Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Bo von Eyben

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - materiel foged- og konkursret
  af Peter Møgelvang-Hansen & Bo von Eyben
  693,95 - 907,95 kr.

  Den eneste samlede fremstilling af kreditorforfølgningssystemet i dansk litteratur.Bogen giver en grundlæggende indføring i Retsplejelovens og Konkurslovens materielretlige regulering af kreditorers individual- og universalforfølgning og gennemgår:de fogedretlige regler om udlæg, tvangsauktion, arrest og umiddelbare fogedforretninger, samt de særlige regler om inddrivelse af gæld til det offentlige ved udpantning og lønindeholdelse,de konkursretlige regler om rekonstruktion, konkursens indtræden og retsvirkninger, konkursboets aktiver og passiver, herunder modregning og anmeldelsesret, reglerne om omstødelse og om konkursorden samt om gældssanering.Bogen er ajourført til ca. 15. juni 2013 med ny retspraksis, litteratur og lovgivning.Nyt i 7. udgaveDe væsentligste ændringer siden 6.-udgaven fra 2010 er indarbejdelsen af konkurslovens nye regler om rekonstruktion, der er trådt i stedet for reglerne om betalingsstandsning mv. Desuden er der tilføjet et nyt, selvstændigt kapitel om inddrivelse af gæld til det offentlige ved udpantning og lønindeholdelse. Overordnet er bogens kapitelinddeling ændret for at gøre bogen mere overskuelig, og opgaveeksemplerne fra tidligere udgaver er udeladt.MålgruppeBogens primære sigte er at være lærebog i faget Kreditorforfølgning, men den vil også have interesse for praktikere på området, bl.a. i kraft af de udførlige henvisninger til især nyere praksis.Om forfatterneBogens forfattere er Bo von Eyben, professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og Peter Møgelvang-Hansen, professor i erhvervsret ved Juridisk Institut, CBS Handelshøjskolen.

 • - efter forældelsesloven af 2007
  af Bo von Eyben
  2.100,95 kr.

  Fortolkning af forældelseslovens regler Denne bog omhandler dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer i henhold til lov nr. 522 af 6/6 2007 (forældelsesloven). Loven afløste pr. 1/1 2008 forældelsesloven af 1908 og Danske Lov 5-14-4. Efter en 3-årig overgangsordning reguleres forældelsen fra 1/1 2011 udelukkende af den nye lov. Hovedformålet med bogen er at give praktikere indgående kendskab til fortolkningen og anvendelsen af den nye lov, som indeholder en mere omfattende og kompleks regulering af forældelse end tidligere. Loven har dermed afklaret en række forældelsesretlige problemer, men har samtidig rejst nye fortolkningsspørgsmål. I bogen analyseres og besvares disse spørgsmål – med særlig vægt på de områder, hvor forarbejderne til loven ikke gør det. På de områder, hvor regler og principper er videreført fra 1908-loven, redegøres der udførligt for den retspraksis, som også har betydning for forståelsen af den nye lov. Specialregler om forældelse behandles ikke i bogen, men der redegøres for forholdet mellem forældelsesloven og specialreglerne. Loven har desuden direkte betydning for de fleste specialregler (f.eks. om forsikring og om skat), fordi de tager udgangspunkt i lovens regler. Fremstillingens form Fremstillingen forener lovkommentarens og håndbogens fortrin, og forfatteren omtaler derfor også relevante problemstillinger, der ikke reguleres af loven, f.eks. forholdet til fristregler og passivitet, afkald på forældelse og suspensionsaftaler. Afsnit, der knytter sig til en bestemt regel i loven, er udformet, så de nærmer sig lovkommentarformen. Der er tydelig angivelse af §- og stk.-nr. og disse afsnit indledes med beskrivelse af forarbejder, litteratur og reglens forhold til den tidligere retstilstand. Som en yderligere hjælp til læseren er forældelsesloven optrykt i sin helhed i bogens lovregister, hvorfra der med noter henvises til de sider, hvor de enkelte lovbestemmelser behandles. Omfattende ændringer Bogen afløser "Forældelse I" fra 2003 og til dels ”Forældelse II” fra 2005, der omhandlede forældelsesloven af 1908 og Danske Lov 5-14-4. Selv om en række grundprincipper i 1908-loven er blevet videreført i forældelsesloven af 2007, er ændringerne så omfattende, at denne bog reelt er en helt ny fremstilling – og den fremstår derfor som en 1. udgave. Målgruppe Forældelsesloven omfatter alle typer af fordringer – og bogen har derfor interesse for alle juridiske sektorer, hvor fordringer opstår eller behandles. Bogen henvendes sig således til retssektoren (advokater, domstole m.v.), finanssektoren (pengeinstitutter, realkreditinstitutter m.v.), offentlige myndigheder (herunder især kommuner og skatteforvaltning), erhvervsvirksomheder og faglige organisationer samt andre interesseorganisationer m.v. Om forfatteren Bo von Eyben er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han var medlem af Justitsministeriets Forældelsesudvalg, som afgav den betænkning, der danner grundlag for loven.

 • - i forsikringsretlig belysning
  af Ivan Sørensen, Bo von Eyben, Helle Isager & mfl.
  398,95 kr.

  Materialesamlingen indeholder udvalgte kapitler fra følgende bøger:Forsikringsret af Ivan SørensenLærebog i erstatningsret af Bo von Eyben og Helle IsagerErstatningsretlige grænseområder - Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar af Vibe UlfbeckIndholdForsikringsret af Ivan SørensenKapitel 1. IndledningKapitel 3. ForsikringsaftalenKapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesreglerKapitel 13. MotorkøretøjsforsikringKapitel 14. UlykkesforsikringLærebog i erstatningsret af Bo von Eyben og Helle IsagerKapitel 13. Skade og erstatningKapitel 14. Særlige erstatningsordningerErstatningsretlige grænseområder af Vibe UlfbeckKapitel IX. Dansk produktansvarsretKapitel X. Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar

 • af Bo von Eyben
  878,95 kr.

  Få en kort, klar og præcis definition på fagudtryk, du støder på, når du læser juridiske tekster.13. udgave er opdateret i forhold til de seneste års omfattende reformer. Blandt andet kommunal- og domstolsreformen.Især er opslagsartiklerne bearbejdet, og der er tilføjet mange nye. De grundlæggende begreber er også blevet væsentligt udbygget. Der er også tilføjet langt flere krydshenvisninger og henvisninger til de bestemmelser i lovgivningen, som begreberne knytter sig til.

 • - Se også ISBN 9788761934710
  af Bo von Eyben & Peter Mortensen
  587,95 kr.

  Lærebog i Obligationsret II Bogen giver sammen med Lærebog i Obligationsret I en grundig fremstilling af obligationsretten. Den indfører læseren i: Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte) Fordringers ophør – særligt om modregning og forældelse Hæftelsesformer – herunder illustreret ved eksempler på hæftelsen i kautionsforhold samt i forskellige selskabsforhold Nyt i 5. udgaveI forhold til bogens 4. udgave er kapitlet om hæftelsesformer samt afsnittet om modregning nyskrevet. Derudover er fremstillingen generelt ført ajour indtil den 1. maj 2022 med den nyeste lovgivning, retspraksis og litteratur.MålgruppeBogen tilsigter – sammen med Lærebog i obligationsret I – at være lærebogsgrundlag i faget Obligationsret på de videregående uddannelser. Derudover er den også velegnet som oplagsværk for praktikeren, da den omtaler relevant praksis på området.Om forfatterne Lærebog i Obligationsret II er skrevet af professor, dr.jur. Peter Mortensen, som underviser og forsker i formueret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Det samme gælder professor, dr. jur. Bo von Eyben indtil hans pensionering i 2017.

 • - Se eventuelt 9788761911018
  af Bo von Eyben
  1.075,95 kr.

  Specielle forældelsesregler Bogen omhandler alle gældende regler om forældelse af fordringer uden for forældelsesloven. Denne lovs regler gælder kun, hvis ikke andet er bestemt, og det er det i en række love på flere områder, hvoraf de vigtigste er: Erstatningsordninger – især om arbejdsskadesikring, patienterstatning og produktansvar Forsikring (krav i anledning af forsikringsaftaler) Transportlovgivningen – især om vej- og søtransport Krav i anledning af overtrædelser af konkurrenceretlige regler Skatte- og afgiftskrav, herunder reglerne om gældsinddrivelse EU-retlige krav om tilbagebetaling af tilskud og ulovlig statsstøtte Hertil kommer regler i lejelovgivning, sociallovgivning, immaterialretslovgining, straffeloven m.v. For alle reglerne gælder, at de ikke hidtil er blevet behandlet indgående i litteraturen på de enkelte områder. Nyt i 2. udgave Bogen fremtræder som 2. udgave af bogen ”Forældelse II” fra 2005, men hovedparten af den er nyskrevet, da de fleste specialregler om forældelse blev ændret væsentligt i forbindelse med gennemførelsen af forældelsesloven. Desuden blev nye regler indført ved samme lejlighed (f.eks. i arbejdsskadesikringsloven og i skatteforvaltningsloven), og senere er yderligere specialregler kommet til (f.eks. om konkurrenceretskrænkelser og om gældsinddrivelse). Transportlovgivningens regler blev derimod ikke ændret, således at der her at er tale om en ajourføring af fremstillingen.Overalt i fremstillingen inddrages den nyeste retspraksis – og om forsikring tillige praksis fra Ankenævnet for Forsikring. Forholdet til forældelsesloven De fleste specialregler regulerer ikke forældelsen udtømmende, og der opstår derfor spørgsmål om supplering og udfyldning med de almindelige regler i forældelsesloven. Hvis specialreglen ikke selv tager stilling hertil, gælder der en formodning for en sådan udfyldning, men denne formodning brydes, når særlige forhold gør sig gældende. Et hovedproblem ved analyse og fortolkning af specialreglerne er derfor, i hvilket omfang og på hvilken måde denne udfyldning skal ske. Et hovedtema i bogen er således analyser af, om særlige forhold gør sig gældende ved fortolkningen af de enkelte særregler, og i hvilket omfang de fører til begrænsninger i udfyldning med de almindelige regler. Målgruppe Da bogens emnekreds spænder meget vidt, henvender den sig ikke kun til generalister i retssektoren (advokater, domstole m.v.), men også til praktikere på en lang række specialområder, herunder især forsikring, skatteforvaltning og transportsektoren. Nogle af specialreglerne har endvidere særlig interesse for fagforeninger, kommuner, erhvervsvirksomheder og de myndigheder, der administrerer de ordninger, hvor der findes specialregler om forældelse.Om forfatteren Bo von Eyben var – indtil sin pensionering i 2017 – professor i formueret ved Københavns Universitets juridiske fakultet. Han har i en årrække beskæftiget sig med reglerne om forældelse af fordringer, senest med udgivelsen i 2019 af 2. udgave af ”Forældelse efter forældelsesloven af 2007”. Den foreliggende bog supplerer denne fremstilling, således at bøgerne tilsammen dækker den samlede regulering af forældelse i dansk ret.

 • af Bo von Eyben & Helle Isager
  633,95 kr.

  Bogen er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur, og giver læseren en solid indførsel i erstatningsret. Bogen er målrettet jurastudiet, men kan selvfølgelig ligeledes benyttes på andre studier med en juridisk profil. Eftersom der ikke som sådan eksisterer andre (ajourførte) fremstillinger af de almindelige erstatningsretlige regler, er det ligeledes tilstræbt, at sammensætte en udførlig fremstilling, der også vil appellere til praktikeren. Det bliver derfor svært at undgå, at bogen bliver af et vist omfang - særligt grundet den stadigt mere omfattende lovregulering på området. Indholdsoversigt Forord Fortegnelse over anvendte – gennemgående – forkortelser Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning Kapitel 2. Erstatningsreglernes udvikling, formål og funktion Kapitel 3. Objektive betingelser for pålæggelse af erstatningsansvar Kapitel 4. Culpa Kapitel 5. Børns erstatningsretlige stilling Kapitel 6. Arbejdsgiverens ansvar for ansatte og disses eget ansvar Kapitel 7. Objektivt ansvar Kapitel 8. Ansvar for motorkøretøjer Kapitel 9. Ansvar for skader voldt af dyr Kapitel 10. Miljøskader Kapitel 11. Anden lovgivning om skærpet erstatningsansvar Kapitel 12. Årsagsforbindelse og adækvans Kapitel 13. Skade og erstatning Kapitel 14. Særlige erstatningsordninger Kapitel 15. Skadelidtes medvirken Kapitel 16. Flere erstatningsansvarlige Kapitel 17. Erstatning for skade, der er dækket af forsikring Kapitel 18. Den almindelige lempelsesregel Kapitel 19. Erstatningskravet LovregisterDomsregister Stikordsregister

 • af Bo von Eyben
  1.913,95 kr.

  Bogen omhandler udmålingen af erstatning for personskade og forsørgertab efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Fremstillingen bygger navnlig på indgående analyser af især de seneste 15-20 års retspraksis og er dermed den mest omfattende, ajourførte behandling af emnet i den retsvidenskabelige litteratur. Bogen behandler ikke kun udmålingen af de enkelte erstatnings- og godtgørelsesposter, men også reguleringen af erstatningskrav i øvrigt – også efter regler uden for erstatningsansvarsloven (f.eks. om forældelse). Et særligt kapital omhandler forholdet mellem erstatninger efter erstatningsansvarsloven og efter arbejdsskadesikringsloven med analyser af de såkaldte differencekrav på grundlag af redegørelser for forskelle og ligheder mellem de to erstatningssystemer.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.