Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Forvaltningsret, generelt

Her finder du spændende bøger om Forvaltningsret, generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 15 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michael Hansen Jensen, Jens Peter Christensen & Jørgen Albæk Jensen
  547,95 - 628,95 kr.

  Dansk Statsret giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er en ny reviderede 2. udgave som er ført ajour med nye domme m.v., og teksten er flere steder gennemskrevet på ny. Bogen giver en lettilgængelig og overskuelig fremstilling af statsforfatningsrettens mange og ofte komplicerede problemstillinger. Der er i litteraturoversigten i tilknytning til hvert kapitel særskilt henvist til, hvor de pågældende emner behandles i de tidligere statsretlige fremstillinger af Poul Andersen, Alf Ross, Max Sørensen, Henrik Zahle og Peter Germer. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget statsforfatningsret ved det juridiske studium. Herudover er bogen nyttig for forfatningslivets praktikere i Folketinget, ministerier, forvaltningsmyndigheder og retsliv samt for enhver med interesse i grundmæssige og forfatningsretlige spørgsmål. Bagerst i bogen er de vigtigste forfatningsretlige love m.v. optrykt bagerst, hvor der også er en oversigt over forarbejderne til grundlovens bestemmelser, et domsregister, et domsnavneregister, der giver mulighed for at finde dommene via deres typiske kaldenavn, samt et stikordsregister. IndholdsfortegnelseForord DEL I. Statsforfatningsretten og styreformen Kapitel 1. Statsforfatningsretten Kapitel 2. Styreformen Demokrati og monarki DEL II. De forfatningsretlige organer Kapitel 3. Regeringen Kapitel 4. Folketinget Kapitel 5. Domstolene DEL III. De forfatningsretlige funktioner Kapitel 6. Magtadskillelsen Kapitel 7. Lovgivningsprocessen Kapitel 8. Lovgivningskompetence Kapitel 9. Kundgørelse og ikrafttræden Kapitel 10. Statens budget og regnskab Kapitel 11. Udøvende magt og anordningsmyndighed Kapitel 12. Udenrigsforhold Kapitel 13. Suverænitetsoverladelse Kapitel 14. Dømmende magt DEL IV. Friheds- og menneskerettighederne Kapitel 15. Friheds- og menneskerettighederne Kapitel 16. Frihedsberøvelse Kapitel 17. Boligens og privatlivets beskyttelse Kapitel 18. Ekspropriation Kapitel 19. YtringsfrihedKapitel 20. Foreningsfrihed Kapitel 21. Forsamlingsfrihed Kapitel 22. Religionsfrihed Kapitel 23. Erhverv, arbejde, forsørgelse og undervisning DEL V. Grundlovgivende kompetence Kapitel 24. Grundlovsændring Domsnavneregister Domsregister m.v. Stikordsregister

 • af Karsten Revsbech, Jens Garde, Carl Aage Nørgaard & mfl.
  568,95 kr.

  Forvaltningsret – sagsbehandling udkom første gang i 1972 og foreligger hermed i en 8. udgave. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af jurastuderende. Den udgør kun en del af det nødvendige undervisningsgrundlag i faget forvaltningsret, idet det udelukkende er sagsbehandlingsreglerne, der gøres til genstand for behandling. Fremstillingens omfang og indhold er søgt afpasset efter dens undervisningsformål, og den indeholder ikke nødvendigvis en udtømmende undersøgelse af alle problemerne vedrørende forvaltningsmyndighedernes sagsbehandling, men søger at beskrive de centrale retsregler og principper. Med 8. udgaven er bogen ajourført, idet nyt lovstof, domme og ombudsmandsudtalelser mv. er indarbejdet indtil sommeren 2019. Bogen er omarbejdet på enkelte punkter, bl.a. med henblik på at inddrage den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Bearbejdningen og ajourføringen er foretaget i et samarbejde mellem professor Karsten Revsbech og professor Søren Højgaard Mørup og under medvirken af lektor emeritus Jens Garde. Stud.jur. Simone Lundhus Sørensen har bistået med ajourføringen af litteraturhenvisninger og udarbejdelse af registre. Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, der forelå den 24. juni 2019.

 • af Niels Fenger
  1.381,95 kr.

  Forvaltningsret er den største samlede fremstilling af den danske forvaltningsret og indeholder en grundig og systematisk gennemgang af alle hovedemnerne inden for forvaltningsrettens almindelige del. Med denne nye udgave foreligger den blå Forvaltningsret nu gennemgribende revideret og fuldt opdateret med ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser. Desuden behandler bogen nu konsekvent praksis fra EU-Domstolen og fra Menneskerettighedsdomstolen, ligesom den inddrager digital forvaltning og de relevante dele af persondataretten. Bogen er forsynet med et omfattende sags- og afgørelsesregister og er et letanvendeligt opslagsværk.Forvaltningsret henvender sig til enhver, der i det daglige enten beskæftiger sig med offentlig administration, eller som har berøring hermed.Den foreliggende udgave af Forvaltningsret har landsdommer og professor, dr.jur. Niels Fenger som redaktør og hovedforfatter. De øvrige kapitler er skrevet af en landsdommer, to professorer og en række praktikere.

 • - Kompendium 2022/2023
  af Daniel Mathias Bager & Nanna Vang Christensen
  185,95 kr.

  Dette kompendium giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i forvaltningsretten. Kompendiet omhandler kravene til forvaltningens hjemmel og sagsbehandling, samt spørgsmålet om prøvelse af forvaltningens afgørelser. Kompendiet indeholder ligeledes forslag til fremgangsmåde ved løsning af forvaltningsretlige opgaver, til brug f.eks. ved eksamen. Kompendiet er udarbejdet på baggrund af lærebøgerne forvaltningsret – Sagsbehandling og forvaltningsret – Almindelige emner same EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, som anvendes som lærebøger i bachelorfaget Forvaltningsret på bl.a. Københavns Universitet. Uanset det konkrete pensum og lærebogsmateriale kan kompendiet dog anvendes af studerende på alle universiteter og give et overblik over forvaltningsretten. Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen. Daniel Mathias Bager, Cand.jur. fra Københavns Universitet. Nanna Vang Christensen, studerende på jurauddannelsen, Københavns Universitet.

 • - Skab modig dialog og ægte forandring
  af Birgitte Nortvig
  290,95 kr.

  Som ledere støder vi på konfrontationer hver eneste dag. Både konfrontationer mellem os selv og medarbejdere eller kollegaer, og når vi er vidne til konfrontationer mellem andre. Nogle ledere spurter af sted for at undgå dem. Andre bider tænderne sammen og håber, at de hurtigt er overstået. Men vi bør faktisk opsøge konfrontationerne og gøre dem til en værdsat del af vores dagligdag. For konfrontationer styrker arbejdspladsen. Det er gennem dem, at meninger brydes og synsvinkler kan udforskes, så vi både bliver skarpe på hinanden og opgaven og kan løfte i fællesskab. En konfrontation er ikke det samme som en konflikt. En konfrontation udfordrer det eksisterende for at bidrage til et endnu bedre resultat. Det kan skabe en konflikt, men ikke nødvendigvis. Konfrontation betyder ”pande mod pande”, og en leder skal have modet til at læne sin pande ind i konfrontationen og opfordre medarbejdere til at gøre det samme.Men hvordan lærer vi at spotte og tackle konfrontationer? Hvordan får vi modet til at blive i dem? Og hvordan skaber vi et fælles sprog om konfrontationerne?’Tag konfrontationen’ giver dig viden og værktøjer til:Hvordan du opdager og handler på konfrontationerHvordan du opsøger konfrontationen og bidrager konstruktivtHvordan du inspirerer andre til at opdage, bidrage og handle på konfrontationerAt lykkes med konfrontationer er ikke en individuel opgave. Det er en opgave, der skal udvikles i samarbejde med hele organisationen. Og lederne skal gå forrest.

 • - Med kommentarer
  af Louise Heilberg & Finn Kjær Hansen
  1.016,95 kr.

  Den sidste kommenterede privatvejslov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom privatvejsloven ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2010 med efterfølgende ændringer indtil 2021. Da der trods alt er sket noget siden Abitz’ fremragende værk, er bogen blevet noget større, og en del større end sin forgænger. Bogen er skrevet med henblik på dem der arbejder i vejsektoren, borgere der skal kende deres rettigheder og pligt samt den juridiske sektor.

 • - Toplederens guide til ESG-ledelse i lyset af den finansielle regulering
  af Bente Overgaard
  350,95 kr.

  Med FN’s 17 verdensmål som ledestjerne er hele verden sat på en rejse i grøn og bæredygtig omstilling.EU har besluttet at være foregangsregion og Danmark foregangsland, og de har givet stafetten videre til erhvervslivet. Det betyder, at virksomheder skal tænke bæredygtighed i forhold til værdiskabelse og integrere bæredygtighed i strategi og klimamål, ligesom der skal tænkes i grønne pengestrømme, investeringer og risikostyring. For med EU’s Green Deal og sustainable finance-dagsorden står virksomhederne over for en regulering af deres aktiviteter, som rækker ganske vidt. Det samme gør finanssektoren – herunder bankerne.Virksomhederne vil blive mødt af krav fra investorer og andre interessenter – blandt andet kunder, medarbejdere, forbrugere, leverandører og politikere – om at tænke, planlægge og agere grønt og bæredygtigt i hele værdikæden. Bæredygtig omstilling indebærer også en bredere ESG-dagsorden – lige fra EU’s forslag om bæredygtig selskabsledelse til samfundets stadig voksende forventninger til, at virksomhederne bidrager positivt til væsentlige samfundsudfordringer.Hvordan topledere, bestyrelser og ejere bedst ruster sig til den opgave, og hvordan den mere præcist kan gribes an, er fokus for denne bog. Det gælder blandt andet, hvordan arbejdet med grøn omstilling kan organiseres i bestyrelsen og organisationen, og hvilke kompetencer der vil være behov for.Virksomhedens grønne omstilling er tænkt som en guide til topledelser, nu hvor grøn omstilling og regulering for alvor tager fart.I bogen deler 15 bestyrelsesformænd og CEO’s i toneangivende finans- og erhvervsvirksomheder nogle af deres overvejelser og erfaringer, blandt andet A.P. Møller Holding, Danfoss Foundation, Lars Larsen Group, COWI-koncernen, Torm, SP Group, SimCorp, Axcel, Nordea, Jyske Bank, BankInvest, PensionDanmark og BlackRock Europa. Og Finanstilsynet sætter ord på deres rolle i omstillingen.Marianne Philip, bestyrelsesformand, adjungeret professor på CBS, partner samt formand for Komitéen for god Fondsledelse, har skrevet forord.

 • af Luisa Folkmann
  457,95 kr.

  Kommt es im Nachgang an ein Strafverfahren zu einem außerstrafrechtlichen Folgeverfahren, stellt sich die Frage, wie mit Verdachtsmomenten umzugehen ist. Besonders im Fall eines Freispruchs aus Mangel an Beweisen bestehen Schwierigkeiten, den Schutz des Freigesprochenen auch im Folgeverfahren zu gewährleisten ohne Rechte Dritter zu beschränken. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte begegnet dieser Problematik mit einer Ausweitung der Unschuldsvermutung auf den außerstrafrechtlichen Bereich. Zentrales Thema dieser Arbeit ist, ob diese Rechtsprechung in das deutsche Recht transferiert werden kann.Die Autorin setzt sich mit der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur auseinander und kommt zu einer vermittelnden Lösung. Daraus entwickelt sie konkrete Praxishinweise.

 • af Jens Møller
  128,95 kr.

  Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget forvaltningsret på jurastudiets bachelordel. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til bogens overskuelighed. Forvaltningsloven gælder for 1.) alle dele af den offentlige forvaltning, 2.) selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov og 3.) selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet på privatretlig grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol. Man taler om, at den offentlige forvaltning bør udvise god forvaltningsskik, hvilket er et sæt retningslinjer og principper for offentlige forvaltningsmyndigheders optræden, adfærd og effektive behandling af sager. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. januar 2022. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. Lovsamling 2022 – forvaltningsret er en del af serien Lovsamlinger, som består af flere relevante og opdaterede lovsamlinger, der hver især er specielt udarbejdet til studerende. Praktikere vil også få glæde af lovsamlingerne i form af et opslagsværk og opdateret regelgrundlag. Indholdet i lovsamlingerne er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen.

 • - Med kommentarer
  af af Niels Fenger
  1.700,95 kr.

  Siden førsteudgaven af denne bog er der forløbet otte år. Perioden har været præget af navnlig øget digitalisering og den deraf følgende anvendelse af de forvaltningsretlige regler på nye administrative løsninger, af vedtagelsen af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.Fremstillingen behandler - ud over kommentarerne til forvaltningslovens enkelte bestemmelser - bl.a. også officialmaksimen og persondatalovens videregivelsesregler samt EU-rettens og menneskerettens stadigt større krav til den nationale forvalt­ningsproces. Bogen udgør dermed et unikt arbejdsredskab for alle, som beskæftiger sig med sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning.

 • af Bent Ole Gram Mortensen, Hanne Marie Motzfeldt, Rikke Gottrup, mfl.
  654,95 kr.

  Erhvervsforvaltningsret behandler fremstillingen af forvaltningsretten i Danmark og dens betydning for erhvervslivet. Antologien er skrevet med fokus på erhvervslivets møde med forvaltningen. Forvaltningsret er ofte et væsentligt retsområde for erhvervslivet, uanset om den enkelte virksomhed har erkendt det eller ej. Bogen kan blandt andet anvendes som pensum på videregående erhvervsrettede uddannelser. Den indgår endvidere som et led i et undervisningsudviklingsprojekt. Bogen er desuden velegnet for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over erhvervsforvaltningsretten. Indholdsfortegnelse ForordKapitel 1. Erhvervsforvaltningsret – et nyt fokus af Bent Ole Gram MortensenKapitel 2. Forvaltningsrettens kilder og indplacering i retshierarkiet af Bassah Khal af Afsnit I: Hvem træffer afgørelse?Kapitel 3. Forvaltningens organisation, funktion og kompetencer af Bassah KhalafKapitel 4. De forvaltningsretlige reglers anvendelsesområder af Bassah KhalafKapitel 5. Habilitet, tavshedspligt, ytringsfrihed og offentliggørelse af kontroloplysninger af Rikke Gottrup & Hanne Marie MotzfeldtAfsnit II. Forvaltningens agerenKapitel 6. Processuelle krav af Hanne Marie MotzfeldtKapitel 7. Legalitetsprincippet af Hanne Marie MotzfeldtKapitel 8. Fortolkning af Hanne Marie MotzfeldtKapitel 9. Skønsudøvelse af Bent Ole Gram Mortensen & Hanne Marie MotzfeldtKapitel 10. Aktindsigt af Carina Risvig HamerAfsnit III. Kontrol, prøvelse og ansvarKapitel 11. Tilsyn og administrativ rekurs af Rikke GottrupKapitel 12. Ombudsmanden af Rikke GottrupKapitel 13. Domstolsprøvelse af Rikke GottrupKapitel 14. Ugyldighed, tilbagekaldelse og erstatningsansvar af Carina Risvig HamerAfsnit IV. Offentlig-privatKapitel 15. Offentlig-privat samarbejde og det offentlige som virksomhed af Carina Risvig Hamer & Bent Ole Gram MortensenKapitel 16. Kommunalfuldmagten af Rikke GottrupKapitel 17. Offentlige myndigheders ageren ved offentlige indkøb af Carina Risvig Hamer

 • - Med fokus på medicin- og medicoindustrierne
  af Karen Dyekjær, Mikkel Vittrup & Mette-Marie Henrichsen
  912,95 kr.

  Life science dækker i bred forstand overvidenskaben om livet og udgør et voksendeindustriområde, der spænder over forskning og medicoindustrien. I Life Science Jura tager forfatterne udgangspunkt i medicinindustrien, hvor hovedvægten lægges på regler og praksis i forbindelse med godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler, herunder også biologiske lægemidler, og på andre områder, der har særlig betydning for lægemiddelindustrien. Bogen behandler samtidig regler og praksis inden for medicoindustrien (medicinskudstyr), hvor der i de seneste år har vist sig at være overlap med medicinindustrien. Forskningsområdet inden for life science industrien er også medtaget, herunder beskyttelse af ene rettigheder. Feltet rækker således ind over en række traditionelle juridiske discipliner som forvaltningsret, immaterialret, markedsføringsret, konkurrenceret og mere sektorspecifikke regler om lægemidler mv. Bogen indeholder desuden et selvstændigt afsnit om pharmaøkonomien. Alle emnerne er af stor praktisk og økonomisk betydning. Life Science Jura er en grundbog, der giver en generel indføring i emnet, men tjener også som praktisk opslagsværk for jurister og andre, der arbejder med området.Bogens forfattere er alle aktive i advokatbranchenmed stor erfaring inden for netoplife science-jura.

 • - en praktisk guide
  af Britt Vonger
  518,95 kr.

  Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksemplerfra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre detlettere at ”oversætte” reglerne til en kommunal virkelighed. Bogen har denyeste afgørelser fra Kommissionens praksis med, herunder blandt andet enafgørelse fra juni 2017 om støtte til lokale danske sportsforeninger tilforeningsfitness og en tysk sag om støtte til et ”youth hostel” i Berlin fra maj2017. Bogen tager også højde for Kommissionens meddelelse ombegrebet statsstøtte, og en ændring af gruppefritagelsesforordningen fra juni2017, der blandt andet udvider anvendelsesområdet i forhold til støtte tilhavne- og lufthavnsinfrastruktur.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.