Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lars Kiertzner

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang
  af Lars Kiertzner
  636,95 kr.

  Denne bogs anden udgave behandler revisors opgaver med regnskaber, når slutmålet er at afgive en anden erklæring end en revisionspåtegning Selvstændige erhvervsdrivende har meget ofte behov for fagkyndig assistance vedrørende regnskabsmæssige opgørelser. Der kan være tale om: ReviewerklæringerErklæringer om udvidet gennemgangAssistanceerklæringerErklæringer om aftalte arbejdshandlinger Bogen behandler disse fire opgaver fra A-Z ud fra lovgivning, standarder og praktiske overvejelser. Der er tre væsentlige årsager til ajourføringen. Reguleringen af udvidet gennemgang blev ajourført i 2017 med virkning fra 1. januar 2018, undtagen for erklæringen, hvor de nye bestemmelser først fandt anvendelse 30. juni 2018 eller senere. Hertil er der siden 2013 opnået erfaring med ydelsen, herunder takseringen af forseelser i Revisornævnet. Udvidet gennemgang er slået igennem på markedet som det foretrukne alternativ, når regnskaber ikke revideres, men der dog skal afgives eller ønskes afgivet en erklæring med sikkerhed. Assistance med regnskabsopstilling har vundet yderligere terræn siden version 1.0 fra 2013. Dette har aktualiseret en skærpet fokusering på revisors pligter og ansvar ved denne opgavetype. Herunder i et nyt afsnit særligt på klager over assistance i Revisornævnet. Sidst, men absolut ikke mindst, er opdateringen nødvendig under hensyn til, at den tidligere udgave byggede på revisorloven 2008, der sidenhen er erstattet af revisorloven 2016. Dette har især haft konsekvenser på en række detailområder for erklæringer med sikkerhed, dvs. i bogens sammenhæng for review og udvidet gennemgang.Bogens målgruppe er praktiserende revisorer, som kan få svaret på mange af de spørgsmål, som de stiller i praksis. Og endvidere studerende, der ønsker en mere systematisk og praktisk gennemgang af disse svære problemstillinger, der møder dem på deres uddannelse.Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.

 • - Analyse, diskussion og svar
  af Lars Kiertzner & Niklas Tullberg Hoff
  414,95 kr.

  Bogen beskæftiger sig med typiske problemstillinger fra revisors praksis ved erklæringer med sikkerhed, fravalg af revision, erklæringer om assistance, erklæringer uden for godkendte revisionsvirksomheder, fortsat drift, opgavedokumentation, uafhængighed, ”problemklienter” samt reglerne i hvidvasklovgivningen. MålgruppeBogens målgruppe er de praktiserende revisorer, som står over for udfordringerne i deres praksis. Endvidere studerende, der ønsker en mere praktisk belysning af den regulering, der møder dem på deres uddannelse.Om forfatterneNiklas Tullberg Hoff er registreret revisor og fagkonsulent i FSR-danske revisorer.Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.

 • af Lars Kiertzner
  505,95 kr.

  Denne bog behandler nogle ofte tunge temaer: skal revisor ”angive” sine kunder eller ej? Populært sagt, hvornår fortrænger revisors talepligt eller taleret den tavshedspligt, der er en hovedingrediens i revisorers DNA? Helt overordnet behandles de kritiske pligter, hvor det er helt åbenlyst, at en revisor mentalt skal afveje sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant nøje over for hensynet til klienterne. Bogens tale- og oplysningspligter har ført til en opdeling i fire kapitler: Kravet om omtale af ledelsesansvar og bogføringsproblemer i revision og udvidet gennemgang. Kravet om at anmelde mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, uanset hvilken opgave revisor løser, eller tilbydes at løse. Kravet om at reagere, når revisor ved opgaver inden for revisorloven indser, at ledelsesmedlemmer hos klienter kan have begået grove økonomiske forbrydelser.Og endelig et kapitel, der af hensyn til bogens omfang må nøjes med at eksemplificere de utallige særlige rapporterings- eller udleveringspligter. Der er udvalgt eksempler på pligter over for diverse tilsyn (offentlige institutioner, fonde, finansielle virksomheder), pligter over for andre revisorer, over for forvaltere i rekonstruktion, likvidation og konkurs, pligt til at udlevere klientmateriale til politi og SKAT samt endelig revisors vidnepligt i retssager.

 • af Lars Kiertzner
  634,95 kr.

  Professionsetik for revisorer, 1. udgave Professionsetik for revisorer, 1. udgave øger kendskabet til – og forståelsen af – de særlige professionsetiske god-skik-regler for revisorer. Det er nemlig disse regler, som afgør: 1. Hvilke opgaver må revisorer påtage sig? 2. Hvilke opgaver vil revisorer påtage sig? 3. Hvilke opgaver kan revisorer påtage sig. Bogens centrale tema er de etiske regler, og hvilke opgaver revisorer må påtage sig. Da omverdenen/brugerne/samfundet kan have tillid til en revisor, er der en omfattende både princip- og detailregulering, der skal forebygge situationer, hvor tilliden til revisorer er anfægtet. Dette er bestemt ikke altid let – det kræver både kendskab til reguleringen og fantasi-/forestillingsevne! Derudover beskæftiger bogen sig med spørgsmålet om, hvilke opgaver revisorer vil påtage sig. Her gælder det om at afbalancere to modsatrettede kræfter: forretningsmodeller skal på den ene side tage højde for forretningsmæssige risici og på den anden side reflektere den samfundsmæssige betydning af, at revisor (med et højstemt udtryk) er ”offentlighedens tillidsrepræsentant”. I bogen kan du også blive klogere på, hvilke opgaver revisorer kan påtage sig. Revisorer skal være kompetente til enten selv at udføre opgaver eller til at vælge den rette hjælp fra andre. Derfor er der krav til en revisors grunduddannelse og løbende efteruddannelse. Der skal ofte foretages en afvejning af, hvad revisor selv er specialist i, hvad revisor er i stand til at processtyre og vurdere, og hvad revisor skal holde sig langt væk fra. Om forfatteren Lars Kiertzner var revisor frem til 1993 hos Price Waterhouse. Fra 1994-2012 var han lektor i revision på først Handelshøjskolen i Aarhus og derefter på Aalborg Universitet og CBS. Siden 2012 har han været ansat som chefkonsulent i FSR-danske revisorer. Desuden har han bidraget til bl.a.: Redaktør af onlinekommentaren til Revisorloven og revision og regnskab Forfatter og medforfatter til en række bøger på Karnov Forfatter Forfatter til en lang række artikler i Revision og Regnskabsvæsen

 • af Paul Krüger Andersen, Lars Bo Langsted & Lars Kiertzner
  1.505,95 kr.

  Få overblik over revisoransvaret ved en række typiske revisoropgaver En revisors juridiske ansvar kan deles op i tre ansvarsformer: det erstatningsretlige, det strafferetlige og det disciplinære ansvar. Revisoransvar behandler disse tre ansvarsformer indgående og er ajourført med de nyeste regler på området. Bogen redegør derudover for revisors funktion og opgaver, revisorrettens historiske udvikling og det retlige grundlag for revisors arbejde. Den nyeste doms- og disciplinærnævnspraksis er taget med i bogen, ligesom f.eks. anmeldelsespligten efter hvidvaskloven og ved grov økonomisk kriminalitet behandles. Nyt i 8. udgave Siden 7. udgave fra 2008 er revisionsstandarderne blevet erstattet af de internationale retningslinjer (ISA’er), som har medført en stigende grad af internationalisering på revisionsområdet. Desuden er der kommet en standard om udvidet gennemgang. Disse ændringer er beskrevet i 8. udgave. Målgruppe Bogen henvender sig til revisorer, revisorkandidatstuderende og alle, som i øvrigt beskæftiger sig professionelt med revisors ansvar, f.eks. advokater, anklagemyndighed, domstole og medlemmer af selskabers direktioner og bestyrelser. Om forfatterne Bogen er skrevet af Lars Bo Langsted, der er professor ved Aalborg Universitet, Lars Kiertzner, som er chefkonsulent ved FSR-danske revisorer, og Paul Krüger Andersen, der er professor ved Aarhus Universitet.

 • - De største ændringer
  af Lars Kiertzner & Niklas Tullberg Hoff
  537,95 kr.

  Ændringerne af rammerne for revisorer i 2016 er de største i ”mands minde” – og herunder klart større end de to seneste ændringer i henholdsvis 2003 og 2008.Bogen er overordnet todelt: Den første del omhandler ændringerne for virksomheder af interesse for offentligheden, mens den anden og største del omhandler revisorloven m.v. og dermed er bredt relevant.

 • af Lars Kiertzner & Frank Thinggaard
  675,95 kr.

  Overblik over spændvidden af revisionen vedr. fonds- og foreningsområdet. Bogen gennemgår regnskabsaflæggelse og revision på fonds- og foreningsområdet. Hertil inddrages selskabs- og skatteret i det omfang, der er nødvendigt for at skabe en forståelsesramme for revisor og regnskabsaflægger. Revision og regnskab på fonds- og foreningsområdet vægtes relativt lidt i normale fremstillinger i litteraturen i forhold til de velkendte reguleringer af aktie- og anpartsselskaber. Denne bog skal medvirke til at råde bod herpå. Bogen vedrører bl.a. reguleringen af store velkendte erhvervsdrivende fonde som eksempelsvis Novo Nordisk Fonden, den faglige del af forenings-Danmark som f.eks. 3F, DA og DI samt ikke mindst den almene boligsektor, der omfatter ca. 7000 afdelinger i 800 organisationer. Bogen gennemgår overordnet set regnskabsaflæggelse og revision på følgende områder: Erhvervsdrivende og almindelige fonde Faglige foreninger Andelsselskaber, andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar Universiteter Den almene boligsektor inden for det halvoffentlige område.Nyt i 2. udgave Generelt er alle bogens kapitler ajourført i meget stort omfang.Målgruppe Bogen henvender sig først og fremmest til professionelle, der arbejder i fonde og foreninger, f.eks. ledelsesmedlemmer og økonomi- og administrationsansvarlige i de pågældende selskabstyper. Også ansatte i offentlige tilsynsfunktioner og praktiserende revisorer og advokater vil have gavn af bogen. Endvidere er bogen velegnet for studerende som introduktion til området.Om forfatterne Lars Kiertzner er lektor, ph.d. ved CBS. Han er statsautoriseret revisor og har i mange år undervist i og skrevet om emnet fonde i forskellige sammenhænge. Frank Thinggaard er professor, ph.d. ved Aarhus Universitet. Han har i adskillige år undervist i emnet almene boligafdelinger på boligøkonomiuddannelsen under Boligselskabernes Landsforening.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.