Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Rasmus Willig

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (7)
 • (8)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Bogtype
 • (9)
 • (3)
Format
 • (7)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (10)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (3)
Tag
 • (4)
 • (4)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Rasmus Willig
  192,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Kritikkens U-vending" handler om vilkårene for kritik i dagens samfund. Bogens tese er, at kritik i dag ser markant anderledes ud end tidligere: Hvor man førhen kritiserede samfundet og omverdenen, er der i dag sket en U-vending, så kritik især har karakter af selvselvkritik.Bogen analyserer kritikkens U-vending med udgangspunkt i fænomener som coaching, MUS-samtaler og fitness, der alle på hver deres måde er udtryk for en selvkritisk position, hvor forandring er det samme som selv-forandring, og hvor problemer bedst kan løse sved, at man forbedrer sig selv nærmere end omverdenen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Hviid Jacobsen, Annick Prieur, Anne Marie Pahuus, mfl.
  730,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  50 Samfundstænkere indeholder en introduktion til de filosoffer, sociologer, politiske tænkere og økonomer, som gennem tiden har formuleret tanker om samfundets indretning. Alle kapitler indledes med en kort biografi over den aktuelle tænkers liv, hvorefter der gives en grundig beskrivelse af vedkommendes teorier og tanker. Den kronologiske gennemgang gør bogen til et fantastisk og overskueligt opslagsværk, der giver læseren en bred præsentation af samfundstænkning gennem 50 filosoffer, sociologer, politiske tænkere og økonomer. Læseren får også en alsidig indføring i samfundstænkningens historie og præsenteres for en række tænkere, som på forskellig vis perspektiverer den aktuelle diskussion af samfundets indretning, uanset hvornår teorierne er udviklet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Klassiske og kontemporære sociologiske perspektiver
  af Michael Hviid Jacobsen, Lis Højgaard, Heine Andersen, mfl.
  365,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ordet kritik anvendes ofte i vores samfund og er efterhånden blevet allemandseje. Vi kan alle tilsyneladende tillade os at være kritiske det meste af tiden. Imidlertid er det sjældent, at vores kritik grundlæggende forandrer det, vi er kritiske over for. Netop i et samfund som vores, der på mange måder tager kritikken for givet, bliver det derfor vigtigt at udforske nærmere, hvad der menes med kritik, hvordan den praktiseres, hvad den retter sig mod, og hvilke konsekvenser den kan afføde. I denne bog gives der et overblik over en lang række forskellige teoretiske bud på, hvad kritik og kritisk teori er. Formålet er at demonstrere, at kritik og kritisk teori er mange forskellige ting, og at der over tid både kan spores kontinuitet og nybrud i opfattelsen af kritik. Bogen giver et kronologisk opbygget overblik over en række centrale sociologiske perspektiver på kritik fra den tidlige Frankfurterskole til nutidige postmoderne, pragmatiske og kapitalismekritiske kritikforståelser. Bogen henvender sig til fagfolk og studerende, der i forbindelse med kurser eller projekter arbejder med eller introduceres til forståelser af kritik. Kritik er redigeret af professor Michael Hviid Jacobsen og lektor Anders Petersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Willig
  192,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Er du pædagog, lærer, sygeplejerske, politibetjent eller socialrådgiver og har en fornemmelse af, at det er blevet sværere at ytre dig kritisk på din arbejdsplads, og at de svar, som ledelsen leverer, afvæbner og sender kritikken tilbage til dig selv? Ja, så er denne bog absolut pensum. For andre professioner er der også rigeligt at hente. Afvæbning af kritik er i vækst på arbejdsmarkedet, og bogen dokumenterer en ny kultur, der præger især fagprofessionerne, offentlige som private, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et individuelt anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre. Afvæbnet kritik er resultatet af syv års indsamling af de svar på kritik, som møder de kritiske medarbejdere. Bogen analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende. Rasmus Willig er ph.d. og lektor på Roskilde Universitet. Han har tidligere udgivet bøgerne Til forsvar for kritikken (2007), Umyndiggørelse (2009) og Kritikkens U-vending (2013) og har skrevet introduktioner til bl.a. Axel Honneths Behovet for anerkendelse (2003) og Kamp om anerkendelse (2006) samt til Hartmut Rosa: Fremmedgørelse og acceleration (2014).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Willig & Anders Ejrnæs
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Udviklingen på arbejdsmarkedet har haft voldsomme konsekvenser for det moderne menneskes selvforhold, som både skal underlægge sig betingelser for selvrealisering under et flexicurity-regime, et selvkritisk forhold under et flexploitation-regime og udøve selvcensur i forhold til kritisable forhold på arbejdspladsen under det, som forfatterne kalder ”flexismen”.Flexisme er en ny teori om udviklingen på arbejdsmarkedet, som giver indblik i de emotionelle dilemmaer og paradokser, som følger af udviklingen. Teorien indskriver sig i nutidige debatter om baggrunden for dårligt psykisk arbejdsmiljø og usikkerhed og stress på arbejdsmarkedet. Rasmus Willig og Anders Ejrnæs er begge anerkendte sociologer og forskere.Hør Rasmus Willig, Anders Ejrnæs og forlagsredaktør Marie Heinskov tale om bogen her.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Et essay om kritikkens infrastruktur
  af Rasmus Willig
  192,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Det er blevet en bog, som man læser med en stigende følelse af indre alarm, for beskrivelserne af det pædagogiske arbejdsliv er decideret hjerteskærende."Johanne Mygind, InformationHvorfor er det vigtigt at kunne forholde sig kritisk til sit arbejde? Og hvilke konsekvenser har det, når ens kritiske røst bliver undertrykt? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet i "Umyndiggørelse", hvor der stilles skarpt på en gruppe pædagogers stadig ringere mulighed for at kritisere og påvirke deres arbejdsplads.Bogens centrale pointe er, at den manglende mulighed for at kritisere hænger nært sammen med en mere generel umyndiggørelse, som forringer pædagogernes tilværelse, såvel professionelt som privat. I en række analyser viser forfatteren, hvordan den pædagogiske profession de seneste ca. 15 år har ligget under for en række umyndiggørelsesprocesser. Gennem interview med pædagogerne vises det, hvordan disse processer har resulteret i en udbredt følelse af afmagt og handlingslammelse.Bogen henvender sig til alle, som vil have begreber på deres fornemmelse af, at det bedre kan betale sig at tie end at sige sin mening – en udbredt fornemmelse i en tid, hvor flere grupper i det offentlige, fra sygeplejersker til lærere, pædagoger og politifolk, melder om øget politisk kontrol og manglende tolerance over for kritiske røster. Bogen tager fat på de uformelle normer, der bestemmer vores mulighed for at kritisere i langt højere grad end formelle, lovsikrede rettigheder som ytrings-, presse- og forsamlingsfrihed.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Willig & Anders Blok
  195,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Tidens klima- og biodiversitetskriser stiller samfund som det danske over for hidtil usete fordringer om en hastig og gennemgribende forandring af politik, økonomi, kultur og hverdagsliv i retning af en ambitiøs grøn omstilling. Bogens præmis og argument er, at denne omstillingsproces hverken kan tænkes eller praktiseres som et rent teknologisk fix, og ej heller som summen af individuelle handlinger og såkaldte adfærdsændringer. Der er derimod behov for en mere gennemgribende kollektiv læreproces, som orienterer sig mod og i sidste ende munder ud i en helt ny statsform, den bæredygtige stat. Dette argument udvikles i bogen i et samfundshistorisk og socialteoretisk perspektiv.Bogen er skrevet af de to anerkendte sociologer Rasmus Willig og Anders Blok. Begge er kendte debattører i den danske offentlighed. Rasmus Willig yderligere kendt for at have skrevet og redigeret flere bøger om moderne arbejdsliv, bæredygtighed og samfundskritik. 

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - An Essay on the Infrastructure of Critique
  af Rasmus Willig
  277,95 - 333,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Why is it important to take a critical approach to your work? And what are the consequences if your critical voice is suppressed? These are the questions that lie at the heart of Disenfranchisement, which focuses on the deteriorating possibilities for a group of kindergarten staff members to utter criticism and influence their work places. The central point of the book is that the inability to criticise is closely related to a more general process of disenfranchisement that is corroding the lives of staff both professionally and privately. Through interviews with kindergarten workers, the book reveals how these processes have resulted in a widespread sense of powerlessness and paralysis. This book is for anyone who seeks a conceptualisation of the feeling that it has become more worthwhile to keep silent than to speak your mind - a widespread impression in a time when several groups in the public sector, including nurses, teachers, kindergarten workers and police officers, report increased political control and a lack of tolerance of critical voices in a neoliberal era. The book focuses on the informal norms that determine our ability to criticise, rather than on the formal, statutory rights of freedom of speech, press and assembly.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Willig
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Sociologien var i sit udgangspunkt en kritisk videnskab, der påpegede uretfærdigheder og problemer ved de gældende magtforhold i samfundet. Men i stedet for at være en førende kritisk disciplin er sociologien i dag blevet fragmenteret og dermed ude af stand til at levere en samlet, dybdegående samfundskritik. Til forsvar for kritikken undersøger den aktuelle kritiks tilstand og muligheder. Med udgangspunkt i samfundskritikkens udvikling fra bl.a. Boltanski og Chiapello til bl.a. Honneth, Habermas og Butler diskuteres mulighederne for at bedrive kritik. Desuden skitserer Rasmus Willig en ny kritisk teori, der sigter på en demokratisering af kritikken, således at alle – uanset placering i samfundet – kan blive hørt. I en tid hvor den kulturradikale kritik lægges for had, hvor ytringsfriheden benyttes som baggrund for politisk kritik, og hvor den satiriske kritik er under pres, bidrager denne bog til på ny at etablere en kritisk metodologi for samfundsvidenskaberne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Willig
  157,95 kr.

  Sociologien var i sit udgangspunkt en kritisk videnskab, der påpegede uretfærdigheder og problemer ved de gældende magtforhold i samfundet. Men i stedet for at være en førende kritisk disciplin er sociologien i dag blevet fragmenteret og dermed ude af stand til at levere en samlet, dybdegående samfundskritik.Til forsvar for kritikken undersøger den aktuelle kritiks tilstand og muligheder. Med udgangspunkt i samfundskritikkens udvikling fra bl.a. Boltanski og Chiapello til bl.a. Honneth, Habermas og Butler diskuteres mulighederne for at bedrive kritik. Desuden skitserer Rasmus Willig en ny kritisk teori, der sigter på en demokratisering af kritikken, således at alle - uanset placering i samfundet - kan blive hørt.I en tid hvor den kulturradikale kritik lægges for had, hvor ytringsfriheden benyttes som baggrund for politisk kritik, og hvor den satiriske kritik er under pres, bidrager denne bog til på ny at etablere en kritisk metodologi for samfundsvidenskaberne.

 • af Jacob Dahl Rendtorff, Carsten René Jørgensen, Anne Marie Pahuus, mfl.
  109,95 kr.

  Hvad er det gode liv? Det er svært at svare på! På den anden side er det i dag et krav, at vi hver især kan give et bud. Det gode liv har man diskuteret til alle tider, men at alle i samfundet skal finde deres egen særlige vej i livet, er dét, der er særligt for vor tid. Selvom vi ikke dagligt tænker over, hvad det gode liv er, så står vi hele tiden over for fordringen om at realisere det. Gifter man sig med den forkerte, kan man ikke give et familiært eller kirkeligt pres om et hurtigt bryllup skylden. Det betyder også, at vi kan føle en moralsk forpligtigelse til at lade os skille, hvis partneren begrænser vores livsudfoldelse. Ellers spilder vi vores liv!

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.