Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger af Jens Paulsen

Filter
Filter
Genre
 • ()
Type
 • (9)
 • (7)
Format
 • (6)
 • (5)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (16)
Pris
DKK
Tag
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Jens Paulsen, Bent Ramskov, Søren Ole Nielsen & mfl.
  447,95 kr.

  Personalejura – praktisk arbejdsret behandler de centrale retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet med udførlig beskrivelse af såvel arbejdsgiveres som lønmodtageres rettigheder og pligter, herunder retsstillingen på baggrund af aftalte arbejdsmarkedsklausuler samt retsstillingen ved ansættelsesforholdets ophør, herunder ved arbejdsgiverens økonomiske sammenbrud. Såvel overenskomstdækkende som ikke-overenskomstdækkede ansættelsesforhold behandles. Fremstillingen relaterer sig primært til det private arbejdsmarked.

 • - Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt
  af Jens Paulsen
  1.868,95 kr.

  Kom hele vejen rundt om afskedigelser i dansk ret Denne bog giver en grundig gennemgang af arbejdsgiverens ledelsespligt både under ansættelsen og i særdeleshed i forbindelse med afskedigelsesprocessen. Bogen behandler fremgangsmåden ved saglig afskedigelse/berettiget bortvisning og konsekvenser af usaglig afskedigelse/uberettiget bortvisning i form af underkendelse, genansættelse, godtgørelse og/eller erstatning. Bogen dækker såvel private som offentlige ansættelsesforhold, men behandler alene de generelle saglighedskrav. Overordnet fokuserer bogen på det arbejdsretlige saglighedsbegreb og behandler konsekvenserne af, at arbejdsgiveren udøver sin ledelsesret og ledelsespligt på en sådan måde, at saglighedskravet tilsidesættes. Bogen er velegnet som opslagsværk og beskriver bl.a.: Grundlæggende arbejdsretlige begreber Fremgangsmåden ved irettesættelser, påtaler, advarsler o.l. Fremgangsmåden ved opsigelser og bortvisninger Retsstillingen for specifikke medarbejderkategorier som funktionærer, medhjælpere, søfarende, erhvervsuddannelseselever, ikke-funktionærer, offentligt ansatte, såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte Afgørelsesorganerne: domstolene, de fagretlige, nævn, voldgift m.fl. Specifikke generelle saglighedskrav ved såvel opsigelser som bortvisninger Kollektive afskedigelser Konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler Ferieafvikling og arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden Fratrædelsesgodtgørelser Målgruppe Bogen er velegnet for alle, der enten har personaleansvar eller rådgiver i ansættelses- og arbejdsret. Om forfatteren Jens Paulsen er Advokat (H) og partner hos DAHL Advokatfirma. Han har rådgivet i arbejdsret i en lang årrække, primært på arbejdsgiversiden. Han er forfatter eller medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. ansættelsesretlige emner. I 2011 modtog han Dreyers Fonds hæderspris bl.a. på baggrund af sit praksisbaserede arbejdsretlige forfatterskab.

 • af Jens Paulsen
  812,95 kr.

  Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse. Ansættelsesklausulloven regulerer job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringenaf jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovensikrafttræden den 1. januar 2016Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16. Bogen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009). Om forfatteren Jens Paulsen arbejder som advokat og er partner i DAHL Advokatfirma, hvor han primært rådgiver i arbejds-, insolvens- og landboret. Herudover er Jens Paulsen forfatter og medforfatter til en række artikler og bøger inden for de nævnte fagområder. Indholdsoversigt ForordIndledningKapitel 1. DefinitionerKapitel 2. Fravigelse ved kollektiv overenskomstKapitel 3. Forbud mod jobklausulerKapitel 4. Virksomhedsoverdragelses- og vikarklausulerKapitel 5. KonkurrenceklausulerKapitel 6. Kundeklausuler mv.Kapitel 7. Kombineret klausulKapitel 8. Kompensation – konkurrence- og kundeklausuler mv.Kapitel 9. Kompensation – kombinerede klausulerKapitel 10. Opsigelse af ansættelsesklausulerKapitel 11. Konsekvenser af opsigelse – misligholdelse – virkning for andre end lønmodtagere – bortvisningKapitel 12. Ikrafttrædelses- og overgangsregler Konkurrence og kundeklausuler mv. aftalt før 1. januar 2016Kapitel 13. Ophævelse af jobklausullovenKapitel 14. Ophævelse af funktionærlovens §§ 18 og 18 aKapitel 15. Ophævelse af aftalelovens § 38Kapitel 16. Færøerne og GrønlandKapitel 17. Erstatning, forbud og konventionalbodKapitel 18. Skat af kompensation og konventionalbøderKapitel 19. KlausulformuleringerForkortelserLitteraturDomsregisterStikordsregister

 • af Jens Paulsen & Poul Sjöström
  304,95 kr.

  Ny, revideret udgave tilpasset den nye fagplan i Erhvervsjura II.

 • af Jens Paulsen

  Personalejura – regel- og paradigmasamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura – praktisk arbejdsret (3. udg.),hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog. Personalejura – regel- og paradigmasamling er opdelt i fire hovedafsnit. Afsnittene A og B rummer de væsentligste nationale og internationale arbejdsretlige love, bekendtgørelser og direktiver. I afsnit C er der gengivet en række væsentlige aftaler på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Et udpluk af arbejdsretlige paradigmer, men udvidet i forhold til andenudgaven, specielt inden for den individuelle arbejdsret, er medtaget i afsnit D.

 • af Jens Paulsen, Bent Ramskov & Søren Ole Nielsen
  269,95 kr.

  Personalejura – praktisk arbejdsret (e-bog) behandler de centrale retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet med udførlig beskrivelse af såvel arbejdsgiveres som lønmodtageres rettigheder og pligter, herunder retsstillingen på baggrund af aftalte arbejdsmarkedsklausuler samt retsstillingen ved ansættelsesforholdets ophør, herunder ved arbejdsgiverens økonomiske sammenbrud. Såvel overenskomstdækkende som ikke-overenskomstdækkede ansættelsesforhold behandles. Fremstillingen relaterer sig primært til det private arbejdsmarked. I forhold til tidligere udgaver rummer 2. udgave et særskilt kapitel om offentlig arbejdsret, herunder med en beskrivelse af hovedtræk af overenskomstreguleringen på det offentlige arbejdsmarked samt de særregler, der iht. lovgivningen gør sig gældende på det offentlige arbejdsmarked. Beskrivelsen af offentlig arbejdsret vedrører såvel overenskomstansatte som tjenestemandsansatte. I forhold til 1. udgave omtales nye problemstillinger som multimediebeskatningen i ansættelsesretlig belysning, muligheden for etablering af blokader mod virksomheder, der ansætter udlændinge på ikke-overenskomstmæssige vilkår og en bredere beskrivelse af arbejdsmarkedsklausuler, herunder jobklausuler.

 • af Jens Paulsen & Poul Sjöström
  358,95 kr.

  Denne 5. udg. af lærebogen er udarbejdet på baggrund af den vejledende fagplan for faget Erhvervsjura I på merkonomuddannelsen - ejendomsmælgerlinien.

 • af Jens Paulsen
  274,95 kr.

  Personalejura – regel- og paradigmesamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura – praktisk arbejdsret (6. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog.Personalejura – regel- og paradigmesamling er opdelt i fire hovedafsnit. Afsnittene A og B rummer de væsentligste nationale og internationale arbejdsretlige love, bekendtgørelser og direktiver. I afsnit C er der gengivet en række væsentlige aftaler på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Et udpluk af arbejdsretlige paradigmer, specielt inden for den individuelle arbejdsret, er medtaget i afsnit D.

 • af Jens Paulsen & Poul Sjöström
  321,95 kr.

  Denne 5. udg. af lærebogen er udarbejdet på baggrund af den vejledende fagplan for faget Erhvervsjura II på merkonomuddannelsen - ejendomsmælgerlinien.

 • - – LANDBRUGSORDNINGER
  af Jens Paulsen, Allan Dam Sørensen & Hans Enberg
  856,95 kr.

  Denne bog giver en praktisk vejledning i- og besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel. Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Praktikere vil kunne hente inspiration til håndtering af landbrugsordninger, hvad enten det sker med fogedrettens, skifterettens, revisorens/økonomikonsulentens, pengeinstituttets, realkreditinstituttets, advokatens eller SKATs indfaldsvinkel. Inholdsoversigt ForordForkortelser DEL I: INTRODUKTIONKapitel 1. Indledning – HistorikKapitel 2. Grundlæggende bestemmelserKapitel 3. Formålet med og anvendelsesområdet for de enkelte ordninger DEL II: BRUGELIGT PANTKapitel 4. Under hvilke betingelser kan pantet tages til brugelighed?Kapitel 5. Foranstaltninger efter brugspantets etableringKapitel 6. Brugspanteforholdets varighedKapitel 7. Regnskabs- og bogføringspligt ved brugspantKapitel 8. Brugspanthavers rettigheder og pligter DEL III: ANDRE LOVBASEREDE ORDNINGERKapitel 9. Brugeligt pant som værn mod forringende dispositionerKapitel 10. FogedretsadministrationKapitel 11. Administration efter kl. § 26 – rådighedsfratagelseKapitel 12. Udlæg i leje DEL IV: FRIVILLIG ORDNING/FRIVILLIG AKKORDKapitel 13. Under hvilke betingelser kan der etableres frivillig ordning/akkord?Kapitel 14. Foranstaltninger efter opstart af frivillig ordning/akkordKapitel 15. Frivillig akkord-forhandlingens varighedKapitel 16. Regnskabs- og bogføringspligt under frivillig akkordforhandlingKapitel 17. Hovedkreditors/marginalpanthavers rettigheder ogpligter DEL V: REKONSTRUKTIONKapitel 18. Under hvilke betingelser kan en bedrift tages under rekonstruktionsbehandling?Kapitel 19. Foranstaltninger efter rekonstruktionsbehandlingens indledningKapitel 20. Rekonstruktioners varighedKapitel 21. Regnskabs- og bogføringspligt under rekonstruktionsbehandlingKapitel 22. Rettigheder og pligter under rekonstruktionsbehandlingen DEL VI: ANDRE ORDNINGERKapitel 23. KonkursrekonstruktionKapitel 24. Gældssanering DEL VII: ACCESSORISKE FORHOLDKapitel 25. Forskelle og ligheder mellem brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling og rekonstruktionKapitel 26. Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord, rekonstruktion og momsKapitel 27. Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord, rekonstruktion og SKATKapitel 28. De lege ferenda-betragtningerKapitel 29. Tjeklister, instrukser og tidslinjerDomsregisterStikord

 • af Jens Paulsen
  690,95 kr.

  Bogen beskriver og kommenterer de ansættelsesklausuler, der reguleres ved ansættelsesklausulloven. I bogen er inkluderet lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler, som har en særlig betydning for denne udgivelse.Ansættelsesklausulloven regulerer job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler. Reguleringen af jobklausuler er medtaget midlertidig, idet det af jobklausullovens § 3 fremgår,at en arbejdsgiver ikke gyldigt kan indgå aftale om jobklausuler fra lovens ikrafttræden den 1. januar 2016Bogen er baseret på en praktisk tilgang til de problemstillinger, der behandles og er opbygget som en lovkommentar i kapitel 1-16.Titlen beskriver ikke de ansættelsesklausuler – alternative ansættelsesklausuler – der ikke reguleres af ansættelsesklausulloven, nemlig uddannelses-, fastholdelses- og royaltyklausuler samt aktie- og medejermotiverende klausuler. Disse klausuler er sammen med konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler og overdragelsesaftaler beskrevet i Arbejdsmarkedsklausuler (2009).

 • - Regel- og paradigmasamling
  af Jens Paulsen
  57,95 kr.

  Personalejura Regel- og paradigmasamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura Praktisk arbejdsret (2. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmaer i denne bog. Personalejura Regel- og paradigmasamling er opdelt i fire hovedafsnit. Afsnittene A og B rummer de væsentligste nationale og internationale arbejdsretlige love, bekendtgørelser og direktiver. I afsnit C er gengivet de væsentligste aftaler på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Et udpluk af arbejdsretlige paradigmaer, specielt inden for den individuelle arbejdsret, er medtaget i afsnit D. I tilknytning til Personalejura er der oprettet en hjemmeside. Klik herunder på "Bogens hjemmeside" hvor der løbende vil blive lagt arbejdsretlige nyheder ud samt dybdegående artikler om personalejuridiske emner.

 • - Praktisk arbejdsret
  af Jens Paulsen
  165,95 kr.

  Personalejura Praktisk arbejdsret behandler de centrale retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet med udførlig beskrivelse af såvel arbejdsgiveres som lønmodtageres rettigheder og pligter, herunder reglerne om konkurrencebegrænsende klausuler samt retsstillingen ved ansættelsesforholds ophør. I denne 2. udgave er der foretaget væsentlige udvidelser. Det gælder bl.a. i relation til ændringerne på ligebehandlings- og forskelsbehandlingsområdet, lovgivningen omkring barselsudligning og familiefravær og reglerne om tilgang af udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked, ligesom skattekapitlet er opdateret og udvidet med yderligere fokus på lønpakker og bruttotrækordninger. I tilknytning til Personalejura er der oprettet en hjemmeside. Klik herunder på "Bogens hjemmeside", hvor der løbende vil blive lagt arbejdsretlige nyheder ud samt dybdegående artikler om personalejuridiske emner.

 • af Jens Paulsen
  180,95 kr.

  Personalejura – regel- og paradigmasamling (e-bog) er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura – praktisk arbejdsret (e-bog 2. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog. Personalejura – regel-og paradigmasamling er opdelt i fire hovedafsnit. Afsnittene A og B rummer de væsentligste nationale og internationale arbejdsretligelove, bekendtgørelser og direktiver. I afsnit C er der gengivet en række væsentlige aftaler på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Et udpluk af arbejdsretlige paradigmer,men udvidet i forhold til andenudgaven, specielt inden for den individuellearbejdsret, er medtaget i afsnit D.

 • - Landbrugsordninger
  af Jens Paulsen, Hans Engberg & Allan Dam Sørensen
  851,95 kr.

  Denne bog besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel.Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Bogen afsluttes med en brugervenlig håndterings- og tjekliste til brug for såvel brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling som rekonstruktion.Praktikere vil kunne hente inspiration og værktøjer til håndtering af landbrugsordninger, hvad enten det sker med fogedrettens, skifterettens, revisorens/økonomikonsulentens, pengeinstituttets, realkreditinstituttets, advokatens eller SKATs indfaldsvinkel.

 • - Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler
  af Jens Paulsen
  492,95 kr.

  Bogen indeholder en samlet fremstilling af de egentlige arbejdsmarkedsklausuler samt en gennemgang af udvalgte, uegentlige arbejdsmarkedsklausuler. Bogen beskriver både de lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom konkurrenceklausuler, jobklausuler og kunde- og leverandørklausuler mv. og de ikke lovregulerede arbejdsmarkedsklausuler, såsom uddannelsesklausuler, fastholdelsesklausuler, aktieaflønnings- og medejermotiverede klausuler, royaltyklausuler og medarbejderklausuler, der ikke er omfattet af jobklausulloven.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.