Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Steen Beck

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Steen Beck, Michael Paulsen & Peter Kaspersen
  382,95 kr.

  Hensigten med Klassisk og moderne læringsteori er at præsentere de vigtigste læringsteoretikere inden for forskellige filosofiske, psykologiske og sociologiske retninger fra antikken til nutiden. Bogen består af en række kapitler, der er opbygget på principielt på samme måde, og som refererer til hinanden. Læserne får herved et konkret indblik i de relevante teorier og samtidig mulighed for at skabe sig et overblik over de lange linjer i teoriudviklingen. Sammenbindingen sker ved, at de klassiske teorier tematiseres. Kant præsenteres fx ikke blot som en oplysningsfilosof fra 1700-tallet, men også som repræsentant for ”aktiv læring”, et tema der genfindes i de mest aktuelle læringsteorier.   Formålet er, at de studerende får en sikker viden, så de bliver i stand til at bedømme de mange pædagogiske teorier og metoder, som med jævne mellemrum dukker op. Disse markedsføres typisk som enestående og i stand til at løse problemer, som ingen hidtil har kunnet løse, men de viser sig ofte at have en kort levetid, netop fordi brugerne af dem ikke har tilstrækkelig viden til at vurdere, hvad de kan og ikke kan bruges til. Bogens forfattere har i bogen taget udgangspunkt i erfaringerne fra deres egen undervisning på Syddansk Universitet, masteruddannelsen i gymnasiepædagogik for gymnasielærere, samt kandidatuddannelsen i pædagogik for bachelorer og professionsbachelorer i uddannelses-, sundheds- og socialsektoren.

 • af Per Schultz Jørgensen, Johannes Andersen, Kim Rasmussen, mfl.
  187,95 kr.

  Bogen er en antologi, der indeholder en række artikler, der har noget væsentligt at sige om ungdomsårene og relationerne mellem det moderne samfund, uddannelse, læreprocesser og lærer-elevroller.To af artiklerne er ikke skrevet af danske forfattere, det er nordmanden Ivar Bjørgens efterhånden klassiske artikel "Det amputerte og det fullstendige læringsbegrep" og Thomas Ziehes artikel "God anderledeshed", der begge har vakt genklang i den pædagogiske diskussion i det danske uddannelsessystem. De øvrige artikler er skrevet med reference til det danske uddannelsessystem.

 • - arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning
  af Steen Beck
  317,95 kr.

  To positioner har præget læringsdebatten de senest år: Læring skal redde os danskere i den globale konkurrence!Læring bør ikke måles og vejes! Det er endt i mudderkastning, fordomme og sniksnak. Men læringsdebatten bør ikke handle om at diskutere og kritisere, men om at bidrage til, hvordan man kan forstå selve kernen i al uddannelse: relationen mellem den under­visende lærer og den lærende elev.SDU-forsker Steen Beck mener, at vi bør finde seriøse og undersøgende måder at diskutere på. I Al den snak om læring har han derfor genlæst den klassiske læringsteori fra Vygot­sky og Piaget, som han krydser med de moderne positioner fra bl.a. Hattie og Biesta. Det åbner for en helt ny position: det socio-eksistentielle per­spektiv. Denne tredje vej fokuserer på læringens sociale og kulturelle kontekst, det enkelte menneske, der lærer, samt på en vedvarende interesse for frihed og styring i under­visningen. Det baner vej uden om den fastlåste debat og viser hen til et perspektiv, hvor der er plads til selve læringen. Bogen henvender sig til alle, der underviser i den danske grundskole og på ungdoms­uddannelserne, samt alle, der forsker i eller tager beslutninger på området.Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab samt ph.d. og lektor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Han forsker i lærings- og undervisnings­teori, didaktik og elevers læreprocesser. Han har skrevet en lang række bøger.

 • - En grundbog
  af Anne Holmen, Nikolaj Frydensbjerg Elf, Morten Ziethen, mfl.
  507,95 - 513,95 kr.

  Bogen præsenterer en opdateret og sammenhængende forståelse af læring, fag, undervisning og organisation på det gymnasiale område.Bogens forfattere inddrager de seneste års omfattende empiriske forskning inden for det gymnasiale felt. De kombinerer teori og praksis og giver en række forskellige bud på, hvad god gymnasial pædagogik er, og hvordan pædagogik er en del af skolens samlede aktiviteter.Gymnasiepædagogik giver et overblik over centrale almendidaktiske, fagdidaktiske og organisatoriske problemstillinger og tilbyder dermed de gymnasiale undervisere og ledere et solidt grundlag for en reflekteret pædagogisk praksis og ledelse.Gymnasiepædagogik henvender sig primært til nye lærere i gymnasiet og er også en brugsbog for de erfarne lærere. Den kan endvidere anvendes i forbindelse med fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde samt give stof til pædagogiske diskussioner blandt undervisere og ledere. Bogen kan også indgå i studier og projekter på videregående uddannelser.Bogen er redigeret af Jens Dolin, Gitte Holten Ingerslev og Hanne Sparholt Jørgensen.

 • - en brugsbog til almendidaktik på det gymnasiale pædagogikum
  af Steen Beck
  313,94 kr.

  Didaktisk tænkning på arbejde giver overblik over de væsentligste temaer på de almendidaktiske moduler på pædagogikum­uddannelsen. I bogen præsenterer Steen Beck teoretisk pædagogikum og de didaktiske principper, som ligger til grund for uddannelsen, og han introducerer til det teoretiske grundlag. Bogen lægger op til analyse og afklaring, bl.a. gennem inddragelsen af en række cases, som læseren kan arbejde videre med..Didaktisk tænkning på arbejde er først og fremmest en brugsbog skrevet til kandidaterne på de almendidaktiske moduler, men også andre aktører i relation til pædagogikum og i den gymnasiale undervisningsverden kan have glæde af at læse med.Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Han forsker i læringsteori og lære- og dannelsesprocesser i gymnasiet og har i mange år beskæftiget sig med pædagogikum, først som underviser og siden som forsker.

 • - En fordybelsesbog for Game of Thrones-fans sæson 1-7
  af Steen Beck
  227,95 kr.

  Vinteren er kommet handler om de første syv sæsoner af tv-­serien Game of Thrones og følger således serien helt frem til finalesæsonen i 2019.Vinteren er kommet rummer en indgående analyse af plot og handlingsgang i serien. Den ser nærmere på, hvordan Game of Thrones på original vis bygger bro mellem fan­tasy­genren med dertil hørende overnaturlige hændelser, ildspyende drager og apokalyptiske hvide vandrere og en række problemstillinger af politisk og eksistentiel karak­ ter, som har optaget filosoffer og forfattere fra oldtiden og frem til i dag. Også temaer som magt, køn og reli­gion udsættes for en indgående undersøgelse, ligesom der foretages en dybdegående analyse af tv­-seriens nøglefigu­rer såsom magtstrategen Tyrion Lannister, dragemoderen Daenerys Targaryen, konfliktmægleren Jon Snow, ’seeren’ Bran Stark og den skruppelløse Cersei Lannister.Vinteren er kommet er skrevet i et underholdende og let tilgængeligt sprog og er et must for enhver, som ønsker at være væbnet til tænderne med viden og overblik, når den afsluttende sæson 8 toner frem på skærmen og kampen om, hvem der skal sidde på Jerntronen bliver afgjort.

 • - – en brugsbog til de almendidaktiske moduler
  af Steen Beck
  456,95 kr.

  Få overblik over de væsentligste temaer på pædagogikumuddannelsens almendidaktiske moduler. I bogen præsenteres en række teoretiske forståelser, der bliver behandlet dybdegående i løbet af uddannelsen. Der er også masser af cases, som lægger op til analyse og diskussion samt spørgsmål til videre bearbejdning. Bogens fire kapitler handler om:Sammenhænge og didaktiske principper på de almendidaktiske moduler.Didaktik, dannelse, metoder og lærerrollen.Læringsteori.Elever, motivation, klasseledelse og digital dannelse.Det er først og fremmest en brugsbog skrevet til kandidaterne på de almendidaktiske moduler, men også andre aktører i relation til pædagogikum kan have glæde af at læse med.

 • af Steen Beck
  147,95 - 162,95 kr.

  Vi mennesker vil forme fremtiden med fornuft og lidenskab, men vi styrer i virkeligheden mindre, end vi tror.– For kulturforskeren Steen Beck er det en af de store tilbagevendende pointer hos Pontoppidan: "Hans karakterers nutid spændes ud mellem en fortid, som altid er nærværende i deres voksne sind, og en fremtid, der aldrig bliver, som de forestiller sig."Bogen er en guide til Pontoppidans spørgsmål: Hvem er du selv, du, som læser denne bog?

 • - – samtalens kunst i undervisning og faglige læreprocesser
  af Steen Beck
  492,95 kr.

  Undervisning er på mange måder lig med kommunikation. Lærerens og elevernes evne til at benytte de dialogiske muligheder i samværet er afgørende for gode læreprocesser. Gennem teori og cases fra danske ungdomsskoler viser Dialog og dannelse, hvordan man som lærer kan arbejde med den dialogiske undervisning, og hvad man som elev får ud af denne tilgang.Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kultur­viden­skaber, Syddansk Universitet. Han forsker i læringsteori samt didaktik og læreprocesser i gymnasiet og har i mange år beskæftiget sig med pædagogikum, først som underviser og siden som forsker.

 • - samtalens kunst i undervisning og faglige læreprocesser
  af Steen Beck
  283,95 kr.

  Det er gennem dialog med andre, at vi lærer at forholde os til os selv og vores omverden. I mere konkret forstand får vi mulighed for ikke bare at lære om verden, men også at tilegne os vigtige demokratiske kompetencer, både i forhold til det store samfund og i forhold til de nære fællesskaber.Dialog og dannelse er en bog om samtalens betydning for god undervisning. Tesen er, at dialog er dannelse i praksis, og at dannelsesprocesser i undervisningen hænger tæt sammen med kvaliteten af den dialog, der finder sted. Bogens første kapitler rummer principielle diskussioner, teoretiske perspektiver og undersøgelser af didaktiske modeller og typiske problemstillinger. Herefter rettes blikket mod en række konkrete undervisningsforløb, hvor lærere eksperimenterer med dialogisk undervisning inden for en aktionsforskningsramme. Bogen afrundes med et kapitel om byggesten til dialogisk undervisning, der samler hovedpointerne fra de teoretiske og empiriske kapitler.Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og Institut for Læring, Grønlands Universitet. Han forsker i læringsteori samt didaktik og læreprocesser i gymnasiet. Beck har tidligere udgivet bøgerne Al den snak om læring (2017) og Didaktisk tænkning på arbejde (2019).

 • - Global dannelse i gymnasiet
  af Steen Beck, Anders Schultz, Louise Tranekjær, mfl.
  297,95 kr.

  Hvordan kan gymnasier arbejde organisatorisk og fagdidaktisk med global dannelse?I skyggen af fremtiden er det internationale perspektiv uomgængeligt. På deres vej ind i 2020'erne har studenter brug for at kunne forholde sig til en verden med klimaudfordringer, nye former for ulighed, migrationsproblemer, nye medier, nationer i gensidig afhængighed, nynationalisme og andre sammenstød mellem tradition og modernitet. Gymnasier skal værne om glæden ved læring, men også lære unge at tage livtag med tidens globale problemstillinger.Siden 2012 har Rysensteen Gymnasium arbejdet med dannelse i et verdensborgerperspektiv, og i denne bog belyses erfaringerne fra det udfoldede Global Citizenship Programme både af lærere og elever fra skolen, gæsteforskere og udenlandske partnerskoler.

 • - Inspiration til undervisere og studerende
  af Steen Beck
  205,95 kr.

  Hvad kan inspirere lærere og elever, undervisere og studerende, når de sammen vil fordybe sig i H.C. Andersens eventyr?Med Læs Andersen! åbnes der for en genfortryllelse af den verdenskendte digters univers. Bogens analyser og fortolkninger udfordrer til skarp litteraturlæsning og gør samtidig digteren til en nærværende samtalepartner i læserens eget dannelsesprojekt.På sin pædagogiske opdagelsesrejse kommer Steen Beck på sporet af en ny og engagerende litteraturundervisning, når han nærlæser Nattergalen, Hyrdinden og Skorsteensfeieren, De røde Skoe, Skarnbassen, 'Alt paa sin rette Plads!', Sneedronningen og Skyggen.

 • - – arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning
  af Steen Beck
  299,95 kr.

  Begrebet læring skaber i disse år stor debat; både på og omkring vores uddannelsesinstitutioner går bølgerne højt. Men selvom der inden for læringsteori er adgang til en storslået nuancering af begrebet, går debatten ofte i stå. På den ene side hyldes læring som noget, der både kan og skal optimeres for at sikre Danmark i den globale konkurrence. På den anden side advarer kritikere mod udelukkende at opfatte læring som noget, der kan måles og vejes.Steen Beck mener ikke, at løsningen på den skarpt optegnede debat er at tilslutte sig hverken den ene eller den anden position. Det er derimod at genlæse både den etablerede og den nyligt opblomstrende teori med friske øjne, så det åbner op for nye perspektiver.Al den snak om læring diskuterer derfor Lev Vygotskys og Jean Piagets teorier i en moderne kontekst, hvor navne som John Hattie og Gert Biesta inddrages – og det bliver tydeligt, at der findes en tredje, hidtil overset position: det socioeksistentielle perspektiv. Her er fokus på læringens sociale og kulturelle kontekst, det enkelte menneske, der lærer, samt en vedvarende interesse for frihed og styring i undervisningen.Bogen henvender sig til alle, der underviser i den danske grundskole og på ungdomsuddannelserne, eller som beskæftiger sig med didaktik og læring på de videregående uddannelser.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.