

 • af Office Of The Federal Register (U. S.
  517,95 kr.

  Regulations that apply to: medical personnel; medical care & examinations; health related grants; fellowships, internships, and training; quarantine, inspection, and licensing; occupational safety and health research; health assessments; vaccines; Medicare & medical assistance programs; and standards & certification of facilities and services.

 • af Office Of The Federal Register (U. S.
  557,95 kr.

  Title 49 presents regulations governing research and special programs administration, railroads, highways, vessel cargo containers, traffic safety, surface transportation, transit administration, transportation safety, etc.

 • af Barlow Burke
  767,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.