Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Lars Hedegaard Kristensen

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (10)
Bogtype
 • (5)
 • (5)
Format
 • (5)
 • (4)
 • (1)
Sprog
 • (10)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen
  1.269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med 5. udgave af Panteret foreligger en ajourført fremstilling af reglerne om sikkerhedsstillelse på grundlag af de aktivtyper, som det efter dansk ret er muligt at belåne. Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner.Bogen gennemgår bl.a.:Det personlige gældsansvarKreditor- og omsætningsbeskyttelseBeskrivelse af pantetOverdragelse af panterettenPanterettens ophørForholdet mellem pantsætteren og panthaverenPantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve og den praktiske anvendelse af disse pantedokumenterPanteret i tilbehør og bestanddelePanteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiverTilbageholdsret.Nyt i 5. udgaveI forhold til 4. udgave af bogen fra 2012 er der taget hensyn til mellemkommende ændringer af lovgivningen, ligesom ny litteratur og ny retspraksis er omtalt og kommenteret.Om forfatterneForfatterne, der er nuværende eller tidligere professorer ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har gennem en årrække i bøger og artikler beskæftiget sig indgående med panteretlige og øvrige formueretlige problemstillinger. Bent Iversen har bl.a. skrevet bogen Panteret i fast ejendom og løsøre, Lars Hedegaard Kristensen er forfatter til bl.a. bogen Studier i erhvervsfinansieringsret og Lars Henrik Gam Madsen er forfatter til bl.a. bogen Modregning med uklare krav.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - lærebog i selskabsret
  af Lars Hedegaard Kristensen & Noe Munck
  658,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne 6. udgave af Selskabsformerne er et nødvendigt resultat af den nye aktie- og anpartsselskabslov (selskabsloven) af 2009. Hovedvægten i bogen er lagt på de to centrale selskabsformer: Interessentskabet og aktieselskabet. Grundet den omfattende lovregulering ligger fokus i forhold til aktieselskabsområdet på at beskrive de grundlæggende regler og principper, hvorimod interessentskabsområdets særlige karakter har gjort det muligt at udbygge beskrivelsen af en række problemstillinger. Dermed kan bogens gennemgang af interessentskabet tjene som inspiration for advokater og andre praktikere i forbindelse med udfærdigelse af interessentskabskontrakter. Bogens gennemgang af de øvrige selskabsformer giver en kort præsentation af selskabsformens grundlæggende træk. Fremstillingen bindes sammen af indledningskapitlet om de selskabsretlige grundbegreber, der nærmere udvikles under gennemgangen af de enkelte selskabsformer, for herefter at afsluttes med spørgsmålet om valg af selskabsform. Selskabsformerne beskriver de grundlæggende selskabsretlige forhold og er først og fremmest tiltænkt som lærebog på jurastudiets grunduddannelse. Derudover kan bogen også anvendes som lærebog på handelshøjskoler og på andre universitetsuddannelser end jurastudiet. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Selskabsformerne og de selskabsretlige grundbegreber af Noe Munck Kapitel 2. Eneeje og sameje af Noe Munck Kapitel 3. Interessentskaber af Noe Munck Kapitel 4. Kommanditselskaber af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 5. Det indre selskab (Det stille selskab)af Noe Munck Kapitel 6. Partrederier og partsselskaber af Noe Munck Kapitel 7. Aktieselskaber og anpartsselskaber af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 8. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) af Noe Munck Kapitel 9. Selskaber med begrænset ansvar (S.m.b.a.) af Noe Munck Kapitel 10. Fonde af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 11. Andelsselskaber af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 12. Foreninger af Lars Hedegaard Kristensen Kapitel 13. Valg af selskabsform af Noe Munck Oversigt over anvendte forkortelser Domsregister Lovregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & mfl.
  563,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne 5. udgave af Lærebog i dansk og international køberet indeholder nye domme og ny litteratur siden 4. udgaven. Fremstillingen er en decideret lærebog og er i omfang tilpasset det timetal, der er til rådighed for undervisningen i faget køberet på bacheloruddannelsen i jura på universitetet. IndholdForord Oversigt over anvendte forkortelser DEL I. Civile køb og handelskøb V Kapitel 1. Købeaftalen Kapitel 2. Sælgerens ydelse Kapitel 3. Gensidighedsforholdet mellem ydelserne Kapitel 4. Risikoens overgang Kapitel 5. Sælgerens misligholdelse Kapitel 6. Køberens ydelse Kapitel 7. Køberens misligholdelse DEL II. Forbrugerkøb Kapitel 8. Forbrugerkøb DEL III. CISGKapitel 9. Introduktion Kapitel 10. CISG-forbeholdene. Konventionens anvendelsesområde og almindelige bestemmelser Kapitel 11. CISG Del II – Aftalens indgåelse Kapitel 12. CISG Del III Kapitel I – Almindelige bestemmelser Kapitel 13. Sælgers ydelse og risikoen for salgsgenstanden Kapitel 14. Købers beføjelser i tilfælde af sælgers misligholdelse Kapitel 15. Købers pligter Kapitel 16. Sælgers beføjelser i tilfælde af købers misligholdelse Kapitel 17. Anticiperet misligholdelse Kontrakter med successiv levering Kapitel 18. Erstatning – Renter Kapitel 19. Virkningen af aftalens ophævelse Parternes omsorgspligt Kapitel 20. CISG og de nye nordiske købelove Lovregister Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, mfl.
  667,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Formueretlige emner foreligger hermed i en revideret og ajourført 9.udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formuerets relaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Forhåbentlig kan bogen også være til nytte forandre, som ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandledeemner.Emnevalget er dikteret af behovet for pensumlitteratur på den juridiskebacheloruddannelse, dels til supplering af pensum i de obligatoriske fag, delssom grundlag for de valgfag, som kan indgå i uddannelsen.De enkelte kapitler er skrevet af jurister ansat på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Et enkelt kapitel er dog skrevet af en tidligere ansat på instituttet.De respektive forfattere er hver især ansvarlige for deres egne bidrag.I denne 9. udgave er Anne-Dorte Bruun Nielsen udtrådt af forfatterkredsen,og redaktørhvervet er overtaget af Torsten Iversen.Der er i almindelighed ikke taget hensyn til materiale fremkommet efterden 1. april 2019.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - aftale-, erstatningsret og køberet¤1. år af bacheloruddannelsen
  af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Helle Isager & mfl.
  138,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne opgavesamling er udarbejdet til brug for undervisningen i faget Dele af formueret på 1. år af den juridiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet.Opgavesamlingen indeholder – foruden opgavetekster – en vejledning i besvarelse af skriftlige opgaver i faget. Indholdsoversigt ForordVejledning i besvarelse af skriftlige opgaver i dele af formueret på 1. år af bacheloruddannelsenAftaleretErstatningsretKøberet

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Aktie- og anpartsselskaber
  af Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen
  0,00 kr.

  ForordReglerne om aktie- og anpartsselskaber har stor politisk interesse, hvorforlovgivningen ofte ændres. Denne særudgave af SELSKABERNE udgives forat dække behovet for opdateret selskabsretlig litteratur.Formålet med fremstillingen er at formidle den grundlæggende selskabsret,herunder navnlig vise hvordan selskabsretten hænger sammen med denøvrige formueret. Fremstillingen har fokus på de regler, som gælder generelt– den almindelige selskabsret. For regler, som primært er af teknisk karakter,eller som er begrænset til særlige tilfælde eller selskaber, henvises til behandlingeni anden litteratur.

 • af Lars Hedegaard Kristensen & Noe Munck
  553,95 kr.

  Hovedvægten i bogen er lagt på de to centrale selskabsformer: Interessentskabet og aktieselskabet.Bogens gennemgang af interessentskabet tjener som inspiration for advokater og andre praktikere i forbindelse med udfærdigelse af interessentskabskontrakter. Der gives en desuden en præsentation af de øvrige selskabsformer og deres grundlæggende træk. Fremstillingen anskueliggører således også de selskabsretlige problemstillinger (og grundbegreber) som naturlige konsekvenser af virksomhedens organisatoriske forhold og virkelighed.

 • - Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret
  af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen, Hans Helge Beck-Thomsen & mfl.
  380,95 kr.

  Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i disciplinen "Erhvervsjura" ved den i september 2003 påbegyndte Akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Fremstillingen henvender sig primært til medarbejdere i den finansielle sektor, men den beskrevne kreds af emner af såvel obligationsretlig som tingsretlig karakter mv. er dog så omfattende og dybtgående, at den med fordel tillige vil kunne indgå i undervisningen i erhvervsjura på bl.a. handelshøjskolerne og andre uddannelsesinstitutioner.  Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757410534

 • af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, mfl.
  583,95 - 670,95 kr.

  Denne reviderede og ajourførte 7. udgave rummer et udvalg af specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Men bogen kan ligeledes anvendes af andre, der ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandlede emner.

 • af Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen & Anne-Dorte Bruun Nielsen
  565,95 kr.

  Denne 4. udgave af Lærebog i dansk og international køberet indeholder nye domme og ny litteratur siden 3. udgaven. De ændringer af købeloven der er foretaget ved lov nr. 523 af 6. juni 2007 (om forældelse) og lov nr. 718 af 25. juni 2010 (om rekonstruktion) er naturligvis også medtaget.Fremstillingen er en decideret lærebog og er i omfang tilpasset det timetal, der er til rådighed for undervisningen i faget køberet på bacheloruddannelsen i jura på universitetet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.