Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Karnov Group

Filter
Filter
Genre
 • (22)
 • (1)
Type
 • (23)
Format
 • (14)
 • (8)
 • (1)
Sprog
 • (23)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - virksomhed og regulering
  af Henrik Barner Christiansen m.fl.
  1.444,95 kr.

  Bogen er en generel og tværgående beskrivelse af pengeinstitutternes forretning og regulering, og indeholder en vurdering af de regler og vilkår, som pengeinstitutternes ledelser og medarbejdere virker under. Bogen giver samtidig et indblik i Finanstilsynets erfaringer med institutterne i praksis Bogen er en håndbog for ledelsesmedlemmer og medarbejdere og andre, der beskæftiger sig med pengeinstitutforhold eller som søger nærmere kendskab hertil, fx studerende, journalister og regnskabsbrugere.

 • - Forebyggelse og håndtering af divergerende rolleforventninger og rollestressorer
  af Bent Warming-Rasmussen, Jesper Marqaurt, Jesper Raalskov & mfl.
  398,95 kr.

  Denne bog beskæftiger sig med effektiviseringen af controller-funktionen med særligt fokus på håndtering af divergerende forventninger og rollestress. Mindsket rollestress øger controllerens mulighed for at være fokuseret, effektiv og efficient, hvilket øger mulighederne for at være værdiskabende for organisationen. Bogen giver controlleren og selskabsledelsen en forståelsesramme at navigere efter i praksis for at begrænse og undgå rollestress.

 • af Ruth Nielsen & Ulla Neergaard
  1.105,95 kr.

  EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret. Bogen består af to dele. Del I handler om EU’s politisk-juridiske forfatning: institutioner, regulering og rettigheder. Del II handler om EU’s økonomisk-juridiske forfatning: det indre marked. Del I behandler: Strukturen i EU, den historiske udviklingsproces samt EU’s vigtigste politisk-juridiske værdier, mål og retlige midler EU’s institutioner EU’s retskilderAlmindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder og friheder Reglerne om samspillet mellem EU-ret, national ret og folkeret Den Økonomiske og Monetære Union Del II berører: En generel introduktion til fri bevægelighed i det indre marked Varernes fri bevægelighed Fri udveksling af tjenesteydelserEtableringsfrihedKapitalens fri bevægelighedArbejdskraftens fri bevægelighed Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere MålgruppeAdvokater, dommere, embedsværket, studerende på universiteter og højere læreanstalter samt journalister. Om forfatterne Forfatterne er professor Ulla Neergaard, Københavns Universitet, og professor Ruth Nielsen, CBS.

 • af Ruth Nielsen
  1.061,95 kr.

  Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, national, social og etnisk oprindelse.

 • af Jesper Fabricius
  1.588,95 kr.

  En praktisk gennemgang af reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor.Bogen indeholder en gennemgang af udbudsreglerne ved offentlige indkøb af bygge- og anlægsydelser, varer og tjenesteydelser, som i 2016 blev gennemgribende ændret ved indførelsen af udbudsloven og de samtidige ændringer af tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud.Nyt i 4. udgave4.-udgaven er gennemgribende revideret og omskrevet i lyset af indførelsen af udbudsloven og de samtidig gennemførte ændringer af tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. Bogen medtager Klagenævnet for Udbuds første praksis om de nye regler.

 • af Henrik Steffensen, Jan-Christian Nilsen, Lykke Skødt & mfl.
  2.732,95 kr.

  Lovkommentaren giver et overblik over de mange ændringer af loven, inkl. den seneste meget store ændring af loven i 2015. Herunder gives et bud på forståelsen og fortolkningen af de nye regler, som netop er vedtaget, og som trådte i kraft i 2016. Lovkommentaren indeholder også den nyeste praksis og afgørelser fra Erhvervsstyrelsen samt regnskabskontrollen.Der har været rigtigt mange ændringer til årsregnskabsloven siden dens vedtagelse i 2001 – f.eks. i 2004, 2006, 2008, 2015 og senest i 2018, der indeholdt 82 ændringer. Siden 2001 er loven ændret 34 gange. Udviklingen i lovgivningen er overordnet set gået i to retninger; større og mere komplicerede krav til børsnoterede virksomheder og færre krav til mindre virksomheder. Bogen indeholder, ud over kommentarer til de enkelte lovbestemmelser, kommentarer til alle relevante bekendtgørelser, herunder bestemmelserne om indberetning af årsrapporter, der har været i hastig udvikling, IFRS-bekendtgørelsen, Delårsrapportbekendtgørelsen og den nye overgangsbekendtgørelse til lovændringen i 2015. Nyt i 8. udgave Denne udgave er udbygget med en del ny viden i forhold til grænsefladerne mellem selskabslovgivningen og regnskabslovgivningen, f.eks. inden for koncerninterne virksomhedssammenslutninger. Kommentarerne til reglerne om virksomhedssammenslutninger er tillige væsentligt udbygget i forhold til Erhvervsstyrelsens vejledning om virksomhedssammenslutninger fra 2018. Målgruppe Årsrapporten er et nyttigt redskab for virksomheder og regnskabsmedarbejdere, der udarbejder årsrapporter, samt for revisorer og andre rådgivere.

 • - Se også ISBN 978-87-619-1962-5
  af Peter Fauerholdt Thommesen & Jakob Juul
  916,95 kr.

  Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. Bogen behandler blandt andet spørgsmål om:hvilke sager der kan behandles ved voldgiftvoldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighedvoldgiftsaftalens retsvirkningervoldgiftsrettens etablering og sagsbehandlingforholdet mellem voldgiftsretten og domstoleneanerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsentilsidesættelse af voldgiftskendelseBogen inddrager nyeste rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge

 • af Søren Bergenser
  895,95 kr.

  Ledelsesansvaret – ansvaret for medlemmer af bestyrelse og direktion – har i de seneste år haft en tiltagende interesse og praktisk relevans. Også i forhold til de erhvervsdrivende fonde, hvorunder der forvaltes betydelige virksomheder og værdier, har der i de seneste år været en række sager og dermed større offentlig interesse. Ledelsesansvaret i erhvervsdrivende fonde er en specialdisciplin, idet erhvervsdrivende fonde er underlagt særlige regler af væsentlig betydning for ledelsens forhold og dermed bedømmelsen af ledelsens erstatningsansvar. Reguleringen af de erhvervsdrivende fonde har markante forskelle sammenlignet med reguleringen af kapitalselskaber.

 • af Christian V. Petersen & Thomas Plenborg
  854,95 kr.

  Formålet med denne bog er at give læseren et indblik i, hvordan regnskabsanalysen kan anvendes af beslutningstagere i forhold til analyseopgaverne værdiansættelse, kreditvurdering og præstationsaflønning.Bogen er inddelt i tre dele. Første del præsenterer en række modeller inden for værdiansættelse, kreditvurdering og præstationsaflønning. Endvidere beskrives datagrundlaget for regnskabsanalysen. Anden del gennemgår finansielle nøgletal til belysning af rentabilitet, vækst og risiko. Tredje del fokuserer på datakvaliteten i årsrapporten og indeholder en diskussion af begrebet ´god regnskabskvalitet´. Desuden analyseres regnskabsposterne:· indtægter, · immaterielle og materielle anlægsaktiver, · leasing, · hensatte forpligtelser, · udskudt skat og · pensionsforpligtelsermed henblik på at afdække økonomiske konsekvenser for forskellige typer af regnskabsbrugere.Bogen henvender sig til praktikere som fx økonomi- og finansmedarbejdere, aktieanalytikere, corporate finance afdelinger, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, direktioner og bestyrelser. Bogen anvendes desuden som lærebog på højere læreanstalter.Forfatterne er lektor Christian Vriborg Petersen og professor Thomas Plenborg, der begge er ansat ved Institut for Regnskab og Revision på Copenhagen Business School.

 • - introduktion til reglerne om transport af gods
  af Per Vestergaard Pedersen
  1.692,95 kr.

  -

 • - skatteregler i praksis
  af Jane Karlskov Bille, Morten Hyldegaard Jensen & René Moody Nielsen
  543,95 kr.

  En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncern ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og ved afståelse. Rent praktisk beskrives det, hvordan en virksomhed omdannes til et selskab, og de efterfølgende muligheder for at etablere og omstrukturere en koncern gennemgås. Bogen er tænkt som en praktisk guide, og hvert kapitel følges op med typiske eksempler, en tjekliste, en tidsplan og henvisninger til relevante lovparagraffer. Der er taget udgangspunkt i de skattemæssige problemstillinger og udfordringer, men der er også blevet plads til en beskrivelse af selskabsretlige samt revisions- og regnskabsmæssige forhold og problemstillinger. Følgende emner gennemgås bl.a.: Omdannelse af personlig virksomhed Aktieombytning Spaltning Tilførsel af aktiver Fusion Generationsskifte Målgruppe Bogen henvender sig til alle faggrupper, som professionelt arbejder med omstruktureringer, men som ikke har brug for en omfattende og teoretisk gennemgang af reglerne.Om forfatterne René Moody Nielsen – ansat ved SEGES siden 2015. René har tidligere været ansat ved skatteforvaltningen i Aarhus kommune og SKAT i mere end 20 år, herefter ved Videncentret for Landbrug i 6 år samt ved Deloitte i 4 år. René er uddannet skatterevisor og har bestået en Master i Skat. Morten Hyldgaard Jensen – ansat i Skattestyrelsen. Morten har arbejdet med skatteret siden 1995 både som advokat og skatterådgiver og i Skattestyrelsen. Morten er uddannet HA-jur. og cand.jur. Jane K. Bille – ansat ved SEGES (tidl. Videncentret for Landbrug) siden 2007 og tidligere fra 1997-2002. Jane har i flere omgange arbejdet i advokatbranchen. I 2005 erhvervede Jane den juridiske ph.d.-grad med afhandlingen ”Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død”.

 • - Se eventuelt 9788761911018
  af Bo von Eyben
  1.045,95 kr.

  Specielle forældelsesregler Bogen omhandler alle gældende regler om forældelse af fordringer uden for forældelsesloven. Denne lovs regler gælder kun, hvis ikke andet er bestemt, og det er det i en række love på flere områder, hvoraf de vigtigste er: Erstatningsordninger – især om arbejdsskadesikring, patienterstatning og produktansvar Forsikring (krav i anledning af forsikringsaftaler) Transportlovgivningen – især om vej- og søtransport Krav i anledning af overtrædelser af konkurrenceretlige regler Skatte- og afgiftskrav, herunder reglerne om gældsinddrivelse EU-retlige krav om tilbagebetaling af tilskud og ulovlig statsstøtte Hertil kommer regler i lejelovgivning, sociallovgivning, immaterialretslovgining, straffeloven m.v. For alle reglerne gælder, at de ikke hidtil er blevet behandlet indgående i litteraturen på de enkelte områder. Nyt i 2. udgave Bogen fremtræder som 2. udgave af bogen ”Forældelse II” fra 2005, men hovedparten af den er nyskrevet, da de fleste specialregler om forældelse blev ændret væsentligt i forbindelse med gennemførelsen af forældelsesloven. Desuden blev nye regler indført ved samme lejlighed (f.eks. i arbejdsskadesikringsloven og i skatteforvaltningsloven), og senere er yderligere specialregler kommet til (f.eks. om konkurrenceretskrænkelser og om gældsinddrivelse). Transportlovgivningens regler blev derimod ikke ændret, således at der her at er tale om en ajourføring af fremstillingen.Overalt i fremstillingen inddrages den nyeste retspraksis – og om forsikring tillige praksis fra Ankenævnet for Forsikring. Forholdet til forældelsesloven De fleste specialregler regulerer ikke forældelsen udtømmende, og der opstår derfor spørgsmål om supplering og udfyldning med de almindelige regler i forældelsesloven. Hvis specialreglen ikke selv tager stilling hertil, gælder der en formodning for en sådan udfyldning, men denne formodning brydes, når særlige forhold gør sig gældende. Et hovedproblem ved analyse og fortolkning af specialreglerne er derfor, i hvilket omfang og på hvilken måde denne udfyldning skal ske. Et hovedtema i bogen er således analyser af, om særlige forhold gør sig gældende ved fortolkningen af de enkelte særregler, og i hvilket omfang de fører til begrænsninger i udfyldning med de almindelige regler. Målgruppe Da bogens emnekreds spænder meget vidt, henvender den sig ikke kun til generalister i retssektoren (advokater, domstole m.v.), men også til praktikere på en lang række specialområder, herunder især forsikring, skatteforvaltning og transportsektoren. Nogle af specialreglerne har endvidere særlig interesse for fagforeninger, kommuner, erhvervsvirksomheder og de myndigheder, der administrerer de ordninger, hvor der findes specialregler om forældelse.Om forfatteren Bo von Eyben var – indtil sin pensionering i 2017 – professor i formueret ved Københavns Universitets juridiske fakultet. Han har i en årrække beskæftiget sig med reglerne om forældelse af fordringer, senest med udgivelsen i 2019 af 2. udgave af ”Forældelse efter forældelsesloven af 2007”. Den foreliggende bog supplerer denne fremstilling, således at bøgerne tilsammen dækker den samlede regulering af forældelse i dansk ret.

 • - se eventuelt ISBN 9788761941305
  af Frederik Waage
  645,95 kr.

  Kom hele vejen rundt om den danske forfatningsret – og test dig selv og din læsegruppe før eksamen! Denne bog indeholder en omfattende introduktion til faget forfatningsret med særlig vægt på domstolenes kontrol med de øvrige statsmagter i Danmark. Endvidere indeholder bogen 28 større øvelsesopgaver i forfatningsret med tilhørende rettevejledninger samt øvrigt materiale til brug for undervisning og eksamenslæsning i faget. Faget forfatningsret er omfattende og det indbefatter både danske og internationale retskilder. Ikke desto mindre anvendes den sædvanlige juridiske metode, når man løser forfatningsretlige problemstillinger. Bogens hovedbudskab er, at den juridiske metode bedst muligt opdyrkes og styrkes ved, at man som studerende kommer igennem en lang række øvelsesopgaver. Med et stort antal fiktive eksempler demonstrerer bogen således, hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres – og løses – med udgangspunkt i fagets retskilder. Hovedfokus i Forfatningsret, er på Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Bogens tekster og opgaver udgør et vigtigt supplement til de lærebøger, der i øvrigt benyttes i de forfatningsretlige fag på 1. år af de fire danske jurauddannelser. Nyt i 3. udgaveI 3. udgaven er introduktionskapitlet opdateret helt frem til indførelsen af covid-19 restriktionerne i 2020 og Folketingets beslutning om at rejse den sjette rigsretssag i grundlovens historie. Endvidere er der tilføjet et større antal opgaver med tilhørende rettevejledninger.MålgruppeTeksterne og opgaverne i bogen retter sig mod studerende på den juridiske bacheloruddannelse og mod andre, der efterspørger en indføring i forfatningsretten samt øvelse i juridisk problemløsning på dette retsområde. Bogen kan benyttes som forberedelse til semesterets undervisning i de forfatningsretlige fag og som arbejdsredskab under eksamensforberedelsen på de forskellige uddannelser.Om forfatteren Frederik Waage er professor, dr.jur. og forskningsleder med særlige opgaver i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han har arbejdet med forfatningsret i praksis som embedsmand og advokat, og han er bl.a. forfatter til bøgerne Det offentlige som procespart og Offentligretlige retssager.

 • - tekster og opgaver
  af Jøren Ullits
  298,95 kr.

  En introduktion til forvaltningsretten med relevante øvelsesopgaver og lovsamling Sigtet med denne bog er at give jurastuderende en oversigtlig introduktion til forvaltningsretten, der i begyndelsen kan opleves som et meget stort og uoverskueligt retsområde. Det er håbet, at denne bog kan bidrage til at ”samle trådene”. Bogen er inddelt i 5 kapitler. Kapitel 1 introducerer retsområdets centrale lov, forvaltningsloven, der også indeholder en kort omtale af reglerne om brug af data mv., mens kapitel 2 bygger videre med en overordnet omtale af de såkaldte forvaltningsretlige grundsætninger. De efterfølgende kapitler indeholder forskellige typer af fokusopgaver. Kapitel 3 indeholder opgaver med fokus på de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, mens temaet for opgaverne i kapitel 4 er hjemmel og prøvelse. Kapitel 5, som også er bogens sidste, indeholder opgaver med blandede problemstillinger. Sidst i bogen er der bilagt en lovsamling. Målgruppe Bogen henvender sig primært til jurastuderende, men er relevant for alle der ønsker en overskuelig og oversigtlig introduktion til forvaltningsretten og mulighed for at arbejde praktisk med forvaltningsretten gennem løsning af bogens mange virkelighedsnære opgaver. Om forfatteren Bogen er skrevet af Jøren Ullits, der er adjunkt i forvaltningsret ved Syddansk Universitet , hvor han endvidere er fagansvarlig for bachelorfaget Forvaltningsret og kandidatfaget Digital forvaltningsret. Han har en juridisk ph.d.-grad fra Københavns Universitet/Center for Informations- og Innovationsret og forsker til daglig i digital forvaltningsret.

 • af Britt Vonger
  459,95 kr.

  Når der skal digitaliseres arbejdsgange, skal det ske med respekt for de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler. Når en jurist rådgiver et projekt, forudsætter det kendskab til spillereglerne i projekter. Når en juridisk fejl skal forebygges, kræver det en grundlæggende forståelse af, hvorfor fejl opstår.En række af de opgaver, som en kommunal jurist skal løse, kræver at juristen tilegner sig kompetencer ud over de rent faglige. Opgaverne kræver også et tæt samarbejde mellem kommunernes jurister og de ansatte i fagforvaltningerne, i it-afdelingen og i økonomiforvaltningen. Bogen introducerer nyttige metoder, som fx brug af enkle procesværktøjer, projektorganisering, business-cases og forskellige metoder til forebyggelse af fejl. Forfatteren giver også eksempler på klassiske opgaver for en kommunal jurist set fra nye vinkler, fx konsulentopgaver, rådgivning i konkrete sager og undervisning. Bogen indeholder forfatterens egne erfaringer, og erfaringer fra jurister i andre kommuner, blandt andet København, Aarhus og Faxe. Bogen indeholder også gode råd fra juristens kunder – hvad enten kunden er en projektleder, facilitator eller fagchef. 2. udgave Denne udgave indeholder nye kapitler om samskabelse, innovation, digitalisering og juristen som oversætter af meningen bag reglerne, og et afsluttende kapitel om juristen i fremtiden.Målgruppe Bogen er skrevet til kommunalt ansatte jurister og deres ledere. Bogen er også relevant for ansatte i de myndigheder, der fører tilsyn med kommunerne – særligt i Social- og Indenrigsministeriet, i Ankestyrelsen og hos ombudsmanden. Om forfatteren Bogens forfatter Britt Vonger er juridisk chefkonsulent i Gentofte Kommune. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hun har tidligere skrevet ”Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktisk guide”, artiklerne ”Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst” og ”Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling”, og er medforfatter til bøgerne ”Juridisk risikostyring i kommuner” og ”Kommunale aktieselskaber”.

 • af Lone Mai Truelsen
  952,95 kr.

  Bogen, der med få ændringer udgør forfatterens ph.d.-afhandling, indeholder en redegørelse for og analyse af tinglysningens retsvirkninger. Fremstillingen indeholder en generel introduktion til det danske tinglysningssystem og redegør nærmere for tinglysningssystemets oprindelse og udvikling samt redegør overordnet for de regler, der gør sig gældende ved tinglysning af rettigheder over fast ejendom.

 • af Peter Møgelvang-Hansen, Lennart Lynge Andersen & Anders Ørgaard
  786,95 kr.

  Gældsbrevsloven er en af de klassiske, formueretlige love på line med aftaleloven og købeloven. Den har betydning for en række juridiske dispositioner, og loven har bestået sin prøve ved, at den kun er ændret få gange siden 1935. Forfatterne er professor Lennart Lynge Andersen, professor Peter Møgelvang-Hansen samt professor Anders Ørgaard.

 • - en praktisk guide
  af Britt Vonger
  525,95 kr.

  Bogen gennemgår statsstøttereglerne med brug af eksemplerfra danske kommuner og kommuner i andre europæiske lande, for at gøre detlettere at ”oversætte” reglerne til en kommunal virkelighed. Bogen har denyeste afgørelser fra Kommissionens praksis med, herunder blandt andet enafgørelse fra juni 2017 om støtte til lokale danske sportsforeninger tilforeningsfitness og en tysk sag om støtte til et ”youth hostel” i Berlin fra maj2017. Bogen tager også højde for Kommissionens meddelelse ombegrebet statsstøtte, og en ændring af gruppefritagelsesforordningen fra juni2017, der blandt andet udvider anvendelsesområdet i forhold til støtte tilhavne- og lufthavnsinfrastruktur.

 • - De største ændringer
  af Lars Kiertzner & Niklas Tullberg Hoff
  522,95 kr.

  Ændringerne af rammerne for revisorer i 2016 er de største i ”mands minde” – og herunder klart større end de to seneste ændringer i henholdsvis 2003 og 2008.Bogen er overordnet todelt: Den første del omhandler ændringerne for virksomheder af interesse for offentligheden, mens den anden og største del omhandler revisorloven m.v. og dermed er bredt relevant.

 • - Human Rights Due Diligence and Home States Duty to Protect against TNCs
  af Kristian Torp & Hans Nikolaj Amsinck Boie
  564,95 kr.

  The book addresses the issue of corporate respect for human rights by examining if and how states are obligated to ensure that corporations originating from their jurisdiction respect human rights when they operate abroad. This book is the publication of the authors prize assignment written at Aarhus University as part of the 2016 Max Sørensen Prize Assignment in international law. The assignment was awarded a gold medal.Bogen er skrevet på engelsk.

 • af Ole Terkelsen
  786,95 kr.

  Bogen giver en udførlig indføring i folkerettens retskildemæssige betydning i Danmark. I bogen beskrives og analyseres samspillet mellem regler af dansk og international oprindelse, herunder i hvilken udstrækning folkeret skal inddrages i retsanvendelsen, og i hvilke tilfælde folkeretten ikke kan indgå. Bogen, som er forfatterens ph.d.-afhandling, henvender sig til såvel praktikere som universitetsansatte med interesse for forholdet mellem folkeret og dansk ret. Ole Terkelsen er ansat som adjunkt ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

 • - en håndbog for ejerledere
  af Kim Pedersen
  605,95 kr.

  Bogen er en værktøjskasse med rammebetingelser for generationsskifter skrevet af en praktiker til brug for virksomhedsejere.Ved at læse bogen kan ejerlederen få et overblik og gode råd i forhold til relevante temaer, som f.eks. strukturering af virksomheden inden overdragelsen, fastsættelse af virksomhedens værdi og finansiering af generationsskiftet. Endvidere kommer vi rundt om forberedelsen og gennemførelsen af et ejerskifte, hvor hele familien tænkes ind. Målsætningen er at inspirere virksomhedens ledelse og bestyrelsesmedlemmer til at forberede gode ejerskifter og give et bud på, hvorledes dette arbejde gribes an.

 • af Morten Langer
  916,95 kr.

  Få svar på de mange spørgsmål i forbindelse med at udforme, håndtere og håndhæve konkurrence- og kundeklausuler. Bogen indeholder en samlet beskrivelse af, hvad en medarbejder i konkurrencemæssig henseende må og ikke må i forhold til arbejdsgiveren - både med og uden særlig aftale. Bogen giver en praktisk og anvendelig gennemgang af reglerne, der sætter særligt fokus på de aftalte konkurrence- og kundeklausuler – både de, der er omfattet af funktionærlovens regler, og de, der er omfattet af lov om ansættelsesklausuler – men også loyalitetsforpligtelsen i ansættelsesforholdet og begrænsningerne i markedsføringsloven beskrives. Bogen beskriver desuden den relevante retspraksis på området og indeholder et fyldigt domsregister.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.