Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Bodil Nielsen

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (4)
 • (1)
 • (16)
Bogtype
 • (20)
 • (11)
Format
 • (7)
 • (7)
 • (6)
 • (5)
 • (2)
Sprog
 • (28)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Thomas Illum Hansen, Per Fibæk Laursen, Helle Plauborg, mfl.
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Didaktikhåndbogen er en fuldendt lærebog i didaktik, der omfatter didaktikkens historie, teorier og virkeområder. Bogen er struktureret i to dele:A: "Didaktiske teorier", der udreder didaktiske retninger og traditioner, som de har udfoldet sig i den angelsaksiske verden, den kontinentale verden og i Danmark.B: "Didaktisk belysning af temaer", der gennem en lang række temaer kontekstualiserer didaktiske teorier og kategorier inden for de virkeområder, som didaktikeren typisk møder i sin praksis.Didaktikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at skabe og reflektere over sin praksis.Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Otte tilgange til pædagogik
  af Stig Broström, Karsten Schnack, Carsten Hjorth Pedersen, mfl.
  550,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Pædagogikhåndbogen beskriver pædagogikkens vidensområde gennem otte tilgange: Pædagogisk filosofi (hvad er det, skolen skal?) Pædagogisk sociologi (hvad er det, skolen gør?) Didaktik (planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning) Pædagogisk psykologi (udvikling, læring, motivation og relationskompetence) Pædagogik og etik (menneskeligt samspil i skolen) Pædagogikkens historie (opdragelse og undervisning i perspektiv) Pædagogisk antropologi (menneske og kultur) Pædagogik som fag (metaperspektiver)Pædagogikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at reflektere over praksis med.Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.Pædagogikhåndbogen er et originalt værk, der er sammensat af nyskrevne og reviderede kapitler fra udgivelsen Gyldendals pædagogikhåndbog, København: Gyldendal 2011.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Per Fibæk Laursen, Bodil Nielsen, Lise Tingleff Nielsen, mfl.
  248,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Undervisningskendskab handler om, hvordan man planlægger god undervisning, og om hvilke kompetencer læreren må have for at bidrage til elevernes læring. Bogen indeholder otte artikler om undervisning og undervisningsplanlægning. Hver af de otte artikler er fulgt op med studiespørgsmål og opgaveforslag, som giver anledning til, at man som studerende didaktiker tænker teori og praksis sammen med henblik på handling. Undervisningskendskab udfylder læreruddannelsens kompetencemål om at: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. Indhold Indledning (læs indledningen her) Mål og indhold Metoder og materialer Evaluering Undervisningsdifferentiering Klasseledelse Kreativitet og innovation Samarbejde og skoleudvikling Forskningsmetoder

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse
  af Vibeke Boelt, Per Fibæk Laursen, Ole Goldbech, mfl.
  356,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan underviser man alsidigt, varieret og med den nyeste forskning i ryggen? Det spørgsmål besvarer Gyldendals metodehåndbog med 28 artikler om forskellige pædagogiske metoder. Her er anvisninger på: hvordan man rammesætter undervisningen hvilke læringsfremmende aktiviteter eleverne kan lave hvordan man opdeler eleverne og organiserer undervisningen hvordan man udøver pædagogisk ledelse. De enkelte artikler udreder metoderne, deres teoretiske ophav og deres praktiske gennemførsel.Cooperative Learning, Learning Styles, Multiple Intelligenser, LP-modellen, metoder der trækker på forskellige kompetencer og meget mere er samlet i denne ene bog. Bogen henvender sig særligt til lærerstuderende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Undervisning i at undersøge og tale om tekster
  af Bodil Nielsen & Charlotte Rytter
  209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dansk og den mundtlige prøve handler om undervisning i det, der prøves i ved den mundtlige prøve i dansk: elevens kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst og elevens kompetence til at formidle det, de har fundet frem til om en tekst, og indgå i dialog om teksten. Bogen beskriver, hvordan undervisning på samme tid kan sigte mod prøven og mod, at eleverne opnår kompetencer, som de ikke alene skal bruge til prøven, men også i livet uden for skolen som privatpersoner og borgere, i job og i fortsat uddannelse. Desuden giver bogen forslag til, hvordan læreren og eleverne bedst muligt kan forberede og gennemføre prøveform B. Til prøven i mundtlig dansk vælger skolen mellem to forskellige prøveformer: prøveform A og prøveform B. Denne bog sigter udelukkende mod prøveform B og har fokus på, hvordan læreren kan støtte eleverne i at udvikle deres kompetencer på de to hovedområder, der prøves i: kompetence til at vælge, undersøge, vurdere og perspektivere tekster og kompetence til at formulere sig om tekster i fremlæggelse, dialog og synopse. Dansk og den mundtlige prøve henvender sig til dansklærere i de ældste klasser, vejledere og studerende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen
  30,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I dette bilag kan man finde Fælles Mål for dansk. I det første skema står kompetencemålene for sig. Derefter kommer kompetencemål sammen med færdigheds- og vidensmål i to udgaver: dels fire skemaer med ét kompetenceområde ad gangen, dels fire skemaer med tilsammen de samme mål, men opdelt efter trin.Meninger er, at man under læsningen af hovedbogen let kan slå op i bilaget, når der er henvisninger til bestemte mål eller kompetenceområder.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen
  153,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Overblik - Dansk grammatik er en opslagsbog. Bogen giver eleverne overblik over den grammatiske viden, de tilegner sig på mellemtrinnet og forventes at have på plads i overbygningen. Her kan eleverne slå de grammatiske kategorier og begreber op og finde eksempler, der støtter deres hukommelse og hjælper dem til at repetere deres grammatiske viden. Grundlæggende dansk grammatik Ordklasser - hvad er fx substantiver/navneord? Bøjning - hvordan bøjes ordene i de forskellige ordklasser? Betydning - hvad betyder ordene i de forskellige ordklasser? Morfemer - hvad er det? Hvordan bruges de og hvad betyder de? Sætninger - helsætning og ledsætning Sætningsled - hvad er fx subjekt/grundled, objekt/genstandsled? Komma - hvordan sætter man komma? Danske og latinske betegnelser Mellemtrin og overbygning Overblik - Dansk grammatik kan bruges, uanset hvilke grundbøger, sprogbøger, stave- og grammatikmateriale eleverne undervises efter. Den er velegnet fra 6. klasse og kan følge eleven videre i uddannelsesforløbet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen
  166,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Læringsmål og læringsmåder handler om undervisningsdifferentiering i praksis. Bogen beskriver tre hovedspor: Læringsmål – om at formulere tydelige mål for, hvad eleverne skal lære i det enkelte undervisningsforløb. Elevforudsætninger – om hvordan elevernes forskellige forudsætninger, også fra livet uden for skolen, har betydning for, hvordan de lærer i skolen. Læringsmåder – om hvordan oplæg, opgaver, tekster mm. kan varieres, så de passer til såvel læringsmålene som elevers forskellige forudsætninger og måder at lære på. Bogen indeholder også spørgsmål til refleksion over praksis og en praktisk oversigt, man kan bruge, når man planlægger undervisning med tydelige læringsmål og differentiering.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Læringsmål, tegn og progression
  af Bodil Nielsen
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Styr på mål belyser arbejdet med læringsmål i grundskolen.Den beskriver, hvordan man kan tage udgangspunkt i Fælles Måls færdigheds- og vidensmål og formulere læringsmål for faglige og tværfaglige undervisningsforløb og for lektier. Desuden er der forslag til hvordan man kan arbejde med årsplaner.Der er forslag til, hvordan læreren kan inddrage eleverne i at tale om både mål og mening og tegn på læring, og om hvad der er gode læringsveje for dem.Særskilte kapitler handler om, hvordan læreren kan opstille tegn på læring på forskellige niveauer i de enkelte undervisningsforløb, og hvordan læreren i årets løb kan sammenfatte elevernes progression inden for forskellige fags hovedområder.Bogen afsluttes med et kapitel om hvordan evaluering kan bruges formativt til at skabe den bedst mulige progression i undervisning og læring. Bogen henvender sig til lærere, vejledere og studerende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen
  167,95 kr.

  Ny udgave: 9788759329306 Mål i dansk

 • - Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere
  af Bodil Nielsen & Lis Boysen
  166,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Vejledning handler om, hvordan skolens vejledere i Pædagogisk LæringsCenter kan bidrage til den enkelte undervisers udvikling af praksis og dermed også til skolens fælles udvikling. Bogen falder i tre dele: Første del gennemgår vejledningens kontekst og kontrakter samt vejlederens metoder og kompetencer. Det sammenstilles i anden del med den konkrete skolesituation, der skal vejledes ind i med hensyntagen til underviseres forskellige behov og med sigte på skolens indsatsområder. I tredje del følger forslag og eksempler på, hvordan metoderne kan bruges i praksis i vejledning af enkelte undervisere og team.Bogen henvender sig til nuværende og kommende vejledere, afdelingsledere og skoleledere og andre, der er optaget af, hvordan vejledere kan bidrage til professionel udvikling.2. udgave af Vejledning er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre og seneste udgave af Fælles Mål 2015. Endelig er der tilføjet nye forslag og eksempler.Hørte du Bodil Nielsens oplæg på Danmarks Læringsfestival? Få hendes præsentation her.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Fra indskoling til prøve i 9. klasse
  af Bodil Nielsen & Keld Nørgaard
  209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog handler om undervisning i de fælles kompetenceområder i naturfagene: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. I skolens naturfag skal eleverne blive gode til at arbejde undersøgende, bruge modeller og perspektivere det, de finder frem til, til forskellige større sammenhænge. De skal lære at formidle naturfagligt stof til andre og at drøfte naturfaglige spørgsmål. I bogen er der fokus på, hvordan eleverne kan overføre erfaringer med fællesfaglige arbejdsmåder fra det ene faglige tema til det næste, og hvordan der kan skabes en progression i undervisningen i de fællesfaglige kompetenceområder fra 1. til 9. klasse. Bogens første del behandler undervisning i hvert af de fire kompetenceområder i natur/teknologi og i fysik/kemi, biologi og geografi. Desuden er der et særligt kapitel om at arbejde med problemstillinger og kapitler med forslag til undervisningsdifferentiering og evaluering. Denne del afsluttes med et særligt kapitel om den fællesfaglige prøve i 9. klasse. Bogens anden del har fokus på, hvordan man kan undervise i at arbejde med problemstillinger inden for de seks fællesfaglige fokusområder i 7.-9. klasse. Tre eksempler på undervisningsforløb er beskrevet udførligt, tre andre er skitseret. Bogen henvender sig til studerende, lærere og vejledere.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Forslag til danskundervisningen, 1.- 9.klasse
  af Bodil Nielsen
  217,95 - 221,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I skolen skal eleverne lære at skrive gode tekster. Det skal de bruge i mange situationer som private personer, som medborgere, i job og fritid og i fortsat uddannelse. Og de skal prøves i det ved udgangen af 9. klasse. Bogens første del belyser undervisning i skriftlig fremstilling fra forskellige vinkler: Hvad er det, eleverne skal lære, og hvad er meningen med det? Hvordan kan læreren tilrettelægge undervisning i skriveprocessens forskellige dele, vejlede og give feedback? Hvordan kan man skabe en progression i undervisningen fra 1. til 9.? Hvordan kan man med inspiration i taksonomier beskrive faglige niveauer? Hvordan kan læreren og eleverne arbejde med kriterier for vurdering af tekster med henblik på 9.-klasseprøven? Bogens anden del består af kapitler, der hver har et forslag til, hvordan læreren kan tilrettelægge et undervisningsforløb i skriftlig fremstilling. Forslagene tager udgangspunkt i Fælles Måls kompetenceområde Fremstilling fra 1.-9. klasse og inddrager også kompetenceområdet Læsning. De enkelte kapitler bygger på bogens første del, men kan læses uafhængigt af hinanden, alt efter hvilket trin man har brug for forslag til. At skrive med mål henvender sig til lærere, vejledere og studerende

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Undersøgelse, kommunikation og sproglig udvikling
  af Bodil Nielsen
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog handler om  nogle af de områder, som indgår i mange fags Fælles Mål. Den bringer forslag til, hvad flere fags lærere kan være fælles om at undervise i, både for at gøre det der er fælles, genkendeligt for eleverne fra fag til fag, og for at læreres samarbejde om det fælles kan frigøre tid til det specifikt faglige.To dele handler om at undervise i undersøgelse og kommunikation:Der er forslag til, hvad man kan lægge vægt på i fælles undervisning i at arbejde undersøgende med emner og problemstillinger, at bruge kilder, ræsonnere, udvikle strategier, perspektivere og argumentere sagligt og fagligt. Desuden en del om kommunikation: Undervisning i at bruge og fremstille tekster om og med faget, faglig formidling til forskellige målgrupper og situationer.To dele handler om sprog og læsning:En del giver forslag til, hvordan alle fags lærere som en integreret del af den faglige undervisning kan støtte eleverne i deres sproglige udvikling. En anden del sætter fokus på hvad vejledning i at læse og skrive for at lære kan omfatte.Hver del afsluttes med en skematisk opsamling af kapitlets forslag til fælles undervisning i området.Et afsluttende afsnit giver forslag til hvordan man kan finde inspiration i taksonomier når man skal beskrive niveauer i det fælles i det faglige.Det fælles i det faglige henvender sig til vejledere, lærere og studerende, der sigter mod at styrke både elevernes udvikling af generelle færdigheder og udnytte de muligheder, som koordineret undervisning giver, til at styrke det faglige.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En skrivedidaktik om brugstekster og fagtekster
  af Bodil Nielsen
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I skolens danskfag skal eleverne på alle klassetrin undervises i at skrive brugstekster og fagtekster til forskellige situationer. De skal blive gode til at overveje, hvordan en tekst udtrykker en hensigt så godt som muligt og bliver så interessant og forståelig som muligt for andre – også andre med en anden baggrund end deres egen. De skal blive gode til at planlægge, gennemføre og evaluere deres skriveprocesser.Det skal de bruge som privatpersoner og borgere, i uddannelse og i job. Det er en del af deres dannelse. Denne bog viser, hvordan det er muligt.Bogens første del handler om, hvordan undervisningen kan forenkles, sådan at eleverne kan se forbindelseslinjer fra arbejdet med én tekst til den næste og fra analyse af tekster til fremstilling af tekster. En forenkling, der giver skolens dansklærere mulighed for at skabe sammenhæng og progression i undervisningen fra de yngste til de ældste.Bogens anden del giver en række konkrete forslag til opgaver, hvor læreren kan benytte anledninger i klassens og skolens liv til at undervise eleverne i at skrive sagtekster i virkelighedsnære situationer.Skriv kort og godt henvender sig til alle, der studerer, underviser og vejleder i skriftlig fremstilling i grundskolens danskfag.SE GRATIS SUPPLERENDE MATERIALE HER

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Undervisning i at skrive sagtekster
  af Bodil Nielsen
  209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dansk og den skriftlige prøve handler om undervisning, der sigter mod det, der prøves i ved 9.-klasseprøven i skriftlig fremstilling: elevernes kompetence til at fremstille tekster, der har en tydelig hensigt og passer godt til det medie og den situation, som eleverne skal forestille sig, at de skriver til. Bogens første del handler om, hvordan læreren i de ældste klasser kan undervise og vejlede eleverne i fremstillingsprocessen, og har en gennemgang af kriterier for vurdering af elevtekster. Ved prøven skal eleverne skrive sagtekster. Bogen fokuserer på, hvordan eleverne kan overføre overvejelser og erfaringer fra arbejdet med at skrive én tekst til arbejdet med den næste. Desuden er der forslag til, hvordan læreren kan forbinde et skriveforløb med, at eleverne læser og analyserer sagtekster. I bogens anden del gennemgås fire eksempler på, hvordan læreren kan bruge en prøveopgave i et undervisningsforløb. Til hvert forløb er knyttet gennemgang af en elevtekst med forslag til, hvordan læreren kan kommentere træk i teksten og vejlede med henblik på, at eleven selv arbejder videre. Der sigtes med alle bogens forslag mod, at eleverne lærer noget, som de både har brug for til prøven og som privatpersoner og borgere, i job og fortsat uddannelse i det hele taget. Dansk og den skriftlige prøve henvender sig til dansklærere i de ældste klasser, vejledere og studerende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen
  209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Mål i dansk handler om vejen fra Fælles Mål 2015 til mål i danskundervisningens praksis. Bogen henvender sig til lærere, vejledere og studerende og behandler grundigt: · Mål i dansk i undervisningsplan og årsplan· Progression, undervisningsdifferentiering og evaluering i danskfaget· Mulige veje fra hvert af Fælles Måls fire kompetenceområder: Læsning, Fremstilling, Fortolkning og Kommunikation til mål i praksis.Bogen er en hjælp til at blive fortrolig med Fælles Mål i dansk, og med talrige eksempler foreslår forfatteren forskellige veje gennem mylderet af mål frem mod kompetencerne. Der er forslag til, hvordan man formulerer tydelige mål for et undervisningsforløb, og hvordan man kan finde særlige muligheder for undervisningsdifferentiering og evaluering i danskfaget. Desuden er der et eksempel på, hvordan man kan arbejde med en årsplan. Til bogen hører også et særskilt bilag, hvori alle Fælles Mål for faget er opstillet grafisk i en række overskuelige oversigter. Disse kan med fordel anvendes som støtte undervejs i læsningen af bogen.Mål i dansk, 2. udgave behandler de samme områder som forgængeren Læringsmål i dansk, nu med flere dele uddybet, flere eksempler og flere forslag til praksis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen, Annette Hildebrand Jensen, Lene Skovbo Heckmann, mfl.
  463,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Flere af bogens redskaber findes i digital form til download og direkte brug i egen praksis på www.dafolo.dk/taksonomier. Her kan du også finde videoer, uddrag af bogen m.m.I de nye forenklede Fælles Mål er der lagt vægt på, at eleverne ved, hvad de skal lære, og ikke kun, hvad de skal lave. At kunne svare på dette spørgsmål forudsætter gode, konkrete læringsmål. Læringsmål og taksonomiske redskaber omhandler målopfyldelse gennem taksonomier til udarbejdelse af gode læringsmål og succeskriterier på flere forskellige niveauer. Ved at bryde et overordnet mål ned i mindre bidder bliver det overskueligt for eleverne at se vejen mod målet, ligesom progressionen i læringen bliver tydelig. Når læringsmål er differentierede, er der ydermere større chance for, at alle elever bliver udfordret i deres nærmeste udviklingszone, og at de derved bliver så dygtige, som de kan, jf. et af folkeskolereformens formål.Med hver sit selvstændige kapitel præsenteres Benjamin Blooms kognitive taksonomi, John Biggs og Kevin Collis’ SOLO-taksonomi, Robert J. Marzanos taksonomi for læringsmål, Elisabeth Simpsons taksonomi for psykomotorisk læring samt David R. Krathwohls affektive taksonomi i teori og praksis som redskaber til synliggørelse af læring. Ifølge den newzealanske uddannelsesforsker John Hattie er netop synliggørelse en væsentlig faktor i forhold til at forbedre elevernes læringsresultater, så de bliver i stand til at svare på de tre kernespørgsmål:Hvor er jeg på vej hen? Hvordan klarer jeg mig? og Hvor skal jeg hen herfra?Læringsmål og taksonomiske redskaber er inddelt i tre dele. I del 1 forklares baggrunden for målstyret undervisning og taksonomier, i del 2 præsenteres de fem forskellige taksonomier for læring, og i del 3 findes konkret inspiration og redskaber til direkte anvendelse i praksis. Bogens målgruppe er lærere, lærerstuderende, ledere, konsulenter og pædagoger uanset skoleform, men eksemplerne er skrevet med afsæt i grundskolen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en grundbog
  af Bodil Nielsen, Hanne Beermann, Pia Bisgaard, mfl.
  323,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Pædagogisk evaluering - en grundbog. Faglighed, test og evalueringskultur Pædagogisk evaluering - en grundbog - En bog i serien Faglighed, test og evalueringskultur. Bogen, der henvender sig til undervisere i folkeskolen og læreruddannelsen og består af ti artikler om evaluering som fagligt omdrejningspunkt, skriver sig ind i hele evalueringskulturens spændvidde. Centrale temaer er bl.a. evalueringsteori, målsætningens betydning for et produktivt evalueringsudbytte, evaluering af faglige, tværfaglige og sociale kompetencer, eksempler på evalueringsredskaber og evalueringsresultaternes anvendelse i samarbejdet med eleverne, forældrene, skoleledelsen og andre samarbejdspartnere. Bogens artikler tager alle afsæt i skolens virkelighed og har som formål at kombinere teori og praksis inden for intern evaluering. Forfatterne arbejder alle med evaluering inden for deres respektive områder og har såvel national som nordisk tilknytning til evalueringsmiljøer: Hanne Beermann, Pia Bisgaard, Jan Borgen, Pia Frederiksen, Anders Graversen, Ellen Krogh, Rolf Lander, Gjert Langfeldt, Tanja Miller, Bodil Nielsen og Birgit Thomsen. Faglighed, test og evalueringskultur: Serien, der er resultatet af et samarbejde med CEPRA, nationalt videnCenter for Evaluering i praksis ved CVU Nordjylland, har til formål at give inspiration til at integrere den interne evaluering i undervisningen, så elevernes læring optimeres. Bøgerne i serien er udarbejdet med baggrund i indførelsen af folkeskolens nye nationale obligatoriske test i læsning, matematik, fysik/kemi, engelsk, biologi, geografi og dansk som andet sprog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  FAGLIG EVALUERING I SKOLEN tager udgangspunkt i folkeskoleloven og i faghæfternes trinmål og belyser hvordan evaluering kan indgå i undervisningen, og hvordan den kan udvikle den, ikke mindst. FAGLIG EVALUERING I SKOLEN giver eksempler på hvordan man kan evaluere på forskellige måder alt efter hvad der skal evalueres. Altid med henblik på læring og for elevernes egen skyld.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bodil Nielsen
  95,95 - 165,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Vurdering af læremidler i praksis henvender sig til lærerstuderende og lærere, der skal tage stilling til læremidler. Bogen kan bruges, når studerende på et linjehold skal analysere læremidler til faget, eller når en praktikgruppe skal tilrettelægge undervisning. Den kan ligeledes bruges, når et lærerteam skal drøfte, hvilke bøger og andre læremidler de skal købe, eller når lærere i samarbejde om undervisning skal vælge fælles læremidler. Desuden kan bogen benyttes af den enkelte lærer, der ønsker at skærpe sine professionelle begrundelser for valg af læremidler.Bogens fokus er vurdering af læremidler i praksis:Vurdering i forhold til Fælles Mål på den ene side og i forhold til eget syn på faget på den anden side.Vurdering af teksters læsbarhed, men også karakteristik af opgavetyper og vurdering i forhold til eget syn på undervisning og læring.Vurdering af, hvordan lærervejledninger kan støtte læreren og give fleksible muligheder.Bogen ligger desuden i forlængelse af et udviklingsprojekt for Professionshøjskolen UCC’s fire Centre for Undervisningsmidler, hvor forfatteren var projektleder.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Wahl Andersen, Lene Herholdt, Ole Goldbech, mfl.
  354,95 kr.

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag.Bogens første del indeholder generelle og teoretiske artikler om faglig læsning og skrivning.Bogens anden del består af faglige artikler, hvor den enkelte faglærer vil finde sit fag og sin faglighed koblet til teorier om faglig læsning og skrivning - men hele tiden med det konkrete anvendelsesperspektiv for øje.

 • - - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. 2. udgave
  af Bodil Nielsen
  144,95 kr.

  Hvilke kompetencer skal man tilegne sig som studerende på en professionsbacheloruddannelse?Hvordan kan man som professionsbachelor bidrage tiludvikling af praksis efter endt uddannelse? Det giver denne bog Professionsbachelor– uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis nogle bud på.Bogen henvender sig til alle studerende, der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor tilstadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en del af.De indledende kapitler beskriver uddannelsernes formelle rammerog deres placering i samfundet, opdateret med de seneste ændringer.De følgende kapitler er bygget op omkring centrale professionskompetencer:refleksionskompetence, undersøgelseskompetence, udviklingskompetence,formidlingskompetence og studiekompetence. I denne anden reviderede udgave af bogen er en række kapitler kommet til, andre er fornyet, bl.a. kapitler om litteratursøgning, udviklingsprojekter, tværprofessionelt samarbejde, formidling og den nye studieaktivitetsmodel.Bogen er skrevet af fagpersoner med særligt indblik i de kompetencer,som er relevante for alle studerende på professionsbacheloruddannelserne.Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis erredigeret af ph.d. Bodil Nielsen, vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen(UC Lillebælt) og lektor Niels Mølgaard (VIA UC).

 • - Elevvejledninger til afgangsprøveopgaver 2008-2009
  af Bodil Nielsen
  144,95 kr.

  Skriftlig dansk før prøven giver dig vejledning i at skrive gode tekster.Du skal lære forskellige genrer at kende: novelle, dagbog, reportage, essay og flere andre. Hvad er det særlige ved den bestemte genre, og hvordan kan du bedst skrive en god tekst i den genre?Du skal blive god til at styre din skriveproces: få ideer og sortere dem, afklare hvad du vil med din tekst og lave en klar opbygning af teksten. Du skal træne dig selv i at forestille dig en situation, hvor din tekst skal bruges, og overveje, hvad dine modtagere ved og interesserer sig for. Det skal være styrende for, hvad du tager med i din tekst, og hvordan du bruger sproget. Du skal også udvikle din evne til at vurdere tekster: Hvad gør en tekst i den genre god – eller mindre god?Alt dette skal du drøfte med de andre i klassen, sådan at I sammen udvikler jeres viden om forskellige genrer og jeres færdighed i at skrive gode tekster. Det skal I bruge i mange forskellige situationer, både privat og senere i et job, og det skal I bruge, når I i slutningen af 9. klasse skal til afgangsprøve.Mere om læremidletSkriftlig dansk før prøven sigter mod at støtte elever i 7.-9. klasse i at udvikle deres skrivefærdigheder med brug af opgaver fra folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling. Materialet omfatter opgaverne fra maj-juni 2008 og 2009. Til hver opgave er der en lærervejledning, en elevvejledning og en række opgaveark, som læreren kan bruge fleksibelt, tilpasset den konkrete klasse og forskellige elevers forskellige forudsætninger. Målet med materialet er at øge elevens fortrolighed med skriveprocessen, genrebevidsthed, fokus på modtagergrupper og kendskab til de kriterier, som en opgave kan vurderes ud fra.Lærervejledningen giver forslag til, hvordan læreren kan tilrettelægge undervisningsforløb med de enkelte opgaver, og konkrete bud på, hvordan læreren kan give differentieret vejledning.OBS: Køb e-bogen og få materialet 'Veje til FSA' med gratis oven i købet. Materialet er udarbejdet af samme forfatter i perioden 2004-2007. Send en mail, hvori du oplyser dit ordrenummer til forlaget@ucc.dk. Derefter sender vi dig materialet som pdf-fil.

 • - - Lærervejledninger til afgangsprøveopgaver
  af Bodil Nielsen
  174,95 kr.

  Hvordan kan du som lærer styrke dine elever i arbejdet med at skrive gode tekster? Hvordan kan du differentiere din undervisning i skriftlig fremstilling? Hvordan kan du vejlede og bedømme dine elever i deres arbejde med forskellige genrer?Skriftlig dansk før prøven giver læreren konkrete forslag til, hvordan man kan undervise med fokus på genrer og med brug af afgangsprøveopgaver. Skriftlig dansk før prøven har til hver af opgaverne fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling maj-juni 2008 og 2009 forslag til, hvordan læreren kan tilrettelægge et undervisningsforløb, vejledning samt opgaveark til eleverne.For hver opgave er der opstillet faglige mål, forslag til, hvordan læreren kan vejlede eleverne i skriveprocessen, og kriterier for vurdering af elevernes færdige tekster. Det overordnede mål med den undervisning, der er forslag til, er, at eleverne får indsigt i, hvad der karakteriserer forskellige genrer, og udvikler deres færdighed i at skrive tekster med fokus og tydelig hensigt – det, de skal bruge, når de ved slutningen af 9. klasse går op til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling.Skriftlig dansk før prøven sigter mod 7.-9. klasse. Materialet kan bruges fleksibelt, sådan at det kan være forskelligt, hvilke opgaveark eleverne bruger, og hvor selvstændigt de bruger elevvejledningen.OBS: Køb e-bogen og få materialet 'Veje til FSA' med gratis oven i købet. Materialet er udarbejdet af samme forfatter i perioden 2004-2007. Send en mail, hvori du oplyser dit ordrenummer til forlaget@ucc.dk. Derefter sender vi dig materialet som pdf-fil.

 • af Niels Mølgaard, Niels Grønbæk Nielsen & Bodil Nielsen
  109,95 kr.

  Læreruddannelsen – Specialtillæg til bogen 'Professionsbachelor - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis' En e-bog til dig som lærerstuderendeI denne e-bog kan du i første del få indsigt i de særlige kompetencer, den professionelle lærer skal have, og overblik over læreruddannelsens formelle grundlag, blandt andet bestemmelserne om bachelorprojektet.I anden del får du vejledning i, hvordan du som en del af uddannelsens forskellige fag kan arbejde med undersøgelser af praksis, og du får en række forslag til undersøgelser, der kan indgå i bachelorprojektet. Måske har du allerede gavn af grundbogen 'Professionsbachelor – uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis’, som udkom sidste år. Denne bog er nemlig en håndsrækning til alle professionsbachelorstuderende med en række uddybende artikler om de forskellige kompetencer, professionsbachelorer skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. E-bogen er et specialtillæg til grundbogen. Grundbogen og tillægget supplerer hinanden, men kan læses selvstændigt.

 • af Niels Egelund, Jens Rasmussen, Bodil Nielsen, mfl.
  181,95 kr.

  I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler:Kunnskap og symbolsk dominans – en studie av kampen om barnehagenKompetencemål i den nye læreruddannelseTvå läroböckers bild av recensionsskrivandeBarns medvirkning på egen barnehagehverdag – små barn som deltakere i en digital spørreundersøkelse om barnehagens innholdKommentar: Dygtige lærere er en forudsætning for folkeskolens resultater

 • af Bodil Nielsen, Gitte Adamsen, Kirsten Hyldahl Petersen & mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Læringsmål – og omstillingenAf Bodil NielsenDe nye Fælles Mål formuleres som læringsmål, hvilket kommer til at kræve enomstilling i den måde skolens pædagogiske personale går til planlægning af undervisning. Udgangspunktet skal være konkrete, og tydelige mål for, hvad eleverne skal lære, hvorefter man må vælge emner, eksempler og materialer, der hjælper eleverne til at nå disse mål. Ikke den anden vej rundt.Fra undervisning til læring – et paradigmeskifte?Af Gitte AdamsenGennem eksempler fra et konkret udviklingsforløb på en skole beskriver denne artikel, hvordan arbejdet med at flytte fokus fra undervisning og undervisningsformer til læring og læringsformer kan gribe an. Rettesnoren er her, at elevernes læring og trivsel skal være i centrum i tilrettelæggelsen af skoledagens organisatoriske rammer.Hvordan gøres læring synlig i skolen? – en beretning fra et besøg på MonmiaPrimary SchoolAf Kirsten Hyldahl PetersenI Australien ligger Monmia Primary School, som de sidste to år har arbejdet med synliggørelse af mål og feedback i undervisningen. Artiklens forfatter har været på besøg på skolen og beskriver i denne artikel, hvordan skolen arbejder med at skabe en god feedbackkultur og et sprog og synlig læring og feedback, der giver mening for eleverne lige fra skolestart.Den gode lærer ved langt fra altid, hvad han gørAf Niels Christian SauerForfatteren sætter i dette indspark til debatten om læringsmål spørgsmålstegn ved, om skolen taber elevernes alsidige udvikling af syne i bestræbelserne på at gøre skolens virksomhed resultat- og målorienteret. Kan man overhovedet tale om centralt definerede læringsmål, som er tilpasset alle elever? Og hvad sker der med lærerens metodefrihed og virke i samme ombæring? Læs med her, og døm selv.

 • af Bodil Nielsen
  142,95 kr.

  FAGLIG EVALUERING I SKOLEN tager udgangspunkt i folkeskoleloven og i faghæfternes trinmål og belyser hvordan evaluering kan indgå i undervisningen, og hvordan den kan udvikle den, ikke mindst. FAGLIG EVALUERING I SKOLEN giver eksempler på hvordan man kan evaluere på forskellige måder alt efter hvad der skal evalueres. Altid med henblik på læring og for elevernes egen skyld.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.