Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af HALKYON

Filter
Filter
Genre
 • (8)
 • (1)
 • (1)
 • (7)
 • (8)
 • (9)
Type
 • (25)
Format
 • (25)
Sprog
 • (25)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Aristoteles
  64,95 kr.

  ETHICA NICOMACHEA eller ETIKKEN er for den græske filosof og videnskabsmand Aristoteles (384-322 f.Kr.) en slags forskole til samfundslæren (politikken), der har til opgave at gøre mænd til gode borgere i bystaten. Efter en indledning, der både gælder etikken og politikken og en redegørelse for dyderne, der opdeles i moralske og intellektuelle dyder, præsenterer Aristoteles i anden til fjerde bog af ETIKKEN den berømte teori om dyden som en midterposition mellem to yderligheder. De moralske dyder kan ikke læres, men må leves, hvorfor der skal være lagt en god grund til dem fra barndommen af. I femte bog behandler han retfærdigheden, der skiller sig ud fra de mere individuelle dyder og har karakter af en slags overdyd. Derefter følger i sjette bog en behandling af de intellektuelle dyder, hvor især forstandighed behandles. Syvende bog skildrer de personer, der farer vild, fordi deres vilje er for svag, og nydelsen lokker dem. Ottende og niende bog omhandler venskabet, der strækker sig fra elskov til forretningsforbindelser og alle de bånd, der knytter mennesker sammen inden for kredsen af borgere. Tiende og sidste bog vier Aristoteles til en undersøgelse af nydelsen og en bestemmelse af lykken. ETHICA NICOMACHEA eller Aristoteles' etik foreligger nu for første gang på dansk i digital form med noter og søgbart indeks i Niels Møllers oprindelige oversættelse fra 1936.

 • - Kejser Marcus Aurelius: Tanker "til sig selv"
  af Marcus Aurelius
  44,95 kr.

  Marcus Aurelius var kendt som filosoffen på kejsertronen, eftersom han under sine felttog skrev en række stoiske læresætninger på græsk, som han lod samle i værket TANKER TIL SIG SELV (Τὰ εἰς ἑαυτόν). Det er ikke sikkert, at aforismerne har været skrevet med henblik på udgivelse. Meditationer er således en anden af de titler, hvormed værket ofte omtales. Marcus Aurelius' tanker er opdelt i tolv bøger, som omhandler de forskellige perioder i hans liv. Tonen er ligefrem og umiddelbar og uden sproglig pynt. Hver bog er skrevet, som den gav mening for ham selv, i stedet for at være en kronologisk fremstilling. Læresætningerne varierer i længde fra enkelte sætninger til hele afsnit. Marcus Aurelius' filosofi er præget af en beskeden og værdig holdning til livet. Den er tænkt som en kilde til forbedring og ledelse. En del af hans tanker ligner kristendommen, som han bekæmpede. Lighederne skyldes, at den var påvirket af stoicismen.Marcus Aurelius, født Marcus Annius Verus (121–180 e.kr.), var romersk kejser fra 161-180 e.kr. og stoisk filosof. Han var søn af en embedsmand i provinsen Hispania (Spanien) og gjorde sig tidligt bemærket ved sine religiøse og filosofiske interesser. Som ganske ung blev han adopteret af den senere kejser Antoninus Pius på anbefaling af kejser Hadrian. Fra 146 var han adoptivfaderens medregent, og han overtog tronen efter dennes død. Marcus Aurelius regerede formelt sammen med sin adoptivbroder Lucius Verus frem til 169. Hans biologiske forældre var Marcus Annius Verus og Domitia Lucilla.TANKER "TIL SIG SELV" af Marcus Aurelius foreligger her med noter og oplysende indledning om stoicismen som en digital udgave af K. G. Brøndsteds oversættelse fra 1929.Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 160Sprog: DanskUdgivet: 1. februar 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276079LæseprøveSammenlign pris

 • af Charles Darwin
  71,95 kr.

  OM ARTERNES OPRINDELSE er naturforsker og geolog Charles Darwins (1809-1882) banebrydende storværk om livsformernes mangfoldighed fra 1859. Bogen regnes for et af hovedværkerne i den moderne biologi, men rækker langt ud over biologiens vidensfelt til blandt andet filosofien, teologien og sociologien. Darwins teori om arternes oprindelse indeholder dels en argumentation for evolutionspostulatet — dvs. at alle (nulevende og uddøde) arter ved gradvise ændringer er opstået fra en fælles stamform — og dels beskriver den, hvordan de gradvise ændringer inden for en art er frembragt gennem naturlig selektion, hvor de bedst tilpassede individer i hver generation sætter det største antal afkom i verden og derfor er bedst til at sikre artens overlevelse. Værket udkommer nu for første gang på dansk som ebog i J. P. Jacobsens oprindelige oversættelse fra 1872.

 • af Caius Julius Cæsar
  86,95 kr.

  GALLERKRIGEN eller COMMENTARII DE BELLO GALLICO udgør en samling af Cæsars rapporter til det romerske senat fra år 58 til år 51 f.v.t., hvor Cæsar fungerede som general for de romerske styrker i Gallien (det nuværende Frankrig). Værket består af en samling på i alt otte bøger. I første bog beskriver Cæsar hovedsageligt Gallien og felttoget mod helvetierne. De følgende bøger indeholder beretninger om felttogene mod veneterne, akvitanerne, germanere og bretonere, samt beskrivelser af invasionen af Britannien og den Galliske opstand. Krigen endte med, at den sidste store galliske leder, Vercingetorix, blev undertvunget i slaget ved Alesia i år 52 f.v.t., hvorefter Gallien blev reduceret til en romersk provins. Foruden at give en detaljeret gennemgang af selve nedkæmpelsen indeholder værket også etnografiske beskrivelser. Selv om Cæsar fremstiller krigen som et defensivt tiltag mod en ekstern trussel, har motivet for erobringerne i høj grad været knyttet til Cæsars ønske om at skabe et rigt bagland, som kunne virke som magtbase i kampen for kejsermagten i Rom. GALLERKRIGEN foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af Joh. B. Kochs oprindelige oversættelse fra 1922 med søgbart indeks og noter. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 348Sprog: DanskUdgivet: 15. januar 2017Forlag: HalkyonISBN: 9788793276277

 • af Catul
  54,95 kr.

  Den romerske digter Gajus Valerius Catullus blev født i Verona i 87/84 og døde i 54 f.v.t. Vi har i alt 116 digte overleveret af Catuls produktion. Hans digte kan inddeles i tre hovedgrupper: en række korte digte i forskellige versemål (polymetriske digte), syv længere digte, herunder tre bryllupshymner, samt en række epigrammerne i elegisk versemål. Hans digte kredser fortrisvis om emner som ungdom, skønhed og lidenskab. Der til kommer en række hyldestdigte til drikkelaget samt en række godmodige drillerier og forskellige karikaturer, der leder over i regulære smædedigte. Den lidenskabelige længsel er et gennemgående motiv i Catuls digtning, hvad enten den rettes mod unge mænd, som i digtet til Juventus, eller mod skønne kvinder, som den gifte kvinde Lesbia, hvis virkelige navn var Clodia, der tilhørte en af Roms fornemste slægter. Catul må formodes at have valgt pseudonymet Lesbia for hende med tanke på den berømte, græske digterinde Sapfo fra Lesbos, som var kendt for sin ynde og sit vid. Foruden de korte digte er nogle få af Catuls digte er af længere omfang, herunder de tre bryllupshymner. Men det er dog især de små digte henvendt til Lesbia, som har gjort Catul til en af de mest afholdte romerske digtere gennem tiderne. CATULS - KÆRLIGHED OG HAD foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af den første danske oversættelse af Axel Juel fra 1937 med søgbart indeks og noter. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 112 nsSprog: DanskUdgivet: 1. januar 2019Forlag: HalkyonISBN: 9788793276291 LæseprøveSammenlign prisLån bogen

 • - Sofokles
  af Sofokles
  44,95 kr.

  Kong Laios af Theben var blevet spået, at han ville få en søn, der ville dræbe ham. Da Laios kort efter blev far til en dreng, bad han en af sine hyrder om at sætte det lille barn ud i ødemarken. Laios lod drengens akilleshæle gennembore, så han ikke kunne leve som slave. Men hyrden fulgte ikke kongens ordre, og gav barnet til en hyrde fra den nærliggende by Korinth, hvor Merope og Kong Polybos tog drengen til sig og gav ham navnet Ødipus, der betyder svullenfod. Uvidende om sit sande ophav voksede Ødipus op som arving til tronen i Korinth. Men da han en dag fik mistanke om, at han kunne være af fremmed herkomst, opsøgte han oraklet i Delfi for at få klarhed over spørgsmålet. Oraklet svarede, at Ødipus skulle flygte, da han ellers ville komme til at dræbe sin far og tage sin mor til ægte. Ødipus drog derfor fra Korinth mod Theben. Men på vejen mødte han en fornem herre, som han slog ihjel, da hverken Ødipus eller manden ville gøre plads for den anden. Ødipus fortsatte mod Theben, der bevogtedes af den frygtede Sfinks, som stillede ham en gåde. Ødipus løste gåden, hvorpå Sfinksen døde. Og Ødipus blev derfor modtaget som en konge og giftede sig med dronning Iokaste, hvis mand på mystisk vis var blevet dræbt på en rejse til oraklet i Delfi. Sofokles' tragedie KONG ØDIPUS tager sin begyndelse, hvor Kong Ødipus modtager svar fra oraklet om, at morderen til Thebens gamle konge skal findes i Theben. Ødipus efterforsker sagen trods gentagne advarsler, indtil han bliver bekendt med, at han selv er den skyldige og har slået sin egen far ihjel og ægtet sin mor, som oraklet havde forudsagt det. Ødipus' videre skæbne er beskrevet i stykkerne ØDIPUS I KOLONOS og DE SYV MOD THEBEN. KONG ØDIPUS foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af N. V. Dorphs oprindelige oversættelse fra 1878 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 88Sprog: DanskUdgivet: 15. december 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276130

 • af Platon
  96,95 kr.

  STATEN eller πολιτεία af Platon fra omkring 380 f.v.t. har form som en genfortalt dialog af Sokrates, der var Platons læremester. Dialogen foregår i Athens havneby Piræus hos Kefalos, der er far til taleren Lysias. Foruden disse personer er Polemarkhos, der også er søn af Kefalos, sofisten Thrasymakhos, Platons ældre brødre Glaukon og Adeimantos og en række andre personer også tilstede. Værket har formentlig været bestemt for recitation. BOG 1 Behandler spørgsmålet om, hvad retfærdighed er og indeholder en beskrivelse af den individuelle retfærdighed som spejlet i statens anliggender. BOG 2-3 Sokrates forsøger at svare på, om man kan være retfærdig uden at tage hensyn til ydre vilkår. BOG 4 Staten må have nogle til at forsvare sig. Sokrates beskriver, hvordan disse beskyttende 'vogtere' udvælges, og hvori deres opgaver i idealsamfundet består. BOG 5 Omhandler kvinders rettigheder og idéen om, at ægteskabet bør ophæves og børn opdrages på statslige institutioner. BOG 6-7 Kun en lederstand af filosoffer har den fornødne indsigt til at gennemskue de individuelle behov og styre idealstaten mod den fælles retfærdighed. BOG 8-9 Giver en karakteristik af en række uretfærdige samfundsformer: Timokrati, oligarki, demokrati og tyranni. BOG 10 Omhandler kunstens undergravende rolle i samfundet. og indeholder en beskrivelse af de gode og de ondes skæbne efter døden (beretningen om Er's oplevelser i dødsriget) . PLATON (427-347 f.v.t.) tilhørte det athenske aristokrati, der havde tradition for at deltage i bystatens politiske liv. Men efter det voldelige tyranni i 404-403 f.v.t. og henrettelsen af Platons læremester Sokrates i 399 f.Kr. endte han med at tage afstand fra politik og påbegynde sit filosofiske forfatterskab. Platon var elev af Sokrates, hvis fængslende personlighed og provokerende samtalekunst han forevigede i sine værker. STATEN foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af C. J. Heises oprindelige oversættelse fra 1851 med søgbart indeks og oldgræske anmærkninger, der tidligere har været udgivet som tre særskilte bind på i alt 788 sider. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 788Sprog: DanskUdgivet: 5. december 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276093

 • af Anakreon
  58,95 kr.

  ANAKREONS DIGTE er en samlet udgave bestående af Simon Meisling (1787-1850) og Frederik Schaldemoses (1783-1853) oversættelser af de anakreontiske digte fra henholdsvis 1826 og 1824. Gennem tiden har Meislings oversættelse været den mest populære. Imidlertid er Schaldemoses oversættelse mere omfattende, og den indeholder kvaliteter, der gør, at den også bør ofres opmærksomhed. Den nærværende udgivelse bringer derfor begge oversættelser. Fra hellenistisk til tidlig kristen tid er der i alt bevaret omkring 60 imitationer (Anakreontika) over Anakreons digte. DE ANAKREONTISKE DIGTE stammer for hovedpartens vedkommende fra et håndskrift fra det 9. eller 10. årh. af en ukendt kompilator. Digtene er ikke skrevet af den arkaiske digter ANAKREON (570-485 f.Kr.) fra Teos på Lilleasiens vestkyst, men er samlet på baggrund af forskellige mindre samlinger. Der er mestendels tale om langt senere produkter, som for nogles vedkommende stammer fra romersk tid eller muligvis er af endnu senere dato. Foruden smædedigte og epigrammer består DE ANAKREONTISKE DIGTE meste af korte solosange til lyrespil, beregnet til opførelse ved symposier. Samlingen er komponeret som forskellige variationer over de samme grundtemaer: vin og elskov; ungdommelig ynde i kontrast til alderdommens svøbe; det sejrsbekransede hår kontra den skaldede isse; tilværelses timelighed stilles over for glæden ved livet. DE ANAKREONTISKE DIGTE fungerer på den måde som forlæg for eller fungerer i umiddelbar forlængelse af 'Carpe diem'-ideologien, som den formuleres af den romerske digter Horats. ANAKREONS DIGTE foreligger nu som en samlet digitaludgave med søgbart indeks og noter af Simon Meisling og Frederik Schaldemoses oversættelser af de anakreontiske digte fra henholdsvis 1824 og 1826. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 144+54Sprog: DanskUdgivet: 18. marts 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276260LæseprøveSammenlign pris

 • af Platon
  64,95 kr.

  SYMPOSION Athen 416 f.v.t. Sokrates er på vej til drikkelag hos tragediedigteren Agathon, der dagen forinden har vundet førsteprisen ved den store Dionysosfest. Sammen med de øvrige festdeltagere beslutter han sig for at bestemme kærlighedens beskaffenhed, hvilket resulterer otte forskellige taler om Eros.I. PHÆDROS' TALE: Phædros behandler sit emne, som en retorisk opgave. Han klandrer digterne for ikke at have lovsunget Eros, der er den ældste af alle guder. Hans tanke er, at Eros fremkalder ærekærhed og ærgerrighed og fremmer de gode egenskaber (areté).II. PAUSANIAS' TALE: Pausanias skelner mellem en højere og en lavere form for Eros. Den almindelige og driftsbaserede Eros (Pandemos), der går ud på at tilfredsstille et sanseligt begær, og den himmelske Eros (Uranios), der higer efter det sande og det skønne, og gennem kærlighed søger at udvikle sjælen til fuldkommenhed.III. ERYXIMACHOS' TALE:For Eryximachos, som er læge, handler det om, at mennesket er i stand til at finde den rette balance mellem den høje og den lave Eros og ikke fordærves gennem sanselig nydelse.IV. ARISTOPHANES' TALE: Komediedigteren Arisophanes lufter i sin tale billedet af det ufuldstændige og kærlighedshungrende menneske, der længes efter at blive fuldkomment ved at blive genforenet med sin manglende halvdel. V. AGATHOS' TALE: Agathos priser Eros som den skønneste og bedste af alle guder. Han er ung, fin og sart; han besidder alle dyder; er en stor digter og kan lære andre at digte.VI. SOKRATES' TALE: I modsætning til Agathos skønne tale, søger Sokrates at finde sandheden ved at bestemme begrebet Eros. Eros er begær efter noget, som Eros ikke selv besidder. Når Eros tragter efter det skønne, kan Eros ikke selv være skøn.VII. DIOTIMA'S TALE: Da Eros ikke er skøn, men umuligt kan være hæslig, må han være et mystisk mellemvæsen midt mellem mennesker og guder - en daimon. Ligesom Poesi på græsk betegner al skaben og frembringelse, markerer Eros for Diotima og Sokrates den menneskelige stræben og higen efter det gode, som kommer til udtryk ved trangen til at skabe i skønhed. VIII. ALKIBIADES' TALE: Alkibiades kommer beruset ind fra gaden for at bekranse Agathos, men opdager sin ven, Sokrates, som han efterfølgende lovpriser med sin tale. Sokrates legemliggør og konkretiserer Eros som filosofien selv.Platons SYMPOSION foreligger nu som en digital udgave med noter og søgbart indeks i C. J. Heises oprindelige oversættelse fra 1831. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 134Sprog: DanskUdgivet: 9. marts 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276116LæseprøveSammenlign pris

 • af Morten Nielsen
  51,95 kr.

  KRIGERE UDEN VÅBEN er den første og eneste digtsamling af Mortens Nielsen. Den unge digters glæde ved livet og hans længsel efter at opleve kærligheden står her i skærende kontrast til krigen og mødet med døden. Morten Nielsens digte er produkt af den tid og de omstændigheder, de er skabt under, men ved at insistere på det umiddelbare og dvæle ved timeligheden bliver digtene en pris af øjeblikket, der rækker langt ud over det aktuelle tidspunkt og opnår videre gyldighed. Morten Nielsen er fortolker og fornyer af den romantiske tradition, hvor det skønne gemmer på en mørk hemmelighed, som kun den følsomme digter kan ane. Med udgivelsen af Krigere uden våben i 1943 kom han til at stå som en central skikkelse inden for den danske beredskabsdigtning. Han nåede kun at udgive denne ene digtsamling, inden han døde af et vådeskud som led i modstandskampen kun 22 år gammel. Med den nærværende udgave foreligger digtsamlingen nu også på dansk i digital form.

 • af Apuleius fra Madaurus
  64,95 kr.

  PSYCHE OG KUPIDO Fablen om Amor og Psyke stammer fra romanen FORVANDLINGERNE eller DET GYLDNE ÆSEL, som er historien om en ung mand, der bliver forvandlet til et æsel og oplever en lang række indviklede eventyr, inden han igen forvandles tilbage til menneske. Historien er nedskrevet af den platoniske filosof Apuleius fra Madaurus i det 2. årh. e.v.t.. Myten om Amor og Psyke stammer sandsynligvis fra et græsk forlæng, men Apuleius' fortælling er imidlertid den ældst overleverede udgave. Historien indeholder elementer, som går igen i senere tiders eventyr, som den danner en klassisk forløber for. PSYCHE OG KUPIDO foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af den første danske oversættelse af Frederik Schaldemose fra 1819 med søgbart indeks og noter. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 96 nsSprog: DanskUdgivet: 1. oktober 2017Forlag: HalkyonISBN: 9788793276284

 • af Sofokles
  44,95 kr.

  Sofokles' tragedie ØDIPUS I KOLONOS begynder, hvor handlingen i KONG ØDIPUS hører op. Den forhenværende konge er blevet forvist fra Theben. Hans to sønner Eteokles og Polyneikes har i stedet indsat Kreon som byens hersker. Ødipus har stukket sine øjne ud og er tvunget til at leve sin sidste tid som blind tigger kun støttet af sin trofaste datter Antigone. Skuespillet indledes med, at den landflygtige fadermorder ankommer til Eumenidernes lund i Kolonos, der ligger lidt uden for Athen. Oraklet i Delfi har lovet, at Ødipus efter sin død skal blive opløftet til heros; en beskytter af det land, der vil huse hans grav. Han vil derfor opsøge kong Theseus af Athen til gengæld for at blive byens beskytter. Men borgerne i Kolonos kan ikke blive enige, om de skal tillade den fremmede at slå sig ned der. I mellemtiden dukker Ødipus' anden datter, Ismene op. Hun beretter, at Ødipus' sønner strides om kongemagten i Theben, og at Polyneikes er ved at samle en hær mod sin bror, da begge brødre ønsker at huse Ødipus' grav og nyde gavn af hans kommende position som bysbeskytter. Kong Theseus tager nu imod Ødipus og tilbyder ham et helligsæde i selve Athen. Kong Kreon foretræder også for Ødipus. Men han tager Ismene og Antigone som gidsler, da Ødipus ikke vil føje ham. Derefter nedkæmper Theseus Kreon. Ødipus dør, og han ophøjes til heros. ØDIPUS I KOLONOS indgår sammen med stykkerne KONG ØDIPUS, ANTIGONE, PHØNIKERINDERNE og DE SYV MOD THEBEN i DEN THEBANSKE SAGNKREDS. Ødipus' videre skæbne er beskrevet i stykket DE SYV MOD THEBEN. ØDIPUS I KOLONOS foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af N. V. Dorphs oprindelige oversættelse fra 1878 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 96Sprog: DanskUdgivet: 10. januar 2017Forlag: HalkyonISBN: 9788793276161

 • af Sofokles
  54,74 kr.

  Sofokles' ANTIGONE indgår sammen med stykkerne KONG ØDIPUS, ØDIPUS I KOLONOS og DE SYV MOD THEBEN i DEN THEBANSKE SAGNKREDS, der behandler Ødipusslægtens skæbne. Efter Ødipus' død har sønnen Eteokles taget magten over Theben og forvist sin bror Polyneikes. Denne samler en hær for at styrte Eteokles. Men de to brødre ender med at tage livet af hinanden i kamp. Tragedien om Antigone begynder med, at Antigone og Ismenes onkel, Kreon, er blevet Thebens nye konge. Han har givet Eteokles en heltebegravelse, mens han forbyder, at forræderen Polyneikes begraves. Antigone går imod kongens bud for at følge gudernes lov og begrave sin døde bror. ANTIGONE foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af N. V. Dorphs oprindelige oversættelse fra 1878 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 64Sprog: DanskUdgivet: 15. januar 2017Forlag: HalkyonISBN: 9788793276239

 • - Kunsten at leve
  af Epiktet
  44,95 kr.

  EPIKTET (55-135 e.v.t.) var græsk filosof og sammen med Seneca og Marcus Aurelius en af den sene stoicismes hovedrepræsentanter. Han stammede fra Lilleasien, det nuværende Tyrkiet, og levede i Rom som slave. Han fungerede efter sin frigivelse som lærer i filosofi. Epiktet har ikke efterladt sig en skriftlig produktion, men der eksisterer en række stenografiske referater af hans undervisning samlet i fire bøger af eleven Arrianos, som også står bag EPIKTEKS HÅNDBOG. Epiktets filosofiske lære går fint i tråd med den oprindelige stoicisme. Hovedvægten er lagt på etik og den praktiske anvendelse af denne. Materialet formidles i en diatribisk stil, hvor de moralske emner præsenteres som en polemisk drøftelse med en fiktiv samtalepartner. Epiktet skelner skarpt mellem ydre omstændigheder, der er bestemt af skæbnen, og forhold, der beror på frie valg, og på hvordan den enkelte vælger at forholde sig til de ydre omstændigheder. Det er i dette spændingsfelt mellem det indre og det ydre, det nødvendige og det mulige, at Epiktets filosofiske leveregler for alvor folder sig ud. EPIKTETS HÅNDBOG udgives nu for første gang som en digital udgave af Jens Banson Hees danske oversætter fra 1787 med søgbart indeks og udvidede anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 78Sprog: DanskUdgivet: 30. maj 2016Forlag: HalkyonISBN: 9788793276222 LæseprøveSammenlign prisLån bogen

 • af Lukian
  54,95 kr.

  LUKIAN FRA SAMOSATA i Syrien levede fra omkring 120-180 e.v.t. Han forfattede en lang række tekster af forskelligartet karakter og tilhørte gruppen af tænkere bag den såkaldte 'anden sofistik'. Lukians tankegang er skarp og kritisk, og han har en spids og satirisk pen, som han ofte benyttede til at spidde tidligere tiders tænkere samt samtidens religiøse og politiske magtelite med. Et fint eksempel på Lukians kritiske indstilling til filosoffer og hans underholdende, men nærmest respektløse omgang med religiøst materiale, findes i SAMTALER I DE DØDES RIGE, som hermed udgives i digital form. Lukian skrev også en række dialoger med figurer fra den græske mytologi, hvor både guder og heroer fremstilles som meget menneskelige. SAMTALER I DE DØDES RIGE udgives nu for første gang som en digital udgave af Lyder Christian Sangens oprindelige danske oversætter fra 1803 med søgbart indeks og udvidede anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 142Sprog: DanskUdgivet: 5. maj 2016Forlag: HalkyonISBN: 9788793276178 Læseprøve

 • - Samlet udgave af Pindars sejrssange
  af Pindar
  86,95 kr.

  DEN SKØNNESTE KRANS er en komplet samling af Pindars oder, der består af en række såkaldte epinikier eller sejrssange, som har været opført af kor ledsaget af syvstrenget lyre eller dobbelt rørfløjte som fejring af sportssejre ved de De panhellenske fester: De Olympiske Lege, De Isthmiske Lege, De Pythiske Lege og De Nemeiske Lege, der holdtes hvert andet, hver fjerde og ottende år. Da Alexander den Store indtog Theben, skal han, som beskrevet af Arrian og Plutarch, kun have ladet et enkelt hus foruden byens templer stå tilbage – det hus, der tilhørte græske digter Pindar. Foruden at være barbar og en stor krigsstrateg var Alexander også en mand af dannelse. Hans far havde sørget for, at han havde den græske filosof Aristoteles som huslærer, fra hvem sønnen kan have arvet sin store veneration for Pindars digtning. Quintilian og Longinos beskriver Pindar som den største græske lyriske digter, og hans sejrsoder er de bedst bevarede græske lyriske digte. Pindars sejrssange udgives nu for første gang som en samlet digital udgave af M. Rosings oprindelige danske oversætter fra 1862, 1890, 1891, 1892 og 1893 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 344Sprog: DanskUdgivet: 1. maj 2016Forlag: HalkyonISBN: 9788793276000

 • af Euripides
  54,74 kr.

  Bakchanter kaldes de kvinder, som deltog i dyrkelsen af Dionysos. I løbet af det ottende og syvende århundrede f.v.t. havde Dionysos-dyrkelsen bredt sig over det meste af Grækenland og ved opførelserne af tragedierne ved de årlige Dionysos-fester omkring midten af det femte århundrede f.v.t. havde dyrkelsen af Dionysos opnået en stiliseret form. Målet for Dionysos-kultens tilhængerne var at blive ét med og opfyldt af guden (enthusiasmos) gennem en orgiastisk tilstand af ekstase. De søgte at indoptage naturens råhed ved at sønderflå og fortære dyr og danse vildt, mens de råbte "Euoi!", som var et af guddommens utallige tilnavne. BAKCHANTER eller Βάκχαι indledes med, at guden Dionysos opsøger sin fødeby Theben, fordi byen ikke anerkender hans guddommelighed. Kong Pentheus, der er Dionysos fætter, regerer over byen. Kongens egen mor Agave og hendes søstre er slået med vanvid og raser rundt i bjergene som bakchanter. Pentheus frygter Dionysos-kulten, som han finder samfundsnedbrydende. Dionysos tilkalder derpå sine følgere, for at de i skikkelse af tragediens kor kan bearbejde thebanerne ved at danse og lovprise Dionysos. Pentheus mødes med Kadmos, der er hans bedstefar, og den gamle præst Teiresias, der begge er tilhængere af Dionysos, og som er på vej ud i bjergene for at deltage i festlighederne. En ung Dionysos-tilhænger, der i virkeligheden er guden selv, bliver fanget og udspurgt. Koret påkalder guden, og pludselig styrter kongens palads i grus, og Dionysos, som var fanget derinde, kommer ud. En hyrde fra Kithairon-bjerget fortæller, at han belurede bakchanterne sammen med sine kammerater. De prøvede forgæves at fange Backhanternes fører, kong Pentheus’ mor, hvilket udløste et vanvittigt raseri blandt kvinderne. Den unge Dionysos-tilhænger foreslår, at kong Pentheus selv kan følge med at se, hvad der foregår. Forklædt som kvinde føres Pentheus ud i bjergene, hvor han møder sin skæbne, da han bliver offer for den Dionysos-kult, som han søgte at bekæmpe. BAKCHANTER foreligger nu som en digital udgave af Niels Møllers oprindelige oversættelse fra 1831 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 94Sprog: DanskUdgivet: 20. december 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276154 LæseprøveSammenlign prisLån bogen

 • af Aischylos
  44,95 kr.

  Efter at have været bortrejst i mere end 10 år vender kong Agamemnon sejrrig hjem fra krigen i Troja. Som krigsbytte medbringer han sandsigersken Kassandra, som han har taget til elskerinde. Hans hustru Klytaimestra byder tilsyneladende sin mand velkommen hjem. Men i virkeligheden er hun rasende på ham, fordi han 10 år tidligere ofrede deres datter Ifigenia til guderne for at få medvind under togtet mod Troja. Kongens fravær har endvidere resulteret i, at Klytaimnestra har taget sig en elsker, Aigisthos, som besnakker hende til at slå kong Agamemnon og Kassandra ihjel. AGAMENMON indgår som første stykke i Aischylos' trilogi ORESTIEN, der består af stykkerne AGAMEMNON, GRAVOFFERET og FORSONINGEN (EUMENIDERNE). Trilogien blev opført ved dionysos-festen i 458 f.v.t., hvor den vandt førsteprisen. ORESTIEN var oprindelig en tetralogi, da den også indeholdt satyrspillet 'Proteus', som imidlertid er gået tabt. Trilogien har navn efter Kong Agamemnon og Klytaimnestras søn, Orestes, der hævner drabet over sin far. Sagnkredsen markerer overgangen fra de ktoniske (χθονιος) til de olympiske guder og tematiserer samtidig bystaten Athens bevægelse fra en tid med personlig blodhævn til en samfundsmæssig håndhævelse af straf. AGAMEMNON foreligger nu som en uforkortet digitaludgave af Niels Mølles oprindelige oversættelse fra 1891 med søgbart indeks og anmærkninger. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 116Sprog: DanskUdgivet: 20. december 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276147 LæseprøveSammenlign prisLån bogen

 • af Euripides
  51,95 kr.

  PHØNIKERINDERNE Euripides skrev sin tragedie Phønikerinderne (Φοίνισσαι) mellem 412-8 f.v.t. Stykket omhandler situationen i Theben i tiden efter Kong Ødipus' fald, mens hans sønner Eteokles og Polyneikes strides om, hvem der har ret til at regere over byen. Handlingen er baseret på den samme historie som Aishylos' skuespil De syv mod Theben. Ødipus' ældste søn Eteokles indleder med at overtage kongemagten i Theben og tvinger Polyneikes til at forlade landet. Som landflygtig i Argos gifter Polyneikes sig med kong Adrastos' datter. Man da han mistrives i eksil, vælger han at vende tilbage til Theben for at tage kampen op mod sin bror Eteokles. Iokaste forsøger forgæves at mægle mellem sine to sønner. Men de ender med at slå hinanden ihjel i en duel. Iokaste begår efterfølgende selvmord, og Ødipus drives i landflygtighed sammen med Antigone. EURIPIDES (485-406 f.v.t.) var den yngste af de tre store græske tragediedigtere. Og Sammenlignet med Sofokles og Aischylos var han den mest moderne. Han var født på øen Salamis og døde i Makedonien. Af de 22 gange, hvor Euripides deltog, vandt han fire førstepriser og derpå en femte pris efter sin død. Men allerede i 300-tallet. f.v.t. begyndte man at genopføre hans stykker. PHØNIKERINDERNE foreligger nu i en digital udgave med søgbart indeks og noter af C. P. Christensen Schmidts oprindelige oversættelser fra 1875. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 80Sprog: DanskUdgivet: 2. december 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276123

 • - Digte efter det græske og latinske
  af Antologi
  54,95 kr.

  POLYCHORDA - DIGTE EFTER DET GRÆSKE OG LATINSKE er et udvalg af nogle af de største græske og latinske lyriske digte. Samlingen består af omkring femoghalvfjerds digte af godt fyrre forskellige digtere, hvoraf nogle af de bedst kendte er: Theokrit, Pindar, Aristoteles, Bacchylides, Simonides, Mimnermos, Archilochos, Platon, Sapfo, Æsop, Ovid, Horats, Catul, Virgil og mange flere.POLYCHORDA foreligger nu som en digital udgave med søgbart indeks og noter af Lyder Sagens flotte oversættelse fra 1805. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 210Sprog: DanskUdgivet: 18. marts 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276215LæseprøveSammenlign pris

 • - Fysikken af Aristoteles
  af Aristoteles
  64,95 kr.

  ARISTOTELES' FYSIK eller OM NATUREN omhandler de generelle principper bag verden og universet. Værket har form som en samling foredrags­noter og er formodentlig ikke er nedskrevet med henblik på udgivelse. Aristoteles indleder OM NATUREN med en præsentation af sin og de førsokratiske natur­filosoffers metode. Til forskel fra moderne natur­videnskab, som søger at beskriver naturen og opstille generelle lovmæssigheder på baggrund af konkrete eksperimenter og iagttagelser, er den aristoteliske natur­filosofi spekulativ. På trods af forskel i metode behandler ARISTOTELES' FYSIK emner af betydning for natur­videnskaben som fx legeme, stof, form, bevægelse, forandring, tid og rum etc. OM NATUREN består af i alt otte bøger, hvor syvende bog er et mindre og selvstændigt skrift, som formodentlig ikke har været tænkt som del af foredrags­samlingen. OM NATUREN foreligger nu som en digital udgave af C. Rosenørn Lehns oversættelse fra 1909. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 208Sprog: DanskUdgivet: 15. marts 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276208LæseprøveSammenlign pris

 • - Om det sublime
  af Longinos
  56,95 kr.

  DEN STORE STIL eller OM DET SUBLIME (Peri Hypsous /περὶ ὕψους) er nedfældet i det 1. årh. e.Kr. Der er tale om en retorisk og litteraturkritisk afhandling af en ukendt forfatter. Traditionen tilskriver værket til en græsk retoriker og litterær kritiker ved navn Longinos. Men Dionysios fra Halikarnassos eller Dionysius Longinus bliver også nævnt som værkets forfatter, eller han bliver beskrevet som Pseudo-Longinus, eftersom forfatteren er ukendt. Dateringen af DEN STORE STIL bygger på, at værket er udarbejdet som et gensvar til et arbejde af den sicilianske retoriker Caecilius af Calacte, som var en af de mest indflydelsesrige litteraturkritikere i augustinsk tid. Den ældst overlevende udgave af manuskriptet stammer fra det 10. århundrede e.v.t. Det blev første gang trykt i 1554 og blev oversat til fransk af Nicolas Boileau i 1674. Omkring en tredjedel af manuskriptet er gået tabt. Afhandlingens tema er storhed i tale og skrift. Det vil sige evnen til med retoriske midler at opnå en virkning, der overstiger de muligheder, der ligger i den gængse og korrekte brug af disse midler. Longinos definerer det sublime (hypsos) som følger: "Den store stil er et ekko af det store sind. Og den springer gærne frem under et pres af hæftig følelse og får fart af fantasien. Dog skal kunsten og studiet af ypperlige forbilleder hjælpe på naturens gaver og lutre dem. Natur og kunst i forening skaber det fuldkomne." DEN STORE STIL foreligger nu som en digital udgave med noter og søgbart indeks i Niels Møllers oversættelse fra 1934. Type: E-bogFilformat: ePub 3.0Sideantal: 112Sprog: DanskUdgivet: 4. marts 2015Forlag: HalkyonISBN: 9788793276055LæseprøveSammenlign pris

 • - Jason og det gyldne skind
  af Apollonios fra Rhodos
  54,95 kr.

  ARGONAUTERTOGTET (Argonautika) eller JASON OG DET GYLDNE SKIND er den græske digter Apollonios' hovedværk og det eneste digt, der er bevaret fra hans hånd. Heltedigtet er skrevet på heksametervers (epos) og beskriver Jason i spidsen for argonauterne på jagt efter det gyldne skind i Kolchis (det nuværende Georgien). Bogens første og anden sang omhandler udrejsen, mens det i ARGONAVTERTOGTETS tredje sang berettes, hvad kong Aietes af Kolchis krævede af Jason for at udlevere skindet, og hvordan Medea blev forelsket i Jason og med trolddom hjalp ham til at udføre de opgaver, som kong Aietes havde stillet. I fjerde og sidste sang fortælles det, hvordan Jason og Medea flygter tilbage til Grækenland sammen. ARGONAVTERTOGTET er næst efter efter Iliaden og Odysseen det første større græske helteepos. Apollonios forholder sig flittigt til Homer, hvorfor det kun er muligt at forstå teksten fuldt ud, hvis man også kender de homeriske digte. Men der er også forskel i behandlingen af guderne, i opfattelsen af heltene (Jason kan tolkes som "anti-helt") og i fremstillingen af personernes psykologi, hvor Apollonios især har lært af Euripides. ARGONAVTERTOGTET foreligger her i en digital udgave af C. P. Christensen Schmidt oprindelige oversættelse fra 1897. Apollonios fra Rhodos (295-215 f.Kr.) levede i det tredje århundrede f.v.t. Han er efter alt at dømme født og opvokset i Alexandria, hvor han i en periode fungerede som leder af det berømte bibliotek. De sene år af sit liv har han formentlig opholdt sig på øen Rhodos, hvoraf han har fået sit tilnavn. Opholdet skyldtes ifølge kilder, at han ikke lykkedes som digter i Alexandria. Apollonios hører ikke desto mindre til blandt antikkens vigtigste digtere, og han har haft stor indflydelse på den senere episke digtning, ikke mindst på en digter som Vergil.

 • af Sapfo
  51,95 kr.

  Sapfo (630/612–570 f.Kr.) er antikkens mest kendte kvindelige digter. Hun levede på øen Lesbos og digtede på æolisk. En del af hendes digte handler om kærlighed til unge piger, og Sapfo har derfor lagt navn til den lesbiske kærlighed. Man ved ikke meget om hendes liv, ud over at hun var gift, havde brødre og en datter, og at hun sandsynligvis har tilhørt overklassen. De fleste af SAPFOS DIGTE er skrevet til solofremførelse (monodisk lyrik) og er opbygget af enkle tre- eller firelinjers strofer. De dominerende temaer er sanseindtryk og følelser (især kærlighed, men også længsel og ensomhed). Sapfos digte foreligger hermed som en digital udgave af Thøger Larsens oprindelige oversættelse fra 1924.

 • - Det persiske felttog
  af Xenofon
  54,95 kr.

  ANABASIS er den oldgræske filosof, feltherre og historiker Xenofons (430-354 f.Kr.) skildring af de hen ved 10.000 græske lejesoldaters felttog gennem Persien fra omkring 400 f.Kr. Xenofon beretter personligt og vedkommende om de mange trængsler, som hæren gennemgik i bestræbelsen på at nå kysten og vende hjem til Hellas. Udgivelsen foreligger nu for første gang på dansk i digital form med udbyggede noter, ordforklaringer og søgbart indeks i Karl Hudes oprindelige oversættelse fra 1929.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.