Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Steen Juul Hansen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Maria Appel Nissen, Margit Harder, Janne Seemann, mfl.
  313,95 kr.

  Teorier om samfundet og det sociale liv er nødvendige for at kunne forstå og forholde sig professionelt til socialt arbejde. "Sociologi i socialrådgivning og socialt arbejde" beskriver en række sociologiske teorier, som indfanger og sætter fokus på socialt arbejde, og viser, hvordan sociologien dels kan give en mere nuanceret forståelse af det sociale arbejdet muligheder og udfordringer. Hvert kapitel er suppleret med en række arbejdsspørgsmål, som kan bruges i undervisningen.Bogen henvender sig til professionsbachelor- og masterstuderende, som har en interesse i sociologi og socialt arbejde, herunder særligt studerende på socialrådgiveruddannelsen, ligesom bogen kan bruges på diplomuddannelser inden for det pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige område.

 • - - i et udviklingsperspektiv
  af Steen Juul Hansen, Svend Aage Andersen, Preben Rehr, mfl.
  252,95 kr.

  Den offentlige forvaltning i kommuner, stat og regioner er i stigende grad præget af en blanding af administrativ sagsbehandling og behovet for en mere akademisk ramme til at forstå og bedrive det forvaltningsmæssige arbejde.Offentlig administration – i et udviklingsperspektiv er skrevet som lærebog til administrationsbacheloruddannelsen og andre uddannelser, der forener klassisk forvaltningsmæssig praksis med en dybere faglig tyngde. Bogen gennemgår klassiske forvaltningsmæssige områder som krydsfeltet mellem politik og jura, organiserings former i den offentlige forvaltning, evaluering og økonomistyring. Derudover præsenteres teoretiske perspektiver på den offentlige forvaltning. Endelig sætter bogen fokus på innovation, som har fået en stadig større plads i den offentlige forvaltning de senere år.Redigeret af Line Gaardsdal Warschawsky og Elof Nellemann Nielsen, VIA University College.

 • - på det sociale område
  af John Klausen, Peter Bundesen, Steen Juul Hansen, mfl.
  291,95 kr.

  Kommunal økonomisk styring – på det sociale område retter fokus mod den økonomiske styring, der finder sted i kommunerne, og som i høj grad er påvirket af den statslige styring af kommunerne. Der introduceres til styringen af hele den offentlige sektor, til de styringsrationaler, der ligger til grund for de anvendte styreformer, samt fordelingen af opgaver og økonomiske byrder mellem stat og kommuner. Desuden fokuseres der på kommunernes interne økonomiske styringsredskaber såsom budgetter, mål- og rammestyring, BUM-modeller og kontrakter. De afsluttende kapitler omhandler datagrundlaget for den økonomiske styring samt implementering af de politiske beslutninger. Bogen retter sig primært mod grund- og diplomuddannelserne for socialrådgivere, men kan også anvendes på de øvrige sociale og pædagogiske mellemlange videregående uddannelser. Bogens forfattere er alle lektorer i samfundsvidenskab ved landets socialrådgiveruddannelser.

 • af Mads Uffe Pedersen, Hanne Mainz, Steen Juul Hansen, mfl.
  397,95 kr.

  Udsathed er et kernebegreb i socialt arbejde. Når man som fagperson bevæger sig ”ude i virkeligheden”, bliver det hurtigt klart, at udsathed er et sammensat fænomen. Det giver som regel ikke mening at tale om eksempelvis hjemløshed uden også at tale om misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed osv. Samtidig bliver det klart, at udsathed også afhænger af øjnene, der ser, og at forskere, praktikere og borgere har hver deres perspektiv.Perspektiver på udsathed giver borger-, praksis- og forskningsperspektiver på forståelsen af fem sociale problemer: hjemløshed, misbrug af rusmidler, psykisk sårbarhed, kriminalitet og prostitution. Problemerne belyses ud fra forskellige perspektiver med henblik på at besvare en række centrale spørgsmål: Hvordan beskrives og forstås det sociale problem? Hvilke indsatser peges der på og med hvilke begrundelser? Hvordan opleves indsatserne, og hvilken viden er der om, hvordan de virker? Hvilke forandringsperspektiver kan der peges på?Redigeret af Hanne Ramsbøl, koordinator i socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune, og Steen Juul Hansen, VIA University College.

 • af Anne Marie Villumsen, Jane Røhl, Steen Juul Hansen, mfl.
  447,95 kr.

  Børn, unge og familier i udsatte positioner er en kernemålgruppe i socialt arbejde. Arbejdet består af ofte komplicerede sager, og det stiller store krav til den professionelle, der skal støtte børnene og de unge og samtidig håndtere de mange formelle krav fra myndigheder og lovgivning.I denne grundbog gives der et overblik over børn- og ungeområdet i Danmark. Dette gælder de politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer, myndighedsudøvelse, metoder i sagsbehandlingen og forståelsen af sociale problemer på området.Bogen er revideret med et styrket fokus på tværprofessionelt samarbejde, inddragelse, skilsmissesager og arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse eller diagnoser. Kapitlernes cases med tilhørende refleksionsspørgsmål skal lede den studerende til at overveje praktiske dilemmaer på baggrund af den fremstillede teori.Bogen er skrevet med udgangspunkt i socialrådgiveruddannelsens bekendtgørelse og er relateret til uddannelsens børne- og familierettede moduler.

 • af Matilde Høybye-Mortensen, Steen Juul Hansen, Caroline Howard Grøn, mfl.
  327,95 kr.

  Styring og ledelse af den offentlige sektor er en kompleks opgave. Af samme grund er det et emne, der konstant er til debat. De seneste år er man også begyndt at diskutere styring og ledelse af de professionelle. Man taler om, at man skal vise de professionelle mere tillid, og ledelsen skal have mere faglig substans. Styring og ledelse i den offentlige sektor skal gentænkes, og de professionelle skal slippes fri. Ikke flere regler, koncepter og kontrol, men mere faglighed og tillid.I denne bog tegnes der et billede af, hvor vigtigt det er, at den form for styring og ledelse, der praktiseres i den offentlige sektor, er forenelig med de professionelles værdier og normer. Dette gøres først ved at beskrive udvalgte teorier om, hvordan styring og ledelse i den offentlige sektor burde se ud. Dette overordnede billede suppleres med en beskrivelse af forskellige cases af, hvordan styring og ledelse rent faktisk foregår i forskellige organisatoriske sammenhænge. Casene skal illustrere, hvor komplekse styrings- og ledelsesopgaverne er i den offentlige sektor.Bogen henvender sig til studerende ved landets professionshøjskoler samt til studerende på diplomuddannelserne inden for det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

 • - Status, viden og styring
  af Martin Blok Johansen, Flemming Svith, Jens Erik Kristensen, mfl.
  397,95 kr.

  Professioner under pres indeholder både refleksioner over og analyser af status som selvstændigt fænomen, men også analyser af samspillet mellem en intensiveret politisk og administrativ styring samt de professionelle statuspositioner.Det centrale spørgsmål i bogen er, hvad der grundlæggende konstituerer den status, en profession i praksis kan gøre krav på, samt hvorvidt og hvorledes denne status udfordres gennem nye former for styring af den professionelle praksis. For at besvare dette spørgsmål kræves der både teorier om professioner og samtidig empiriske analyser på tværs af forskellige professioner og institutionelle kontekster. Derfor rummer bogen en variation af bidrag, lige fra rene teoretiske artikler om professioner til detaljerede empiriske studier af konkrete problemstillinger i den professionelle praksis.Bogens bidrag falder overordnet i to dele. Første del stiller skarpt på professionernes status, såvel generelt og teoretisk som for specifikke professioner. Et afgørende spørgsmål er her, hvilken rolle professionelle vidensformer spiller i den proces, hvorved en profession adskiller sig fra andre tilgrænsende faggrupper. Den anden del tager mere direkte fat i spørgsmålet om styring af professioner, herunder hvorledes professionel praksis udvikler sig i lyset af – og i visse tilfælde i kontrast til – nye statslige styringsformer.

 • - Pædagogikken i spil
  af Kim Rasmussen, Hanne Meyer-Johansen, Mie Engen, mfl.
  269,95 kr.

  Hvordan arbejder man hen imod de mål, man sætter sig, under de givne betingelser med en pædagogisk målgruppe? Det kræver faglig indsigt i centrale pædagogiske begreber, temaer og mål – og evne til at planlægge relevante pædagogiske aktiviteter. Bogen her tilbyder den faglige indsigt i teorier og metoder, som du kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter – initieret og motiveret af pædagogen og målgruppen i fællesskab.Temaer og aktivteter i social- og specialpædagogik gør dig i stand til at planlægge pædagogiske aktiviteter ved at omsætte pædagogikkens teorier og metoder til praksis.Bogen henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen social- og specialpædagogik, men også til andre med interesse for området.

 • - Håndbog i implementering på det sociale og pædagogiske område
  af Steen Juul Hansen, Steffen Kaspersen, Kamille Marie Pöckel & mfl.
  327,95 kr.

  Implementering af nye tiltag kan ikke opfattes som en 1:1 overførsel af teori til praksis, og alle organisationer er forskellige. At implementere en ny praksis kræver derfor, at man arbejder systematisk med implementeringsprocessen – der skal tid, tålmodighed og tillidsfuldt samarbejde til. Implementering med effekt handler om, hvordan man kan implementere nye indsatser med effekt, og om hvordan typiske implementeringsproblemer kan håndteres og i bedste fald løses. Bogens forfattere har gennem flere år arbejdet med at udvikle og implementere forskellige indsatser på det sociale og pædagogiske område i den offentlige sektor, og her samles deres erfaringer i en lettilgængelig beskrivelse af, hvordan man kan gribe en implementeringsproces an.Bogen indeholder praksisnære eksempler på, hvordan medarbejdere og ledere i den offentlige sektor kan omsætte teori til håndgribelige værktøjer, når en indsats skal implementeres ude hos en aftager eller i egen praksis. Bogen præsenterer også en model for bæredygtig implementering samt en række konkrete cases, der giver dig indsigt i, hvordan man forbereder implementering, arbejder med implementeringsteams, ledelsens rolle samt forankringen af den nye praksis i organisationen.

 • - Håndbog i implementering på det sociale og pædagogiske område
  af Steen Juul Hansen, Steffen Kaspersen, Kamille Marie Pöckel & mfl.
  412,95 kr.

  Er bogen kun til visning, så kan den bestilles på forlag@dafolo.dkImplementering af nye tiltag kan ikke opfattes som en 1:1 overførsel af teori til praksis, og alle organisationer er forskellige. At implementere en ny praksis kræver derfor, at man arbejder systematisk med implementeringsprocessen – der skal tid, tålmodighed og tillidsfuldt samarbejde til. Implementering med effekt handler om, hvordan man kan implementere nye indsatser med effekt, og om hvordan typiske implementeringsproblemer kan håndteres og i bedste fald løses. Bogens forfattere har gennem flere år arbejdet med at udvikle og implementere forskellige indsatser på det sociale og pædagogiske område i den offentlige sektor, og her samles deres erfaringer i en lettilgængelig beskrivelse af, hvordan man kan gribe en implementeringsproces an.Bogen indeholder praksisnære eksempler på, hvordan medarbejdere og ledere i den offentlige sektor kan omsætte teori til håndgribelige værktøjer, når en indsats skal implementeres ude hos en aftager eller i egen praksis. Bogen præsenterer også en model for bæredygtig implementering samt en række konkrete cases, der giver dig indsigt i, hvordan man forbereder implementering, arbejder med implementeringsteams, ledelsens rolle samt forankringen af den nye praksis i organisationen.

 • af Carsten Jensen, Maria Appel Nissen, Mia Arp Fallov & mfl.
  304,95 - 312,95 kr.

  Professionelle i velfærdsstaten præsenterer de teorier og begreber, der er relevante for at forstå den rolle, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger spiller i velfærdsstaten og den offentlige sektor, og de vilkår, disse professionelle arbejder under. Der sættes fokus på følgende temaer: · Velfærdsstaten og de professionelle · Styringen af de professionelle i velfærdsstaten · De professionelle og deres opgaver · Det tværprofessionelle samarbejde · Magtforholdet mellem professionel og borger · Ledelse af de professionelle Bogen er skrevet som undervisningsbog, og teorier og begreber er illustreret med praktiske eksempler. Hvert kapitel er også suppleret med en række arbejdsspørgsmål, som kan anvendes i undervisningen. Bogen henvender sig til professionsbachelor- og masterstuderende samt til studerende på diplomuddannelserne inden for det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.