Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter Blume
  406,95 kr.

  Bogen Retssystemet og juridisk metode tilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på:Ind i retten: at studere jurajuraens discipliner juraens problemstilling informationssøgning den juridiske professionDet retlige landskab: retten og retssystemetretfærdighedregeltyper og reguleringsformål Rettens metode og kilder: retskilderretsforskriftendomme og afgørelserøvrige retskilderinternational ret og EU-retrettens sprogretskilders fortolkningRetten i kontekst: ret og samfundjuristens ansvar og valgretspolitikjuridisk dannelseOm forfatteren Peter Blume,cand.jur.lic.jur., er beskæftiget som professor ved Det Juridiske fakultet ved Københavns Universitet.IndholdsoversigtForord Temaer og spørgsmål Del 1. Ind i retten Kapitel 1. At studere jura Kapitel 2. Juraens discipliner Kapitel 3. Juraens problemstilling Kapitel 4. Juridisk informationssøgning Kapitel 5. Den juridiske profession Kapitel 6. Retten Kapitel 7. Retfærdighed Kapitel 8. Rettens omfang og fornyelse Kapitel 9. Retssystemet og dets institutioner Kapitel 10. Regeltyper og reguleringsformål Del 3. Rettens metoder og kilder Kapitel 11. Den juridiske metode Kapitel 12. Retskilder Kapitel 13. Retsforskriften Kapitel 14. Afgørelsen Kapitel 15. Øvrige retskilder Kapitel 16. International ret og EU ret Kapitel 17. Rettens sprog Kapitel 18. Retskilders fortolkning Del 4. Retten i kontekst Kapitel 19. Ret og samfund Kapitel 20. Ansvar og valg Kapitel 21. Rettens politik – pragmatik og principper Kapitel 22. Retspolitik Kapitel 23. Juridisk dannelse Domsregister Lovregister Stikordsregister

 • af Aage Michelsen, Anders Nørgaard Laursen & Anja Svendgaard Dalgas
  1.645,95 kr.

  4. udgave af International skatteret udgør utvivlsomt et nyt originalt bidrag til forskningen på skatteområdet. Bogen behandler dansk udlandsskatteret, international skatteret i snæver forstand, dvs. folkeretlige regler, herunder først og fremmest dobbeltbeskatningsaftaler, samt EU-skatteretten som den internationale skatterets tredje dimension. Bogen lægger hovedvægten på de grundlæggende principper i den internationale skat­teret og i mindre grad på mere tekniske, herunder beregningstekniske spørgs­mål. I forhold til 3. udgave af bogen fra 2003 samles der i 4. udgave op på de seneste 14 års udvikling i lovgivningen og retspraksis ligesom bogen er udvidet med helt nye kapitler inden for EU-skatteretten og koncernbeskatning.

 • af Jan Pedersen, Inge Langhave Jeppesen, Niels Winther-Sørensen, mfl.
  2.077,95 kr.

  Hånd- og lærebog om skatterettens almindelige og grundlæggende regler med særligt fokus på beskatningen af fysiske personer. Skatteretten 1 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 2, 3 og 4 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer. Skatteretten 1 omhandler alle væsentlige problemstillinger i skatteretten: Skattesystemet Indkomstopgørelsen Kapitalgevinster Subjektiv skattepligt Arbejdsmarkedsbidrag Familiebeskatningen Introduktion til erhvervs- og selskabsbeskatning. Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv. Nyt i 6. udgave Skatteretten 1 er ajourført med lovændringer mv. pr. 31. december 2012. Målgruppe Skatteretten 1 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels fungere som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter. Om forfatterne Professor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetAdvokat (H), partner Kurt Siggaard, Holst, AdvokaterPartner, professor, dr. jur. Niels Winther-Sørensen, Ernst & YoungAdm. direktør, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard, Corit Advisory P/S og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetLektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk UniversitetLektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetLektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk UniversitetAdvokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, AdvokaterPartner, adjungeret professor, dr. jur. Jens Wittendorff, Deloitte og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

 • af Jan Børjesson, Ole B. Sørensen & Martin C. Kruhl
  520,95 - 578,95 kr.

  Bogen er den første samlede fremstilling af partnerselskabet og de selskabs-, skatte- og regnskabsretlige regler og problemstillinger, der knytter sig til denne selskabsform. Partnerselskabet (tidligere "kommanditaktieselskabet") er de seneste år i stigende grad blevet mere populært. Som selskabsform er partnerselskabets væsentligste styrke, at det på det ene side er omfattet af en velkendt civilretlig regulering (selskabsloven), og på den anden side er skatteretligt ikke-eksisterende (transparent), således at beskatningen finder sted direkte hos selskabsdeltagerne. Disse karakteristika gør partnerselskabet velegnet i mange forskellige henseender, navnlig inden for de liberale erhverv samt iværksætter- og ejendomsvirksomheder. Bogen er skrevet med en praktisk tilgang til de forekommende problemstillinger. Af samme årsag er bogen hverken en selskabsretlig elleren skatteretlig fremstilling, men en hybrid – som partnerselskabet – og kombinerer såvel de selskabs- og skatteretlige aspekter. Om forfatterne Jan Børjesson er advokat og partner i Lett Advokatfirma, hvor han tillige er leder for LETT’s Århus afdeling. Han arbejder primært med skatteret, selskabsret og omstrukturering og underviser hyppigt indenfor disse områder. Martin Chr. Kruhl er advokat i Lett Advokatfirma. Han er tillige ph.d. og adjungeret lektor i selskabsret ved Aarhus Universitet, hvor han også underviser i selskabsret og virksomhedsoverdragelse. Ole B. Sørensen er statsautoriseret revisor og skattepartner hos BDO. Han har omfattende erfaring indenfor national og international skatteret samt omstrukturering og giver ofte foredrag og undervisning inden for disse områder.

 • - en lærebog om afgifter
  af John Engsig, Erik Dekov, opdateret af Mette Juul & mfl.
  674,95 kr.

  Sådan sikrer du en korrekt opgørelse af afgiftstilsvar og afgiftsgodtgørelse. Denne bog giver en grundlæggende beskrivelse af reglerne om moms, energiafgifter og lønsumsafgift. Samtidig beskrives sammenhængen - og synergien - mellem de tre afgiftsområders regelsæt med fyldige referencer til et stort antal afgørelser og dommeBogen gennemgår bl.a.:Momsreglerne ved både national og international handel, Klagesystemet og afregningsregler En række energiafgiftslove med omtale af gældende satser og mulighed for afgiftsgodtgørelse, Reglerne om lønsumsafgift - herunder hvilke aktiviteter der forpligter til betaling af lønsumsafgift, Hvordan virksomheden skal opgøre lønsumsafgift. Nyt i 4. udgaveBogen er opdateret, så den tager udgangspunkt i lovgivningen pr. 1. januar 2014 for de tre afgiftsområder. MålgruppeMoms – Energi – Lønsum er velegnet til undervisningsbrug. Desuden kan bogen hjælpe praktikere i erhvervslivet med at sikre en korrekt opgørelse af afgiftstilsvar og afgiftsgodtgørelse efter de forskellige afgiftslove. Om forfatterneErik Dekov har dels arbejdet i Told- og Skattestyrelsen, dels i revisionsbranchen som partner - først hos Deloitte og senere hos Ernst & Young og er nu momskonsulent hos FSR/danske revisorer. John Engsig er cand. jur., har været ansat som lektor ved Aalborg Universitet og er nu gået på pension.4. udgaven er opdateret af cand.jur. Mette Juul og Lars Gosvig, Senior Manager, Ernst & Young. Mette og Lars har arbejdet med moms og afgifter i en årrække og har rådgivet danske og udenlandske virksomheder om moms- og afgiftsforhold.

 • - Fritagelser og lønsumsafgift
  af Søren Engers Pedersen & Merete Andersen
  373,95 kr.

  Samlet fremstilling af momslovens fritagelsesbestemmelser og den gældende retstilstand på området Bogen gennemgår grundigt de områder i erhvervslivet, som er fritaget for moms. Lovgivning og retspraksis analyseres for at forklare de meget forskelligartede momsfritagelser, der dog har en række centrale fællesnævnere. EU-reglerne har meget stor betydning for vurderingen af, hvorvidt der er momspligt eller ej, og derfor behandles den danske momslovgivning og momspraksis i et EU-perspektiv. Bogens opbygning gør, at den både kan anvendes som opslagsværk i dagligdagen og som grundlag for mere indgående undersøgelser af grænserne for momspligten i Danmark. Nyt i 3. udgave En række domme fra EU-Domstolen har de seneste år væsentligt ændret på indholdet af en række fritagelser, herunder fritagelserne inden for sundheds-, uddannelses- og foreningsområderne. Disse forhold beskrives i bogen. Herudover sker der væsentlige ændringer pr. 1. januar 2011, hvor fritagelserne for rejsebureauvirksomhed og ejendomsadministration ophæves. Samtidig sker der væsentlige ændringer i fritagelsen for salg af fast ejendom, hvilket medfører, at salg af nyopførte bygninger og handel med byggegrunde bliver omfattet af momspligt. Om forfatterne Merete Andersen er advokat hos Advokatfirmaet Delacour Dania. Meretes primære fokusområde er moms. Hun beskæftiger sig med momsretlige forhold i bred forstand i form af rådgivning, anmodning om bindende svar samt sagsførelse på alle niveauer, herunder administrative instanser, domstolene og EF-Domstolen. Merete Andersen underviser i momsret på Handelshøjskolen i København og fungerer som censor uddannelsen Master i moms og afgifter. Her ud over arbejder Merete som redaktør på fagtidsskriftet Skat Udland. Søren Engers Pedersen er momsrådgiver hos BDO. Søren beskæftiger sig med told-, moms-, og afgiftsretlige problemstillinger. Han underviser på Metropol og på en lang række kurser og undervisningsforløb for virksomheder, offentlige myndigheder og revisorer/rådgivere. Han er medforfatter til Momsmanualen og EU-manualen, ligesom han er forfatter til en lang række fagretlige artikler.

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  1.734,95 kr.

  Betalingsformidlingsområdet er i rivende udvikling. Anvendelsen af forskellige former for elektroniske betalingsløsninger, f.eks. betalingskort og betalingsapps, er støt stigende, både i den fysiske handel og i forbindelse med nethandel. Hertil kommer, at teknologien konstant giver nye muligheder, og nye betalingsløsninger udvikles som følge deraf. Den retlige regulering af betalingsformidlingsområdet har været under stadig forandring, siden den første betalingskortlov blev vedtaget i Danmark i 1984.Denne fremstilling indeholder en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af betalingsloven med udgangspunkt i betalingstjenestedirektivet, lovens forarbejder, praksis fra danske domstole og ankenævn (primært Det finansielle ankenævn, tidligere Pengeinstitutankenævnet) og praksis fra EU-Domstolen.

 • af Jan Pedersen, Inge Langhave Jeppesen, Niels Winther-Sørensen, mfl.
  905,95 kr.

  Hånd- og lærebog om den formelle skatteret.Skatteretten 4 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1, 2 og 3 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer.Hovedemner i Skatteretten 4 er:Principper og historikSkatteforvaltningenSkatteprocesOpkrævning og inddrivelse af skatterSkattekontrollen.Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.Nyt i 6. udgaveSkatteretten 4 er ajourført med lovændringer mv. pr. 30. juni 2013.MålgruppeSkatteretten 4 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels fungere som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter. Om forfatterneProfessor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetAdvokat (H), partner Kurt Siggaard, Holst, AdvokaterPartner, professor, dr. jur. Niels Winther-Sørensen, PwCAdm. direktør, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard, Corit Advisory P/S og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetLektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk UniversitetLektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetLektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk UniversitetAdvokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, AdvokaterPartner, adjungeret professor, dr. jur. Jens Wittendorff, Ernst & Young og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.

 • af Benjamin Hagelberg
  159,95 kr.

  Kompendiet indeholder en juridisk gennemgang af multinationale koncerners transfer pricing-forhold. Indholdet baserer sig primært på en gennemgang af OECD’s transfer pricing Guidelines 2017. De omhandlede principper kan dog også benyttes i andre sammenhænge end i koncernforhold. Gennemgangen baserer sig på at besvare det overordnede spørgsmål om, hvordan en multinational koncerns transfer pricing-forhold løses, dvs. hvordan finder vi ud af, om armslængdeprincippet efter LL § 2 er overholdt, når det allerede er forudsat, at der er tale om interesseforbundne parter. Reglerne, i forhold til vurderingen af hvornår selskaber er interesseforbundne og dermed omfattet af LL § 2, vil således kun være genstand for en kort gennemgang. Formålet med kompendiet er at fremme læserens forståelse for faget gennem en systematisk, overskuelig og pædagogisk – men ikke uddybende – gennemgang af en multinational koncerns væsentligste transfer pricing-forhold. Kompendiet søger at varetage formålet som et pædagogisk værktøj til forståelsen af pensum, men ikke at fungere som pensum i sig selv. Det anbefales derfor altid at læse relevant pensum samt følge med i undervisningen på den relevante uddannelse.

 •  
  95,95 kr.

 • - særligt grænsedragningen mellem driftsomkostninger og udgifter til etablering og udvidelse af et indkomstgrundlag og grænsedragningens mellem driftsomkostninger og private udgifter
  af Jane Ferniss
  941,95 kr.

  Bogen handler om fradragsretten i dansk skatteret, også kaldet Det skatteretlige Driftsom-kostningsbegreb, og beskæftiger sig med hvilke udgifter der kan fradrages i den skatte-pligtige indkomst. Fradragsretten reguleres i dag stadig efter statsskattelovens § 6 fra 1903, men driftsom-kostningsbegrebet er dog løbende udviklet gennem praksis og supplerende lovgivning. Alligevel er der i dag stadig ofte usikkerhed om, hvad der reelt er fradragsberettiget, og hvad der ikke er.Bogen beskriver især to aspekter af fradragsretten. Det ene er, hvornår udgifter er fra-dragsberettigede, når man som virksomhed etablerer eller udvider sin virksomhed eller når man som privatperson etablerer eller udvider sit indtægtsgrundlag. Det andet er, hvornår udgifter, der normalt karakteriseres som private udgifter, kan skifte karakter til fradragsberettigede udgifter eller omvendt. Endelig beskrives den grundlæggende fra-dragsregel i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a og stk. 2 mere generelt.Bogen henvender sig især til skatterådgivere, skattemyndigheder og domstole, men også skatteydere, der har brug for at finde ud af, hvornår en udgift kan fradrages, kan anvende bogen.Forfatteren er ph.d. Jane Ferniss, adjunkt ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, der også er uddannet skatterevisor - Statsskatteforvaltningens Diplomuddannelse samt spyd-spids i selskabsskatteret fra Danmarks Forvaltningshøjskole i Århus. Forfatteren har tidli-gere i en årrække arbejdet i SKAT. Bogen udgør forfatterens ph.d.-afhandling.

 • - misbrug og andre legitime hensyn
  af Thomas Rønfeldt
  649,95 kr.

  Europæisk skatteret – misbrug og andre legitime hensyn er første del i en trilogi om europæisk skatteret. Bogen omhandler medlemsstaternes mulighed for at nægte borgeren fordele/rettigheder ifølge EU-retten, dog uden at behandle nationale værnsregler, som allerede er behandlet i andre fremstillinger.Denne fremstilling analyserer særligt misbrugsbegrebet i europæisk skatteret, både i relation til Traktaten og de sekundære retsakter og beskriver tillige de legitime hensyn, som finder anvendelse i EU-skatteretten. Misbrugsbegrebet er kernen i spørgsmålet om, hvorvidt en borger nyder godt af EU-retten, og bogen gennemfører en analyse af misbrugsbegrebets betydning i EU-skatteretten, både direkte og indirekte.Om trilogien Europæisk skatteretDe to følgende bøger i trilogien er under udarbejdelse. Bøgerne kan læses hver for sig, men giver samlet overblik over: Skatteyderens rettigheder som borger i EUMedlemsstaternes mulighed for at at nægte skatteyderen grundlæggende EU-skatteretlige rettighederHvordan skatteyderen gør sine rettigheder gældende inden for EU.MålgruppeBogen vil have interesse for advokater, revisorer, jurister og medarbejdere i SKAT, men også teoretikere - som undervisere og studerende - kan bruge bogen. Bogen vil tillige være til gavn for personer, der beskæftiger sig med EU-retten uden at have hovedinteresse i skatteforhold.Om forfatterenBogens forfatter, Thomas Rønfeldt, er lektor i skatteret ved Aalborg universitet, hvor han forsker og underviser i fagene selskabsskatteret, international selskabsskatteret, EU-skatteret og skattestrafferet. Thomas Rønfeldt er derudover fagansvarlig for skatteretten ved juridisk institut, der, ud over de allerede nævnte fag, omfatter fagene grundlæggende skatteret, realisationsbeskatning og virksomhedsoverdragelse. Thomas Rønfeldt er forfatter til en lang række artikler i fagtidsskrifter om skatteretlige forhold, nationale såvel som internationale, ligesom han er forfatter og medforfatter til flere bøger om skatteretlige og EU-skatteretlige forhold.

 • - i et skatteretligt og ansættelsesretligt perspektiv
  af Anne Marie Abrahamson & Jan Storgaard Hove
  733,95 kr.

  Få et solidt overblik over problemstillingen: Hvornår er en person ansat, og hvornår er en person selvstændigt erhvervsdrivende?Bogen gennemgår de mange ansættelsesretlige og skatteretlige sammenhænge, hvor problemstillingen er relevant med fyldige referencer til gældende regler og den omfattende praksis på området. Bogen behandler blandt andet:Forskellen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere, Relevante ansættelsesretlige problemstillinger, herunder eksempelvis i forhold til opsigelsesvarsler, konkurrence- og kundeklausuler, ret til ferie, beskyttelse mod usaglig opsigelse, ansættelsesbevisloven, virksomhedsoverdragelsesloven og forholdet til kollektive overenskomster, Relevante skatteretlige problemstillinger, herunder eksempelvis i forhold til indeholdelses- og indberetningsforpligtelser samt momsmæssig behandling, Håndtering af aftaleforhold, der er i strid med reglerne, herunder inter-partes og i forhold til skattemyndighederne.MålgruppeBogen er tænkt som et opslagsværk til alle, der beskæftiger sig med ansættelsesret, revision eller skatterådgivning.Om forfatterneAnne Marie Abrahamson er advokat og partner i advokatfirmaet Labora Legal. Hun er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret.Jan S. Hove er skatterådgiver og partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Han er specialiseret i personskat, herunder særligt i relation til selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærforhold. Begge forfattere har igennem mange år rådgivet danske og udenlandske virksomheder om henholdsvis ansættelsesretlige og skatteretlige spørgsmål.

 • af Jan Pedersen
  568,95 kr.

  SKATTEFORVALTNING - SKATTEPROCES - SKATTEKONTROL er en hånd- og lærebog om skatteforvaltningsret.Bogen indeholder tre hoveddele. Del 1 omhandler Skatteforvaltningens organisation og kompetence, herunder i henseende til skatteansættelse, genoptagelse m.v. og hertil hørende krav til sagsbehandlingen. Del 2 omhandler skatte-processen med gennemgang af regelsættet for klagebehandling og domstolsprøvelse. Del 3 omhandler fremgangsmåden ved skatteansættelsen samt reglerne om skattekontrol med hertil hørende adgang til udøvelse af kontrolbeføjelser.Bogen henvender sig til advokater, revisorer, myndigheder og andresom beskæftiger sig med skatteret. Herudover er bogen en lærebog til brug for undervisningen i den formelle skatteret på universiteter, højere læreanstalter og lignende uddannelser.JAN PEDERSEN er professor, dr. jur., forsker og underviser ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Han er forfatter til en række udgivelser bl.a. Skatteudnyttelse, Skatte- og afgiftsstrafferetten, Transfer Pricing – i international skatteretlig belysning og med forfatter til Skatteretten 1 og 2, samt et stort antal artikler.

 • - 6. udgave
  af Søren Bech & Henrik Nielsen
  355,95 kr.

  SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER - SKEMADEL giver ved hjælp af skematiske opstillinger og taleksempler en detaljeret gennemgang af gældende regler for skattemæssige afskrivninger, herunder samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavance, opgørelse af ejendomsavancebeskatning ved salg af fast ejendom, skattemæssige afskrivninger i specielle situationer som fx ved ind- og udtræden af sambeskatning af selskaber, dødsboer samt beskatning af gæld i fast ejendom. Bogen har af hensyn til overskueligheden kun begrænsede tekstafsnit og henvender sig til alle, der har et forhåndskendskab til reglerne inden for de pågældende områder af skattelovgivningen. Bogen vil kunne finde anvendelse ved læreanstalter og blandt praktikere, først og fremmest for revisorer og advokater, men også for ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder og ansatte i Skattestyrelsen. Bogen kan hensigtsmæssigt anvendes i kombination med Skattemæssige afskrivninger - tekstdel, som gennemgår de behandlede emneområder, og hvor der henvises til opstillinger m.v. i tekstdelen. For læsere uden særlige forkundskaber vil læsning af både skemadel og tekstdel være det mest optimale. Bogens forfattere er begge ansat som eksterne lektorer på CBS ved Institut for Regnskab.

 • - 7. udgave
  af Søren Bech & Henrik Nielsen
  380,95 kr.

  SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER - TEKSTDEL er en detaljeret og opdateret gennemgang af den gældende afskrivningslov. Der fokuseres ikke kun på selve reglerne, men også på deres konsekvenser, således fx samspillet mellem genvundne afskrivninger og ejendomsavancebeskatningsloven. Bogen behandler også afskrivninger med hjemmel i lignings- og statsskatteloven samt afskrivninger i specielle situationer, eksempelvis ved indtræden af skattepligt og i dødsboer, sambeskatning, omdannelse og fusion m.v. Tillige behandles blandt andet reglerne om etablerings- og iværksætterkonti samt beskatning af gæld i fast ejendom. Bogen er skrevet med henblik på undervisningen ved HD-studiet i regnskab og økonomistyring på CBS. Den vil dog også være af interesse for praktikere som fx advokater, revisorer, ansatte i regnskabsafdelinger i større virksomheder samt ansatte i Skattestyrelsen. Foruden denne bog er der udgivet Skattemæssige afskrivninger - skemadel, der består af oversigter og taleksempler, som der henvises til i bogen. Skemadelen vil foruden at uddybe denne bogs problemstillinger kunne anvendes som opslagsbog i forbindelse med rådgivning og løsning af konkrete problemer. Bogens forfattere er begge ansat som eksterne lektorer på CBS ved Institut for Regnskab.

 • af Hans Henrik Bonde Eriksen
  797,95 kr.

  Dette er en praktisk/teoretisk orienteret fremstilling af de muligheder, skatteydere og aftaleparter har for at ændre og korrigere indgåede civilretlige aftaler med oprindelig skatteretlig virkning. Det sker i tilfælde, hvor skattemyndighederne kritiserer aftaler eller vilkår i aftalerne eller tillægger den civilretlige aftale en uhensigtsmæssig skatteretlig vurdering.Tilsvarende beskrives selvangivelsesomvalget – hvor valg som af skatteyder er foretaget ved selvangivelsen kan ændres som følge af uhensigtsmæssige virkninger som følge af ændret skatteansættelse. Forfatteren har siden 1992 arbejdet praktisk med skatteret som led i sit daglige arbejde, og som følge af forfatterens erfaringer fra ansættelse hhv. privat og offentligt, vil såvel rådgiveres som skatteforvaltningens syn på emneområderne være integreret i bogen.

 • af Katja Joo Dyppel
  529,95 kr.

  Bogen indeholder en analyse af de centrale problemstillinger, som opstår ved kvalifikationen og beskatningen af finansielle kontrakter omfattet af Kursgevinstloven §§ 29-33 og andre derivater som falder udenfor Kursgevinstlovens særregler. Bogen udgør den første samlede fremstilling af beskatning af derivater efter gældende dansk. I forlængelse af analysen af gældende dansk ret illustreres nogle af de udfordringer, som opstår i relation til international skatteret. Endelig analyseres de generelle udfordringer, som beskatning af derivater, ud fra et retspolitisk synspunkt, giver anledning til.Bogen er relevant fra et teoretisk perspektiv og udgør samtidig et relevant værktøj for både praktikere og rådgivere mv. som arbejder med beskatning af finansielle kontrakter og andre derivater.IndholdsoversigtForord Anvendte forkortelser DEL I. IntroduktionKapitel 1. Emne, målsætning og metodeKapitel 2. Den finansielle baggrund det konceptuelle skelet DEL II. Beskatning af derivaterKapitel 3. RetsudviklingKapitel 4. Finansielle kontrakter omfattet af KGL § 29Kapitel 5. De undtagne kontrakter omfattet af KGL § 3Kapitel 6. Opgørelse af gevinster og tab på finansielle kontrakter KGL §§ 31-33Kapitel 7. Beskatning af derivater uden for kursgevinstlovens anvendelsesområdeKapitel 8. Internationale aspekter DEL III. Retspolitiske overvejelser af udvalgte problemstillingerKapitel 9. Retspolitisk målsætning Kapitel 10. Konfrontation de danske regler i et retspolitisk perspektivDEL IV. SammenfatningKapitel 11. Sammenfatning Resumé Summary Litteraturfortegnelse Ordliste Domme, afgørelser og meddelelser Stikordsregister

 • af Kjeld Bergenfelt & Michael Petersen
  808,95 kr.

  Reglerne om beskatning af investeringsforeninger og deres investorer blev ændret gennemgribende i 2012 (lovforslag L 95), og ændringerne er fuldt ud implementeret fra 2014.Bogen gennemgår systematisk de nye skatteregler for de forskellige typer af investeringsforeninger, ligesom bogen gennemgår de ændrede regler om beskatning af afkast fra andele i investeringsforeninger (udbytter og kursgevinster), der berører de enkelte investorer.Fremstillingen fokuserer på regler og praksis gældende for danske og udenlandske beviser og øvrige andele i de traditionelle investeringsforeninger, herunder andele i de såkaldte kapitalforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde, der er indført med virkning fra den 1. juli 2012. I et særskilt kapitel beskrives den pr. 1. april 2014 indførte skærpelse af praksis for så vidt angår momsfritagelse for administrationsydelser til investeringsforeninger. De enkelte kapitler er illustreret med en række praktiske eksempler, der viser effekten af reglerne – og bogen kan desuden benyttes som opslagsværk.MålgruppeBogen er målrettet professionelle, der beskæftiger sig med investeringsforeninger og investeringsselskaber, enten som administrator, udbyder af investeringsforeningsprodukter, nyhedsformidler, offentlige myndigheder eller institutioner, herunder SKAT, universiteter, læreanstalter m.fl., eller særlige rådgivere, herunder advokater, revisorer, skatterådgivere m.fl. Desuden kan bogen benyttes af banker/sparekasser, interesseorganisationer, samt almindelige selskaber, skades- og livsforsikringsselskaber, pensionskasser, fonde, brancheforeninger og arbejsgiverforeninger og tillige personer, der har anbragt deres opsparing i investeringsbeviser, enten som fri midler eller i virksomhedsskatteordningen, eller eventuelt på depot tilknyttet pensionsordninger. Om forfatterneKjeld Bergenfelt, Senior Counsel, er som skatterådgiver tilknyttet advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Kjeld, der er jurist og HD med finansiering som speciale, har gennem en årrække været beskæftiget med de skattemæssige forhold omkring investeringsforeninger og investeringsselskaber samt deres investorer. Kjeld har gennem mange år været tilknyttet CBS som ekstern lektor i skatteret ved Institut for Finansiering og har tidligere udgivet bøger og artikler om skatteretlige emner. Michael Petersen er ansat som direktør i Nordea Invest. Michael har beskæftiget sig med investeringsforeninger siden midten af 1980’erne hvor han, som revisor, har arbejdet med revison og rådgivnig af investeringsforeninger. Siden 2002 har Michael været ansat i Nordea Invest. Michael har gennem en længere årrække siddet i IFRs skatteudvalg og har også været tilknyttet CBS som ekstern lektor ved Institut for Revision og Regnskab.

 • af Bent Larsen, Jan Storgaard Hove & Brian Hansen
  674,95 kr.

  Få hjælp til at færdiggøre og sikre selvangivelsen efter gældende lov.Bogen tager udgangspunkt i det færdige regnskab, når det regnskabsmæssige resultat er opgjort, og guider dig gennem de korrektioner, du skal være opmærksom på.Bogen falder i 5 dele, som omhandler:De korrektioner, der skal foretages for at komme fra det regnskabsmæssige resultat til den skattepligtige indkomst. Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, med beskrivelse af den teoretiske og praktiske fremgangsmåde. De forskellige beskatningsformer - med eksempler på de mest fordelagtige valg. De vigtigste specielle forhold, man skal være opmærksom på, hvis man er deltager i et I/S, et K/S eller et P/S. Kapitalforklaringen - og hvordan denne udfærdiges til skattemyndighedernes eventuelle brug samt den praktiske udformning af selvangivelsen.MålgruppeBogen henvender sig som udgangspunkt til selvstændige erhvervsdrivende, der er fuldt skattepligtige til Danmark, samt deres rådgivere. Ved begrænset skattepligt til Danmark kan denne bog også anvendes, men den erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at der kan være specielle situationer, der ikke er berørt.Om forfatterneBent Larsen er skatterådgiver og har mere end 30 års erfaring i rådgivning og skatteoptimering til selvstændige erhvervsdrivende.Jan S. Hove er skatterådgiver og partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Han har mere end 20 års erfaring i rådgivning om personskat, herunder særligt i relation til selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærforhold.Brian Hansen er skatterådgiver og manager i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Han har mere en 10 års erfaring og er specialiseret i personskat, herunder særligt i relation til selvstændige erhvervsdrivende.

 • af Pelma Rajapakse
  912,95 kr.

  The revolution in financial technology (FinTech) has created many advancements in the lending and investment space across the world. Law and Practice of Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending in Australia, China, and Japan is a timely publication as FinTech grows up and moved into the mainstream of finance in the last decade. Financial services is a highly regulated industry as it is the lifeblood of a modern economy. Pelma Rajapakse, Hatsuru Morita, and Yinxu Huang have done very solid work blazing a new trail in what is a new industry and how to regulate it properly instead of stifling innovation. They have carried out a deep exploration and a thorough compilation of research that will bring everyone up to date on what Australia, China, and Japan are planning and doing in the field of crowdfunding and peer-to-peer lending. In addition to peer-to-peer lending, the book focuses on laws and practices related to Central Bank digital currencies, cryptocurrency, Bitcoin, and Initial Coin Offerings (ICOs) which is very meaningful and forward-looking.   The authors presented their thoughts in such clarity that, even those who lack familiarity with Asia-Pacific, will see how FinTech was growing in various ways driven by different factors. For example, peer-to-peer lending in Japan is mostly for small and medium enterprises. It was popular in China but cracked down by the authorities for a few years. It provides an alternative fundraising channel for the capital market in Australia. We also see a set of regulatory approaches among jurisdictions. Some countries draft new regulations, while others amend existing laws. The mechanism of the regulatory sandbox was introduced. As we know, one size does not fit all. What kind of best practices or lessons learned can we apply to our own jurisdiction? This book covers all available answers to date. This volume speaks highly of the quality and foresight of Pelma Rajapakse and her co-authors.

 • af Michael Lorenz
  153,95 kr.

  Dieses Essential bietet eine systematische und auch fur den Laien verstandliche Einfuhrung in die Grundlagen der komplexen Besteuerung von Dividendenausschuttungen und anderen Kapitaleinkunften aus dem In- und Ausland. Die wesentlichen ertragsteuerlichen Implikationen fur unbeschrankt steuerpflichtige naturliche Personen, Personengesellschaften sowie Korperschaften werden in den Blick genommen. Dabei profitieren die Leser*innen von den ubersichtlichen Erlauterungen, praxisnahen Anmerkungen und Hinweisen.

 • af Volker Simon Haymann
  253,95 kr.

  Dieses Buch will unser Steuerrecht an seine Wurzeln zuruckfuhren, zu einem einfachen, gerechten und fur jeden Burger verstandlichen System. Ausgehend von den gegenwartigen Unzulanglichkeiten erlautert der Autor Schritt fur Schritt seine revolutionare Alternative, die Einfuhrung des Obolus: eine einzige Steuer, die alle anderen Abgaben ersetzen soll. Dabei orientiert sich der Obolus nicht am Ertrag, sondern an den Einnahmen. Querverweise zur aktuellen Besteuerung machen die Vorteile offenkundig. Der Autor demonstriert anhand realer Praxisfalle, wie sich die Umstellung des bisherigen Verfahrens auf den Obolus de facto auswirken und das Steuersystem eine bisher nicht gekannte Transparenz erhalten konnte.Der Leser reibt sich verwundert die Augen und fragt sich, warum der Gesetzgeber selbst noch nicht auf diese geniale Idee gekommen ist.Der Inhalt- Unzulanglichkeiten des jetzigen Steuerrechts- Halbteilungsgrundsatz- Grundsatzliches zum Obolus- Oboluspflichtige Einnahmen- Landes- und Gemeindesteuern- Auswirkungen auf das Preisniveau- Beispielrechnungen

 • af Carola Rinker
  440,95 kr.

  Dieses Buch beschreibt, welche typischen Falle von Bilanzmanipulationen auch im Alltag von Konzernen und KMUs vorkommen konnen, durch Mitarbeiter und Dienstleister. Das Bewusstsein fur Accounting Fraud ist oft nicht vorhanden. In diesem Buch werden branchentypische Besonderheiten der Bilanz und GuV aufgegriffen. Die Autoren erlautern verschiedene Manipulationsarten und zeigen, wie diese aufgedeckt werden konnen. Zudem wird erklart, welche Manahmen Unternehmen zur Fruherkennung und Pravention ergreifen konnen, beispielsweise durch den Einsatz forensischer Datenanalyse. Dieses Buch veranschaulicht, wie wichtig es fur Praktiker ist, sich dem Thema zu widmen, auch anhand von Praxisbeispielen.

 • af Manjiao Chi
  927,95 kr.

  The Asian Yearbook of International Economic Law (AYIEL) 2022 addresses the rapidly evolving field of international economic law with a special focus on Asia and the Pacific. This region has long been and remains a major engine of the world economy; at the same time, it is characterized by a host of economies with varying developmental levels, economic policies and legal jurisdictions. The AYIEL 2022 especially focuses on trade law, investment law, competition law, dispute settlement, economic regulation and cooperation, and regional economic integration, as well as other legal developments in Asian countries.

 • - Må KUN sælges til studerende
   
  312,95 kr.

  Skattelovsamling med noter er en lovsamling, der er udarbejdet specielt til studerende. Lovsamlingen indeholder de mest anvendte regler på skatteområdet. Lovene er påført noter med oplysninger om lovændringer og ikrafttrædelsestidspunkt. Udkommer hvert år i ultimo januar og august.

 • af Lyle C. Fitch
  352,95 - 736,95 kr.

 • af Jochen Theurer
  378,95 kr.

  Dieses Buch stellt Zeitmanagement-Strategien speziell für Juristen und Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer vor. Diese Berufsgruppen sind Standesregeln und hohem wirtschaftlichen Druck ausgesetzt und klagen häufig über Zeitprobleme. Doch die üblichen Ratschläge zum Thema Zeitmanagement helfen ihnen aufgrund der besonderen beruflichen Anforderungen meist nicht weiter. Zudem sind die Zeitprobleme so individuell, dass eine ¿allgemeine¿ Strategie nicht passt. Hier setzt dieses Buch an: Es vermittelt Juristen und Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern das Wissen und die Werkzeuge, um selbstständig Strategien für ihre persönlichen Zeitprobleme zu entwickeln und diese erfolgreich in ihrem beruflichen Alltag umzusetzen. Die überarbeitete 4. Auflage wurde um Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und ein Kapitel über Gesundheit und Körper erweitert.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.