Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Micki Sonne Kaa Sunesen

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (2)
 • (9)
Bogtype
 • (9)
 • (8)
Format
 • (6)
 • (6)
 • (3)
Sprog
 • (17)
Pris
DKK
Serie
 • (2)
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Sorter efterSorter Populære
 • af Thomas Illum Hansen, Per Fibæk Laursen, Helle Plauborg, mfl.
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Didaktikhåndbogen er en fuldendt lærebog i didaktik, der omfatter didaktikkens historie, teorier og virkeområder. Bogen er struktureret i to dele:A: "Didaktiske teorier", der udreder didaktiske retninger og traditioner, som de har udfoldet sig i den angelsaksiske verden, den kontinentale verden og i Danmark.B: "Didaktisk belysning af temaer", der gennem en lang række temaer kontekstualiserer didaktiske teorier og kategorier inden for de virkeområder, som didaktikeren typisk møder i sin praksis.Didaktikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at skabe og reflektere over sin praksis.Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Faglige pointer til den relationsprofessionelle
  af Claus Holm, Jørgen Lyhne, Ulla Schødt, mfl.
  381,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Overordnet set er ambitionen for det pædagogiske virke at sikre, at børn udvikler sig til at blive psykologisk robuste, og at de befinder sig godt i verden. Resiliente eller livsduelige børn formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen – selvom de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab. Livsduelighed er ikke statisk, men kan forandres og påvirkes gennem hele livet. For at udvikle en sådan duelighed og mestring af livet har børn først og fremmest brug for relationel støtte fra de voksne, der omgiver dem til daglig. I denne bog kredser en række engagerede fagpersoner omkring livsduelighedenspædagogik. Der gives ingen entydige svar på, hvad det vil sige ”at du i livet”, men gennem bogens kapitler kommer læseren et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvordan vi kan bruge det relationelle forhold som platform for børns læring, trivsel og udvikling – og dermed deres livsduelighed. Mange af kapitlerne inddrager ICDP som en metode til at nå dette mål. Bogen er egnet for fagpersoner og studerende i den pædagogiske verden, som ønsker en bred introduktion til livsduelighedens pædagogik, og som samtidig er interesseret i nye, faglige beskrivelser af begrebet ”pædagogisk relationsprofessionalisme”. Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen af det relationelle arbejde. Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelsesmæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pædagogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Indefra og udefra
  af Erik Laursen, Søren Frimann, Benedicte Madsen, mfl.
  423,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Formålet med denne antologi er at bidrage til at Indfange aktionsforskningens særlige kvaliteter og give bud på, hvordan aktionsforskning konkret og metodisk kan gøres - i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere om lokale og virkelighedsnære problemstillinger. Antologien kan bane vejen for udvikling og forskning, der søger at øge forståelsen af sociale og kulturelle processer frem for med tunnelsyn kun at fokusere på virkninger. Den kommer med mulige bud på, hvilke andre spørgsmål, man kan stille, end 'virker det?', når man undersøger samfundsfaglige og sociale fænomener - og hvordan aktionsforskning kan danne ramme og afsæt for at tilvejebringe mulige svar på disse spørgsmål. Samlet set fremstår antologiens bidrag som en præciserende og en innovativ helhed. Det præciserende består i, at bidragsyderne på kompetent vis tilsammen udpeger, hvad aktionsforskning er og ikke er - og hvilke udfordringer man kan støde på i denne forskningstilgang. Det innovative består i, at det i antologiens bidrag også analyseres, hvad aktionsforskning kan være i fremtiden. Bogen kan læses med udbytte af alle, som har deres hverdag på et universitet, en professionshøjskole, i en virksomhed eller i en kommune, og som ønsker at læse mere om, hvad aktionsforskning er, og hvordan forskning med afsæt i denne approach konkret kan gribes an.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Elev & diagnose
  af Sofia Esmann, Lotte Hedegaard-Sørensen, Charlotte Andersen, mfl.
  367,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Inklusionsvejlederen 2 – elev og diagnose fokuserer på specialpædagogiske udfordringer i skolen. Det er ikke til at komme udenom, at nogle børn har særlige forudsætninger og behov, når det kommer til at deltage i skolens aktiviteter, og derfor er det ligeledes nødvendigt at rette fokus mod specialiserede problemfelter, hvilket denne antologi gør. Bogen behandler det, der specifikt kommer til udtryk hos enkelte elever, når de møder skolehverdagen, og kommer omkring emnerne elevperspektiver, udsatte børn, neuropædagogik, generelle læringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, angst, ADHD, høretab, motoriske udfordringer, synstab, autisme og skriftsprogsvanskeligheder. Redaktør på bogen er psykolog, konsulent og foredragsholder Rasmus Alenkær, og kapitlerne er skrevet af: Rasmus Alenkær, Charlotte Andersen, Kirsten Bøgh, Ditte Dalum Christoffersen, Grethe Damon, Barbara Hoff Esbjørn, Sofia Esmann, Tine Basse Fisker, Hans Godske, Anne Haven, Lotte Hedegaard-Sørensen, Ingrid Leth, Camilla Lind Melskens, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Mona Miche, Per E. Mortensen, Frank Spring, Heidi Honig Spring, Micki Sonne Kaa Sunesen og Torben Tikjøb. Elev og diagnose er den anden af i alt to bøger med titlen Inklusionsvejlederen. Antologien belyser genstandsfeltet “inklusion” ud fra den position, en intern vejleder/ressourceperson i skolens organisation kan have. Formålet har været at lave en lettilgængelig opslagsbog eller redskabskasse, i hvilken man som praktiker hurtigt kan finde viden og inspiration i forhold til et bestemt emne. Der er ikke nogen fremadskridende opbygning mellem kapitlerne, der derfor kan læses uafhængigt af hinanden. Det hele holdes dog sammen af bogens røde tråd: inklusionsvejlederens rolle og redskaber. Tilsammen giver de to bøger et godt og solidt samlet overblik over de (måske) vigtigste problemstillinger og løsningsmodeller, der relaterer sig til feltet “inklusion”. Målgruppen er studerende på de pædagogiske grund- og videreuddannelser, ressourcepersoner, psykologer, konsulenter, ledere, beslutningstagere og alle andre, der er interesseret i arbejdet med inklusion.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - – i et læringsperspektiv
  af Erik Laursen, Søren Frimann, Lone Hersted, mfl.
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Aktionsforskning handler om at forske gennem handlinger. Vel at mærke handlinger, man foretager på det sted, man undersøger, og sammen med dem, man undersøger. Typisk er det handlinger, der skal skabe udvikling og forandringer for dem, man undersøger sammen med. Det er der mange traditioner for og metoder til, som denne bog belyser gennem ti kapitler.At mennesket kan lære, er grundlaget for, at mennesket kan forske, udvikle og forandre. Derfor har bogen undertitlen i et læringsperspektiv. Bogens fokus er at udfolde netop læringsperspektivet i aktionsforskning, herunder hvordan forandring, læring og produktion af ny viden kan forstås som to sider af samme sag.Bogen falder i tre dele:Del 1: Teoretiske perspektiver på læring og deres betydning for forskning i organisationer.Del 2: Organisatorisk læring og ledelse i konkrete projekter.Del 3: Aktionsforskningens mange ansigter: fra private virksomheder til udvikling i lokalsamfund.Aktionsforskning – I et læringsperspektiv er skrevet af erfarne aktionsforskere og henvender sig til studerende, undervisere og forskere ved universiteter og professionshøjskoler.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En kritik og vision
  af Elsebeth Jensen, Anne Maj Nielsen, Elvi Weinreich, mfl.
  355,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  At uddanne til profession er en udfordring, som uddannelsesstederne stadig ikke har overvundet på overbevisende vis. Der er sket forbedringer, men den væsentligste er ikke løst: At uddanne kompetente professionspraktikere, som også har tilstrækkeligt refleksionsberedskab til professionelt at håndtere fejl og uforudsete situationer. At det er sådan, vidner ikke alene nødråb fra de nyuddannede om, men også de hyppige politiske initiativer til at ommøblere uddannelserne. De nyuddannede føler sig ikke klædt godt nok på til praksis. Politikerne og mange uddannelsesforskere kæmper stadig med grundudfordringen: Hvordan uddanner man refleksive frustrationsrobuste professionspraktikere? Denne antologi tager livtag med denne udfordring. Det gøres ud fra en antagelse om, at praksiskompetence bedst udøves med udgangspunkt i praksis. Uddannelserne er for deduktivt teoretiske og efterlader de studerende uden tilstrækkelig håndværksmæssig kunnen. Bogen kritiserer, men giver også en række skitser til, hvordan man kunne gøre uddannelserne mere induktivt praksisorienterede og færdighedstrænende. Ligeledes præsenteres synpunkter og ideer til at tage med ud i praksis samt stof til eftertanke for uddannelsesudviklere og politikere. Bogens forfattere er: Bodil Christensen, Celine Rigmor Louise Ferot, Mads Hermansen (Red.), Elsebeth Jensen, Anne Maj Nielsen, Søren Pjengaard, Bine Ryberg, Gitte Stamp, Micki Sonne Kaa Sunesen og Elvi Weinreich

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 21 forslag til det pædagogiske teamarbejde
  af Micki Sonne Kaa Sunesen
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog handler om den refleksive samspilsform medieret læring. Gennem 21 forslag rettes blikket mod, hvordan en medierende praksis konkret kan se ud i både dagtilbud og skole. Formålet er at vise, hvordan mediering kan gøres på en systematisk måde, og i forlængelse heraf give et bud på, hvordan det pædagogiske teamarbejde kan organiseres og struktureres i didaktisk opmærksomme processer. Hvert kapitel i bogen afsluttes med refleksionsspørgsmål til drøftelse i teamet. Bogen er skrevet i direkte forlængelse af grundbogen Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (2017) en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (2017), hvor forskning i og teori om mediering udfoldes

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en inkluderende praksis i dagtilbud og skole
  af Micki Sonne Kaa Sunesen
  423,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog er en dansk, forskningsbaseret introduktion til Mediated Learning Experience kombineret med et didaktisk perspektiv. MLE er en læringsteori, udviklet af den israelske professor i psykologi, Reuven Feuerstein. Den baserer sig på en kobling mellem kognitiv neuropsykologi og socialpsykologi og fokuserer især på den voksnes relationelle kompetencers betydning for barnets læringsudbytte. Med bogen i hånden kan målgruppen arbejde med relationsarbejdet på en række forskellige niveauer i organisationen - lige fra det konkrete interaktions-/medieringsniveau (voksen-barn), det didaktiske refleksionsniveau og teamniveauet til det ledelsesmæssige niveau.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Faglige pointer til den relationsprofessionelle
  af Claus Holm, Anne Linder, Jørgen Lyhne, mfl.
  310,95 kr.

  Overordnet set er ambitionen for det pædagogiske virke at sikre, at børn udvikler sig til at blive psykologisk robuste, og at de befinder sig godt i verden. Resiliente eller livsduelige børn formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen – selvom de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab. Livsduelighed er ikke statisk, men kan forandres og påvirkes gennem hele livet. For at udvikle en sådan duelighed og mestring af livet har børn først og fremmest brug for relationel støtte fra de voksne, der omgiver dem til daglig.I denne bog kredser en række engagerede fagpersoner omkring livsduelighedens pædagogik. Der gives ingen entydige svar på, hvad det vil sige ”at du i livet”, men gennem bogens kapitler kommer læseren et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvordan vi kan bruge det relationelle forhold som platform for børns læring, trivsel og udvikling – og dermed deres livsduelighed. Mange af kapitlerne inddrager ICDP som en metode til at nå dette mål.Bogen er egnet for fagpersoner og studerende i den pædagogiske verden, som ønsker en bred introduktion til livsduelighedens pædagogik, og som samtidig er interesseret i nye, faglige beskrivelser af begrebet ”pædagogisk relationsprofessionalisme”.

 • af Janne Hedegaard Hansen, Mette Molbæk, Micki Sonne Kaa Sunesen, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet 'Ledelse i Morgen' indeholder følgende artikler: Spiller I hinanden bedre i ledelsesteamet?Af Signe Bonnén og Janne SkakonDenne artikel sætter fokus på, hvordan man kan styrke og opbygge tillidsfulde og åbne relationer i ledelsesteamet. De gode relationer sættes under pres i en travl hverdag, og lederen må derfor være en relationsskabende rollemodel. I denne artikel får du inspiration til, hvordan man ved at styrke tillidsfulde og åbne relationer i ledelsesteamet kan skabe en bedre hverdag for teamet selv, medarbejdere og børnene.Ledelse og professionelle fællesskaber i FGUAf Micki Sonne Kaa Sunesen, Jonas Sprogøe, Suna Christensen og Laila Colding LagermannDenne artikel handler om bedre møder, og hvordan facilitering kan erstatte styring på dine møder. Artiklen giver konkrete tips til, hvordan man får det bedste ud af de møder, man har ansvaret for, herunder bl.a. vigtigheden af forberedelse, opmærksomhed på selve mødeformen og vigtigheden af at få alle deltagere i mødet til at tale sammen.Skal vi danse det næste personalemøde som en ballet?Af Lise Bech AndersenDenne artikel beskriver Kærbyskolens arbejde med at blive profilskole i æstetiske læreprocesser og de strategiske tanker, skolens ledelse har gjort sig i forhold til at lede en æstetisk profilskole i arbejdet med æstetisk dannelse, og hvad det har betydet for ledelsesopgaven. Et vigtigt mål har været, at æstetikken skal danne ramme om inkluderende fællesskaber, hvor alle elever oplever at blive set, hørt og forstået.Samarbejde om inklusion: Et spørgsmål om skolekultur og ledelse af flerfagligt samarbejdeAf Mette Molbæk, Janne HedegaardHansen, Charlotte Riis Jensen og Maria Christina Secher SchmidtDenne artikel handler om vigtigheden af at kvalificere den undersøgende skolekultur og det flerfaglige samarbejde for at styrke og fremme den inkluderende skole. Forfatterne argumenterer for, at der er behov for en ny samarbejdsforståelse og -praksis med plads til forskellige fagligheder og perspektiver.

 • - Indefra og udefra
  af Erik Laursen, Søren Frimann, Benedicte Madsen, mfl.
  367,95 kr.

  Formålet med denne antologi er at bidrage til at Indfange aktionsforskningens særlige kvaliteter og give bud på, hvordan aktionsforskning konkret og metodisk kan gøres - i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere om lokale og virkelighedsnære problemstillinger.Antologien kan bane vejen for udvikling og forskning, der søger at øge forståelsen af sociale og kulturelle processer frem for med tunnelsyn kun at fokusere på virkninger. Den kommer med mulige bud på, hvilke andre spørgsmål, man kan stille, end 'virker det?', når man undersøger samfundsfaglige og sociale fænomener - og hvordan aktionsforskning kan danne ramme og afsæt for at tilvejebringe mulige svar på disse spørgsmål.Samlet set fremstår antologiens bidrag som en præciserende og en innovativ helhed. Det præciserende består i, at bidragsyderne på kompetent vis tilsammen udpeger, hvad aktionsforskning er og ikke er - og hvilke udfordringer man kan støde på i denne forskningstilgang. Det innovative består i, at det i antologiens bidrag også analyseres, hvad aktionsforskning kan være i fremtiden.Bogen kan læses med udbytte af alle, som har deres hverdag på et universitet, en professionshøjskole, i en virksomhed eller i en kommune, og som ønsker at læse mere om, hvad aktionsforskning er, og hvordan forskning med afsæt i denne approach konkret kan gribes an.

 • - En kritik og vision
  af Mads Hermansen, Elsebeth Jensen, Anne Maj Nielsen, mfl.
  306,95 kr.

  At uddanne til profession er en udfordring, som uddannelsesstederne stadig ikke har overvundet på overbevisende vis. Der er sket forbedringer, men den væsentligste er ikke løst: At uddanne kompetente professionspraktikere, som også har tilstrækkeligt refleksionsberedskab til professionelt at håndtere fejl og uforudsete situationer.At det er sådan, vidner ikke alene nødråb fra de nyuddannede om, men også de hyppige politiske initiativer til at ommøblere uddannelserne. De nyuddannede føler sig ikke klædt godt nok på til praksis. Politikerne og mange uddannelsesforskere kæmper stadig med grundudfordringen: Hvordan uddanner man refleksive frustrationsrobuste professionspraktikere?Denne antologi tager livtag med denne udfordring. Det gøres ud fra en antagelse om, at praksiskompetence bedst udøves med udgangspunkt i praksis. Uddannelserne er for deduktivt teoretiske og efterlader de studerende uden tilstrækkelig håndværksmæssig kunnen. Bogen kritiserer, men giver også en række skitser til, hvordan man kunne gøre uddannelserne mere induktivt praksisorienterede og færdighedstrænende. Ligeledes præsenteres synpunkter og ideer til at tage med ud i praksis samt stof til eftertanke for uddannelsesudviklere og politikere.Bogens forfattere er: Bodil Christensen, Celine Ferot, Mads Hermansen (Red.), Elsebeth Jensen, Susanne Kaatmann, Anne Maj Nielsen, Søren Pjengaard, Bine Ryberg, Gitte Stamp, Micki Sonne Kaa Sunesen og Elvi Weinreich.

 • af Malene Ringvad, Thomas Johansen, Grethe Andersen, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet Ledelse i morgen indeholder følgende artikler: Faglig ledelse i skolenAf Malene RingvadHvad indebærer faglig ledelse i skolen? Denne artikel argumenterer for, at kvaliteten af de pædagogiske ydelser på en almindelig dansk skole langt fra er så høj, som der er ressourcer til – grundet fraværet af en direkte faglig og elevcentret ledelse.Faglig ledelse: Hvad er det?Og hvordan ser det ud i praksis?Af Caroline Howard Grøn ogAnne Mette MøllerI denne artikel er fokus på, hvordan man forskningsmæssigt arbejder med begrebet faglig ledelse, og hvad det kræver at bedrive faglig ledelse. Hvorforer begrebet i fokus netop nu, og hvad skal man være opmærksom på for at udøve faglig ledelse?God skoleudvikling kræver dialog,prioritering og vedholdenhedAf Anne Grosen og Caspar TheutDenne artikel har fokus på de forskellige skoleindsatser, der igangsættes af det politiske niveau eller skolerne selv for at styrke elevernes læring og trivsel. Artiklen peger på tre elementer, der kan hjælpe med at skabe en bedre balance i indsatsarbejdet.Turnaround-ledelse:Når der er behov for en ny retningAf Thomas Johansen, Søren Kjær Jensen ogMicki Sonne Kaa SunesenDenne artikel handler om turnaround-ledelse i pædagogiske organisationer og beskriver seks temaer, som hjælper lederen til at ændre kursen i organisationer, hvor arbejdsklimaet er i bund, og har særligt fokus på samarbejdet med medarbejderne.Få det til at ske – adfærdsledelse og implementering i den lærende organisationAf Henrik DresbøllDenne artikel – den første i en serie på fire artikler – handler om adfærdsledelse og implementering af dette. Hvordan får vi ønsket adfærd til at ske i hverdagen, og hvorfor udfordres vi, når vi skal gå fra strategi til handling?Anmeldelse af Gør en forskel med distribueret ledelseAf Grethe Andersen

 • af Micki Sonne Kaa Sunesen
  220,95 kr.

  Denne bog handler om den refleksive samspilsform medieret læring. Gennem 21 forslag rettes blikket mod, hvordan en medierende praksis konkret kan se ud i både dagtilbud og skole. Formålet er at vise, hvordan mediering kan gøres på en systematisk måde, og i forlængelse heraf give et bud på, hvordan det pædagogiske teamarbejde kan organiseres og struktureres i didaktisk opmærksomme processer. Hvert kapitel i bogen afsluttes med refleksionsspørgsmål til drøftelse i teamet. Bogen er skrevet i direkte forlængelse af grundbogen Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (2017) en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (2017), hvor forskning i og teori om mediering udfoldes. Bogen henvender sig til praktikere i dagtilbud og skole, men den kan også med fordel læses af professionelle i andre kontekster, for eksempel inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller lignende støttesystemer. Bogen kan endvidere være en håndsrækning til ledere, som søger inspiration til det konkrete teamarbejde i de daglige inklusionsbestræbelser. Serien er praksisrettet og fungerer som brobygger mellem de faglige discipliner pædagogik, didaktik og psykologi. Den har til hensigt at bidrage til de professionelles læring og udvikling ved at pege på relevante forhold mellem teori og praksis. Nøgleord for serien er: relationer, læring og udvikling af og i pædagogiske kontekster. På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/pædagogisketankebaner findes supplerende materiale til brug i egen praksis.

 • - En inkluderende praksis i dagtilbud og skole
  af Micki Sonne Kaa Sunesen
  346,95 kr.

  Denne bog er en dansk, forskningsbaseret introduktion til Mediated Learning Experience kombineret med et didaktisk perspektiv. MLE er en læringsteori, udviklet af den israelske professor i psykologi, Reuven Feuerstein. Den baserer sig på en kobling mellem kognitiv neuropsykologi og socialpsykologi og fokuserer især på den voksnes relationelle kompetencers betydning for barnets læringsudbytte. Med bogen i hånden kan målgruppen arbejde med relationsarbejdet på en række forskellige niveauer i organisationen - lige fra det konkrete interaktions-/medieringsniveau (voksen-barn), det didaktiske refleksionsniveau og teamniveauet til det ledelsesmæssige niveau.

 • af Lene Tortzen Bager, Micki Sonne Kaa Sunesen, Sarah Robinson, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet 'Ledelse i Morgen' indeholder følgende artikler: Lederens betydning for professionelles læringsudbytteAf Micki Sonne Kaa SunesenI denne artikel argumenteres der for, at ledelsesdimensionen i kompetenceudviklingsforløb har væsentlig betydning for, hvilket læringsudbytte de professionelle får med sig. Artiklen kommer med fire bud på relevante lederfærdigheder, den moderne leder skal besidde, når han/ hun skal lede kompetenceudviklingsforløb.3 i en: Læring, ledelse og organisationsudviklingAf Lene Tortzen Bager, Helle Meibom Færgemann, Rikke Møller Johannesen, Sarah Robinson, Julie Skaar og Rune Overvad Skibelund SchouMed udgangspunkt i efteruddannelsen E3U som et bud på læreres kvalificering til fremtiden beskriver denne artikel, hvordan ledelsesopgaverne vil forandre sig for at understøtte læring for fremtiden. Artiklen viser, hvordan arbejdet med læreres entreprenørielle kompetencer kan være en bottom-up strategi i forhold til udvikling af læring, ledelse og organisation som helhed.Hjørring Kommune: Fair læringsledelse i professionelle læringsfællesskaberAf Peter Larsen og Michael AhrentzArtiklen omhandler Hjørring Kommunes arbejde med fair læringsledelse i professionelle læringsfællesskaber og beskriver, hvordan kommunen har arbejdet med at udvikle dette fælles sprog med et blik på de professionelles kerneydelse – læringsledelse. Der gives et perspektiv på, hvordan læringsledelse kan varetages i professionelle læringsfællesskaber, og hvordan man kan bedrive fair læringsledelse.Procesforståelse og refleksion i designtænkning og digital fabrikationAf Charlotte Agerby Schulz og Elisa Nadire CaeliHvordan kan man undervise i digital fabrikation som en eksplorativ og åben proces i en læringsmålsorienteret skole? I denne artikel diskuteres det, hvordan undervisning i kreativ problemløsning og teknologisk mestring kan understøttes af refleksion med progression og dybdelæring. Udgangspunktet er FabLab Schools og nogle af de udfordringer, der opstår, når FabLab-forløb skal integreres i den aktuelle skolekontekst.

 • af Sofia Esmann, Lotte Hedegaard-Sørensen, Charlotte Andersen, mfl.
  289,95 kr.

  Inklusionsvejlederen 2 ? elev og diagnose fokuserer på specialpædagogiske udfordringer i skolen. Det er ikke til at komme udenom, at nogle børn har særlige forudsætninger og behov, når det kommer til at deltage i skolens aktiviteter, og derfor er det ligeledes nødvendigt at rette fokus mod specialiserede problemfelter, hvilket denne antologi gør. Bogen behandler det, der specifikt kommer til udtryk hos enkelte elever, når de møder skolehverdagen, og kommer omkring emnerne elevperspektiver, udsatte børn, neuropædagogik, generelle læringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, angst, ADHD, høretab, motoriske udfordringer, synstab, autisme og skriftsprogsvanskeligheder.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.