Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Bent Greve

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (4)
 • (17)
 • (19)
Bogtype
 • (16)
 • (14)
Format
 • (16)
 • (13)
 • (7)
 • (1)
Sprog
 • (20)
 • (9)
Pris
DKK
Serie
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (8)
 • (6)
 • (5)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - I teori og praksis
  af Bent Greve, Lars Paludan Müller, Marco Goli, mfl.
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde – i teori og praksis dækker et felt kendetegnet af interaktion mellem mange forskellige parter, der tilsammen udgør det system, der omsætter den aktive beskæftigelsesindsats i det sociale møde med borgeren. Det er samtidig et felt, som mange af os gennem et livsforløb får personlige erfaringer med, et område med omfattende politisk bevågenhed og tiltag, som hyppigt er genstand for diskussion og vurdering og evaluering i den samfundsmæssige debat. Beskæftigelsespolitik og socialt arbejde – i teori og praksis er en grundbog, der på sammenhængende vis belyser de eksisterende forståelser af arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelsesindsatser, juridiske forhold, forståelser af ledige og de metoder, som praktikere (det være sig socialrådgivere, sagsbehandlere, jobkonsulenter, og øvrige praktikere og interessenter og aktører) må forholde sig til i deres daglige arbejde. Bogen er et samlet bidrag til det beskæftigelsesrelaterede sociale arbejde og er redigeret af adjunkt Louise Hansen og phd. og lektor Marco Goli, begge ansat på Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol. Strukturen i bogen samler bidragene, som indskriver sig i følgende dele: Del 1: Arbejdsmarkedet – perspektiver og rammer Del 2: Arbejde – identitet og motivation Del 3: Socialt arbejde – profession og praksis Del 4: Realisering – metoder og indsatser

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Hviid Jacobsen, Jørgen Elm Larsen, Pernille Hohnen, mfl.
  477,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder.  De første kapitler giver et overblik over den historiske tilblivelse af den danske velfærdsstat og en overordnet diskussion af, hvad stat, marked og civilsamfund betyder i en dansk kontekst. Herefter sættes der fokus på centrale institutioner og sektorer i det danske samfund.   Bogen retter sig især mod undervisning på uddannelser, hvor der er behov for overblik og viden om det danske samfund i historisk og nutidigt perspektiv, bl.a. samfundsvidenskabelige uddannelser og andre uddannelser på BA- og masterniveau.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Greve
  192,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I debatten om velfærdsstaten tages der ofte udgangspunkt i en modsætning mellem velfærd og økonomisk bæredygtighed. Offentlige ydelser til sundhed, arbejdsløshedsforsikring, uddannelse m.m. er kun en mulighed, hvis der er penge til det i budgettet, og der er en løbende konflikt mellem at sikre tilstrækkelige offentlige ydelser og bevare skattetrykket på et acceptabelt niveau.I Den sociale og innovative velfærdsstat argumenterer professor Bent Greve for, at modsætningen mellem velfærd og økonomisk bæredygtighed er falsk.En væsentlig grund til, at Danmark er et effektivt samfund sammenlignet med mange andre lande, er, at vi har en innovativ stat, som investerer aktivt i velfærd og retter op på de skævheder og mangler, som præger det frie marked.Udgifter til bl.a. sundhed og uddannelse er ikke en underskudsforretning, men en fordel, fordi alternativet i form at et rent privat marked er dyrere for borgerne.Samtidig sikrer velfærdsstaten, at der er mindre ulighed og dermed mere tillid i samfundet, hvilket bevirker, at der spildes langt færre ressourcer på at sikre sig mod kriminalitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker
  af Bent Greve, Annette Kamp, Oline Pedersen, mfl.
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det nære sundhedsvæsen — perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker kaster et analytisk, reflekterende lys over en voksende del af sundhedsvæsenet.Bogen falder i to dele. Den første del omhandler de historiske og samfundsmæssige rammer, som det nære sundhedsvæsen fungerer indenfor. Anden del sætter fokus på møder mellem professionelle og mennesker, som modtager hjælp og støtte i forskellige former i denne del af sundhedsvæsenet, herunder børn og unge, psykisk sårbare, kronisk syge og ældre.Bogen indeholder 22 kalejdoskopiske kapitler med nedslag på det nære sundhedsvæsen, og alle kapitler er skrevet af skandinaviske eksperter inden for de pågældende temaer.Bogen søger at favne det nære sundhedsvæsen bredt, hvor de enkelte kapitler samtidigt graver sig dybt ned i de forskellige temaer i forsøget på at løfte nye forståelser frem.Bogen henvender sig til et bredt spekter af professionelle såsom sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialpædagoger, socialrådgivere samt til studerende og undervisere på bachelor- og diplomniveau i sundhedsfaglige og socialpædagogiske uddannelser og til andre med særlig interesse for sundhedsvæsenet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Dynamikker og drivkræfter
  af Flemming Mikkelsen, Bent Greve, Yvonne Mørck, mfl.
  365,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Integration har været et afgørende emne på den politiske dagsorden og i fagprofessionelle sammenhænge de seneste årtier. Med Integration - dynamikker og drivkræfter foreligger et autoritativt værk, der giver et samlende overblik over området og sætter fokus en række væsentlige spørgsmål: Hvad er integration? Hvad er de centrale teorier på området, og hvilke dilemmaer og dynamikker peger de på? Hvilke udfordringer giver integration i praksis? Hvad er resultatet af de seneste årtiers indsats på området?Bogen er redigeret af Marco Goli, ph.d. og lektor i socialt arbejde på Professionshøjskolen Metropol, og Bent Greve, cand.polit. og professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, og rummer bidrag fra en række førende danske forskere og fagfolk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Jess Olsen, Lars Andersen, Bent Greve, mfl.
  287,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skat, overførselsindkomster, fordeling af ressourcer osv. er emner, der alle giver anledning til store ideologiske uenigheder. Derfor kan det umiddelbart virke vanskeligt at sige noget generelt om den offentlige sektors økonomi – den er uløseligt forbundet med politiske hensyn. Ikke desto mindre spiller studiet af den offentlige sektors økonomi en afgørende rolle. For selv om det er vanskeligt at sige noget generelt om, hvilke politisk-økonomiske mål et samfund bør sætte sig, kan en forståelse af økonomien give anledning til at handle på en måde, så man bedst og mest fornuftigt når de mål, man nu engang har sat – uanset den bagvedliggende ideologi. Denne bog præsenterer den offentlige økonomis indretning og måde at fungere på. Bogens første del præsenterer centrale teorier og principper for den offentlige økonomi. Anden del sætter fokus på en række centrale sektorer i den danske økonomi. Tredje del sætter fokus på udfordringerne for den offentlige økonomi nu og i fremtiden. Denne 2. udgave er ajourført med de nyeste tal og udviklinger på området, og bogens teoretiske afsnit er udvidet, så bogen nu giver en mere omfattende indføring i principperne for den offentlige økonomi. Bogen er redigeret af professor Jesper Jespersen og professor Bent Greve, RUC. Indhold: Første del – principper og teorier 1. Introduktion til offentlig velfærds- og samfundsøkonomi - Jesper Jespersen 2. Principper for den offentlige sektors økonomiske dispositioner - Bent Greve Anden del – områder af den offentlige økonomi 3. Sundheds- og omsorgssektoren - Bent Greve 4. Uddannelse og forskning - Martin Madsen og Lars Andersen 5. Offentlige investeringer - Anders Larsen og Ole Jess Olsen 6. Sociale ydelser/indkomstoverførsler - Bent Greve 7. Offentlige indtægter - Bent Greve 8. Regulering af arbejdsmarkedet - Steen Scheuer Tredje del – velfærdssamfundet under forandring 9. Offentlig økonomi og konjunkturregulering - Jesper Jespersen 10. Offentlig velfærd i lyset af demografiske forskydninger og indvandring - Bent Greve 11. Velfærdsstat og europæisk integration - Bent Greve og Jesper Jespersen

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en grundbog
  af Bent Greve
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  For at kunne løse velfærdsopgaver på den bedst mulige måde er det afgørende at have viden om, hvordan velfærdssamfundet er indrettet, fungerer og er styret. Det er også nødvendigt at have viden om nogle af de dilemmaer og problemstillinger, som beslutningstagere og administratorer er stillet over for. Derudover skal man også have en erkendelse af, hvad der virker bedst for den enkelte borger. I denne bog beskrives og analyseres de mest centrale velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund. Målgruppen er især studerende på de sociale højskoler samt en række masteruddannelser, men bogen vil også være anvendelig som en generel introduktion på samfundsvidenskabelige studier samt for professionsbachelorer, der har behov for viden om, hvordan centrale dele af det danske samfund ser ud. Bent Greve, cand.polit., ph.d. og dr.scient.adm., er professor på Roskilde Universitet i samfundsvidenskab med særligt fokus på analyser af velfærdsstater og velfærdssamfund.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Greve
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Formålet med bogen er at belyse, dels om der har været nedskæringer i den danske velfærdsstat, dels om der som en konsekvens af en række forandringer i de seneste 5-10 år er sket en vækst i uligheden i Danmark. Bogen tegner et billede af den danske velfærdsstats udvikling over de seneste år og peger på nogle myter i debatten, som påvirker udviklingen af den danske velfærdsstat. Velfærdssamfundet – enkelt, retfærdigt og effektivt? inspirerer, giver viden og kvalificerer til en diskussion om, hvordan vi fremmer den samfundsmodel, som internationalt er så berømmet, men som ofte kritiseres i Danmark, herunder for, at den ikke løser de opgaver, den skal.Bogen kan læses af studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser og af alle med interesse for emnet.Bent Greve er en dansk velfærds-, skatte- og arbejdsmarkedsforsker og professor ved Roskilde Universitet. Han er bl.a. kendt for sine mange bøger om velfærdsstaten.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Greve, Mads Christian Dagnis Jensen, Rikke Erhardi, mfl.
  236,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SamfNU C – stx, hhx og hf er en grundbog til samfundsfag på C-niveau til stx, hhx og hf. Det er en helt nyskrevet helhed, der tager reformens krav til faglige kompetencer og didaktik og oversætter dem til noget, der kan bruges i undervisningen. Bogen præsenterer kapitlerne:Identitetsdannelse og socialiseringKultur og kulturmøderPolitiske partier og ideologierPolitiske beslutningsprocesserDemokrati – hvorfor og hvordan?Velfærd – rammen om det gode livØkonomiMetoder I SamfNU C – stx, hhx og hf bliver de forskellige samfundsfaglige dimensioner belyst i kapitlerne og danner grundlag for en basal forståelse af samfundet. Hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af de andre kapitler. Der er løbende faglige opgaver, som lægger op til refleksion og diskussion. SamfNU C – stx, hhx og hf kaster lys over en række samfundsfaglige problemstillinger – herunder emnerne køn, ligestilling, rettigheder og pligter samt demokratisk deltagelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Greve
  441,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Der er ikke en enkelt måde at beskrive, analysere og forstå den danske velfærdsstat på. Socialvidenskab præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske samt empiriske nedslag til at klargøre, hvordan det danske samfund ser ud i dag. Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom­mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark. Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver sociologi, økonomi, politologi og antropologi men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening. Bogen er opdelt i følgende temaer, om end der er et vist overlap mellem dem: A. Samfundstypologier, transformationer og globalisering B. Sociale risici, frygt og tryghed C. Velfærd, regulering og institutioner D. Ulighed, marginalisering og stigmatisering E. Klasse, køn, etnicitet og generation Samlet giver bogen teoretisk og empirisk viden. Den er dermed egnet til undervisning på universiteter og professionshøjskoler inden for uddannelser med ønske om at dække centrale teoretiske problemstillinger i relation til det danske velfærdssamfund og forståelse af, især sociologiske, tilgange til analyser af moderne samfund.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Greve, Søren Winther Lundby, Flemming Gräs, mfl.
  379,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SamfNU B er en nye letlæst og aktiverende grundbog til samfundsfag på B-niveau til stx, hhx og hf. Det skal være så engagerende at arbejde med samfundsfag som muligt. Derfor har vi lavet et helt nyt og gennemdidaktiseret materiale, der tager kravene til faglige kompetencer og didaktik og oversætter dem til noget, der kan bruges i undervisningen – med de meget forskellige elever vi har. Bogen præsenterer kapitlerne:Identitetsdannelse og socialiseringKultur og kulturmøderPolitiske partier og ideologierPolitiske beslutningsprocesserMedierDemokrati – hvorfor og hvordan?Velfærd – rammen om det gode livVelfærdsprincipperneØkonomiEU i Europa og verdenMetoder I SamfNU B bliver de forskellige samfundsfaglige dimensioner belyst i kapitlerne og danner grundlag for at eleverne selv kan den viden og de erfaringer, der er forudsætningerne for aktiv deltagelse i samfundet. Hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af de andre kapitler. Der er løbende faglige opgaver, som lægger op til refleksion og diskussion. SamfNU B kaster lys over en række samfundsfaglige problemstillinger – herunder emnerne deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle og demokratisk dannelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Greve, Michael Haldrup, Jesper Holm, mfl.
  278,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Universiteter og andre uddannelsesinstitutioner har en tendens til at opdele videnskaberne i adskilte størrelser som humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Men i praksis oplever studerende og forskere ofte det problem, at virkeligheden ikke er opdelt. Derfor bliver det nødvendigt at bevæge sig på tværs af de videnskabelige skel.Denne bog giver dels et teoretisk indblik i tværvidenskab, dels en række eksempler på projekter, hvor man i praksis har bevæget sig på tværs af videnskaberne. Bogen viser, at tværvidenskab er en gavnlig tilgang i mange sammenhænge. Samtidig sætter den fokus på det forhold, at tværvidenskaben selv ofte fanges af ét enkelt paradigme - samfundsvidenskabernes idé om tværvidenskab er f.eks. meget forskellig fra naturvidenskabernes ide om samme. Så den tværvidenskabelig forsker og studerende står over en væsentlig opgave med at bygge bro og udnytte det bedste fra enkeltvidenskaberne i forsøget på at indfange virkeligheden på den bedst mulige måde.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - hvad skal der til - og kan velfærdssamfundet bidrage
  af Bent Greve
  44,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bent Greve
  285,95 - 1.052,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Why, in a time of increasing inequality, has there been a recent surge of support for political parties who promote an anti-welfare message? Using a mixed methods approach and newly released data, this book aims to answer this question and to show possible ways forward for welfare states.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en grundbog
  af Bent Greve
  128,95 kr.

  For at kunne løse velfærdsopgaver på den bedst mulige måde er det afgørende at have viden om, hvordan velfærdssamfundet er indrettet, fungerer og er styret. Det er også nødvendigt at have viden om nogle af de dilemmaer og problemstillinger, som beslutningstagere og administratorer er stillet over for. Derudover skal man også have en erkendelse af, hvad der virker bedst for den enkelte borger. I denne bog beskrives og analyseres de mest centrale velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund. Målgruppen er især studerende på de sociale højskoler samt en række masteruddannelser, men bogen vil også være anvendelig som en generel introduktion på samfundsvidenskabelige studier samt for professionsbachelorer, der har behov for viden om, hvordan centrale dele af det danske samfund ser ud. Bent Greve, cand.polit., ph.d. og dr.scient.adm., er professor på Roskilde Universitet i samfundsvidenskab med særligt fokus på analyser af velfærdsstater og velfærdssamfund.

 • - 5 perspektiver
  af Bent Greve
  431,95 kr.

  Bogen præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske.Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom­mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark.Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver sociologi, økonomi, politologi og antropologi men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening.De fem perspektiver fokuserer på:Velfærd, regulering og institutionerTransformationer, globalisering og innovationSociale risici, frygt og tryghedUlighed, marginalisering og stigmatiseringKøn, etnicitet og generationBogen er egnet til undervisning på universiteter og professionshøjskoler inden for uddannelser med ønske om at dække centrale teoretiske problemstillinger i relation til det danske velfærdssamfund og forståelse af, især sociologiske, tilgange til analyser af moderne samfund. Bogen indeholder samtidig en omfattende litteraturliste, der giver den enkelte gode muligheder for at gå videre i analyser inden for et bestemt felt.Siden førsteudgaven er der kommet et nyt perspektiv og 8 helt nye kapitler til, mens de resterende kapitler er opdaterede i forhold til bedste seneste viden på de respektive områder.Bidragyderne kommer hovedsageligt fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

 • af Bent Greve & Lise Lotte Hansen
  42,95 kr.

  Bogen præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske.Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom¬mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark.Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver sociologi, økonomi, politologi og antropologi men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening.De fem perspektiver fokuserer på:1. Velfærd, regulering og institutioner2. Transformationer, globalisering og innovation3. Sociale risici, frygt og tryghed4. Ulighed, marginalisering og stigmatisering5. Køn, etnicitet og generationBogen er egnet til undervisning på universiteter og professionshøjskoler inden for uddannelser med ønske om at dække centrale teoretiske problemstillinger i relation til det danske velfærdssamfund og forståelse af, især sociologiske, tilgange til analyser af moderne samfund. Bogen indeholder samtidig en omfattende litteraturliste, der giver den enkelte gode muligheder for at gå videre i analyser inden for et bestemt felt.Siden førsteudgaven er der kommet et nyt perspektiv og 8 helt nye kapitler til, mens de resterende kapitler er opdaterede i forhold til bedste seneste viden på de respektive områder.Bidragyderne kommer hovedsageligt fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

 • af Bent Greve
  420,95 kr.

  Generally, the term 'welfare state' refers to an ideal model of provision, where the state accepts responsibility for the provision of comprehensive and universal welfare for its citizens. Among other things, it determines under what conditions babies are born and children cared for, what happens when workers cannot find employment, and how the aged will cope with illness and the lack of income. This book provides the reader with historical and updated information on welfare states around the globe. Given the importance of the welfare state_and especially the new challenges it is facing_this reference work comes at the ideal time. Through cross-referenced A to Z entries, this book focuses on the historical development of the welfare state, while simultaneously providing in-depth explanation of core terms and elements of the welfare states, their structure, their present situation, and their historical developments. Supplementing the dictionary entries are a chronology, an introduction, and a bibliography.

 • af Bent Greve
  1.071,95 kr.

  Definitions of the welfare state often focus on how and why a state intervenes in the economy and welfare of the individual citizen. A welfare state does not, however, have to mean state intervention; it may merely reflect the state's restrictions and the demands of the labor market, families, and the rest of civil society. This book covers the history of the welfare state from Chancellor Otto von Bismarck's reforms in Germany starting in 1883 to the present day. This third edition of Historical Dictionary of the Welfare State covers the history through a chronology, an introductory essay, appendixes, and an extensive bibliography. The dictionary section has over 400 hundred cross-referenced entries that focus on the definitions and concepts that are the most relevant, long lasting, and important concepts. It provides insights from major areas in social science, including sociology, economics, political science, and social work. This book is an excellent access point for students, researchers, and anyone wanting to know more about the welfare state.

 • af Bent Greve
  167,95 kr.

  Danskere er verdens lykkeligste folk. Et spørgsmål er, om der er en sammenhæng mellem lykke og den danske velfærdsmodel.Hvis lykke er vigtigt for den enkelte er et andet spørgsmål om styring alene via økonomiske incitamenter er fornuftig og kan fungere eller om fokus på økonomiske incitamenter medfører at vi bliver mindre lykkelige? Dermed stilles der skarpt på en central forudsætning for økonomisk teori og økonomisk politik i det danske samfund.I Et lykkeligt land? præsenterer Bent Greve analyser om lykke og arbejdsmarked, lykke og løn, lykke og sundhed, om frit valg skaber mere lykke og om det at være frivillig gør en lykkeligere.Der stilles også skarpt på, om vi blot kan bruge de almindelige økonomiske mål for et samfunds udvikling, som eksempelvis BNP, eller om vi har brug for et nyt velfærdsregnskab for samfundets udvikling som bygger på personlig og social veltilfredshed samt tilfredshed på arbejdet.Dette har der også internationalt været interesse for, eksempelvis har den franske præsident haft et udvalg med flere nobelprismodtager i økonomi til at udarbejde en rapport hvor også lykke inddrages.Bogen slutter med 11 forslag og ideer til, hvordan Danmark fortsat kan udvikle sig i en lykkeligere retning. Forslagene er eksempelvis mere fritid, mindre støj og ingen lokal løndannelse.

 • af Bent Greve
  36,95 kr.

  Bogen præsenterer centrale teorier til forståelse af moderne og stadig mere komplekse samfund som det danske.Bogen inddrager klassiske og nye teorier til at analysere såvel på samfunds- som mikroniveau, hvordan samfund er indrettet og konsekvenserne heraf. Dertil kom¬mer empiriske analyser, der viser, hvordan en teoretisk forståelse kan omsættes til konkret analyse af et samfund i udvikling især med fokus på Danmark.Den socialvidenskabelige tilgang sikrer, at læseren får viden fra forskellige perspektiver sociologi, økonomi, politologi og antropologi men samtidig inden for en ramme, der giver sammenhæng og mening.De fem perspektiver fokuserer på:1. Velfærd, regulering og institutioner2. Transformationer, globalisering og innovation3. Sociale risici, frygt og tryghed4. Ulighed, marginalisering og stigmatisering5. Køn, etnicitet og generation Bogen er egnet til undervisning på universiteter og professionshøjskoler inden for uddannelser med ønske om at dække centrale teoretiske problemstillinger i relation til det danske velfærdssamfund og forståelse af, især sociologiske, tilgange til analyser af moderne samfund. Bogen indeholder samtidig en omfattende litteraturliste, der giver den enkelte gode muligheder for at gå videre i analyser inden for et bestemt felt.Siden førsteudgaven er der kommet et nyt perspektiv og 8 helt nye kapitler til, mens de resterende kapitler er opdaterede i forhold til bedste seneste viden på de respektive områder.Bidragyderne kommer hovedsageligt fra Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet.

 • - en kritisk analyse
  af Dorthe Pedersen, Bent Greve, Jesper Jespersen, mfl.
  33,95 kr.

  Dansk arbejdsmarkedsforskning og flere af de centrale aktører på arbejdsmarkedet har altid haft en tendens til at fokusere på, at en nedsættelse af mindstelønnen og dagpengene er det, der skal få ledigheden til at falde og det danske arbejdsmarked til at fungere optimalt.De seks forfattere til denne bog søger gennem fem artikler at vise, at disse synspunkter under ingen omstændigheder kan stå alene. Ved hjælp af både økonomiske, sociologiske og politologiske tilgange behandles en række aspekter af både den europæiske og danske arbejdsmarkedspolitik. Bogen anvendes i undervisningen på Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC.

 • - Myter og facts
  af Bent Greve
  157,95 kr.

  MYTER OG FACTS OM VELFÆRDSSAMFUNDET  Kan den danske velfærdsmodel overleve i en stadig mere globaliseret verden? Mange økonomer og analytikere siger nej. Bent Greve, professor på RUC, siger ja.  I Velfærdssamfundet – myter og facts kritiserer han de traditionelle økonomiske metoder og fremstillinger, der bruges til at vurdere og analysere den danske velfærdsstats fremtidige udvikling. Bogen diskuterer en række af de myter og dogmer, der cirkulerer i den offentlige debat: Er frit valg altid en god ting? Er det rigtigt, at den negative sociale arv er et reelt problem? Er indvandring kun negativ, eller har vi brug for arbejdskraften? Hvor tung er ”ældrebyrden” i virkeligheden? Har vi råd til efterlønnen? Er skatterne for høje? Passer det at uligheden er vokset? Hvordan påvirker EU den danske social- og arbejdsmarkedspolitik? Har Danmark stadig et nationalt råderum til at føre en egen politik? Hvad vil fuld deltagelse i den økonomiske og monetære union betyde? Hvor stor er risikoen for social dumping i en stadig mere internationaliseret økonomi? Velfærdssamfundet – myter og facts er skrevet som et indlæg i den løbende diskussion om samfundets indretning og udvikling og kan læses af alle.   BENT GREVE, cand.polit, ph.d. og dr.scient. adm. er professor i samfundsvidenskab og leder af Institut for Samfundsøkonomi og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter. Han har i en årrække været aktiv i Socialdemokratiet og er bl.a. medlem af Ligningsrådet.

 • - Central Issues Now and in the Future
  af Bent Greve
  234,95 kr.

  The welfare state is still very much central in people's everyday lives. The welfare state is at the same time contested and debated, and has often been argued to be in a crisis not only in the wake of the financial crisis. Welfare and welfare states used to be a national issue and prerogative. Today welfare and welfare states are influenced by national as well as regional and global decisions. However, nation states play a decisive role influenced by national preferences and ideas, and, in recent years, populism and welfare chauvinism.This book provides an overview of the central concepts through the lenses of the state, market and civil society. It also provides the reader with knowledge on distribution in societies and how this interacts and influences different groups and their position in society. There are also chapters dealing specifically with central sectors in the welfare states such as health, long-term care and education. The book uses a comparative approach as this better enables one to understand one's own country's welfare, as well as helping to underline and see the linkages to the impact of global and regional issues on welfare states and their development. Finally, the book presents challenges and future perspectives for welfare states and their development.The book's focus on core concepts and the variety of international welfare state regimes and mechanisms for delivering social policy provides a much-needed introduction to the rapidly changing concept of welfare for students on social policy, social studies, sociology and politics courses.

 • af Bent Greve
  133,95 kr.

  Poverty has dire consequences on the ability to fulfil one's aspirations for life. Poverty has strong implications for social cohesion and societies' abilities to function in harmonious ways. This book presents the readers with the core concepts, latest development and knowledge about policies that work to eliminate absolute poverty.This volume shows what the consequences are for the quality of life of those living in poverty. It describes life for people in poverty in general, but also deals more specifically with children, in-work poverty and the elderly, thus providing a life, generational and global perspective on poverty, including the impact on people's happiness levels. The book also discusses policies aimed at poverty reduction, such as changes to the labour market - including the risk of working poor - and shows that there is a variety of possible instruments available to reduce poverty. These range from direct provision of social security to ensuring education and a better functioning labour market.Written in an engaging and accessible style, the book provides a succinct insight into the concept of poverty, how to measure it, the situation of poverty around the globe as well as different types of possible interventions to cope with poverty. Supporting theory with examples and case studies from a variety of contexts, suggestions for further reading, and a detailed glossary, this text is an essential read for anyone approaching the study of poverty for the first time.

 • af Bent Greve, Peter Abrahamson & Thomas Boje
  273,95 kr.

  Originally published in 2005. The primary focus of this work is the relationship between family, work and the welfare system. Focusing on Denmark, Sweden, Germany, France and the United Kingdom, the study draws comparisons between societies which represent different types of welfare mix between state, market and civil society. Three important issues in the transformation of the European welfare state systems are considered: The conditions for social citizenship in European welfare states and how they have changed in relation to family and work; Changes in the provision of social welfare and how they have affected the interrelationship between the welfare state, the market and civil society; The impacts of constraints on public expenditure and the financing of the welfare state. The authors discuss the question of whether the welfare states of these countries have profoundly changed over the last ten to fifteen years and examine how this might provide insights into the contemporary welfare state. The framework developed by the authors can be applied in other specific areas of the development and transformation of welfare states.

 • - The Basics
  af Bent Greve
  1.084,95 kr.

  Social and Labour Market Policy: The Basics is an engaging and accessible introduction to the subject, which explores the broad historical, social and economic factors which have affected the differing types of social and labour market policies found in welfare states. Drawing links between social policy and labour market policy the book explores key introductory topics including: Defining what we mean when we speak of social policy and labour market policy Historical origins including Bismarckian and Beveridgian reforms The range of social issues social policy aims to address, e.g. housing policy and child provision Showing how social policy enhances well-being Ideas and ideology and the effects of globalisation The functioning of the labour market. Social and Labour Market Policy: The Basics provides readers with an understanding of their importance to the development of contemporary society. This book is suitable for students of social policy as well as students taking a social policy module as part of a wider course within politics, social work, health care, sociology and economics. Researchers interested in the field will also benefit from reading this book.

 • - Present and Future
  af Bent Greve
  308,95 kr.

  The welfare state plays a key role in people's everyday lives in developed societies. At the same time, the welfare state is contested and there are constant discussions on how and to what degree the state should intervene, influence and have an impact on the development of society. Recent years have seen an accelerated transformation of the welfare state in the light of the global financial crisis, demographic change and changes in the perception of the state's role in relation to social welfare. This raises fundamentally new issues related to social policy and welfare state analysis. This book provides:a an introduction to the principles of welfare a conceptual framework necessary for understanding social policy at the macro-levela comparative approach to welfare states globally an overview of new ways to organise and steer welfare states an introduction to welfare state politics and underlying economic frameworkan account of equality and inequality in modern societiesnew directions for welfare states a The book's focus on core concepts and the variety of international welfare state regimes and mechanisms for delivering social policy provides a much needed introduction to the rapidly changing concept of welfare for students on social policy, social studies, sociology and politics courses.

 • - The Public-Private Mix in Service Provision, Fiscal Policy and Employment
  af Bent Greve & Tomas Sirovatka
  342,95 kr.

  EU member states have seen high levels of unemployment in recent years especially amongst young people. At the same time the fiscal crisis of welfare states has made it difficult for them to invest in new jobs and new economic growth. The EU, at least since the enactment of the Amsterdam treaty, has had a focus on how to support member states' development of an employment policy which aims for higher levels of participation, lower levels of unemployment and more gender equal approaches. Through exploring patterns in the recent development of financing and governance of social services and developments of social services and employment in the Czech Republic, Denmark, Germany and the UK, this volume provides readers with new knowledge and evidence of the options regarding social innovation in social services. Furthermore, it provides a comparative European perspective on how the interplay between a public and private mix of social service on the one hand might help in creating jobs, and, on the other, be a way of coping with the needs and expectations of higher level of services in the core areas of the welfare state.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.