Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Hjemmesygepleje

Her finder du spændende bøger om Hjemmesygepleje. Nedenfor er et flot udvalg af over 32 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Ingrid Poulsen, Jacob Birkler, Nina Beyer, mfl.
  313,95 kr.

  Sygepleje til ældre er en lærebog i geriatrisk sygepleje, som beskriver hyppigt forekommende fænomener i sygeplejen til ældre. Bogen er skrevet i et konstruktivt samarbejde mellem især læger og sygeplejersker, og den bygger på en god kombination af ekspertviden, stor klinisk erfaring og forskningsmæssig indblik. Målet er, at læseren får større viden om de mest almindelige kognitive, psykologiske og fysiologiske ændringer, der har betydning for ældres sundhedstilstand og reaktioner på sygdom.Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, og den kan benyttes i den teoretiske undervisning relateret til ældre og i klinisk undervisning i både primær- og sekundær sektor. Bogen er også relevant for sygeplejersker ansat i det geriatriske speciale, det samme gælder på akutte modtageafsnit, på medicinske afdelinger og i hjemmeplejen. Den er også oplagt på diplomniveau og til kortere kursusforløb og efter- og videreuddannelse inden for sygepleje til ældre generelt.Sygeplejersker skal være gode til at identificere aktuelle og latente, potentielle behov hos ældre, og dette kræver indsigt i de særlige forhold, der knytter sig til høj alder og skrøbelighed. Sygepleje til ældre har derfor fokus på observationer, sygeplejerskens opgaver og ansvarsområder samt værktøjer, som kan anvendes til at håndtere typiske kliniske udfordringer på en hensigtsmæssig måde.Cases er et bærende element i bogen, og her gives eksemplariske kliniske eksempler på de enkelte hovedemner.

 • af Marie Lenstrup
  291,95 - 314,95 kr.

  Bogen her er en guide til pårørende, der aktivt deltager i omsorgen for langvarigt syge, kronisk syge eller handicappede familiemedlemmer eller nære venner – en gruppe, forfatteren med et nyt ord kalder omsorgspårørende. Manualen indeholder overvejelser, opmærksomhedspunkter og gode råd om:at indstille sig på en diagnose, at tilrette sit hjemmeliv, kommunikation med familie, sundhedsvæsen og kommune vigtigheden af god egenomsorg,overvejelser om flytning til døgnpleje ogpårørendes rolle omkring døende.Undervejs deler forfatteren konkrete eksempler og erfaringer fra sit eget liv som omsorgspårørende og fra de mange andre pårørende, hun har mødt gennem årene. På sin vis kan overlevelsesmanualen sammenlignes med en selvhjælpsgruppe på papir. Her handler det ikke om at blive dygtigere til at hjælpe andre, men om at hjælpe hinanden til bedre at kunne rumme og mestre de nye livsvilkår som omsorgspårørende.Marie Lenstrup har arbejdet med formidling hele sit liv, som underviser, oversætter, marketingchef, konsulent m.m. Hendes interesse for pårørenderollen blev vakt i løbet af de 12 år, hvor hun tog sig af sin syge mand. Hun er medstifter af og mangeårig formand for foreningen ’Pårørende i Danmark’, som er en interesseorganisation for pårørende på tværs af diagnoser. Ved siden af det politiske arbejde for at forbedre pårørendes vilkår har hun holdt utallige foredrag om egenomsorg for pårørende.

 • - Om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde
  af Peter Goetz
  296,95 kr.

  Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej – også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme belastninger – både for den, man afviser, og for hjælperen selv. Under hjælperuddannelserne lærer man, at man skal kunne prioritere og afgrænse sin hjælp og gøre det hensynsfuldt. I praksis er det imidlertid ikke altid så enkelt. Det er der flere årsager til. Årsagerne kan være svære at få øje på og kan spille uheldigt sammen. De kan ligge gemt i hjælperens situation, den hjælpsøgendes situation og i de praktiske rammer for hjælpen. Men de kan også udspringe af forforståelser af, hvad det vil sige at være en god og velmenende hjælper. Bogen giver et signalement af sådanne faldgruber, for at gøre dem nemmere at se og undgå. I bogen giver forfatteren praktiske forslag til sikring af klar og hensynsfuld grænsesætning – til gavn for hjælpens kvalitet, den hjælpsøgendes tilfredshed samt hjælperens trivsel og arbejdsglæde.

 • - Æstetik, eksistens og omsorg
  af Karen Marie Dalgaard, Finn Thorbjørn Hansen, Regner Birkelund, mfl.
  313,95 kr.

  Hospice – æstetik, eksistens og omsorg præsenterer den mangfoldighed af empiriske undersøgelser, som de seneste år er foretaget på danske hospicer. Bogen er forskningsbaseret og giver indblik i den nyeste viden på området. Den er skrevet af forfattere med baggrund i vidt forskellige fagområder såsom sygepleje, teologi, filosofi og antropologi, men alle med en særlig indsigt i hospice som fagligt område.Bogen henvender sig til alle, der arbejder med eller på anden måde interesserer sig for hospicefeltet. Den er relevant i både professionsbacheloruddannelser, diplom-, master- og kandidatuddannelser. Det samme gælder efteruddannelser inden for fag, der har berøring med palliation. Den vil ligeledes være relevant for politikere og andre beslutningstagere med interesse for sundhedsområdet og for den, der blot ønsker indsigt i, hvad der kendetegner hospicefeltet i Danmark.Hospice – æstetik, eksistens og omsorg er opbygget om fire grundtemaer. Først er der tre introducerende kapitler om hospice som institution i Danmark. Herefter er der fokus på æstetik, fordi der generelt gøres meget ud af, at patienter og pårørende kan opleve at være i smukke omgivelser. Eksistens er et tredje vigtigt tema, og her giver bogen forskellige billeder på både livet og døden.  Det fjerde tema er omsorg, der belyses ud fra flere perspektiver.

 • af Dominique Moyse (Hunter College Steinberg & Eileen C. Lyons
  403,95 - 1.467,95 kr.

 • - Grundbog om sygepleje i det nære sundhedsvæsen
  af Tina Risager
  359,95 kr.

  Flere og flere sundhedsopgaver flyttes væk fra sygehuset og ud i kommuner og almen praksis som følge af blandt andet den store medicoteknologiske udvikling, strukturelle forandringer og det stigende antal ældre borgere med multisygdom samt borgere med psykosociale problemstillinger. Her spiller sygeplejen i det nære sundhedsvæsen en vigtig rolle i at skabe sammenhæng i borgerforløb, der strækker sig over flere sektorer, faggrupper og professioner.Med denne bog kommer du hele vejen rundt om den borgernære sygepleje. Gennem de 20 kapitler skildres relevante teoretiske perspektiver, etiske overvejelser, analyse- og samarbejdsmetoder og konkrete værktøjer, som kan anvendes til problemløsning. Kapitlerne er pædagogisk opbygget med startsresumeer, faktabokse og afsluttende studiespørgsmål. Den kliniske anvendelighed prioriteres gennem cases og eksempler, der analyseres med relevante faglige begreber for at understrege den uadskillelige sammenhæng mellem teori og praksis.Bogen er især målrettet sygeplejestuderende og studerende på specialuddannelsen i borgernær sygepleje, men kan læses af alle med andel i det nære sundhedsvæsen, herunder både nyuddannede og erfarne sygeplejersker.Denne udgave er indholdsmæssigt fuldstændig identisk med 1. udgaven - der er blot tale om et opdateret cover.

 • af Jennifer J. Taylor MD
  391,95 kr.

  For seasoned medical professionals, new caregivers, or anyone at all who wishes to expand their understanding beyond the basics of first response, A Caregiver's Guide to Wound Care is a thorough and simple-to-use blueprint that details safe, effective, and compassionate practices that promote the healing of wounds. Family medicine physician and wound care specialist Dr. Jennifer Taylor doesn't just explain different types of treatments, therapies, and products used to treat and protect wounds, she carefully explains the processes through which wounds heal or otherwise worsen, so that you can make informed decisions about your or your loved one's care and also communicate better with healthcare providers. She even dispels common "home remedy" myths that do more harm than good-some you may have been using since you were a child! Take the guesswork out of wound care once and for all, and ease the path to optimal healing!

 • af Linda Ruggeri & Christina Miles
  178,95 kr.

 • af William Long
  244,95 kr.

  The Contented Carer is William Long's second book, and carries on from themes explored in A Gift for Carers. It reveals the author's six-step 'contented carer' formula for creating a life of lasting well-being. The Contented Carer is an essential read, not just for those caring for someone, but for anyone with an interest in well-being and looking to improve and enrich their life.

 • af Lev Marco
  182,95 kr.

 •  
  366,95 kr.

  Rural Healthcare was the first textbook of rural medicine in the UK. In this fully revised second edition it continues to fulfil the requirement for a resource dedicated to the particular needs of those living and practising in rural areas.

 • af Bisca Nomed
  151,95 kr.

 • af Sanne Angel, Dorthe Nielsen, Helle Schnor, mfl.
  313,95 kr.

  Sygeplejersker i den primære sundhedssektor skal i stigende grad kunne håndtere, pleje og behandle borgere med vanskelige sundhedsfaglige problemstillinger. Det sker fordi flere og flere borgere behandles i eget hjem eller på institutioner uden for sygehusene. Samtidig er sygeplejen inden for den primære sundhedssektor kendetegnet ved, at samarbejdet mellem sektorer og institutioner er under konstant forandring. På den måde opstår nye samarbejdsflader mellem institutioner og andre aktører, hvilket stiller store krav til sygeplejerskernes forståelse af de rammer, de arbejder indenfor. I bogen får du en indføring i de rammer, vilkår og udfordringer, som knytter sig til feltet vedrørende sygepleje i den primære sundhedssektor. Bogen bidrager med perspektiver til at opnå dybere forståelse og refleksion over den komplekse virkelighed, som sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen må agere i. Gennem de 18 kapitler i bogen diskuteres, problematiseres og udfordres forståelser af, hvilken viden og hvilke kompetencer og færdigheder der er behov for hos sygeplejersker i det primære sundhedsvæsen.Borgernær sygepleje. Viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen er især målrettet til sygeplejersker, der tager specialuddannelse i borgernær sygepleje, men henvender sig også til sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle med interesse for den borgernære sygepleje.

 • - Grundbogen
  af Suzanne Forsyth Herling, Marie Oxenbøll Collet & Laura Krone Larsen
  333,96 kr.

  Behandling og pleje, der retter sig mod patienter medskiftende bevidsthedstilstand og nedsat opmærksomhed, kan være en udfordring. Systematisk screening for delirium er derfor vigtigt, da syndromet ofte bliver overset eller forveksles med andre tilstande som demens, depression og angst. Delirium er altid en forværring af patientens tilstand, og detektion er en forudsætning for, at delirium kan behandles. I Delirium belyses mange af syndromets aspekter grundigt gennem forskningsresultater, mens løbende cases giver en patientnær forståelse af emnet. Indledende i bogen findes desuden en omfattende ordforklaringsliste over de begreber, som man ofte støder på og skal kende i forbindelse med deliriumtilstande. Forfattergruppen repræsenterer forskellige professioner med interesse for deliriumproblematikken. Dette giver en dynamisk introduktion til emnet og et samlet overblik over nyere viden om delirium, som kan være særligt relevant for studerende, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer og læger, men bogen er anvendelig for alle i sundhedssektoren, der arbejder med patienter, som potentielt har delirium.

 •  
  1.835,95 kr.

  The latest edition of this text provides an introduction to current risk assessment practices and procedures and explores the intrinsic complexities, challenges, and controversies associated with analysis of environmental health risks.

 • af Mary A. (Special Assistant to the Dean College of Health for Grant Writing, Tenured Professor School of Nursing Joint Appointment MPH Program Kasiska Division of Health Sciences Idaho State University Pocatello Nies & Melanie (Distinguished Professor University of Texas Health Science Center at Houston School of Nursing Houston McEwen
  1.108,95 kr.

 • - viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen
  af Dorthe Andersen, Annette Jakobsen, Eva Byakika, mfl.
  313,95 kr.

  Få udvidet dine kompetencer til vurdering af akut og kritisk syg borger ud fra ABCDE-algoritmen, og bliv klogere på, hvordan sikker mundtlig kommunikation er en nødvendig forudsætning for mange opgaver. Bogen tager afsæt i en stor omvæltning i sundhedsvæsenet, som sker i disse år, og hvor det bliver stadig vigtigere, at den enkelte borger får den rette pleje og behandling, til rette tid, af de rette fagpersoner. Vi ser et ændret sygdomsbillede, og hvor mange opgaver flytter fra hospitalerne til det nære sundhedsvæsen, og det giver et stigende antal komplekse pleje- og behandlingsmæssige tiltag og interventioner i borgernes eget hjem.Bogen er især målrettet det sundhedsprofessionelle personale, der arbejder i det nære sundhedsvæsen, og som har behov for nye kompetencer og større faglig viden om symptomer og sygdomme for at løfte de daglige opgaver i det nære sundhedsvæsen. Mere konkret skal de sundhedsprofessionelle i stigende grad have fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom og være i stand til at observere, handle og reflektere på borgeren med akut opstået sygdom på en kvalificeret måde. Samtidig afspejler bogen et øget fokus på forskningsbaseret pleje og behandling ud fra en symptomorienteret tilgang.Der har længe manglet relevant litteratur på området, fordi man typisk tager udgangspunkt i hospitalsvæsenet, men her tager alle beskrivelser afsæt i borgerens hjem som ramme for den faglige indsats.

 • af Kimberly (Former Chair of the Graduate Nursing Program at Liberty University.) Townsend
  393,95 kr.

 •  
  427,95 kr.

  Providing essential knowledge and understanding that midwives, health visitors, nursery nurses and lay birth and early parenting educators need to deliver effective and evidence-based education to all new parents and families, this book explores key issues in perinatal education.

 •  
  1.467,95 kr.

  Providing essential knowledge and understanding that midwives, health visitors, nursery nurses and lay birth and early parenting educators need to deliver effective and evidence-based education to all new parents and families, this book explores key issues in perinatal education.

 • af Mads Hjortdal Grønhøj, Heidi Have & Jette Wensien
  530,95 kr.

  Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er ikke som de gængse, teoretiske lærebøger i sygepleje. Formålet her er ikke at udfolde sygeplejen i hele sit væsen eller at beskrive kompleksiteten i professionen, men derimod at tilbyde en supplerende læringsform med fokus på klinisk sygepleje i helt konkrete, praksisnære patientforløb. Simplificering af sygeplejen er valgt ud fra et pædagogisk didaktisk hensyn, da caseformen støtter den kliniske beslutningstagen med fokus på den refleksive tankeproces, der fører frem til handlingen og viser overvejelserne bag. En kundskab, som for eksperten er lige så vanskelig at lære fra sig, som den er at tilegne sig for novicen, de studerende og de nyuddannede. Caseformen støtter læseren i at omsætte sin teoretiske viden til praksis. Gennem 115 cases på tværs af 17 medicinske og kirurgiske specialer kan læseren med sig selv som hovedperson øve sig i, hvordan sygepleje til en patient i en lignende problemstilling kan se ud – i både akutte og kroniske forløb. Formen giver fagligt råderum, da den understøtter det faktum, at sygepleje altid er personcentreret og tager udgangspunkt i den konkrete patientens særlige situation - de mange patientindividuelle forhold skal altid afspejle sig i den konkrete sygepleje.Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er skrevet af erfarne kliniske sygeplejersker og repræsenterer anerkendt og aktuel dansk sygeplejefaglig praksis inden for de valgte specialer. Casebogen henvender sig særligt til sygeplejestuderende som forberedelse til den kliniske del af sygeplejeuddannelsen og til nyuddannede og nyansatte som introduktion til deres nye kliniske speciale.

 • - Grundbog i sygepleje
  af Ditte Høgsgaard
  316,95 kr.

  En grundbog om mono- og tværfagligt samt tværsektorielt samarbejdeDet danske sundhedsvæsen oplever i disse år en stigende kompleksitet, som det kan være en udfordring for patienter og pårørende at navigere i. Det stiller nye krav og forventninger til sundhedsprofessionelles evne til at samarbejde. Derfor skal sygeplejersker og de sygeplejestuderendes kompetencer styrkes for at skabe bedre sammenhæng i patientens forløb på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet. Fagligt samarbejde i sundhedssektoren giver et dybdegående indblik i, hvordan samarbejdet mellem borger, patient, pårørende og sundhedsprofessionelle fungerer i det danske sundhedsvæsen. Over 13 kapitler undersøges blandt andet patient- og brugerinddragelse, forskellige samarbejdsformer, relationel koordinering, bæredygtig ledelse og organisatoriske vilkår for mono-, tværfaglig samt tværsektorielt samarbejde.Bogen er skrevet af kompetente fagfolk, og kapitlerne retter sig primært til sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle, der søger grundlæggende viden om samarbejdets vilkår og betingelser og en forståelse af de barrierer og udfordringer, der påvirker samarbejdet.

 • af Luke J. Tanner
  259,95 kr.

  Sinnvolle Berührungen sind ein wichtiger Bestandteil echter person-zentrierter Pflege von Menschen mit einer Demenz, dennoch gelten sie angesichts der wahrgenommenen Risiken als zweitrangig. Dieses Buch stellt das Vertrauen in das Potenzial von Berührungen wieder her. Es zeigt auf, wie wichtig Berührungen für die Stärkung der Persönlichkeit, der Beziehungen und des Wohlbefindens sind und es thematisiert die Hemmnisse, die die Mitarbeiter davon abhalten, Berührungen wirkungsvoll zu nutzen. Luke Tanner stellt verschiedene Berührungsarten vor und geht in diesem Kontext auch auf die Themen Zustimmung und Schutz ein, um konkret zu zeigen, wie es im Rahmen der Pflege gelingt, die Vorzüge von Berührungen zu maximieren und deren negative Auswirkungen zu minimieren. Am Ende eines jeden Kapitels, die allesamt interessant und gut strukturiert sind, finden Pflege- und Gesundheitsfachpersonen Anleitungen, die ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie sie die Einstellungen und Praktiken in ihrem Setting ohne großen Aufwand verändern können. "Das Buch ist ein willkommener Beitrag zu unserem Bereich. Es verweist auf die Bedeutung von Berührungen, setzt sich aber auch mit deren problematischen Aspekten auseinander. Es legt auf überzeugende Art und Weise dar, warum Berührungen in der Pflege von Menschen mit Demenz unverzichtbar sind." Dr. Murna Downs, Leiterin der School of Dementia Studies, University of Bradford

 • af Cherie Rector & Mary Jo Stanley
  1.015,95 kr.

 • - Theory, skills and issues
  af Helen Keleher & Winsome St John
  427,95 kr.

  Community practice is a stimulating and diverse field of nursing. Community nurses often work without direct support from other health professionals and need, not only excellent clinical skills, but also skills in communication, research and health promotion.Community Nursing Practice offers a thorough introduction to the role of the community nurse. Based on principles of primary health care, it outlines the theory, knowledge and skills required to make a difference to the health and wellbeing of individuals, families, groups, and even whole communities.The contributors make a point of articulating knowledge that is often taken for granted among experienced practitioners. Community Nursing Practice is based on the premise that community nursing is a specialist field of nursing practice in its own right, and nurses require a specific body of knowledge to work effectively in a community setting - no matter what their clinical focus or location. Contributors outline the foundations of community practice, including principles of disease prevention and wellness promotion, as well as a social model of health. Together with the skills required for work with different population groups, the contribution of research is explored. Professional skills including program management, advocacy, teamwork, home visiting and self management are also covered.With contributions from leading nurse educators and researchers, Community Nursing Practice is richly illustrated with case studies and examples from a variety of practice settings. It is an essential student text and valuable professional reference.

 • - Personlig hygiejne
  af Britta Hørdam, Rikke Volmer Brandsen & Lis Horstmann Nøddeskou
  214,95 kr.

  "Kropspleje - Personlig hygiejne" er en lettilgængelig oversigt og guide til sygeplejersker og sundhedspersonale i deres behandling af borgere og patienter. Bogens primære fokus er introduktionen til de forskellige badetyper, som kan anvendes i både en hospitalsafdeling og i borgerens eget hjem.Den bærende teori er POMI-modellen, der kan bruges som værktøj til klinisk beslutningstagen, foruden fokusset på evidensbaseret sygepleje gennem forskningsresultater, artikelsøgning og journal clubs. Udover dette inddrager "Kropspleje - Personlig hygiejne" bl.a. også det historiske perspektiv ved personlig hygiejne, grundlæggende viden om hud, hår og negle samt etiske overvejelser i kropsplejen.

 • af Britta Hørdam & Anne-Katrine Mathiassen
  359,95 kr.

  I "Folkesygdomme" bliver en række diagnoser og lidelser præsenteret af et fagligt velfunderet stærkt hold af eksperter og forskere. Folkesygdomme er defineret som sygdomme med stor udbredelse i befolkningen. I Danmark er grænsen kvantitativt sat ved, at mindst 1 % af befolkningen har en given sygdomsdiagnose, før termen folkesygdom kan anvendes. Folkesygdomme er altså de hyppigst forekommende lidelser i befolkningen. De folkesygdomme, som bogen berør, opdeles i otte hovedområder.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.