Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Chr. Gorm Tortzen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Chr. Gorm Tortzen, Anne Knudsen & Tue Søvsø
  221,95 kr.

  En kulinarisk tidsrejse til det Romerske Imperium ca. år 36. Køkkenpersonalet er slaver, og pæne mennesker ligger ned og spiser! Men maden var dejlig og egner sig fint til moderne køkkener. Hvis man kan lide vietnamesisk eller marokkansk mad, vil man elske oldtidsmaden. I Latinsk Kogebog får man gennemprøvede, tilgængelige opskrifter på næsten 50 romerske retter, fra forretter over saucer og hovedretter til desserter. Retterne er alle forklaret og beskrevet, så man nemt kan lave dem selv. Samtidig får man de originale, latinske tekster, en indledning om den antikke madkultur og en ordbog over de særlige, latinske kokkeudtryk. Det romerske køkken har som andre store køkkentraditioner en særlig tone; fremmedartet, men delikat. Romerne brugte krydderurter og vin i maden på deres helt egen måde, og selv om de fleste af råvarerne er almindelige den dag i dag, ligner resultaterne ikke noget andet køkken.

 • - Introduktion til græsk
  af Chr. Gorm Tortzen
  176,95 kr.

  En introduktion til klassisk græsk, som det læses i gymnasiet og i anden begynderundervisning ved overgangen til det 21. århundrede.Til forskel fra tidligere begynderbøger har PROLOGOS meget få konstruerede tekststykker. Erfaringer fra de sidste år latinundervisning har vist, at jo før man begynder på originaltekster, des mere tid får man til at arbejde med det, som må være det egentlige mål for studiet af de gamle sprog i gymnasiet: samspillet mellem sproglig kompetence og et solidt kendskab til den græske kultur.PROLOGOS består af to dele:1. Et indledende afsnit, hvor de allernødvendigste forudsætninger indlæres ved original og konstrueret tekst, øvelser og repetitioner.2. En præsentation af forskellige litterære genrer ved kortere og længere prøver.Ingen af ""hovednumrene"" i græskpensum er taget med; dem kan man læse i de eksisterende tekstudgaver. Tekstprøverne er tænkt som appetitvækkere og introduktioner til forskellige genrer og dialekter. Denne opbygning gør det muligt at forlade PROLOGOS og vende tilbage senere, når en ny forfatter skal introduceres.Alle grammatiske henvisninger er til BASIS, og det er tanken at de to bøger skal følge hinanden fra første græsktime. Glosseringen er gennem hele bogen meget rigelig - i de første stykker fuldstændig og alfabetisk - og er placeret ved siden af teksten.I andet oplag er der rettet trykfejl, og sine steder er der tilføjet en glose og en henvisning til BASIS.Christian Gorm Tortzen er cand.mag. i græsk og latin og underviser på Helsingør Gymnasium samt på Institut for Græsk og Latin på Københavns Universitet.

 • af Chr. Gorm Tortzen & Tore Leifer
  218,95 - 257,95 kr.

  På pladser og torve står rytterstatuerne af vores konger som romerske kejsere. Monumenter og buster bliver revet ned og ødelagt over hele verden, ligesom det skete for Nero og Caligula. Vores måneder har latinske navne. På stjernehimlen over os lyser Venus, Jupiter og de andre romerske guder som vores solsystems planeter. De græske dramaer om Medea, Elektra og Antigone bliver igen og igen sat op på vores teatre. Unge digtere skriver oven på de klassiske myter.På Capitol i Washington (opkaldt efter tempelhøjen i Rom) ligger USA’s kongres med sin græske facade og romerske kuppel, og i København ligger domhuset, slotskirken og domkirken som græsk-romerske templer. Vores sportsklubber har navne som Hellas og Sparta, og De Olympiske Lege er en moderne drøm om antikkens idræts- og kropsideal. Vores sprog er fuldt af græske og latinske ord, og vores tanker om verden og vores plads i den ville ikke være de samme uden Sokrates og Platon. Også biologien, lægekunsten, botanikken og geografien hviler på vores arv fra de gamle grækere og romere. Og populærkulturen ville ikke være den samme uden Gladiator, Troja, Spartacus, Ben Hur og den lille, gæve Asterix.Chr. Gorm Tortzen og Tore Leifer tager os med til antikken – og med ud i vores hverdag. Antikken er i os og omkring os hele tiden.Bogen udgives i samarbejde med Golden Days, og er den officielle bogudgivelse i forbindelse med Golden Days-festivalen 2021, som har antikken som tema.Tore Leifer, født 1964, er cand.mag. og arbejder til daglig som programmedarbejder og studievært i DR’s P1. Chr. Gorm Tortzen, født 1951, er cand.mag. og lektor emeritus i de klassiske fag på Helsingør Gymnasium og Københavns Universitet. Begge har en række bogudgivelser bag sig og lang erfaring i at formidle kulturhistorie gennem deres virke.

 • - Græsk grammatik for begyndere
  af Chr. Gorm Tortzen
  183,95 kr.

  ΒΑΣΙΣ er en dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.Bogen indeholder en beskrivelse af det klassiske attiske sprogs grundlæggende morfologi og syntax og har desuden en række hjælpemidler til arbejdet med tekstlæsning og skriftlige opgaver. Den grammatiske gennemgang er opdelt i 20 nummererede afsnit som er inddelt efter decimalklassemetoden og omhandler lyd og skrift (1), morfologi (2–10), syntax (11–17), orddannelse (18) samt morfologisk og syntaktisk analyse (19–20). Herefter følger en lignende, kortere beskrivelse af de andre græske dialekter ud fra deres forskelle fra attisk.Bogens første nummererede afsnit om lyd og skrift indeholder desuden kortfattede beskrivelser af en række af de lydmæssige udviklinger der sproghistorisk førte frem til det klassiske græske sprog. Disse gives for at støtte indlæringen af tilsyneladende uregelmæssigheder i morfologien ved at give forklaringer på hvorfor visse uregelmæssige former ser ud som de gør.Bogen indeholder desuden en række hjælpemidler til den studerende:Forrest i bogen findes en indholdsfortegnelse som er opbygget som et systematisk index og giver brugeren et hurtigt overblik over bogens opbygning. Desuden findes en ny, grundig vejledning i hvordan man som studerende kan forstå og udnytte bogens opbygning i praksis.Bag i bogen kan oversigten over de 60 almindeligste uregelmæssige verbers grundformer og indexet over vanskelige verbalstammer hjælpe den studerende med at finde frem til ugenkendelige verbalformer i en tekst, mens den fuldstændig oversigt over alle bøjningsformer af verbet i paradigme I–V hjælper til at identificere præcis hvilken form af verbet der er tale om. Det alfabetiske index viser hvor en lang række grammatiske begreber behandles i bogen, mens Index Græcitatis indeholder græske ord og endelser med henvisning til hvor de behandles.Allerbagest i bogen findes Chilias, en liste over de 1.000 almindeligste substantiver, adjektiver, verber og adverbier som sammen med funktionsord kan udgøre op til 60–80% af ordforrådet i en gennemsnitlig græsk tekst.Denne fjerde udgave af ΒΑΣΙΣ er den mest gennemreviderede udgave hidtil. Der er tilføjet en ny brugervejledning, systematikken i decimalklasseinddelingen er strammet op, og der er foretaget utallige småjusteringer i indholdet for at klargøre teksten og forbedre eksempler, herunder en grundlæggende omformulering i hvordan objekter analyseres og en tilføjelse ved verberne i Chilias af hvilke kasus deres objekter normalt står i. Der er ligeledes tilføjet tidssvarende mønsterbesvarelser af syntaktiske analyser som er forsynet med tre eksempler på de for tiden gængse måder at opstille besvarelser på i gymnasiets undervisning. For første gang siden første udgave i 1994 er hele bogen desuden opsat påny, i et mindre og mere brugervenligt format end tidligere udgaver.

 • - Naturvidenskab som kulturarv
  af Chr. Gorm Tortzen, Bonnie Hegner & Claus Glunk
  174,95 kr.

  Den græske videnskabsmand Archimedes (287-212 f.Kr.) er en sværvægter i antik naturvidenskab og har sat sig varige spor i matematik og fysik overalt i verden. Alle har i fysiktimerne hørt om hans vægtstangsregel og om ’vægtfylden af legemer der nedsænkes i væske’. Det er også almindelig kendt, at han var en fabelagtig ingeniør med mange opfindelser – og at han blev dræbt af en romersk soldat under forsvaret af sin fødeby Syrakus på Sicilien.Men Archimedes er meget mere end gode anekdoter. Han spillede en vigtig rolle i historien og har tilmed efterladt sig mange værker med forbløffende og vidtrækkende forskningsresultater inden for matematik og eksperimentel fysik. Denne bog introducerer for første gang på dansk Archimedes både som historisk person og som banebrydende videnskabsmand og ingeniør og giver mange nyoversatte prøver fra hans værker. Bogen bringer desuden en oversættelse af dele af Archimedes’ epokegørende bog Om metoden.Det eneste kendte håndskrift af bogen dukkede op for 140 år siden skjult under en middelalderlig tekst, og først med den nyeste laserteknik kan det atter læses i sin helhed.

 • - En antik Rousseau og hans samfundskritik
  af Chr. Gorm Tortzen & Ole Balslev
  67,95 kr.

  Oldtidens grækere kendte en historie om en fremmed, der engang kom på besøg fra sit fjerne hjemland Skythien. I Athen mødte han selveste den vise Solon, men Anacharsis (det hed den fremmede) var bestemt ikke imponeret af, hvad han så: Bystaten med demokratiet, sporten, undervisningen, skuespillene, religionen – kort sagt hele den klassiske græske kultur, som vi kender den – blev vurderet med friske øjne, og Anacharsis måtte gang på gang ryste på hovedet af grækerne og deres mærkelige måde at indrette sig på.Anacharsis-skikkelsen er en helt igennem græsk opfindelse og optræder i litteraturen fra den første prosaforfatter og langt ned i romersk kejsertid. Kulturkritikeren viser den græske – og dermed også den moderne vesterlandske – kultur i et troldspejl, som også senere europæiske samfundsrevsere har holdt op for os. I Anacharsis kommer den kulturradikale skyther for første gang til orde på dansk.Hovedteksten i denne bog er skrevet af Lukian (ca. 120-180 e.Kr.). Lukian er på sin vis selv en Anacharsis: Han blev født i Samosata ved Eufrat, i Romerrigets yderkant, og har selv måttet læse sig til den græske kultur og det klassiske græske sprog, som han lærte at beherske til fuldkommenhed. I dialogen Anacharsis forener han den veletablerede historie om barbaren Anacharsis og hans besøg hos Solon med en veloplagt rundvisning i et delvis fiktivt, demokratisk Athen i de gode gamle dage. Lukians dialog er en fremragende introduktion til faget oldtidskundskab, og med Solon som den engagerede lærer er læseren i de bedste hænder.Ole Balslev, f. 1935, fhv. lektor i græsk, latin og oldtidskundskab ved Ribe Katedralskole, Holstebro Gymnasium, Mulernes Legatskole, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.Chr. Gorm Tortzen, f. 1951, lektor i græsk, latin og oldtidskundskab ved Helsingør Gymnasium og Københavns Universitet. Hver for sig har de oversat græske og latinske tekster og skrevet lærebøger til begge sprog. Sammen har de udgivet en række hjælpemidler til græsk sprog og grammatik.EnglishThe ancient Greeks knew a story of a stranger who came on a visit from his distant native land Scythia. In Athens he met none other than Solon the Wise, yet Anacharsis (this was the stranger’s name) was definitely not impressed by what he saw: the city-state with its democracy, sports, teaching, plays, religion – in short the entire classical Greek culture as we know it – was appraised by a fresh pair of eyes, and time after time Anacharsis had to shake his head at the Greeks and their peculiar ways of making their arrangements. The character of Anacharsis is a Greek invention through and through and appears in the literature of the first prose writer and far down into Roman imperial times. The cultural critic shows the Greek – and thus also the modern Western – culture in a magic mirror which subsequent European social castigators too have held up for us. In Anarcharsis the cultural radical Scythian is allowed to speak for the first time in Danish. The principal text of this book is written by Lucian (approx. 120-180 AD). Lucian is in his own way Anarcharsis: he was born in Samosata by Euphrat on the edge of the Roman Empire and had to acquaint himself through independent study with Greek culture and the classical Greek language, which he came to master to perfection. In the dialogue of Anarcharsis he combines the well-established story of the barbarian Anacharsis and his visit with Solon with a good-humoured tour of a partly fictional democratic Athens in the good old days. Lucian’s dialogue is an excellent introduction to the subject of classical studies, and with Solon as the dedicated teacher the reader is in the best of hands. Ole Balslev (born 1935) is a former lecturer of Greek, Latin and classical studies at Ribe Katedralskole, Holstebro Gymnasium, Mulernes Legatskole, University of Southern Denmark and the University of Aarhus. Chr. Gorm Tortzen (born 1951) is a lecturer of Greek, Latin and classical studies at Helsingør Gymnasium and University of Copenhagen. They have translated Greek and Latin texts seperately and written textbooks for both languages. Together they have published several companions for the Greek language and grammar. Forlagets emneord: Græsk-romersk oldtid - Antik litteratur - Dansk

 • af Chr. Gorm Tortzen
  278,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.