Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Jon Andersen
  612,95 - 655,95 kr.

  Socialforvaltningsret indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighed o.s.v. er beskrevet ligesom bogen indeholder en udførlig gennemgang af de processuelle regler der gælder for behandlingen af sociale sager. Der er både en fremstilling af de generelle regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven, forvaltningsindgrebsloven og persondataloven og en gennemgang af de specielle sagsbehandlingsregler i retssikkerhedsloven og den øvrige sociale lovgivning. Bogen er skrevet og redigeret så den kan bruges både som lærebog og som opslagsværk. Alle problemstillinger er belyst med mange eksempler fra praksis på det sociale område. IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Retskilder Kapitel 2. Fortolkning eller skøns udøvelse Kapitel 3. Fortolkning Kapitel 4. Skønsudøvelse Kapitel 5. Kompetence Kapitel 6. Habilitet Kapitel 7. Sagsoplysning Kapitel 8. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler Kapitel 9. De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler Kapitel 10. Tilsidesættelse af reglerne Kapitel 11. Kontrol med efterlevelsen af reglerne Litteraturfortegnelse Afgørelsesregister Stikordsregister

 • af af Jens Kristiansen
  719,95 kr.

  Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:• Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder de særlige vilkår for offentlige ansættelsesforhold og EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1).• De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgiverens ledelsesret, medarbejderindflydelse, konfliktret, fredspligt og det fagretlige processystem (del 2).• Hovedreglerne om ansættelsesforholdet, herunder forbud mod forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, alder og handicap, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, løn- og arbejdstidsvilkår, arbejdsfravær ved sygdom, fødsel og ferie, vilkårsændringer, virksomhedsoverdragelse samt opsigelse og ophævelse af ansættelsen (del 3).• De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel de arbejdsmiljøretlige regler som det arbejdsskaderetlige system (del 4).Jens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og forfatter til en række arbejdsretlige bøger, herunder Den kollektive arbejdsret fra 2014 og Ansættelsesret fra 2020.

 • af Lise Lauridsen, Bjarke Vejby, Lars Svenning Andersen, mfl.
  1.681,95 kr.

  Bogen beskriver dybdegående funktionærens retsstilling, og er systematisk bygget op fra ansættelsens start - hvordan en funktionærstatus erhverves og hvorefter der redegøres for forholdene under og efter ansættelsen. Bogen indeholder herudover en række tilgrænsende love, der uddyber funktionærens retsstilling. Al foreliggende teori og praksis er blevet gennemgået for at kunne give en nyvurdering for retspraksis inden for området, og er derfor også aldeles egnet som opslagsværk for dem der beskæftiger sig med funktionærretten. Indholdsoversigt Forord Funktionærloven Indledning Del 1. Funktionærlovens historie Del 2. FUL's personkreds Kapitel 1. Funktionærstatus Del 3. Forhold ved ansættelsen Kapitel 2. Avertering, ansættelsessamtale mv. Kapitel 3. Ansættelsesaftalens indhold Kapitel 4. Andre forhold ved ansættelsen Del 4. Forhold under ansættelsen Kapitel 5. Arbejdsvilkårene Kapitel 6. Lønvilkårene Kapitel 7. Fravær fra arbejdet Kapitel 8. Øvrige forhold under ansættelsen Del 5. Forhold ved opsigelse/fratræden Kapitel 9. Opsigelse og fratrædelsesvilkår Del 6. Funktionærens/arbejdsgiverens grove misligholdelse Kapitel 10. Funktionærens grove misligholdelse – FUL § 4 Kapitel 11. Arbejdsgiverens grove misligholdelse – FUL § 3 Del 7. Forhold efter fratræden Kapitel 12. Forhold efter funktionærens fratræden Kapitel 13. Voldgifts- eller domstolsbehandling Forkortelser Bogfortegnelse Domsregister Stikordsregister

 • af Ole Hasselbalch
  911,95 kr.

  Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau. Bogen behandler bl.a.: • Ansættelsesrettens grundlag • Retskilderne • Reglernes internationale gyldighedsområde • Lønmodtagergrupperne • De overordnede ledefyr: Ledelsesret, integritetsværn, organisationsfrihed og ligestilling • Ansættelsesaftalens indgåelse og ansættelsesforholdets etablering • Ansættelsens varighed og ophør, begrænsninger i afskedigelsesretten, fremgangsmåden ved afskedigelse m.v. • Forhold ved opståede hindringer for arbejdsydelsen • Ændringer i ansættelsesforholdet • Sanktioner ved uregelret opfyldelse • Arbejdet og arbejdspligten • Instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser • Arbejdstiden • Konkurrenceregulering og arbejdsgivers markedsbeskyttelse • Vederlaget • Ferie, søgnehelligdage og andre fridage • Lovligt forfald • Personbeskyttelsen • Arbejdsprocesretten • Retskildesøgning og -håndtering Om forfatteren Ole Hasselbalch er jur. dr. og professor i erhvervsret ved Aarhus Universitet. Han er kendt for en omfattende arbejdsretlig produktion samt et mangeårigt arbejde som rådgiver for organisationer og virksomheder inden for arbejds- og ansættelsesret

 • af Ruth Nielsen
  762,95 kr.

  Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk Arbejdsret, foreligger nu i en 3. reviderede udgave. Fremstillingen giver en systematisk gennemgang af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, der har behov for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.Siden udgivelsen af 2.udgaven af bogen i 2012 er der kommet ny dansk lovgivning om ansættelsesklausuler, vikarer og håndhævelse af reglerne om udstationering. Vikarreglerne og udstationeringsreglerne beror på underliggende EU-direktivet. Der er desuden afsagt mange nye domme, herunder af EU-Domstolen.Bogen giver en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige retskilder. Samspillet og modspillet mellem den traditionelle danske aftalemodel og den integrerede europæiske model, der er ved at blive udviklet i forbindelse med EU-rettens og EMRK-rettens integration i dansk ret, belyses løbende gennem bogen.Om forfatterenRuth Nielsen, cand.jur.,dr.jur. er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School.IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Emne og problemstilling Kapitel 2. Retskilder Kapitel 3. Arbejdsmarkedets organisationer Kapitel 4. Kollektive overenskomster og kollektive kampskridt Kapitel 5. Ledelsesret og samarbejde Kapitel 6. Håndhævelse Kapitel 7. Arbejdskraftens fri bevægelighed og udstationering Kapitel 8. Grundlæggende fri- og rettigheder og almindelige retsprincipper Kapitel 9. Ligestilling og Forbud mod Diskrimination Kapitel 10. Ansættelsesforholdets etablering Kapitel 11. Ansættelsesforholdets indhold (arbejdsvilkår) Kapitel 12. Misligholdelse og ansættelsesforholdets ophør Kapitel 13. Omstrukturering af virksomheder Kapitel 14. Arbejdsmiljø Bibliografi Forkortelser Domsregister Stikordsregister

 • af Marcel Worm-Marquardtsen, Nanna Baade & Christian Waring Strømlund
  219,95 kr.

 • - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt
  af Jens Paulsen
  1.923,95 kr.

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk retDenne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav. Overordnet fokuserer bogen på det arbejdsretlige saglighedsbegreb og behandler konsekvenserne af, at arbejdsgiveren udøver sin ledelsesret og ledelsespligt på en sådan måde, at saglighedskravet tilsidesættes. Bogen er velegnet som opslagsværk og beskriver bl.a.:Grundlæggende arbejdsretlige begreber Fremgangsmåden ved irettesættelser, påtaler, advarsler o.l. Fremgangsmåden ved opsigelser og bortvisninger Retsstillingen for specifikke medarbejderkategorier som funktionærer, medhjælpere, søfarende, erhvervsuddannelseselever, ikke-funktionærer, offentligt ansatte, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte Afgørelsesorganerne: domstolene, de fagretlige, nævn, voldgift m.fl. Specifikke generelle saglighedskrav ved såvel opsigelser som bortvisninger Kollektive afskedigelser Konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler Ferieafvikling og arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden FratrædelsesgodtgørelserMålgruppeBogen er velegnet for alle, der enten har personaleansvar eller rådgiver i ansættelses- og arbejdsret. Om forfatterenJens Paulsen er Advokat (H) og partner hos DAHL Advokatfirma. Han har rådgivet i arbejdsret i en lang årrække, primært på arbejdsgiversiden. Han er forfatter eller medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. ansættelsesretlige emner. I 2011 modtog han Dreyers Fonds hæderspris bl.a. på baggrund af sit praksisbaserede arbejdsretlige forfatterskab.

 • - fleksibilitet, fravær og dagpenge
  af Agnete Andersen & Mads Krarup
  675,95 kr.

 • af Hasselbalch O
  398,95 kr.

 • - i et skatteretligt og ansættelsesretligt perspektiv
  af Anne Marie Abrahamson & Jan Storgaard Hove
  734,95 kr.

  Få et solidt overblik over problemstillingen: Hvornår er en person ansat, og hvornår er en person selvstændigt erhvervsdrivende?Bogen gennemgår de mange ansættelsesretlige og skatteretlige sammenhænge, hvor problemstillingen er relevant med fyldige referencer til gældende regler og den omfattende praksis på området. Bogen behandler blandt andet:Forskellen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere, Relevante ansættelsesretlige problemstillinger, herunder eksempelvis i forhold til opsigelsesvarsler, konkurrence- og kundeklausuler, ret til ferie, beskyttelse mod usaglig opsigelse, ansættelsesbevisloven, virksomhedsoverdragelsesloven og forholdet til kollektive overenskomster, Relevante skatteretlige problemstillinger, herunder eksempelvis i forhold til indeholdelses- og indberetningsforpligtelser samt momsmæssig behandling, Håndtering af aftaleforhold, der er i strid med reglerne, herunder inter-partes og i forhold til skattemyndighederne.MålgruppeBogen er tænkt som et opslagsværk til alle, der beskæftiger sig med ansættelsesret, revision eller skatterådgivning.Om forfatterneAnne Marie Abrahamson er advokat og partner i advokatfirmaet Labora Legal. Hun er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret.Jan S. Hove er skatterådgiver og partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Han er specialiseret i personskat, herunder særligt i relation til selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærforhold. Begge forfattere har igennem mange år rådgivet danske og udenlandske virksomheder om henholdsvis ansættelsesretlige og skatteretlige spørgsmål.

 • - med kommentarer
  af Tina Brøgger Sørensen & Heela Lakanval
  698,95 kr.

  I Whistleblowerloven med kommentarer af Tina Brøgger Sørensen og Heela Lakanval klædes din organisation på til det praktiske arbejde med etablering og administration af whistleblowerordninger i lyset af den nye whistleblowerlov, der blev endeligt vedtaget i 2021. Bogen er en praktisk håndbog, der i krydsfeltet mellem offentlig og privat ret, kan hjælpe dig med at sikre en korrekt implementering og anvendelse af en whistleblowerordning. Bogen henvender sig til arbejdsgivere og enhver, der måtte etablere og administrere whistleblowerordninger på både private og offentlige arbejdspladser. Ud over at henvende sig til arbejdslivets praktikere henvender bogen sig også til advokater og andre, der rådgiver om whistleblowerordninger.Om forfatterne: Tina Brøgger Sørensen: Advokat og partner i Kromann Reumert, herunder leder af Kromann Reumerts specialegruppe for databeskyttelsesret samt regler om og administration af whistleblowerordninger. Heela Lakanval: Senioradvokat og videnambassadør for specialet databeskyttelsesret og whistleblowerordninger ved Kromann Reumert. Ekstern lektor ved Københavns Universitet og underviser i faget "Beskyttelse af sundheds- og persondata".

 • af Jens Paulsen
  813,95 kr.

  Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse.Ansættelsesklausulloven regulerer job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringenaf jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovensikrafttræden den 1. januar 2016Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16. Bogen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009). Om forfatteren Jens Paulsen arbejder som advokat og er partner i DAHL Advokatfirma, hvor han primært rådgiver i arbejds-, insolvens- og landboret. Herudover er Jens Paulsen forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for de nævnte fagområder.Indholdsoversigt ForordIndledningKapitel 1. DefinitionerKapitel 2. Fravigelse ved kollektiv overenskomstKapitel 3. Forbud mod jobklausulerKapitel 4. Virksomhedsoverdragelses- og vikarklausulerKapitel 5. KonkurrenceklausulerKapitel 6. Kundeklausuler mv.Kapitel 7. Kombineret klausulKapitel 8. Kompensation – konkurrence- og kundeklausuler mv.Kapitel 9. Kompensation – kombinerede klausulerKapitel 10. Opsigelse af ansættelsesklausulerKapitel 11. Konsekvenser af opsigelse – misligholdelse – virkning for andre end lønmodtagere – bortvisningKapitel 12. Ikrafttrædelses- og overgangsregler Konkurrence og kundeklausuler mv. aftalt før 1. januar 2016Kapitel 13. Ophævelse af jobklausullovenKapitel 14. Ophævelse af funktionærlovens §§ 18 og 18 aKapitel 15. Ophævelse af aftalelovens § 38Kapitel 16. Færøerne og GrønlandKapitel 17. Erstatning, forbud og konventionalbodKapitel 18. Skat af kompensation og konventionalbøderKapitel 19. KlausulformuleringerForkortelserLitteraturDomsregisterStikordsregister

 • af Jens Kristiansen & Peter Blume
  428,95 kr.

  I det moderne informationssamfund er persondatabeskyttelse et centralt retligt tema. Persondatabeskyttelse er aktuelt på mange samfundsmæssige områder og må i vidt omfang vurderes under indtryk af den retlige regulering og tradition, der er udviklet på det enkelte område. Dette er også tilfældet på arbejdsmarkedet, hvis forhold reguleres i arbejdsretten. Denne bog tager sigte på at beskrive, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold, herunder de rettigheder og pligter, som arbejdstagere og arbejdsgivere har.Opgaven med at skrive bogen er på ny søgt løst ved at forene den viden, de to forfattere Peter Blume og Jens Kristiansen for sig har om de to reguleringsområder, hvilket fortsat afdækker en række uklarheder og ubesvarede spørgsmål.IndholdsoversigtForord Introduktion Kapitel 1. Retskilder og institutionerKapitel 2. Grundfigurer belyst arbejdsretligt og persondataretligtKapitel 3. Ansættelse af medarbejdereKapitel 4. Arbejdsgiverens behandling af oplysninger om ansatteKapitel 5. Kontrol med medarbejdereKapitel 6. Overvågning af arbejdspladsenKapitel 7. Efter ansættelsenKapitel 8. Sanktionering af overtrædelserKapitel 9. Organisationsmæssige forholdKapitel 10. En bedre databeskyttelse?Lovregister Domsregister Stikordsregister

 • - til grundlæggende arbejdsret
  af Jens Kristiansen, Kia Philip Dollerschel & Torkild Justesen red.
  295,95 kr.

  Der er fundet behov for at supplere "Grundlæggende Arbejdsret" med denne materialesamling, der bidrager de enkelte kapitler med oversigter, relevante lovbestemmelser, enkelte domme, udvalgte EU direktiver og andet materiale.”Grundlæggende Arbejdsret – Materialesamling” følger derfor konsekvent strukturen i lærebogen, så indholdet tydeligt kommer til at fremstå som konkrete, praktiske, relevante og forklarende tilføjelser til de enkelte kapitler.IndholdsoversigtForord DEL IKapitel 1. Det arbejdsretlige systemKapitel 2. Arbejdsret på det offentlige områdeKapitel 3. Arbejdsrettens internationale aspekterKapitel 4. Det kollektive overenskomstforholdKapitel 5. Aftale- og samarbejdsrelationer på arbejdspladsenKapitel 6. Konfliktret og fredspligtKapitel 7. Det fagretlige processystemKapitel 8. Ansættelsesforholdets retsgrundlagKapitel 9. Generelle principper for ansættelsesretlige relationerKapitel 10. Ansættelse og ansættelsesformerKapitel 11. Centrale vilkår i det løbende ansættelsesforholdKapitel 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdetKapitel 13. Det arbejdsmiljøretlige systemKapitel 14. Centrale arbejdsmiljøforpligtelserKapitel 15. Arbejdsskader og erhvervssygdomme DEL IIKapitel 1. Det arbejdsretlige systemKapitel 2. Arbejdsret på det offentlige områdeKapitel 3. Arbejdsrettens internationale aspekterKapitel 4. Det kollektive overenskomstforholdKapitel 5. Aftale- og samarbejdsrelationer på arbejdspladsenKapitel 6. Konfliktret og fredspligtKapitel 7. Det fagretlige processystemKapitel 8. Ansættelsesforholdets retsgrundlagKapitel 9. Generelle principper for ansættelsesretlige relationerKapitel 10. Ansættelse og ansættelsesformerKapitel 11. Centrale vilkår i det løbende ansættelsesforholdKapitel 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdetKapitel 13. Det arbejdsmiljøretlige systemKapitel 14. Centrale arbejdsmiljøforpligtelserKapitel 15. Arbejdsskader og erhvervssygdommeOversigt over udvalgte relevante links

 • af Peer Schaumburg-Müller & Oluf Emborg
  1.075,95 kr.

  Få overblik over de arbejdsretlige og ansættelsesretlige forhold inden for det offentlige Offentlig arbejdsret adskiller sig på mange måder væsentligt fra den almindelige arbejdsret. Som udgangspunkt sker selve tilblivelsen af de gældende regler i offentlige ansættelsesforhold i et langt mere politisk system end på det private arbejdsmarked. Ansættelsesretlige regler inden for det offentlige suppleres endvidere af forvaltningsretlige regler og grundsætninger, som gør reglerne på det offentlige arbejdsmarked meget anderledes end reglerne på det private arbejdsmarked. Det komplicerer både overblikket over reglerne og regelanvendelsen. Hertil kommer særlige lovmæssige regler, som f.eks. tjenestemandsloven, de kommunale tjeneste-mandsregulativer og tjenestemandspensionsloven m.v.Denne kompleksitet i retsgrundlaget beskrives i bogen, og den giver læserne et kendskab til og overblik over retsreglerne på området. Bogen indeholder en lang række fortrinsvis nyere retsafgørelser til illustration af gældende ret. Målgruppe - Personalemedarbejdere i den offentlige administrationOffentlige medarbejdere, som vil have kendskab til rettigheder og pligter- Forhandlingsberettigede organisationer, der repræsenterer offentlige ansattes interesser- Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer på det private arbejdsmarked, som kommer i berøring med offentlig arbejdsret- Advokater, som rådgiver staten, kommuner, andre offentlige arbejdsgivere eller de faglige organisationer, som repræsenterer offentlige ansatteBogen kan desuden bruges som undervisningsgrundlag med henblik på forståelsen af den offentlige arbejdsret. Om forfatterne Oluf Emborg er juridisk konsulent i HR TDC A/S.Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S og ekstern lektor ved CBS. Begge er erfarne forfattere med tidligere udgivelser om bl.a. arbejdsret bag sig.

 • - suspension og fritstilling
  af Mikael Marstal
  542,95 kr.

  Fokus på de praktiske konsekvenser i sager om bortvisning.En bortvisning rammer den berørte medarbejder hårdt, når lønudbetalingen stopper fra dag til dag. Det er derfor vigtigt, at både medarbejdere og arbejdsgivere har en sikker fornemmelse for, hvornår en bortvisning kan være berettiget.Denne bog behandler reglerne om bortvisning og besvarer de generelle spørgsmål, som en bortvisning rejser, både med hensyn til de praktiske konsekvenser (f.eks. vedrørende ferie og godtgørelser) og det økonomiske og erstatningsretlige opgør.Bogen gennemgår desuden en række specifikke forhold, som typisk kan begrunde en bortvisning – berettiget eller ej:Betydning af personalehåndbøger og advarslerPassivitetBagatelgrænserPartshøringSærligt beskyttede medarbejdereBevisbyrdeTyveri og omgang med penge/kasseinstrukserSygdom/fraværArbejdsvægringIlloyalitetTavshedspligt/brug af sociale medierKrav til adfærd og opførselTro, religion og politisk anskuelseDer er også en grundig gennemgang af medarbejderens mulighed for at hæve ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens væsentlige misligholdelse. Endelig behandles emnerne suspension og fritstilling i forbindelse med opsigelser.MålgruppeBogen henvender sig til rådgivere på både arbejdsgiver- og lønmodtagerside – og alle andre aktører på området.Om forfatterenMikael Marstal er advokat og leder af retssagsafdelingen i fagforeningen Det Faglige Hus. Han er tidligere ekstern lektor i civilproces på Syddansk Universitet og underviser desuden på advokatkurser. I 2011 udgav Mikael Marstal bogen “Lønmodtageres beskyttelse mod opsigelse ved graviditet, barsel og adoption”.

 • af Hayato Hirata
  1.210,95 kr.

  This book introduces methods to analyze legal documents such as negotiation records and legal precedents, using computational argumentation theory.First, a method to automatically evaluate argumentation skills from the records of argumentation exercises is proposed. In law school, argumentation exercises are often conducted and many records of them are produced. From each utterance in the record, a pattern of "e;speech act +factor"e; is extracted, and argumentation skills are evaluated from the sequences of the patterns, using a scoring prediction model constructed by multiple regression analyses between the appearance pattern and the scoring results. The usefulness of this method is shown by applying it to the example case "e;the garbage house problem"e;.Second, a method of extracting factors (elements that characterize precedents and cases) and legal topoi from individual precedents and using them as the expression of precedents to analyze how the pattern of factors and legal topoi appearing in a group of precedents affects the judgment (plaintiff wins/defendant wins) is proposed. This method has been applied to a group of tax cases.Third, the logical structure of 70 labor cases is described in detail by using factors and a bipolar argumentation framework (BAF) and an (extended argumentation framework (EAF) together. BAF describes the logical structure between plaintiff and defendant, and EAF describes the decision of the judge. Incorporating the legal topoi into the EAF of computational argumentation theory, the strength of the analysis of precedents by combined use of factored BAF and EAF, not only which argument the judge adopted could be specified. It was also possible to determine what kind of value judgment was made and to verify the logic.The analysis methods in this book demonstrate the application of logic-based AI methods to the legal domain, and they contribute to the education and training of law school students in logical ways of argumentation.

 • af Devendraraj Madhanagopal
  1.210,95 kr.

  This book approaches environmental, climate, and social justice comprehensively and interlinked. The contributors, predominantly from the Global South and have lived experiences, challenge the eurocentrism that dominates knowledge production and discourses on environmental and climate [in] justices. The collection of works balances theoretical, empirical, and practical aspects to address environmental and climate justice challenges through the lens of social justice. This book gives voice to scholars of the Global South and uses an interdisciplinary approach to show the complexity of the problem and the opportunities for solutions, making this book a powerful resource in teaching, research, and advocacy efforts. The innovativeness of this approach stems from the use of narratives, scientific explanation, and thematic analysis to present the arguments in each chapter of this edited book. Overall, each chapter of this book acts as a powerful resource in teaching, research, and advocacy efforts.This book fills a gap in the Global South production of environmental, climate, and social justice. It provides in-depth knowledge to the readers and raises their critical thinking about key elements/discussions of justice issues of environmental conflicts and climate change. The book is a useful read to a general audience interested in the topic of climate, environment, and development politics.

 • af Sandra (Professor of the Laws of the British Commonwealth and the United States Fredman FBA KC
  549,95 - 1.651,95 kr.

 • af Mofya Evelyn Kamangala
  344,95 kr.

 • af Andreas Seidl
  99,95 kr.

 • af Joy Bose & Siva Prasad Bose
  110,95 kr.

 • af Igor Kozhan & Valeriya Kozlova
  525,95 kr.

 • af Malcolm Sargeant, David Balaban Lewis & Ben Schwab
  586,95 kr.

 • af Gracia Ivonne Bonilla Morán
  344,95 kr.

 • af Eder Alberto Molina Araujo
  315,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.