Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Hans Henrik Edlund

Filter
Filter
Genre
 • (14)
Bogtype
 • (12)
 • (2)
Format
 • (9)
 • (3)
 • (2)
Sprog
 • (14)
Pris
DKK
Tag
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Hans Henrik Edlund, mfl.
  391,95 - 408,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave.Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave.Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale fremkommet efter den 1. maj 2016 er ikke inddraget. Indholdsoversigt Forord Oversigt over lovforkortelser DEL 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Kapitel 2. EU-retten Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Kapitel 4. International privatret Kapitel 5. Skatteret – Grundlæggende principper DEL 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Kapitel 7. Mellemmandsret Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Kapitel 9. Produktansvar Kapitel 10. Forsikring DEL 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Kapitel 12. Internationale køb Kapitel 13. Køb af fast ejendom DEL 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold Kapitel 16. Negotiable fordringer DEL 5. Kreditret Kapitel 17. Kreditaftaler Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Hans Henrik Edlund, mfl.
  201,95 - 209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave.Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen. Den omfatter kapitlerne 13 til 16, kapitel 18 samt kapitlerne 20 til 23 fra den samlede udgave.Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale fremkommet efter den 1. maj 2016 er ikke inddraget. IndholdsoversigtForord Oversigt over lovforkortelser DEL 3. Køb og transportaftaler Kapitel 13. Køb af fast ejendom DEL 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold Kapitel 16. Negotiable fordringer DEL 5. Kreditret Kapitel 18. Pant DEL 6. Tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion Kapitel 20. Introduktion Kapitel 21. Udlæg og anden individualforfølgning Kapitel 22. Konkurs og gældssanering Kapitel 23. Rekonstruktion Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Henrik Edlund & Niels Grubbe
  1.755,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  -

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard
  691,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En gennemgang af reglerne om løsørekøb, forbrugerkøb og køb af fast ejendomDe køberetlige grundbegreber og problemstillinger beskrives grundigt, ligesom de forskellige misligholdelsestyper og beføjelser ved misligholdelse gennemgås. Bogens hovedfokus er på løsørekøb, men et nyskrevet kapitel 8 i denne 5. udgave behandler desuden de særlige regler, som gælder i forbrugerkøb. Herudover er der et kapitel om køb og salg af fast ejendom. Forfatterne gennemgår bl.a.:Kontraktforpligtelser og misligholdelse herafKøbelovens anvendelsesområdeKøb af løsøre – parternes ydelserBetalingsforsinkelseLeveringsforsinkelseMangelsbegrebetBogen er overalt forsynet med henvisninger til relevant litteratur og retsafgørelser, og der er i større omfang end i tidligere udgaver inddraget afgørelser afsagt af Forbrugerklagenævnet. Målgruppe Velegnet for især jura- og erhvervsjurastuderende, men også for praktikere som advokater og dommere. Om forfatterne Forfatterne er Anders Ørgaard, professor ved Aalborg Universitet, Nis Jul Clausen, professor ved Syddansk Universitet og Hans Henrik Edlund professor ved Aarhus Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Retspraksis og juridisk teori - Formueret mv.
  af Rasmus Mehl & Hans Henrik Edlund
  1.046,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen giver en samlet fremstilling af de regler, der er knyttet til overdragelse og ejerskab af fast ejendom. Fremstillingen er navnlig koncentreret om erhvervsejendomme, herunder reglerne om aftaleindgåelse, mangler og misligholdelsesbeføjelser, berigtigelse, deponering, tilbudspligt, ligesom visse erstatningsretlige og offentligretlige emner mv. er taget under behandling. Bogen kan opdeles i to hovedafsnit. I det første (kapitlerne 2-10) behandles især de regler og principper, der kommer i spil i forbindelse med overdragelse af faste ejendomme. Den anden del (kapitlerne 11-18) koncentrerer sig om misligholdelsesproblematikker og kontraktparternes beføjelser i den anledning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Nis Jul Clausen, Hans Viggo Godsk Pedersen, mfl.
  744,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 20. udgave. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, mfl.
  408,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en studieudgave af »Dansk Privatret«, som nu foreligger i en revideret og ajourført 21. udgave. Denne udgave til studiebrug er tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, mfl.
  209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en studieudgave af »Dansk Privatret«, som nu foreligger i en revideret og ajourført 21. udgave. Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen. Den omfatter kapitlerne 13 til 16, kapitel 18 samt kapitlerne 20 til 23 fra den samlede udgave.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Henrik Edlund, René Franz Henschel, mfl.
  744,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 21. udgave.Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - skatter og afgifter
  af Rasmus Mehl & Hans Henrik Edlund
  720,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En samlet fremstilling af skatte- og afgiftsreglerne knyttet til ejerskab og overdragelse af fast ejendom Bogen giver en koncentreret redegørelse for indholdet og fortolkningen af de skatte- og afgiftsretlige regler, der gælder for ejere af fast ejendom beliggende her i landet og navnlig for så vidt angår erhvervsejendomme – mens de til tider meget detaljerede regler gældende for ejerboliger kun er omtalt sporadisk. Bogen er opdelt i to hovedafsnit. Den første del (kapitlerne 2-5) omhandler den direkte beskatning (beskatning af indtægter, fradrag afskrivninger og avancebeskatning). Den anden del (kapitlerne 6-8) er helliget den indirekte beskatning (kommunal ejendomsskat, moms og tinglysningsafgift). De formueretlige regler forbundet med at eje og overdrage fast ejendom er behandlet i bogen Ejendomme 1, der udkom i 2018. Vi har med denne ”efterfølger” holdt i samme form tilstræbt, at de to bøger tilsammen vil give personer, der arbejder med ejerskab til og transaktioner vedrørende fast ejendom et godt værktøj til at løse dagligdagens mangfoldige juridiske problemstillinger. Målgruppe Bogen henvender sig til advokater, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, revisorer og andre der beskæftiger sig med overdragelse af og ejerskab til fast ejendom Om redaktørerne og forfatterne Redaktørerne er Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl, der har samarbejdet med følgende meget kyndige praktikere og personer med forskningsmæssig baggrund med henblik på at opnå den rette vægtning mellem løsning af praktiske problemstillinger og kvalifikationen heraf i deres overordnede retlige kontekst: Professor Jane Bolander, professor Inge Langhave, advokat, ph.d. Thomas Booker, professor Dennis Ramsdahl Jensen, professor Henrik Stensgaard og advokat Knud-Erik Kofoed.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Aftaler om brugsret til boliger og lokaler
  af Hans Henrik Edlund, Anne Louise Husen, Niels Grubbe & mfl.
  653,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  På boligområdet er lovreglerne alt for ofte uoverskuelige og utilstrækkelige, og retspraksis er omfattende og ikke sjældent indbyrdes modstridende. Det kan derfor være vanskeligt at afdække, hvad der egentlig er gældende ret. I festskriftet tages en række komplekse problemstillinger under kyndig behandling af 10 fremtrædende specialister på området.Det overordnede tema for festskriftet er ”Aftaler om brugsret til boliger og lokaler". I bidragydernes artikler gives der velovervejede og kvalificerede bud på, hvorledes retsstillingen er - eller burde være - for så vidt angår en mængde af de praktiske spørgsmål, der relaterer sig til indgåelse og fortolkning af aftaler om erhvervslokaler, almene og private udlejningsboliger samt andelsboliger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Mehl & Hans Henrik Edlund
  615,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ”Erhvervsmægleres opgaver og ansvar” er en samlet fremstilling af erhvervsmæglernes retsstilling. Bogen indeholder en systematisk gennemgang af domme, juridisk litteratur, responsumudvalgsudtalelser m.v. Håndbogen beskriver, analyserer og kommenterer de opgaver og pligter, som påhviler den praktiserende erhvervsmægler. IndholsoversigtForordKapitel 1. IntroduktionKapitel 2. Retsgrundlaget for ejendomsmægleres virke og formidlingsopdragKapitel 3. Generelt om ansvar for fejl begået af erhvervsmæglereKapitel 4. Opgaver i forbindelse med salgsopdraget, herunder værdiansættelseKapitel 5. Mæglers ansvar i forbindelse med salgsopdragKapitel 6. Formidling af lejemål og udarbejdelse af erhvervslejekontrakterKapitel 7. Generelt om mægleres virke som skønsmandKapitel 8. Særligt om skønsforretninger ved ansættelse af markedslejeKapitel 9. Forældelse af krav mod mæglereKapitel 10. Forsikring og garantifondBilag 1. Standardbestemmelser – ErhvervLitteraturAfgørelsesregisterStikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Mehl & Hans Henrik Edlund
  518,95 kr.

  ”Erhvervsmægleres opgaver og ansvar” er en samlet fremstilling af erhvervsmægleres retsstilling. Bogen indeholder en systematisk gennemgang af domme, juridisk litteratur, responsumudvalgsudtalelser m.v. Håndbogen beskriver, analyserer og kommenterer de opgaver og pligter, som påhviler den praktiserende erhvervsmægler.

 • af Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, René Franz Hennschel & mfl.
  184,95 - 749,95 kr.

  Intet samfund kan i længden opretholdes uden retsregler, idet retsreglerne skaber tryghed ved at begrænse den enkeltes valgmuligheder og dermed gøre andres adfærd forudberegnelig. Retsreglerne kan ikke blot anvendes til at løse konflikter, som er opstået de forebygger også, at konflikter overhovedet opstår.Nu foreligger den 18. udgave af "Dansk Privatret" som ny og revideret udgave og opdateret inden for de forskellige love, der samlet betragtes som privatret.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.