Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Forlaget Haristios

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - med appendiks om de nye dværgplaneter
  af Claus Houlberg
  257,95 kr.

  En meget anderledes astrologibog, skrevet mundret for både den alment interesserede og for de mere erfarne studerende. Alle horoskopets planeter gennemgås ud fra en psykologisk og en esoterisk synsvinkel, herunder også et appendiks med Eris og Ceres, de to nye planeter. Bogens tone er fortællende, billedrig og let læselig.

 • - Horoskopets Tegn / 8
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 8. Skorpionens Tegn : Kontrol. Dybderne. Begærets Lov. Sig troldens navn. Terapi. Angst. Projektioner. Krigerens mod. De ni hoveder. Selverkendelsens Vej. Lyset og forvandlingen. Døden. Sumpslangen fra Lerna.

 • - Horoskopets Tegn / 4
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 4. Krebsens Tegn : Den altafgørende tryghed. Det sociale. Redebyggeren. Livets cyklus. De fire elementer. Moderen. Projektioner. Følelsesmæssigt mod. Individets fødsel. Astralplan. Intuition. Det gulbrune dådyr. Fantasirejse.

 • af Claus Houlberg
  122,95 kr.

  HOROSKOP FOR SENSITIVE er den første bog om dette emne på dansk. Oven i købet kan man her beskrive sensitiviteten temmelig differentieret og nuanceret med astrologisk definition af flere former for sensitivitet. Begrebet ’sensitiv’, er i dag gledet ind i almindelig tale, især blandt spirituelt interesserede mennesker. Før da talte man om ESP-evner og før da om psykiske evner. For et århundrede siden brugte man ordet okkulte evner. Uanset betegnelse er det velgørende, at området nu kan hævdes at være blevet en nøgtern del af moderne psykologi. Bogens materiale er fremkommet gennem arbejde med klienter de seneste mange år samt gennem diskussioner med de studerende på Astrologisk Akademi i København.

 • - En ny tydningsdimension
  af Claus Houlberg
  93,95 kr.

  SJÆLSHOROSKOPET omhandler en ny tydningsdimension i den natale astrologi. De anviste metoder lægger sig oven i den eksisterende psykologiske astrologi som et nyt lag af tydning til gavn for vore klienter. Afsættet ligger i visse dele af den esoteriske astrologi, som den er fremlagt i værket Esoterisk astrologi af Alice A. Bailey. Synsvinklen er en udvidet astrologi med flere dimensioner af tydning, hvoraf den personlige astrologi blot udgør én af disse. Bogen er en statusrapport over det seneste forsknings- og udviklingsarbejde med perspektiver, begreber og metoder til afprøvning. Den er tiltænkt studerende på den astrologiske overbygning og fremlægges her som første udkast til en praktisk anvendelig sjælsastrologi. Bogen forudsætter en vis viden og kunnen inden for radixtydning.

 • - Horoskopets Tegn / 3
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 3. Tvillingernes Tegn : Tvillingerne Jomfruen og Merkur. Tvillingernes dybere sider. Tvillingerne esoterisk set. Tvillingerne og herskerskaberne. Den bevægelige dynamik. De syv stråler af lys. Visdommens Træ.

 • - Principper for en esoterisk horoskoptydning
  af Claus Houlberg
  117,95 kr.

  Principper for en esoterisk horoskoptydning. Den personlige astrologi forudsættes bekendt, så fokus samler sig om den indre vejs astrologi. Denne består atf tre processer, hvor den ene er balancegangen mellem de to andre, som er bevidsthedsens vækst og lysets nedstigen. Bogen handler især om den sidste proces, aflæst i en fødselshoroskop.

 • - tydningsprincipper
  af Claus Houlberg
  122,95 kr.

  SJÆLSASTROLOGIrummer en række principskitser af tydnings-porte til sjælshoroskopet. Materialet er resultatet af en række eksperimenter, foretaget på Astrologisk Akademi i København. Delresultater er blevet publiceret på det sociale medie facebook igennem en årrække. Disse resultater er senere blevet samlet i bogform i projekt ’Astrologisk dagbog 1-4’. Tiden synes nu inde til at fokusere og samle perspektivet, hvilket er blevet til denne lille bog. Derigennem er der blevet åbnet en dør til et større projekt om sjælsastrologien. Dette handler mere konket om skabe gode tydningsredskaber med afsæt i bogens principskitser til gavn for astrologisk praksis. Bogen kan siges at ligge i forlængelse af forfatterens tidligere udgivne bog om ’Sjælshoroskopet’.

 • - Omrids af en ny astrologi
  af Claus Houlberg
  392,95 kr.

  ASTROLOGISK DAGBOG 2 rummer næsten daglige notater gennem tre år om det store paradigmeskift, som astrologien gennemgår sammen med det øvrige samfund. Dette kulturskift påvirker alle aspekter af astrologien, og fokus er på det spirituelle gennembrud til en ny virkeligheds-opfattelse. Herunder også den nye esoteriske astrologi samt beskrivelsen af dybe sindstilstande i den spirituelle astrologi. ASTROLOGISK DAGBOG 2 indeholder notater, som er lagt ud på det sociale medium, facebook, fra Julen 2017 til Julen 2020, en periode, hvor planeten Saturn stod i Stenbukkens tegn. Dagbogens over otte hundrede notater har knap to hundrede af forfatterens illustrationer, de fleste i farve. Notaterne er som dagbog opført i kronologisk orden, og bagest i bogen findes et stikordsregister til at finde særlige emner.

 • - Horoskopets Tegn / 6
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 6. Jomfruens Tegn : Tjeneste. Renhed. Kritik og logik. Orden og lærdom. Jomfruen og Månen. Kristusbevidsthed. Tolerance. Vedligeholdelse. Skille rent fra urent. Jordtegn. Amazonedronningens bælte.

 • - Horoskopets Tegn / 2
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn.2. Tyrens Tegn : Glæde ved det fysiske liv. Tyrens princip. Fysiologisk astrologi. Den faste dynamik og kærligheden. Lutring af begærlivet. Tyren og kong Minos. (Karl Aage Jensen medvirker)

 • - Et studiemateriale
  af Claus Houlberg & Laila
  117,95 kr.

  PLANETEN VULKAN har i astronomiske kredse været anset for udelukkende at være hypotetisk de seneste godt 100 år, uanset der har været observationer af planeten siden midten af 1700-tallet. Esoterisk tradition har tilmed længe fastholdt, at der findes en planet tæt omkring Solen, kaldet Vulkan, og at den har en astrologisk betydning. Hermed udgives for første gang en dansk monografi om denne planet, indeholdende en samling tekster om emnet til studiebrug.

 • - gennem 500 år
  af Claus Houlberg
  167,95 kr.

  Dansk astrologi har en klassisk begyndelse i sammenhæng med det øvrige Europa. Den falder i tre perioder, renaissance, 300-års nat og moderne tid. Dette historiske forløb bliver her fortalt for første gang. Undervejs portrætteres markante personer, der har haft betydning for udvikling af faget. Historie handler om identitet og selvforståelse. Det er vigtigt for studerende at kende de store astrologer, på hvis skuldre faget står i dag.

 • af Claus Houlberg
  97,95 kr.

  ET FOREDRAG om den spirituelle dimension i astrologien, som den er vokset frem herhjemme gennem de seneste fire årtier. Hensigten er at tegne et billede af den spirituelle trend i moderne, dansk astrologi. Bogen kan tjene som introduktion til denne nye astrologi, der efter blot fyrre år på dansk jord fortsat kan være ukendt for ganske mange mennesker. Foredraget blev afholdt i maj 2023 på kongressen 'Alletiders Astrologi' i København.

 • - Omrids af en sjælsastrologi
  af Claus Houlberg
  392,95 kr.

  ASTROLOGISK DAGBOG 1+2+3+4 rummer næsten daglige notater gennem otte år. Hvert bind kan læses uafhængigt af de øvrige. De handler alle om det store paradigmeskift, som astrologien gennemgår sammen med det øvrige samfund. Dette kulturskift påvirker alle aspekter af astrologien, og fokus er på det spirituelle gennembrud til en ny virkelighedsopfattelse. Herunder også den nye esoteriske astrologi med beskrivelse af dybe tilstande i den spirituelle verden.ASTROLOGISK DAGBOG 4 indeholder notater, som er lagt ud på det sociale medium, facebook, fra december 2021 til december 2022, en periode, hvor planeten Saturn stod i Vandbærerens tegn og Merkurs dekanat. Dagbogens mere end 350 notater har desuden over 200 illustrationer, de fleste i farve. Notaterne er som dagbog opført i kronologisk orden, og bagest i bogen findes både billedliste og stikordsregister til at finde særlige emner.

 • af Claus Houlberg
  122,95 kr.

  ASTROLOGI SOM VIDENSKAB er et emne, der over tid har vakt en del debat. Dog uden at kombattanterne har gjort sig synderlig klart, hvad de mener med astrologi, ej heller hvilken form for videnskab, de tænker på. Denne lille bog har til formål at give astrologistuderende en klarere forståelsesramme for at kunne diskutere lødigt om emnet. Kort fortalt er astrologi et sprogfag, der i vor tid vil høre ind under humaniora. Bogens tekst belyser dette gennem to essays om astrologien som videnskab. For det første adresseres et forståelsesproblem, hvor de århundredgamle astrologiske begreber bliver oversat til moderne lingvistisk terminologi. For det andet diskuteres de mulige måder at drive forskning på indenfor astrologiens vidtstrakte emnefelt. Dertil gives en oversigt over dansk forfattet universitetslitteratur om astrologi.

 • - Lærebog i prognosetydning
  af Claus Houlberg
  93,95 kr.

  HOROSKOPETS NUTID er herhjemme den første lærebog i astrologisk prognose med spirituelt udgangspunkt. Dermed vil perspektivet på prognoserne og deres anvendelse blive radikalt ændret fra at samle sig om det fysiske liv og hverdagens hændelser til at fokusere på bevidstheden og dens udviklingsprocesser. Af samme årsag handler bogens prognose ikke om at forudsige fremtiden, men om at beskrive nutidens valgmuligheder, så vi sættes i stand til selv at vælge vores fremtid.

 • - Omrids af en manifestation
  af Claus Houlberg
  222,95 kr.

  ASTROLOGISK DAGBOG 3 tegner omridset af en begyndende manifestation af den videre udvikling indenfor astrologien. Denne handler som projekt om et paradigmeskift, dvs. et bevidsthedsskift, der disruptivt berører faget både professionelt, samfundsmæssigt, videnskabeligt og uddannelsesmæssigt. De samfundsmæssige konsekvenser af den nye astrologi undersøges, ligesom en række særlige anvendelser og nutidige vinkler på astrologien omtales og søges defineret. Projektet er kolossalt omfattende og endnu ufærdigt, og publiceres derfor i sin nuværende dagbogsform. ASTROLOGISK DAGBOG 3 rummer størstedelen af de indlæg, der blev lagt ud på det sociale medium, facebook, fra julen 2020 til julen 2021, hvilket er perioden med planeten Saturn i Vandbærerens dekanat i Vandbærerens tegn.

 • - og andre skitser
  af Claus Houlberg
  117,95 kr.

  HOROSKOPETS KORREKTION og andre skitser er en samling astrologiske tekster fra 1980’erne sammen med en komplet bibliografi over forfatterens mere end 500 astrologiske artikler i årene 1977-2020. Den beskrevne korrektionsmetode, kaldet simpel aksekorrektion, er en forenkling af den klassiske Naibod-korrektion, og kan anvendes i langt de fleste tilfælde. Bogens øvrige skitser er foredragsskrifter, bearbejdet som artikler. De rummer forfatterens tidlige overvejelser om en række centrale emner i tiden, såsom astrologisk filosofi, astrologi som videnskab og esoterisk astrologi.

 • - - om astrologi
  af Claus Houlberg
  128,94 kr.

  DE TIDLIGE SKRIFTER om astrologi er alle forfattet i løbet af 1980’erne, dvs. hen over en halv snes år. Disse fem tidlige skrifter har indtiltil nu alene været publiceret som hæfter i forbindelse med kurser. De udgives her samlet som fotografiske genoptryk i lidt reduceret størrelse. Skrifterne har blandt andet historisk interesse, for de kan siges at fortælle om startpunkterne for den følgende udvikling. Dels for den psykologiske og dels for den esoteriske horoskoptydning, sådan som den praktiseres her i det nye årtusinde. De fem skrifter er: • Horoskopets astronomiske grundlag • Astrologi og bevidsthed • Udviklingsastrologi • Astrologi, chakre og psykoterapi • Intuitiv astrologi

 • - Horoskopets Tegn / 12
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 12. Fiskenes Tegn : Indre vækst. Paradokser. Jupiter. Neptun. Pluto. At gå over broen. Sult og mættelse. Mening. Intuitive evner. Tilfredshed. Verdensfrelser. Det røde kvæg fra Erythia. Meditation.

 • - Horoskopets Tegn / 11
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 11. Vandbærerens Tegn : Ny religiøsitet. Alt er processer. Større perspektiv. Så og høste. Paradokser. Vandbærerens Tidsalder. Frihed og ansvar. Store lovmæssigheder. Fællesskab. Essensen. Kong Augias stalde. Universets love.

 • - Horoskopets Tegn / 10
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 10. Stenbukkens Tegn : Saturn og tiden. Balet og autoritet. Indvielser. Ansvar og konsekvens. Mineralriget. Autoritet og struktur. Form og indhold. At nå toppen. Tærskelens Vogter. Saturns viden. Helvedeshunden Kerberos.

 • - Horoskopets Tegn / 9
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 9. Skyttens Tegn : Principper. Ildhu og vækst. Det storslåede. Det indre menneske. Egoets afvikling. Udvikling og terapi. Jupiter. Grusomhed. Den indre Vej. Jorden og Husene. Fuglene fra Stymfalos.

 • - Horoskopets Tegn / 7
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 7. Vægtens Tegn : Skillevejen. Valgets konsekvens. At blive voksen. Både ja og nej. Fristelsen. Åndelig træning. Karmas gode virkning. Første indvielse. Syntesen. Lufttegn. Herkules' syvende arbejde. Fangsten af vildornen. Meditation.

 • - Horoskoets Ten / 5
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn. 5. Løvens Tegn : Selv-bevidsthed. Personligt mod. Sjælsbevidsthed. Solen og kreativiteten. Det lægende lys. Husene. Det store valg. Løven og elementerne. Den nemæiske løve.

 • - Horoskopets Tegn / 1
  af Claus Houlberg
  62,95 kr.

  Claus Houlberg fortæller om hvert Tegns karaktertræk og psykologiske mekanismer. Tegnenes indre logik anskues som en åndelig udviklingsvej, og Herkules-myten bliver fortalt for hvert Tegn.1. Vædderens Tegn : Videnskaben astrologi. De tolv Tegn og elementerne. Vædderens princip. Den kardinale dynamik. Herkules tolv arbejder. De menneskeædende hopper. Fantasirejse. (Karl Aage Jensen medvirker)

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.