Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Trine Baumbach

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Teori og praksis
  af Trine Baumbach, Linda Kjær Minke & Tine Søberg
  437,95 kr.

  Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retsvæsenet behandler. Samtidig er det en sagskategori, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Det er veldokumenteret, at retsvæsenet generelt er udfordret i forhold til håndteringen af voldtægtssager på en lang række parametre. Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl bidrager med ny viden og refleksion over, hvordan retsvæsenet kan professionalisere behandlingen af disse komplekse sager yderligere. Antologien er den første bog i en dansk kontekst, der samler en række bidrag med fokus på retssystemets behandling af sagen, og den behandler en række forskellige emner relateret til voldtægtssagen. Dels traditionelle kriminologiske, politividenskabelige og strafferetlige temaer, såsom motiv, retsmedicin, afhøring, efterforskning og lovgrundlag, dels andre perspektiver og fænomener, som har indvirkning på håndteringen af voldtægtssagen i retsvæsenet, såsom samtykke og voldtægtsmyter. Antologien er bygget op med udgangspunkt i sagens behandling i retsvæsenet, og kapitlerne følger dermed de spor, sagen betræder på sin vej her igennem.Antologien henvender sig til professionelle i retsvæsenet og studerende inden for politi, jura, kriminologi, retspsykologi, sociologi samt andre professioner, der kommer i kontakt med parterne i en voldtægtssag. Men antologien er også for den interesserede læser, der gerne vil vide mere om voldtægtssagens mange aspekter.

 • - - hjemmel og fortolkning
  af Trine Baumbach
  374,95 kr.

  Denne afhandling angår det strafferetlige legalitetsprincip, som det har fundet udtryk i straffelovens § 1. Princippet indeholder både hjemmelskrav og krav til den strafferetlige fortolkning. De retlige implikationer for den strafferetlige normfastsættelse og den strafferetlige retsanvendelse, som følger af straffelovens § 1, er indgående analyseret i afhandlingen. Bogen henvender sig i særlig grad til dommere, anklagere og forsvarere, men vil desuden være relevant for alle, der ønsker at beskæftige sig indgående med strafferetten. Forfatteren er adjunkt i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Afhandlingen er forfatterens ph.d.-afhandling.

 • - En introduktion
  af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  227,95 kr.

  Udvalgte delikter i straffeloven er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven.Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelteudmålingsmæssige forhold.

 • af Trine Baumbach & af Thomas Elholm
  655,95 kr.

  Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav. Bogen giver på samme tid et overblik over feltet og grundtrækkene ved strafansvaret, og samtidigt en mere dybtgående behandling af en række problemstillinger, der er særligt relevante i teori og praksis. Bogen kan således bruges af både jurastuderende, universitetsforskere og praktikere.Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

 • af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Trine Baumbach, Henrik Stevnsborg & mfl.
  569,95 kr.

  I år kan vi fejre 100-året for retsplejeloven. Dette markeres med denne bog, hvis 31 bidrag til fulde illustrerer, at retsplejeloven i 2019 – præcis som den var i 1919 – er en kodifikation af helt afgørende betydning for den danske retsorden. Dog er det i dag en meget anderledes lovbog, end den var i 1919. I årenes løb er bestemmelser blevet ændret eller ophavet, samtidig med at nye bestemmelser er kommet til. Retsplejeloven har siden 1919 vist sig at være et dynamisk dokument. Loven er fulgt med tiden, og som artiklerne i denne bog viser, er loven en kilde, der inspirerer til undersøgelser, der rækker lige fra historiske studier af lovens baggrund og til retspolitiske overvejelser vedrørende retsplejelovens fremtid – og alt derimellem. Bidragene i bogen er opdelt i fire kategorier: de historiske, de straffeprocessuelle, de civilprocessuelle og de blandede bidrag.

 • - En kort introduktion
  af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  231,95 kr.

  Denne lille bog er en kort indføring i udvalgte delikter i straffeloven. Derer ikke tale om en udtømmende analyse og beskrivelse af de nævnte delikter.Delikterne er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelseni strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og sigterpå at giver et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene i de udvalgtedelikter fra straffeloven med hovedvægten på de objektive og subjektivegerningsbetingelser samt enkelte udmålingsmæssige forhold. Det anbefales,at man har straffeloven ved sin side, når man læser denne bog.

 • - Det strafferetlige ansvar
  af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  622,95 kr.

  De strafferetlige ansvarsbetingelser er på én gang grundfæstede og samtidigunder konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger i bogener følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling.Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationaleretsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav. Der ersåledes lagt vægt på at inddrage domspraksis – ikke bare fra de danske domstole,men også fra Menneskerettighedsdomstolen og EU-Domstolen.Bogen er disponeret således, at den i tillempet form følger opregningen afde strafferetlige ansvarsbetingelser og straffastsættelsen. Som traditionen byderpå strafferettens område, er der også et introducerende kapitel og et kapitelom kriminalisering, inklusive en beskrivelse af straffeteorierne.

 • af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  268,95 kr.

  Bogens primære sigte er undervisningsbrug, og det har lagt en stærk begrænsningpå omfanget. Der er således mange detaljer i strafferetsplejens megetomfattende regelkompleks, der ikke er behandlet.

 • af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  291,95 kr.

  Straffeprocessens katekismus er en grundlæggende og systematisk fremstilling af straffeprocessen – de vigtigste principper og regler. Bogen indledes med et kapitel om de principper, der gælder for hele straffeprocessen. Herefter behandles reglerne om politiets efterforskning, inkl. tvangsindgreb og agentreglerne, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagens behandling ved retten. Fremstillingen inddrager den nyeste retspraksis. Straffeprocessens katekismus giver på samme tid et overblik over de straffeprocessuelle regler og grundtræk, og samtidig en mere dybtgående behandling af en række vigtige problemstillinger. Bogen er primært skrevet til brug for jurastuderende, men universitetsforskere og praktikere kan utvivlsomt også få glæde af den. Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • - frihed og ansvar - se også ISBN: 9788761939241
  af Trine Baumbach
  1.399,95 kr.

  Medieret – frihed og ansvar, 2. udgave behandler reglerne om mediernes frihed og ansvar. Det drejer sig om mediernes ytringsfrihed, ytringsfrihedens grænser, det særlige medieansvar, den retlige regulering af mediernes arbejdsmetoder og mulighed for at indsamle information, herunder reglerne om aktindsigt, reglerne om Pressenævnet og god presseskik samt reglerne om kildebeskyttelse.Endvidere behandles der i bogen grundtanker og problemstillinger som ud fra en mere samfundsmæssig tilgang er væsentlige, og som alle der beskæftiger sig med medier og medieret bør have et grundlæggende kendskab til. Alle emner og problemstillinger i kapitlerne er analyseret i lyset af internationale instrumenter eller perspektiver - ikke mindst er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolens praksis inddraget.Medieretten er et tværfagligt fag, som med fundament i strafferetten og menneskeretten indeholder elementer af bl.a. forfatningsret, forvaltningsret, procesret og erstatningsret. Hertil kommer de specifikt medieretlige elementer, herunder medieansvaret og reglerne om god presseskik.Nyt i 2. udgave:Siden bogens første udgivelse i 2017 har samfundet og medieretten udviklet sig. Der er foretaget lovændringer, afsagt nye domme og opstået nye problemstillinger, som alle har betydning for medieretten. Disse er indarbejdet og behandlet i denne nye udgave. Bogen indeholder således flere nye afsnit, ligesom en del afsnit er helt omskrevet eller gennemarbejdet på ny. De grundlæggende figurer og beskyttelsesinteresser er dog fortsat de samme. Retskildematerialet er medtaget til ca. maj 2021.

 • - Teori og praksis
  af Trine Baumbach, Linda Kjær Minke & Tine Søberg
  411,95 kr.

  Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retsvæsenet behandler. Samtidig er det en sagskategori, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Det er veldokumenteret, at retsvæsenet generelt er udfordret i forhold til håndteringen af voldtægtssager på en lang række parametre. Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl bidrager med ny viden og refleksion over, hvordan retsvæsenet kan professionalisere behandlingen af disse komplekse sager yderligere. Antologien er den første bog i en dansk kontekst, der samler en række bidrag med fokus på retssystemets behandling af sagen, og den behandler en række forskellige emner relateret til voldtægtssagen. Dels traditionelle kriminologiske, politividenskabelige og strafferetlige temaer, såsom motiv, retsmedicin, afhøring, efterforskning og lovgrundlag, dels andre perspektiver og fænomener, som har indvirkning på håndteringen af voldtægtssagen i retsvæsenet, såsom samtykke og voldtægtsmyter. Antologien er bygget op med udgangspunkt i sagens behandling i retsvæsenet, og kapitlerne følger dermed de spor, sagen betræder på sin vej her igennem.Antologien henvender sig til professionelle i retsvæsenet og studerende inden for politi, jura, kriminologi, retspsykologi, sociologi samt andre professioner, der kommer i kontakt med parterne i en voldtægtssag. Men antologien er også for den interesserede læser, der gerne vil vide mere om voldtægtssagens mange aspekter.

 • af Trine Baumbach
  1.229,95 kr.

  Denne bog giver for første gang i dansk ret en samlet fremstilling af menneskerettens indflydelse på den danske strafferet.Forfatteren gennemgår systematisk menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet, set fra både gerningspersonens og ofrets perspektiv.Ud fra gerningspersonsperspektivet behandles bl.a.:Det strafferetlige legalitetsprincip både i dansk ret og efter artikel 7 i Menneskerettighedskonventionen,De materielle menneskerettigheders betydning for strafferetten – både på kriminaliseringsniveauet og på retsanvendelsesniveauet.Fra et offerperspektiv behandles bl.a.:Den menneskeretlige doktrin om statens positive forpligtelser,Statens positive forpligtelser i relation til de objektive straffrihedsgrunde.Forfatteren behandler desuden i relation til ovenstående diskriminationsforbuddets betydning for strafferetten og kommer bl.a. også ind på statens fysiske magtanvendelse og pligterne i anledning heraf. Bogen afsluttes med et kapitel om krydsende menneskerettigheder (gerningspersonens menneskerettigheder over for ofrets).MålgruppeBogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig med strafferetlige spørgsmål, både akademikere og praktikere – ikke mindst dommere, advokater, forsvarere, anklagere og embedsmænd.Om forfatterenTrine Baumbach er lektor, ph.d. i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.