Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Gyldendal Akademisk

Filter
Filter
Genre
 • (33)
 • (1)
 • (35)
 • (13)
 • (1)
Type
 • (58)
 • (30)
Format
 • (34)
 • (27)
 • (15)
 • (6)
 • (3)
Sprog
 • (82)
 • (5)
Pris
DKK
Tag
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Jens Ocksen Jensen, Lone Hansen & Søren Holm-Rasmussen
  448,95 - 468,95 kr.

  Bogen er en viderebearbejdning af "Erhvervsøkonomi til AkademiMerkonom" fra 2002. Lærebogen er målrettet Erhvervsøkonomi på AkademiUddannelserne i VVU-regi. Forfatterne har i denne nye udgivelse, "Erhvervsøkonomi til AkademiUddannelserne (VVU)", indarbejdet erfaringer og forbedringsforslag fra kolleger og studerende. Udgivelsen er således styrket i kraft af en række faglige opdateringer og ajourføring af eksempler. Materialet giver brugeren et fagligt og metodisk grundlag for at forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger i forbindelse med: - Virksomhedsanalyse inkl. supplerende rapporteringsformer - Økonomiske og markedsmæssige beslutninger - Økonomistyring og budgettering - Investering og finansiering - Cost/benefit analyser Lærebogen understøtter et aktivt læringsmiljø og kombinerer teori og praksis, således at den erhvervsaktive VVU-studerende opnår sammenhæng i videreuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens formål. Materialet lægger desuden op til aktiv anvendelse af IT-værktøjer i alle faser. Foruden lærebogen består systemet af: - en opgavesamling - et aktivt og nyrevideret website med stof til de studerende og et passwordbeskyttet Lærerforum med bogens figurer, vejledende løsninger på alle opgaver i opgavesamlingen, projektforslag, debatforum samt løsningsforslag til gamle eksamensopgaver.

 • af Svend Erik Larsen, Johannes Fibiger, Anne Scott Sørensen, mfl.
  0,00 - 403,95 kr.

  Litteraturens tilgange er en grundbog til undervisning i litterær metode på videregående uddannelser, skrevet af en række erfarne forskere og undervisere. Bogen giver et panorerende blik over metodelandskabet og rummer en række eksemplariske læsninger. Metodekapitlerne er suppleret med vejledende litteraturlister og et leksikon over centrale begreber og personer samt en antologi med de anvendte teksteksempler. Siden bogen udkom første gang i 2001 er der sket meget. Nye tilgange er dukket op, ældre har fået en renæssance, og nogle er blevet mindre interessante. Derfor rummer den nyreviderede udgave en række nye kapitler, mens de tilbageblevne er blevet opdateret og tilføjet en didaktisk dimension, hvor metodens undervisningsmæssige konsekvenser diskuteres. I bogens afsluttende kapitel tegner Hans Hauge nye tendenser på det litterære landkort og sætter de eksisterende metoder ind i et internationalt perspektiv.

 • af Vibeke Lehmann Nielsen & Søren C. Winter
  265,95 kr.

  Forfatternes udgangspunkt er, at iværksættelse og gennemførelse af lovgivning hverken er nogen teknisk, automatisk eller kedelig proces. I processen træffes der en række vigtige politiske beslut­ninger, som ofte omformer lovgivningen, så det produkt, der af­leveres til borgerne, afviger en del fra det forventede, og så lov­givningen ikke får de virkninger, der var tilsigtet. Implementeringen af lovgivningen og dens resultater påvirkes af: o Hvordan lovgivningen er sat sammen med mål og midler. o De interesser der forfølges af myndigheder og organisationer, der deltager i implementeringen, og deres indbyrdes sammenspil. o Frontmedarbejdernes viden og holdninger, der gør dem til vigtige politiske beslutningstagere. o Den vanskelige ledelsesrolle i forhold til frontmedarbejderne. o Hvordan borgerne og virksomhederne reagerer på lovgivningen og dens implementering. Således er hovedbudskabet, at lovgivning og andre politiske be­slut­ninger kun er papir, og at gen­nem­slags­kraften er afhængig af, hvad der sker under imple­men­teringen, og at meget kan gå galt undervejs. En del implementeringsproblemer kan dog forudses, og nogle af dem kan faktisk undgås.

 • af Jens Ocksen Jensen
  283,95 kr.

  En grundlæggende indføring i virksomhedens økonomiske styring med hovedvægten lagt på budgettering og budgetudarbejdelse, som nu foreligger i en 6. revideret udgave. Bogen bruges bl.a. på HA/SPRØK og HD-1.del samt på en række andre videregående studier. Der gennemgås emner som virksomhedens økonomistyring (herunder Balanced Scorecard) - den overordnede økonomiske regnskabs/budgetmodel (herunder Activity Based Costing) - budgettering - budgetudarbejdelse - budgetstyring og budgetkontrol - budgettering og regneark. Bogen rummer en række udvalgte opgaver, der delvis kan løses vha. regnearksfiler, som frit kan hentes på bogens web-side. Her findes også løsninger til udvalgte opgaver samt supplerende undervisningsmateriale bl.a. i form at et regnearksbaseret virksomhedsspil og tjek-spørgsmål mm.

 • af Erik Hansen
  177,95 kr.

  Hver artikel nøjes ikke med at indkredse og beskrive problemerne, men rummer også til slut nogle gode råd til at løse eller eventuelt omgå dem. En hårdt tiltrængt håndbog selv for mange professionelle skribenter. Jens Juhl Jensen, Information

 • - Lean i offentlige og private virksomheder
  af Jan Stentoft Arlbjørn, Birgitte Norlyk, Karsten Wiborg, mfl.
  17,95 kr.

  Lærebogen føjer nye dimensioner til den danske Lean-litteratur. Første del tager udgangspunkt i begrebet produktivitet, i udvikling af Lean-begrebet, historikken og de klassiske Lean-værktøjer, belyst gennem en række spændende vinkler, som fx arbejdsmiljø og stress og en række Lean-relaterede filosofier. Denne del af bogen afrundes med en aflæsning af ”Lean-barometeret” i Danmark, baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt Lean-nøglepersoner. Anden del giver en systematisk gennemgang af Lean-begrebet, som det praktiseres i den private og i den offentlige sektor. Der præsenteres seks cases fra følgende sektorer: o Produktion o Administration o Kommuner. o Sundhedssektoren o Den finansielle sektor o Byggeriet Bogens sidste del indledes med et kapitel om italesættelsen af Lean i virksomhederne, og der gives konkrete anvisninger på, hvordan det er muligt at optimere kommunikation om virksomhedens Lean-aktiviteter både internt og eksternt. Det afsluttende perspektiverende kapitel binder teorier, filosofier og Lean-kommunikation sammen med bogens empiriske resultater og cases. Målgruppen er primært studerende på videregående uddannelser inden for økonomi, samfundsvidenskab, kommunikation og tekniske uddannelser. Bogen kan imidlertid også inspirere og udfordre læsere med en vis teoretisk og praktisk erfaring med Lean.

 • af Joyce Travelbee
  324,95 kr.

  Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje er en oversættelse af Interpersonal aspect of nursing som Joyce Travelbee skrev i 1966. Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje er skrevet på baggrund af et eksistentialistisk menneskesyn ud fra den overbevisning, at det er vigtigere at fokusere på, hvad der sker med mennesker i sygeplejen end at fastholde en professionel afstand mellem sygeplejerske og patient. Joyce Travelbee uddyber, hvad der kendetegner mennesket og hvilken betydning, det har. Hun beskriver forholdet i lighed med et terapeutisk forhold, hvor hun fastholder sygeplejens egenart. Joyce Travelbee levede fra 1926-1973. Hun blev uddannet sygeplejerske 1946 på Charity Hospital School of Nursing i New Orleans, blev bachelor i sygeplejerskeuddannelse ved Louisiana State University i 1956 og master i sygepleje ved Yale Universitet i 1959. Hun var gået i gang med et udarbejde en doktorafhandling i Florida i 1973, da hun døde efter en kort sygdomsperiode. Ved sin død var hun leder af den videregående uddannelse (the graduate education) ved Louisiana State University School of Nursing.

 • - Analyse og evaluering
  af Marit Kirkevold
  298,95 kr.

  Bogen beskriver sygeplejefagets teoretiske udvikling. Første del gennemgår, hvad man forstår ved sygeplejeteori, den historiske udvikling samt, hvorledes man kan analysere teorierne. I anden del præsenteres en række teoretikere, og forfatteren giver en klar fremstilling af, hvad deres sygeplejeteorier står for. Ud over dette fremlægger forfatteren et analyseredskab, som kan anvendes til at vurdere og forstå fagets teoriudvikling. Marit Kirkevold fremhæver betydningen af teori, og at arbejdet med teoriudvikling har bidraget til at synliggøre sygeplejefagets egenart og funktionsområde. Bogen foreligger nu i en ny og revideret udgave. Den har desuden fået to nye kapitler. Det ene behandler Florence Nightingales sygeplejefaglige tænkning, det andet beskriver og analyserer NANDA's arbejde med sygeplejediagnoser.

 • af Ole Striim
  118,95 kr.

  Øvelser og opgaver i Arbejdsheftet tager udgangpunkt i grundbogens kapitelinddeling.

 • af Ingrid Poulsen
  343,95 kr.

 •  
  17,95 kr.

 • af Lasse Edlev
  17,95 kr.

  Denne bog er tænkt som en bred indføring i, hvordan natur og miljø kan inddrages i pædagogisk arbejde med børn - samt i en vis udstrækning i socialpædagogisk arbejde med unge og voksne. Indholdet beskæftiger sig med den "fri natur", vi kan tage ud og opleve, og det "fysiske miljø", der danner ramme om institutionsliv og daglige læringsmiljøer. I sit emnevalg søger bogen at række længere ud end de fleste almindeligvis definerer naturfag. Det sker i et forsøg på at anskue natur og miljø i et bredt perspektiv og pege på et stort potentiale af muligheder, som kan udnyttes pædagogisk. De mange indgange til fagområdet kan inspirere til videre studier og mangfoldige projekter inden for værksted, natur og teknik. Bogen er primært beregnet til seminariestuderende, men alle med interesse for natur, miljø og pædagogik vil kunne finde inspiration og vejledning. Det gælder ikke mindst pædagoger, lærere, naturvejledere og pædagogiske konsulenter.

 • af Henrik Andersen, Lene Schade Jensen & Ulla Pilehøj
  17,95 kr.

 • - - til erhvervsuddannelsernes grundforløb
  af Susanne Poulsen, Poul Arndtzen & Charlotte Hammerberg
  17,95 kr.

 • - - refleksion og handling
  af Mogens Pahuus, Kirsten Lomborg, Mona Hansen, mfl.
  211,95 kr.

  1. udgave af Sygeplejefag – refleksion og handling udkom i 1998. Bogen var en nytænkning i forhold til eksisterende lærebøger inden for sygeplejefaget. Mange sygeplejersker og studerende kender den, bruger den og reflekterer over den. Vi har nu valgt at lade denne vigtige bog følge udviklingen inden for sygeplejefaget og udgiver derfor en 2. udgave, hvor vi samler 10 kapitler i et bind med det sigte at formidle sygeplejefagets egenart i det 21. århundrede. 2. udgaven indeholder to nye kapitler om sygeplejefagets moderne historie og udviklingsmæssige dimension. De resterende kapitler om kroppen, behov, kultur, sprog, den kliniske, pædagogiske og ledelsesmæssige dimension er revideret og ført up to date.

 • - - en bog for patienter, pårørende og behandlere
  af Merete Karlsborg, Lene Werdelin, Karen Østergaard, mfl.
  133,95 kr.

 • af Anna Nielsen, Inger Vibeke Svanekier & Kirsten Møller
  17,95 kr.

 • - - sundhed, miljø og hygiejne
  af Per Vagn-Hansen
  17,95 kr.

 • af Jette Nielsen, Anne van der Merwede, Bente Søndergaard, mfl.
  17,95 kr.

 • af Jens Glindvad, Eva Ethelberg, Vibeke Krøll, mfl.
  17,95 kr.

 • af Finn Michael Karlsen
  18,95 kr.

  Basal nyrefysiologi repræsenterer en kvantitativ tilgang til nyrefysiologien ud fra en dansk synsvinkel og som undervisningen i faget praktiseres på uddannelsesstederne. Bogen har primært medicinstuderende som målgruppe, men henvender sig også til læger og andre faggrupper med interesse for specialerne nefrologi, urologi og klinisk fysiologi. Bogen har tidligere været udsendt i en internetudgave, men foreligger nu som lærebog i en stærkt revideret udgave både hvad angår tekst og illustrationer. En række væsentlige nyrefysiologiske emner behandles:- Organniveau: Nyrens generelle transportprocesser, hydro- og hæmodynamik, proximal og distal stoftransport, den specifikke renale behandling af elektrolytter, nonelektrolytter og en række markørstoffer, nyrens rolle i syre-base balancen, den kliniske vurdering af nyrefunktionen.- Postrenalt: De fraførende urinveje.- Samspillet mellem nyren og organismen: Ødemer, diuretika, infusionsvæsker, den overordnede kontrol af vand- og saltbalancen.- Patofy siologiske aspekter: Den dysregulerede diabetes mellitur, akut og kronisk nyreinsufficiens. Teksten er rig på illustrationer og beregningseksempler. Hvert kapitel afsluttes med en resumeboks.

 • - Supplerende opgaver
  af Peter Oluf Schiøtz
  18,95 kr.

 • af Lisa Carstensen, Anna Nielsen, Kirsten Møller, mfl.
  17,95 kr.

 • - Histology explorer cd rom
  af Finn Geneser
  18,95 kr.

 • - Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene
  af Merete Watt Boolsen & Gitte Lindermann
  17,95 kr.

  Bogens hjemmeside

 • af Erik Sigsgaard
  17,95 kr.

  Bogens hjemmeside Hvad siger forskningen om skældud?

 • af Lene Vad Pedersen
  18,95 kr.

  Produkt til test af salgssystemer.

 • - En indføring i historieforskningens grundlæggende principper
  af Bent Egaa Kristensen
  17,95 kr.

  Bogens hjemmeside

 • af Thomas Iversen
  17,95 kr.

  Bogens hjemmeside

 • - en grundbog i neuropædagogik
  af Kjeld Fredens
  163,95 kr.

  Man kan diagnosticere hjernen i mennesket, og man kan udpege de områder, som fungerer dårligt. Men man kan ikke på samme måde diagnosticere mennesket i hjernen, dvs. det særligt menneskelige ved hjernen, idet de kognitive funktioner ikke kan afgrænses på samme måde, som én gruppe af hjerneceller kan afgrænses fra en anden. Mennesket i hjernen er et hele. Derfor handler neuropædagogik primært om læring - om at styrke og understøtte den enkeltes evne til at klare sig bedre. Kjeld Fredens definerer neuropædagogik som anvendt neuropsykologi og giver konkrete bud på, hvordan man kan fremme elevens kognitive funktioner: opmærksomhed, koncentration, perception, psykomotorik, hukommelse, initiativ og motivation, sproglig adfærd, erkendelse og følelsesmæssig og social kompetence. Mennesket i hjernen henvender sig til alle, der ønsker at få mere systematik og didaktik i det neuropædagogiske arbejde. Formålet er at udvikle en praktisk brugbar viden, der kan tages i anvendelse af det personale, som arbejder neuropædagogisk. Den er således en brobygning mellem den teoretiske viden, der findes på området og de praktiske kundskaber, et personale har opbygget gennem mange år. Kjeld Fredens er læge. Han er ledelseskonsulent og tidligere udviklingschef ved Vejlefjord Center. Han har været hjerneforsker ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, vismand i Kompetencerådet, redaktør af tidsskriftet Kognition & Pædagogik og han er modtager af FTF´s kulturpris 97. Han har brugt de sidste 30 år på at skrive om og forstå hvilke handlinger og tankeprocesser, der ligger til grund for læring, kreativitet og samarbejde.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.