Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Nicolaj Ejler

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Nicolaj Ejler
  427,95 kr.

  I denne tankevækkende bog dissekerer Nicolaj Ejler styringen af de offentlige kerneopgaver: hvad den er, hvor den kommer fra, og hvorfor vi har den. Han argumenterer for, at den offentlige sektor er overstyret. Vi kan ikke styre kerneopgaven. Men vi kan kun afvikle den massive overstyring, hvis fagprofessionerne tager et større ansvar for at definere kvalitet og skaber mere systematisk refleksiv praksis.Bogen anviser vejen til en ny styringsmodel med politikere, der styrer sig, og fagprofessionelle, der praktiserer vidensfunderede professionelle læringsfællesskaber.IndholdForordKapitel 1. Styring skal understøtte kerneopgaven, ikke styre faglighedenDel A. Kerneopgaven og fagligheden tilbage og fagprofessionernes medansvar for detteKapitel 2. Fagprofessionerne skal genvinde autoritet via systematisk, dokumenterbar faglighedKapitel 3. KerneopgavenKapitel 4. Faglig ledelseKapitel 5. Datadrevet refleksionspraksisDel B. Statslig overstyring eller nye understøttende tiltag?Kapitel 6. Det skal også være evidensbaseret indsats – om evidenskulturKapitel 7. Implementering – den næste bølge af frisættelse eller bare endnu et statsligt styringsregime?Kapitel 8. Kritik af New Public Management og resultatbaseret styringDel C. En ny styringsmodelKapitel 9. En ny styringsmodel – konsekvenser og veje fremLitteraturNavneregister

 • af Nicolaj Ejler
  368,95 kr.

  I denne tankevækkende bog dissekerer Nicolaj Ejler styringen af de offentlige kerneopgaver: hvad den er, hvor den kommer fra, og hvorfor vi har den. Han argumenterer for, at den offentlige sektor er overstyret. Vi kan ikke styre kerneopgaven. Men vi kan kun afvikle den massive overstyring, hvis fagprofessionerne tager et større ansvar for at definere kvalitet og skaber mere systematisk refleksiv praksis.Bogen anviser vejen til en ny styringsmodel med politikere, der styrer sig, og fagprofessionelle, der praktiserer vidensfunderede professionelle læringsfællesskaber.Nicolaj Ejler er stifter af Ejler Impact ApS, som rådgiver offentlige ledere og organisationer om ledelse, strategi og styring. Han er uddannet cand.scient.adm. og er tidligere direktør i Rambøll Management Consulting. Han har været ansat i BUPL og har redigeret og medforfattet debatbøger og ledelsesbøger, fx Når måling giver mening og Uden for kategori – ledelse af videnintensive virksomheder.

 • af Nicolaj Ejler
  287,95 kr.

  SAMFUNDET SKAL SKABE RUM TIL DØMMEKRAFTEN Fagprofessionelles faglighed består i høj grad i at handle ved hjælp af dømmekraft. At foretage faglige skøn og vurderinger i situationer med mennesker, hvor der ikke er oplagte, veldefinerede svar på, hvad der er den bedste handling. Dømmekraften kan styrkes med viden, træning og faglig refleksion. Politisk og ledelsesmæssigt forsøger man typisk at styrke fagligheden i den offentlige opgaveløsning ved at skabe stærke styringsredskaber. Men skal de fungere, skal styringsredskaberne forankres i en forståelse af, hvad faglighed i løsning af velfærdsopgaver er, så styring ikke overstyrer fagligheden. PROFESSIONEL DØMMEKRAFT belyser derfor: Hvad fagprofessionel faglighed og faglig dømmekraft er Hvordan dømmekraften understøttes med viden og træning Hvordan fagprofessionelle i fællesskab etablerer en systematisk faglig refleksion PROFESSIONEL DØMMEKRAFT henvender sig til politikere, embedsværk, fagprofessionelle samt undervisere og studerende på grunduddannelser, masteruddannelser og lederuddannelser.”Nicolaj tager fagprofessioner, dømmekraft, faglig ledelse, refleksion, måling, styring, tværfaglighed og data under kærlig behandling og giver en række relevante forslag til, hvordan den offentlige sektor og dens institutioner kan blive endnu bedre. Bogen er læseværdig for alle fra kommunaldirektører til faglige ledere og andre, der interesser sig for udviklingen af den offentlige sektor.”- Eik Møller, kommunaldirektør, Ballerup Kommune”Professionel dømmekraft rammer stærkt ind i den højaktuelle debat om, hvordan vi kan afvikle styring, der ikke er meningsfuld og værdiskabende for de mange fagprofessionelle i kommunerne. Ikke med lette løsninger, men ved at få styrings- og ledelseskæden til at hænge tættere sammen. Det kræver, at politikere ikke overregulerer kommunerne, men at man indfører tillidsbaseret ledelse. Og at fagprofessionerne indefra tager et medansvar for at udvikle kvalitet ved at udvikle deres faglighed. Det er alle parter parat til!” - Marianne Berthelsen, kommunaldirektør, Hedensted Kommune”Bogen har efterladt mig klogere på dømmekraftens mange bestanddele. Nicolaj er overbevisende i sin vurdering af paradokserne, der er til stede i ledelseskæden fra beslutningstagere til fagprofessionelle, der forventes at omsætte politikken gennem mange komplekse daglige beslutninger.” - Michael Dahlgaard, dagtilbuds- og skolechef, Morsø Kommune

 • - Hvordan systematisk refleksion driver fagligheden frem
  af Nicolaj Ejler & Gitte Riis Hansen
  320,95 kr.

  Det er vigtigt at skabe en forståelse af faglighed og faglig ledelse, der kan forene fagprofessionelle, ledere, administratorer og politikere i at skabe mere rum til fagligheden. Men hvordan gøres det, når mange fagprofessionelle oplever, at deres faglighed er under pres bl.a. på grund af styrings- og dokumentationskrav? Hvordan kan fagprofessionerne styrke deres professionsfaglighed og professionelle praksis? Og hvilken ledelse kalder det på? Disse spørgsmål tager Nicolaj Ejler og Gitte Riis Hansen livtag med i denne bog med perspektiver på, hvordan faglighed og faglig ledelse kan forstås. Ni cases, der tager afsæt i forskellige professioners og kommuners konkrete praksis viser en vej til god praksis, hvor fagprofessionelle er dedikerede til at udvikle deres professionelle faglighed og kapacitet med en undersøgende, refleksiv praksis. Målet med bogen er at udfolde den gode faglighed og praksis og pege på, hvor der er potentiale for at styrke professionsfagligheden og dømmekraften - og herigennem bidrage til en nødvendig udvikling af velfærdsstaten, hvor fagligheden styrkes til gavn for borgeren. Læs et uddrag af bogen Omtale bogen 'Ejler og Hansen skyder sig træfsikkert ind i den ofte sammenbidte debat om, hvordan vi styrker fagligheden i det som lidt fattigt hedder offentlig service. Det sker gennem en veloplagt og reflekteret opsang til både politikere og embedsmænd om at erkende og prioritere faglighed og professionel dømmekraft i hjertet af arbejdet, og til fagprofessionelle om at tage et mere grundlæggende professionsfagligt ansvar som et kollektiv med faglige standarder, hvormed professionen træder frem som et flerstrenget kollektiv frem for som individuelle praktikere. Ejler og Hansen understøtter deres argumentation med en betydelig teori- og praksisfundering, samt med ni case-kapitler fra institutioner og kommuner, der afprøver nye veje. Bogen er god at diskutere med – og stimulerer tanken snarere end præcise løsninger.' - Stefan Hermann, rektor Københavns Professionshøjskole 'Ejler og Hansen leverer et bud på en ny styringsmodel, hvor offentligt ansatte bryder professionsmonopoler, arbejder systematisk og reflekteret, og taler ærligt om faglige snubletråde. Forfatterne præsenterer praksiseksempler på, hvad der sker, når medarbejdere og ledere i fællesskab udfolder deres faglighed og dømmekraft sammen med borgeren, og de udfolder evidens- og databegrebet, så selv en skeptiker kan være med. En fornøjelse at læse.' - Kirsten Løth, pædagog, tidligere dagtilbudsleder, nu formand for LFS normalområdet 'De to forfattere viser teoretisk og med mange gode praksiseksempler, at skal vi udvikle en endnu bedre offentlig sektor, kræver det, at professioner ikke ses som ukrudt, der skal holdes nede, men tværtimod påskønnes, støttes og udvikles. Fagprofessionerne må insistere på retten til at udøve professionelle skøn, når de har med relationer og andre menneskers udvikling at gøre, men samtidig må de kunne begrunde deres valg og gennem bl.a. data tage ansvar for at udvikle fagligheden.' - Jesper Skorstengaard, Formand Århus Lærerforening 'Ejler og Hansen rammer hovedet på sømmet om faglig refleksion i overstyringens tidsæra. Træning af refleksionen er en forudsætning for at blive en kompetent praktiker, og for at vi kan gå fra individuel til organisatorisk kapacitet. Gå på opdagelse i bogens ni eksempler, der viser vejen til at få meget mere ud af velfærden og råd til velfærden gennem faglig refleksion fremfor at procedurer, kontrol og regler tager for meget tid og fokus fra kerneopgaven.' - Niels Christian Barkholt, formand for LOKK, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, tidl. næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Bogens indhold: ForordDEL I 1. Indledning: Et nyt paradigme vokser frem 2. Om nødvendig styring og overstyring 3. Faglig kvalitet – i spændet mellem person og fag DEL II – DE NI CASES 4. Hvordan skaber vi en stærkere professionsfaglighed?v/ Inger Winther Johannsen5. Notatets kraft – om vejen fra dagbogsskrivning til målfokuseret dokumentationskultur v/ Tina Andersen og Kim Johannesen6. At undersøge hverdagen – i hverdagen v/ Mette Høgh Stæhr, Charlotte Theodorsen og Katrina Adey Farr Kuhre7. Tværfagligt samarbejde mellem fagprofessionelle, der virker v/ Christian Tauby-Theill 8. Pædagogiske Laboratorier: Faglighed som kvalificering af dømmekraft v/ Kirsten Breinholt9. At lede en refleksions- og evalueringskultur i praksisv/ Helle Bejning Sørensen og Betina Byriell Larsen10. Spiller vi hinanden gode? v/ Signe Sundberg Simonsen og Tina Andersen 11.BRUS – tværkommunalt samtaletilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemerv/ Runa Bjørn og Anne Mette Hansen12. Som ledere bør vi fokusere på, hvordan vi lader os ledev/ Trine Stokholm DEL III 13. Faglighed kommer ikke af sig selv14. Få fagligheden frem – om ledelse af faglighed 15. Om forfatterne

 • af Nicolaj Ejler, Denmark) Poulfelt, Flemming (Copenhagen Business School, mfl.
  549,95 - 1.589,95 kr.

 • af Søren Voxted, Nicolaj Ejler, Anne Linder, mfl.
  303,95 kr.

  Debatten om New Public Management (NPM) har længe befundet sig i et noget mudret felt. Derfor ønsker denne antologi at kaste et nyt lys på NPM som styringsidé for derved at kunne se på den med klare øjne. Via solide kapitler fra vigtige kapaciteter diskuteres NPM's baggrund, de danske erfaringer og sidst, men ikke mindst, NPM's fremtid i Danmark.Bogen er bygget op af tre dele. Første del omhandler NPM som idé og de styringsmæssige udfordringer ved NPM. I denne del bidrager Søren Voxted, Det Radikale Venstres Morten Østergaard og Johannes Michelsen og Esben Bock Michelsen.Anden del tager fat på NPM i sektorerne, og her kigges der nærmere på, hvad NPM har været igennem, hvad det har medført og refleksioner over, hvad der kan være vejen frem for NPM i tre forskellige sektorer: sundhedssektoren, ved Jonatan Schloss, kommunerne, ved Claus Thykjær, og i folkeskolen, ved Camilla Sløk.Under overskriften 'Medarbejderne: styring, motivation og arbejdet med relationer' belyser sidste del af bogen medarbejdernes rolle i en offentlig sektor under fortsat transformation, og der anvises veje til, hvordan arbejdet med både relationer og resultater kan styrkes. Bidragene omhandler, hvorfor der er behov for styring, og hvorfor de ansatte ikke kan forvente at blive sat fri fra styring. Kapitlerne i tredje del er skrevet af Nicolaj Ejler, Mette Marie Langenge og Anne Linder.Hver af bogens tre dele indeholder en kort introduktion, og bogen afsluttes med en kort opsamling - alt sammen skrevet af bogens redaktør, Jens Linder.Bogen henvender sig til alle med interesse for offentlig ledelse og forvaltning.

 • af Flemming Poulfeldt & Nicolaj Ejler
  138,95 kr.

  "Uden for kategori" stiller skarpt på succesfuld ledelse af videnintensive virksomheder med henblik på at skabe succes, opnå resultater og sikre lønsomhed. Udfordringen er at udvikle og eksekvere virksomhedens strategi via ledelse af veluddannede medarbejdere med store krav til egen udvikling og ansvar, fordi strategi i videnvirksomheder udmøntes i medarbejdernes daglige beslutninger. Bogens pointer underbygges med eksempler og cases fra interviews med markante ledere i videnintensive rådgivningsvirksomheder som fx advokat-, revisions-, konsulent-, arkitekt-, ingeniør- og it-virksomheder samt offentlig sektor-organisationer.Flemming Poulfelt er professor ved Copenhagen Business School og har været ansat ved CBS i mere end 40 år. Ved siden af sin undervisning skriver han bøger om virksomheder, management og ledelse. Nikolaj Ejler arbejder til daglig ved Rambøll Management og står bag flere bøger om virksomhedsledelse og resultatbaseret styring.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.