Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Fugle, inklusive burfugle, som kæledyr

Her finder du spændende bøger om Fugle, inklusive burfugle, som kæledyr. Nedenfor er et flot udvalg af over 66 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Pasning, arv, opdræt, farver, foder, oprindelse
  af Palle Frejvald
  234,95 kr.

  En bog for dig som vil lidt mere med dine undulater. Her finder du alt det nyeste om at holde og opdrætte undulater. Her er meget at hente, hvad enten du ønsker dig et lille hobbyopdræt på et par undulater eller to, eller du er passioneret opdrætter. Læs om de mange farvemuligheder og hvordan du avler dem frem, læs om de mange muligheder for sund kost, læs om pasning af unger, om sygdomme og om særlig sjælne varieteter af undulater.Skrevet af Danmarks største undulat ekspert kendt fra www.undulatsiderne.dk

 • af Maria Metzger
  198,95 kr.

  Bogen fortæller alt, du skal vide om tamme papegøjer, fra undulater til araer: - valg af fugl - valg og indretning af bur eller voliere - hverdagen med fuglen - fodring - kropssprog og adfærdsforståelse - problemløsninger - sygdomme. Flere papegøjer har en intelligens, der svarer til et mindre barn og mange af disse spændende fugle liver ligeså gamle som mennesker. Ønsker vi at holde dem som kæledyr, skylder vi dem et værdigt papegøjeliv med masser af plads, mentale udfordringer, korrekt ernæring og tid til at være sammen med dem. Skrevet af en dansk papegøjeekspert med masser af erfaring og viden.

 • af Aksel Bo Madsen
  177,95 kr.

  Odderen er en bog om en forvaltningsmæssig succes. Fra at være udryddelsestruget i begyndelsen af 1980érne er odderen i Danmark nu igen i fremgang over det meste af landet. Aksel Bo Madsen har forsket og formidlet om oddere siden 1984 og har med sin forskning stået bag rådgivningen for forvaltningen om odderen. Bogen fortæller både om odderens biologi og om hvordan man lovgivningsmæssigt og formidlingsmæssigt kan hjælpe en bestand på fode igen.

 • - Hvad bør jeg vide som ny ejer?
  af Heidi Holm Damgaard
  127,95 kr.

  Bogen henvender sig til såvel den nye undulatejer, som den lidt mere garvede. Velegnet til opslagsværk og til informationsmateriale i butikker.Bogen omhandler alt fra: burindretning, foder og sygdomme, til naturmedicin, yngel og "de gode lister".

 • - Naturligt og artsrigtigt
  af Claudia Sissi Jung
  160,95 kr.

  Den lille papegøje er altid i bevægelse, den flyver, vender rundt, leger og kommunikerer hele dagen. Undulater er meget sociale og skal leve mindst to sammen, men jo større flokken er, jo mere spændende bliver det for fuglene og for dig. Forfatteren viser, hvad undulater er skabt til: livet i flok i en skøn voliere, flyve frit, sund fodring og korrekt pasning. Alle hendes mange råd og store viden bygger på fuglenes liv i naturen.

 • af Bitten Honoré Steensen
  108,94 kr.

  Opdrætterens avlsresultater” er en notesbog, hvor du kan samle alle dine oplysninger om årets opdræt. På hver side kan du skrive ringnummer og varietet for forældrefugle, bedste- og oldeforældre samt angive ungernes klækningsdato, ringnummer, køn og varietet. Der er også plads til ekstra noter for hver unge. Nederst på hver side er der et skema til angivelse af kuldenes størrelse, befrugtningsgrad og antal klækkede æg. Bagerst er der sider til noter, hvor du f.eks. kan notere gode internetsider, kontaktoplysninger, foderplaner, nedarvning, sygdom etc.

 • af Julie Rach
  362,95 kr.

 • af Rachael B
  102,95 kr.

  The Chicken Millionaire's Handbook: What It Takes To Earn A Good Fortune From Chicken Farming is your ultimate guide to achieving poultry farming success. This captivating book is a treasure trove of wisdom for both beginners and seasoned poultry entrepreneurs, offering invaluable insights into turning your love for chickens into a profitable venture.With a focus on financial management, diverse income streams, and real-life success stories, this handbook provides the key ingredients to unlock your poultry farming potential.Throughout this book, you'll discover the essential strategies for running a prosperous poultry business. From mastering the economics of chicken farming to diversifying income streams through value-added products, agritourism, and niche markets, you'll learn how to stand out in the competitive world of poultry.This book emphasizes the importance of efficient budgeting, record-keeping, and pricing strategies, ensuring that you maximize profits while providing top-quality chicken products.As you delve into this handbook, you'll also be inspired by the captivating success stories of poultry entrepreneurs who started small and scaled up, each with a unique path to prosperity. Whether you dream of becoming a backyard poultry keeper or a commercial poultry magnate, The Chicken Millionaire's Handbook is the ultimate roadmap to poultry farming riches.

 • af Lady Rachael
  102,95 kr.

  Lessons From Millionaire Quail Farmers: Cracking the Code to Quail Profits is a captivating journey into the world of quail farming, where success stories abound. This insightful book unlocks the secrets of becoming a millionaire quail farmer, providing a roadmap for those eager to excel in this niche industry.The book delves into the strategies employed by these successful farmers, showcasing their unique approaches and mindset. From ethical and sustainable farming practices to innovative marketing strategies, the book explores every facet of quail farming that leads to financial prosperity.Discover the strategies that have propelled these farmers to millionaire status, including the art of ethical and sustainable quail farming, the innovations in quail egg marketing, and the promising future of this industry. This book provides a comprehensive guide that caters to both seasoned quail farmers and newcomers. It unveils the potential of quail farming not just as a profitable venture but also as a sustainable, ethical, and eco-friendly practice that resonates with modern consumers.Through the pages of this book, you will not only gain a deep understanding of quail farming but also be inspired to embark on your own journey towards quail farming success. Lessons From Millionaire Quail Farmers: Cracking the Code to Quail Profits is more than a book; it's a blueprint for realizing your dreams in the world of quail farming.Whether you're intrigued by the prospect of becoming a millionaire quail farmer or simply looking to enhance your existing farm, this book is your key to unlocking the door to quail farming prosperity.

 • af Lady Rachael
  102,95 kr.

  Lessons From Millionaire Chicken Farmers: Cracking The Code To Poultry Profits is your key to unlocking the secrets of a thriving poultry farming business. In this captivating and comprehensive guide, you'll delve into the world of successful poultry farming, just as those who have achieved millionaire status in this industry. From sustainable practices to financial management, this book offers a treasure trove of knowledge for anyone seeking prosperity in the world of poultry.This book details invaluable lessons on how to create a profitable poultry farm that's both environmentally responsible and financially rewarding. Discover the art of efficient resource utilization, sustainable feeding, and innovative automation technologies that reduce labor and increase productivity.Whether you're a seasoned farmer looking to boost your profits or a novice starting out in poultry farming, this book equips you with the wisdom to thrive in the industry, making it a must-read for anyone eager to crack the code to poultry profits.This book not only tackles the nuts and bolts of poultry farming but also explores global trends that are shaping the future of this industry. Urban farming, small-scale, sustainable practices, and diversification are just a few of the innovative concepts explored.Furthermore, the author emphasizes the importance of ethical animal welfare and the adoption of technology to optimize production while reducing the industry's environmental footprint. With this knowledge in hand, readers are poised to position themselves at the forefront of the evolving poultry farming landscape, gaining access to export opportunities and the growing demand for sustainable poultry products.This book is a comprehensive guide that marries the wisdom of successful poultry entrepreneurs with the latest in sustainable practices and innovative technology. It is a blueprint for thriving in the poultry farming industry, ensuring that your farm not only thrives today but also lays the foundation for lasting prosperity in the future.

 • af Lady Rachael
  102,95 kr.

  Chicken Diseases: The Most Comprehensive Guide On Diagnosis, Treatment And Prevention is a definitive manual that serves as your indispensable companion in the world of poultry health. This engaging guide dives deep into the intricate realm of avian health, offering a wealth of knowledge on diagnosing, treating, and preventing common and uncommon chicken diseases.Packed with expert insights, this book not only educates but empowers poultry keepers to become adept in the art of maintaining resilient, disease-resistant flocks. From recognizing subtle symptoms to implementing robust biosecurity measures, this guide covers it all.With a focus on holistic poultry health, this book provides readers with valuable insights into creating proactive health plans and strategies for future-proofing their flocks. It emphasizes the significance of disease prevention through vaccination, breed selection, and ongoing management techniques. This book seamlessly integrates these elements, ensuring that readers not only grasp the essentials of poultry health but also learn how to implement them effectively.Whether you're a seasoned poultry keeper or just beginning your journey, this guide is your go-to resource for ensuring the well-being of your feathered companions.For those who seek to empower themselves with the knowledge and skills to nurture thriving, disease-resistant flocks, this Chicken Diseases guide is an invaluable companion. It offers much more than just information; it provides a roadmap to healthier, more resilient poultry, benefiting both your chickens and your peace of mind as a poultry keeper.

 • af Lady Rachael
  113,95 kr.

  Urban Chicken Farming From Scratch: How To Raise Strong, Vibrant, Healthy And Highly Productive Chickens is a comprehensive guide that offers a unique and captivating perspective on the world of urban chicken farming.This book brings to life the remarkable journey of transforming a small urban space into a thriving chicken haven, combining sustainability, community engagement, and resourceful living. From the very first chapter, you'll dive into the captivating world of urban chicken farming, exploring the joys of fresh eggs, sustainability, and connecting with your community. This book encapsulates the essence of city living while maintaining a harmonious relationship with the natural world.As you go deeper into the chapters, you'll uncover the secrets to choosing the perfect chicken breed for your urban environment and how to create a functional and aesthetically pleasing coop, even in limited spaces.The book adeptly navigates the complexities of zoning regulations and legalities, ensuring that your urban chicken farming venture stays within the law while reaping the benefits of raising chickens. From raising baby chicks to crafting a nutritious diet for your flock, this book leaves no stone unturned in your quest to raise healthy and highly productive chickens.Moreover, it decodes the intriguing world of chicken language and behavior, allowing you to understand and communicate with your feathered friends like never before. The author skillfully guides you through the intricacies of health and well-being, offering natural remedies, preventative care, and solutions to common chicken ailments.Additionally, the book provides practical strategies for maximizing egg production, managing seasonal changes, and making the most of your urban environment, all while emphasizing the importance of community engagement, sustainability, and resource utilization.Urban Chicken Farming From Scratch is not just a guide; it's an inspiring lifestyle that promises strong, vibrant, and healthy chickens, making it an interesting read for anyone seeking to embark on a rewarding urban chicken farming adventure.

 • af Lady Rachael
  117,95 kr.

  Urban Quail Farming From Scratch: How To Raise Strong, Vibrant, Healthy And Highly Productive Quails is your comprehensive guide to the fascinating world of urban quail farming. This book dives deep into the art of raising quails in urban environments, empowering readers with the knowledge and techniques needed to establish a thriving quail farm from the ground up.Whether you're a novice looking to embark on your quail farming journey or an experienced farmer seeking to enhance your quail operation, this book is your ultimate resource.Within its pages, you'll discover the secrets to creating a healthy and vibrant quail farm in urban settings, while exploring sustainable practices and nurturing strong, resilient quails. With expert guidance, you'll learn to maximize your quail's egg production and harvest delicious, high-quality quail meat.This book delves into the intricacies of quail care, offering insights into nutrition, health management, and breeding to ensure your quails are happy and productive. As you delve into the world of urban quail farming, you'll uncover the key to achieving a thriving quail farm, from nurturing these remarkable birds to marketing your quail products effectively.Read this books if you long to transform your urban space into a hub of vitality and productivity. This book not only equips you with the essential skills but also takes you on an adventure filled with sustainable farming practices and humane animal husbandry. Your urban farm will become a haven for these resilient birds, resulting in robust egg production and delectable quail meat.Embrace the world of quail farming and discover the rewards of nurturing a strong, vibrant, and highly productive quail flock, ultimately turning your urban space into a flourishing and rewarding quail farm. Explore the quail farming niche, and join the ranks of successful urban quail farmers with this invaluable resource.

 • af Editors of Chartwell Books
  90,95 kr.

  Enjoy hours of calm entertainment as you color in pages of unique and eccentric chicks in Fabulous Chickens Coloring Book: Color the Fanciest Chickens in the Backyard Flock.

 • af Andreas Tjernshaugen
  232,95 kr.

  Mejserne har flere hemmeligheder, end man forestiller sig. De er hinanden utro, de dræber flagermus, fordi deres hjerner smager godt, og de opfører sig på mange måder som små flyvende dinosaurer i luften. Sociologen Andreas Tjernshaugen har passioneret observeret mejsernes liv og afslører en fascinerende verden, der findes lige for øjnene af os. I mejsernes hemmelige liv følger vi musvitten og blåmejsen gennem et kalenderår og ser, hvordan de overlever den hårde vinter.Har mejserne hverdagsproblemer? Ja, der er nabostridigheder, jalousidramaer, forskelle i børneopdragelsen – det lyder næsten bekendt. Og ingen mejser er ens: nogle er bange, andre modige og praktiske, når de møder det nye og ukendte. Efter læsningen af Mejsernes hemmelige liv ser man anderledes på fuglene uden for vores vinduer. Bogen er flot illustreret.

 • af Carl Safina
  210,95 kr.

  When ecologist Carl Safina and his wife, Patricia, took in a near-death baby owl, they expected that, like other wild orphans they'd rescued, she'd be a temporary presence. But Alfie's feathers were not growing correctly, requiring prolonged care. And soon Carl and Patricia began to realise that the healing was mutual.Alfie & Me is the story of the remarkable impact this little owl would have on their lives. The continuing bond of trust following her freedom-and her raising of her own wild brood-drew Carl and Patricia across the boundary into Alfie's world, allowing them a view of existence from Alfie's perspective. Interwoven with Safina's reflections on humankind's relationship with the living world across cultures and throughout history, Alfie & Me is a work of profound beauties and magical timing harboured within one upended year.

 • af Rasmus Juul
  320,95 kr.

  Skønne billedbøger, hvor de mindste kan gå på opdagelse i alverdens fugle.Der findes fugle:Hasse elsker fugle - og han fortæller mor og far om alverdens fugle. Det kan godt blive en lidt lang fortælling, synes mor og far.Er Hasse mon heldig at få sin helt egen fugl?Titler i serien:Der findes katteDer findes hundeDer findes fugleDer findes fiskMange børn vil kunne genkende sig selv i Hasse, der forsøger at overtale sine forældre til at få et kæledyr. Det er en sjov måde, han gør det på, og som læser får man et lille indtryk af, hvor mange forskellige slags katte, der egentlig findes. Hasse optræder på alle tegningerne i forskellige miljøer og situationer. Det er både en fin tekst og billedside. Anbefales til køb på alle biblioteker.LEKTØRUDTALELSEN på DER FINDES KATTE

 • af Mike Toms
  114,95 kr.

  Britain's gardens are a vast, living landscape and the home to hundreds of species of birds. Learn to pay attention to these visitors to your own garden or local park and you'll have a front-row seat to the unfolding drama that is the garden bird's year.

 • af Inc. Warner Bros. Consumer Products
  137,95 kr.

  Hear Hedwig chirp and coo with this officially licensed miniature figurine of Harry Potter's beloved snowy owl.Specifications: 2-1/2-inch vinyl figure of Hedwig with a button that plays Hedwig's sounds from the Harry Potter films. Bonus sticker book: Mini sticker book includes 8 full-color stickers. Perfect gift: A unique and keepsake item for all fans of Harry Potter. Officially licensed: Authentic collectible. Copyright © 2023 Warner Bros. Entertainment. WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s23)

 • af Arthur Parkinson
  215,95 kr.

  A captivating, beautifully illustrated memoir of a life in nature, and a testament to the mutual rewards and delights of keeping chickens, by the Sunday Times bestselling author of The Flower Yard'I am a toddler the first time I meet a chicken, and we are equal in size and height. The hen has tiny eyelashes, a strawberry-jam face and a voice of purring clucks. I sense a happy spirit of inquisitiveness and smile in fascination. From that moment on, I will always love the company of chickens. I have found my tribe'Most of us want a dog, or a cat, or a pony when we are young - for Arthur Parkinson, it was always hens. Growing up in an ex-mining town in Nottinghamshire, the other kids in the playground called him 'Chicken Boy'. But the quiet fulfilment of keeping hens became his sanctuary, a tonic for mental and physical health, a connection with his family and the natural world. From the local allotments and his nan's back garden, to Chatsworth and an unlikely friendship with the late Duchess of Devonshire, a famous hen-keeper, Chicken Boy tells the story of the love and satisfaction to be found in caring for living things.Illustrated with Arthur's own characterful watercolours and photographs of his 'girls', and laden with practical hen-keeping tips, gardening advice and introductions to common, rare and pure breeds, Chicken Boy is a one-of-a-kind memoir of a life in nature.

 • af Dalia Monterroso
  125,95 kr.

  Dalia Monterroso, founder of the popular website Welcome to Chickenlandia, brings a fresh, inclusive voice to the community of backyard chicken keeping with this entry-level guide designed to empower anyone who's always wanted to keep chickens but may have thought it required special knowledge and a large investment in equipment. Monterroso's enthusiasm is contagious as she conveys the basics of chicken keeping, with an emphasis on low-cost, natural practices and shares her belief that humans have an innate ability to care for chickens. Asserting that the backyard chicken community welcomes everyone, she addresses a broad audience, including those in urban and suburban locations. Readers will learn how to plan their flock, how to raise baby chicks, what to look for in a chicken coop, how to keep chickens healthy naturally, and more. Drawing from her own experience as the child of Guatemalan immigrants, Monterroso celebrates how chicken-keeping has been practiced around the world and offers an opportunity to connect with previous generations and transcend cultural, racial, economic, and political divides.

 • af Ann Byle
  172,95 kr.

  A warm, informed, and lighthearted look at creative living as taught by our egg-laying friends, Chicken Scratch will advise and inspire anyone who cares about a life well lived. Chapters include journaling prompts, creativity exercises, and inspiration from "The Left-Brain Chicken."

 • af Robert Berkelhammer
  404,95 kr.

  Full of concrete, detailed examples of what pet owners can do to improve and empower their relationships with their pets, this book draws on the author¿s experiences working as a pet care professional to provide advice about various services owners can access including dog playgroups, dog walkers, cat visitors, and pet sitters.

 • af R. Morse
  242,95 kr.

  "Wild Plants for Cage Birds" is a vintage guide to the various species of weeds and windflowers of Britain. Many of these plants contain seeds that can be used as bird food, and this book offers descriptions of these plants together with instructions on how and when to extract the seeds. This volume is not to be missed by bird owners and breeders with an interest in gathering their own birdseed, and it will also be of utility to garners with an interest in plant and weed identification. Contents include: "Common Chickweed", "Common Dandelion", "Sow (or Milk) Thistle", "The Sow Thistle", "The Spear Plume Thistle", "The Marsh Plume Thistle", "Plantain", "Greater Plantain", "Ribwort Plantain", "Eldar", "Dewberries", "Charlock", "Shepherd's Purse", "Curled Dock", etc. Many vintage books such as this are becoming increasingly scarce and expensive. We are republishing this book now in an affordable, modern, high-quality edition complete with the original text and artwork.

 • af G. H. Boaler
  217,95 kr.

  "Seeds, Foods, and Wild Plants for Cage Birds" is an exhaustive guide to the various types of seed that can be used as bird food. There are many different types of plant that produce seed suitable for birds, and this volume offers descriptions of these plants together with instructions on how and when to extract the seeds. It also contains sections on the constituents and properties of seeds used for the feeding of birds, making this volume a must-have for bird breeders and owners with an interest in gathering their own birdseed. Contents include: "The Constitute Parts of Seeds", "Canary Seeds", "Millet Seeds", "Rape Seeds", "Linseed, of Flax", "Hemp Seed", "Maw Seed", "Niger Seed", "Teazle Seed", "Thistle and Hardheads", "Gold of Pleasure", etc. Many vintage books such as this are becoming increasingly scarce and expensive. We are republishing this book now in an affordable, modern, high-quality edition complete with the original text and artwork.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.