Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Undervisningsmidler: jura og retsvidenskab

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: jura og retsvidenskab. Nedenfor er et flot udvalg af over 13 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Alle typer undervisningsmidler, som handler om retsvidenskab, jura og love, for videregående uddannelse.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Carsten Munk-Hansen
  687,95 kr.

  Hvilken betydning har retsfilosofi for retsforskningen? Hvilke tilknytningspunkter er der mellem retsfilosofi og almen videnskabsteori? Hvilke tilknytningspunkter er der mellem henholdsvis filosofi og tradition og juristens metodeanvendelse? Hvad er forskellen mellem juridisk og retsdogmatisk metode? Hvilke videnskabsidealer gælder for retsforskning? Det er nogle af de spørgsmål, denne bog behandler. Juridiske og erhvervsjuridiske studiers bacheloruddannelse skal, som andre universitetsstudiers, omfatte »fagområdets videnskabsteori«, og overbygningen skal omfatte et kandidatspeciale, hvor den studerende godtgør »færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder«. Denne bog fremstiller filosofiske, metodiske og praktiske refleksioner om ret, forskning og formidling i lyset af uddannelsesbekendtgørelsens forskrifter Fremstillingen er ikke uden udfordrende standpunkter om retskildelæren. En analyse fører til, at det juridiske virke snarere indeholder mangfoldige filosofiske tilgange end blot en enkelt. IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Om fremstillingen Kapitel 2. Almen videnskabsteori Kapitel 3. Retsvidenskab Kapitel 4. Retsfilosofier Kapitel 5. Retsdogmatisk metode Kapitel 6. Retlige værdier Kapitel 7. Loven Kapitel 8. Lovfortolkning og lovkonflikt Kapitel 9. Retlige argumenter (andre retskilder) Appendiks I. Om at besvare case-opgaver Appendiks II. Om at skrive projektopgaver Forkortelser Litteraturfortegnelse Retsafgørelser mv. Stikordsregister

 • - Kompendium i Familie og Arveret
  af Michelle Pedersen & Charlotte Glerup Sørensen
  247,95 kr.

  Kompendiet er udarbejdet til at give læseren et kortfattet og systematisk overblik over fagene familieret og arveret. Bogen gennemgår de forskellige emner indenfor familieretten og arveretten, ligesom bogen henvender sig primært til jurastuderende og kan anvendes af andre med interesse i faget. Bogen dækker kernepensum ved de forskellige universiteter og ajourført med nyeste lovændringer. Det primære formål med udgivelsen af kompendiet er at hjælpe den enkelte studerende med eksamenslæsningen. Kompendiet er forfattet og udarbejdet af Michelle Pedersen fra Københavns Universitet og Charlotte Glerup Sørensen fra Aarhus Universitet.

 • - 2023
  af Michelle Pedersen
  77,95 kr.

  Lovsamlingen i forvaltningsret og offentlig ret er udarbejdet til jurastuderende på samtlige universiteter i Danmark. Lovsamlingen indeholder de gældende regler og love, som anvendes i juraundervisningen samt til eksamen. Lovene er ajourført, ligesom de seneste lovændringer findes angivet i lovsamlingen. Praktikere og andre interesserede kan med fordel også anvende lovsamlingen som opslagsværk.

 • - Jura 1. år
  af Michelle Pedersen
  245,95 kr.

  Lovsamlingen er udarbejdet til jurastuderende på samtlige universiteter i Danmark. Lovsamlingen indeholder de gældende regler og love, som anvendes i juraundervisningen samt til eksamen. Lovene er ajourført, ligesom de seneste lovændringer findes angivet i lovsamlingen. Praktikere samt andre interessereede kan med fordel også anvende lovsamlingen som opslagsværk.

 • af Niklas Grøhn Bosebjerg & Mikkel Schmidt Jensen
  177,95 kr.

  Juridisk Ordbog er et opslagsværk, som både kan anvendes af almindelige borgere, ligesom bogen også kan anvendes ved begyndelsen på den juridiske uddannelse ved universiteterne. De juridiske begreber i bogen bliver defineret på en enkel og overskuelig måde til læseren som for første gang stifter bekendtskab med de nye juridiske ord og termer. Niklas Grøhn Bosebjerg og Mikkel Schmidt Jensen studerer cand.jur. ved Københavns Universitet.

 • - Kompendium i Strafferet og straffeprocesret
  af Daniel Berg & Layal Sarhan
  257,95 kr.

  Kompendiet er udarbejdet til at give læseren et kortfattet og systematisk overblik over faget strafferet. Bogen gennemgår ansvarslæren, sanktioner, forbrydelserne samt straffeprocesretten, ligesom bogen henvender sig primært til jurastuderende og kan anvendes af andre med interesse i faget. Bogen dækker kernepensum ved de forskellige universiteter og ajourført med nyeste lovændringer. Det primære formål med udgivelsen af kompendiet er at hjælpe den enkelte studerende med eksamenslæsningen. Kompendiet er forfattet og udarbejdet af advokatfuldmægtig hos DLA Piper Layal Sarhan samt direktør hos forlaget Law Academy Daniel Berg. Kompendiet er reviewet af Danmarks to førende forsvarsadvokater Michael Juul Eriksen og Mette Grith Stage.

 • af Lars Birkeå
  397,95 - 547,95 kr.

 • - Aftaleret, Erstatningsret og Køberet
  af Philip V. Schmidt & Adam Tamim
  277,95 kr.

  Kompendiet dækker relevante emner indenfor aftaleret, erstatningsret og køberet, ligesom kompendiet giver et overblik over fagene. Bogen kan anvendes af samtlige jurastuderende ved landets universiteter som supplering til lærebøgerne og kan anvendes til at give overblik op til eksamen. Som noget unikt er kompendiet det første af sin slags i en ny serie (Law Academy) som er baseret på et designvenligt indhold, hvor ikoner symboliser domme, citater, huskelister, tips og ikke mindst betingelser.Kompendiet er skrevet af jurastuderende Philip V. Schmidt og Adam Tamim. Kompendiets review er gennemgået af professor i formueret og advokat Anders Ørgaard.

 • af Dorte Dittmann & Mette Gade
  117,95 kr.

  Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsjura B er i overensstemmelse med læreplan fra august 2017 og vejledning for erhvervsjura niveau B fra marts 2019 på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX.Erhvervsjura, niveau B, 1. udgave omfatter lærebog, opgavebog med cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website. e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.Erhvervsjura, niveau B indeholder både kernestof og supplerende stof. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog, som eleverne kan forstå. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt når eleven ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Ved udarbejdelsen af denne udgave, har det været vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig præsentere stoffet på et fagligt niveau, der er i overensstemmelse med de faglige mål på HHX og EUX.De seneste lovændringer er indarbejdet, og vi præsenterer stoffet på en interessevækkende og pædagogisk måde. Til præsentation af stoffet anvendes eksempler, domme og afgørelser, som gør teorien virkelighedsnær for eleverne. Hvert kapitel indledes med en case, og der anvendes mange figurer med skemaer, oversigter og illustrationer. Margennoter gør det også nemt for eleverne at finde relevant tekst.Opgavebogen indeholder artikler, opgaver og cases til lærebogens kapitler. Hvert kapitel i opgavebogen indledes med en opsummering af de vigtigste hovedregler og principper. Dermed får eleverne det nødvendige overblik, når de skal arbejde med stoffet. I opgavebogen kan eleverne arbejde med repetitionsspørgsmål, cases og PBL-opgaver i forskellige sværhedsgrader, artikler og domme.Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med e-læringsmaterialer, og der er links til danske love på Retsinformation.dk. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov eller anvendes direkte i undervisningen.Juni 2019 Forfatterne

 • - Danske og EU-retlige konkurrenceregler
  af Caroline Heide-Jørgensen
  372,95 kr.

  Denne regelsamling er rettet mod undervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Bogen er delt op i to dele, der giver overblik over henholdsvis de danske og de EU-relaterede regler, love og bekendtgørelser. Denne fyldestgørende samling vil gøre det muligt for de studerende, at holde sig orienteret i det relevante regelmateriale og dermed opnå en større forståelse for området. Indholdsoversigt Forord Danske regler Love Bekendtgørelser Gruppefritagelser Fusioner EU regler Generelle spørgsmål & meddelelser Gruppefritagelsesordninger Fusioner

 • - Danske & EU-retlige konkurrenceregler
  af Caroline Heide-Jørgensen
  372,95 kr.

  Regelsamling i markedsføringsret tilbyder både et solidt indblik i de generelle markedsføringslove og regler, samt i specialområder som fx reklame og sponsorering af fødevarer, tobak og lægemidler. Regelsamling i markedsføringsret er bygget op i to dele og indeholder både de danske og EU regler samt internationale vedtagelser.Denne regelsamling i markedsføringsret er udgivet til brug for undervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Studerende ved landets andre juridiske fakulteter kan med fordel anvende regelsamlingen.

 • - juraens grundregler
  af Ulla Rosenkjær & Anne Lind Gleerup
  977,95 kr.

  Erhvervsjura B - juraens grundregler opfylder læreplanerne til Erhvervsjura på niveau B på hhx, men kan også med fordel anvendes som supplement på videregående uddannelser som fx akademiuddannelserne. Erhvervsjura B byder på eksempler, illustrationer, paragraffer, fortegnelser over de enkelte kapitlers love samt retspraksis integreret med teori. Alle kapitler i Erhvervsjura B indledes med en problemstilling 'Hvad nu?' og afrundes med en løsning 'Sådan!' Bogen gennemgår teorien og lærer eleverne at sondre mellem grundregler og undtagelser.Hvert emne afsluttes med et resumé og oversigter, der giver et hurtigt overblik over vigtige begreber, principper og hovedregler samt undtagelser. Alle kapitler har tjekspørgsmål, der sikrer mulighed for grundig repetition, og caseopgaver, der giver eleverne øvelse i at løse juridiske problemer ud fra juridisk metode. Hvor det er relevant, er en eksamenslignende opgave medtaget. Erhvervsjura B bygger er en fortsættelse af Erhvervsjura C. De to bøger indgår i iBogen Erhvervsjura C&B.

 • - juraens grundregler
  af Ulla Rosenkjær & Anne Lind Gleerup
  977,95 kr.

  Erhvervsjura C - juraens grundregler opfylder læreplanerne til Erhvervsjura på niveau C på hhx, men kan også med fordel anvendes som supplement på videregående uddannelser som fx akademi-uddannelserne. Erhvervsjura C byder på eksempler, illustrationer, paragraffer, fortegnelser over de enkelte kapitlers love samt retspraksis integreret med teori. Alle kapitler i Erhvervsjura C indledes med en problemstilling 'Hvad nu?' og afrundes med en løsning 'Sådan!' Bogen gennemgår teorien og lærer eleverne at sondre mellem grundregler og undtagelser.Hvert emne afsluttes med et resumé og oversigter, der giver et hurtigt overblik over vigtige begreber, principper og hovedregler samt undtagelser. Alle kapitler har tjekspørgsmål, der sikrer mulighed for grundig repetition, og caseopgaver, der giver eleverne øvelse i at løse juridiske problemer ud fra juridisk metode. Hvor det er relevant, er en eksamenslignende opgave medtaget.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.