Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om For hf

Her finder du spændende bøger om For hf. Nedenfor er et flot udvalg af over 40 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - grundlæggende musikteori
  af Johannes Grønager
  357,95 kr.

  Bogen består af tre kapitler:Elementær musikteori er en introduktion til noder, skalaer, intervaller og akkorder.Harmonisk analyse giver indblik i, hvordan akkorder kan sættes sammen på forskellige måder og med forskellige virkninger.Rytmik handler om timing, betoning, puls, takt, rytmenotation, synkoper m.v. Bogen indeholder mange øvelser, som er en god hjælp i arbejdet med det teoretiske stof, ligesom de talrige nodeeksempler gør teorien let at forstå.Bogen kan bruges af enhver, der ønsker et solidt musikteoretisk fundament - som basis for at arbejde med musikanalyse eller for at synge og spille musik.

 • - Tekstbog
  af Birgit Tengberg-Hansen, Elisabeth Laursen & Jørn Wiese
  551,95 kr.

  En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter efter at indføre eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde.Systemet består af en tekstbog, en øvebog, en facitbog med løsninger og løsningsforslag til øvelserne samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen og et website med interaktive opgaver. De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært på Spanien. Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B-tekst og autentisk tekst. I A-teksterne introduceres nye grammatiske emner, B-teksterne repeterer disse og/eller uddyber tekstens emner, mens de autentiske tekster fungerer som supplement indholdsmæssigt eller sprogligt. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B-tekster, der kan bruges som udgangspunkt for træning af den mundtlige sprogfærdighed. Glosseringen er kontekstuel, og bagerst i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste.Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i tekstbogen.Der er mulighed for at købe en cd med alle teksterne fra tekstbogen, og i bogen Facit findes løsninger og løsningsforslag til bogens øvelser. En vivo vil således kunne bruges ved selvstudium.

 • - Øvebog
  af Birgit Tengberg-Hansen, Elisabeth Laursen & Jørn Wiese
  390,95 kr.

  Øvebogen indeholder en bred vifte af øvelsestyper, der giver underviseren rig mulighed for variation. Bagest i øvebogen findes en dansk-spansk ordliste.En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter på at indføre eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde.Systemet består af en tekstbog og en øvebog, samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen.De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært på Spanien. Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B-tekst og autentisk tekst. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B-tekster. Glosseringen er kontekstuel, og bagerst i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste.Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i tekstbogen.

 • - musiklære for C-niveau
  af Johannes Grønager
  327,95 kr.

  Bogen er tilrettelagt således, at stoffet kan bruges i forbindelse med musikudøvelse, og bogen refererer derfor jævnligt til begrebernes praktiske anvendelighed.Bogen indeholder fire kapitler:Grundlæggende musiklærer, der indeholder nodelære, intervallære og akkordlære på et basalt niveau. Der er også praktiske anvisninger på, hvordan akkorder spilles på tangentinstrumenter.Rytmik og SDS (Sang - Dans - Spil), som er en praktisk tilrettelagt indføring i rytmelæren. Kapitlet indeholder en del SDS-øvelser, som styrker rytmesansen generelt og samtidig danner grundlag for rytmelæren.Guitar og bas, der er en praktisk indføring i elementær spil på bas og guitar.Musikkens instrumenter, der er en oversigtspræget gennemgang af de hyppigst anvendte instrumenter i den vestlige kulturs musik.Bogen er rig på nodeeksempler og anskuelige illustrationer, og til sidst i bogen er en række opgaver, der kan være en god hjælp i arbejdet med det teoretiske stof.Bogen henvender sig først og fremmest til musikundervisningen på ungdomsuddannelserne.

 • - grundbog
  af Annette B. Sørensen
  622,95 kr.

  Grundbog i genetik kan anvendes på tilvalgshold i biologi i gymnasiet, HF, på seminariet og andre steder, hvor man ønsker et grundlæggende kendskab til genetik. Bogen spænder vidt og behandler såvel den klassiske genetik som den nyeste forskning inden for genteknologien.Blandt emnerne i bogen kan nævnes celledifferentiering, genregulering, genstruktur, evolution, kloning, kræft, HUGO og populationsgenetik. Bogen er skrevet i et enkelt og letforståeligt sprog, dog uden at vigtige biologiske termer går tabt. Bagest i bogen findes en ordliste, der kort definerer de anvendte genetiske udtryk. Kapitlerne er forholdsvis korte og kan læses uafhængigt af hinanden. Det betyder, at bogen er velegnet til projektarbejde. Bogen er rigt illustreret i farver. Til bogen knyttes en webside, hvor læseren bl.a. kan finde et krydsord til hvert kapitel.

 • - metode, kronologi og tema
  af Ole Laursen & Henrik Scheel Andersen
  617,95 kr.

  Bogen giver en bred introduktion til billedets virkemidler såsom komposition, form, farve, lys og skygge og anvender samtidige forskellige analytiske synsvinkler på udvalgte værker; formanalyse, socialanalyse og betydningsanalyse.Billeder, skulpturer og arkitektur belyses på tværs af tid i tematiske sammenstillinger, og derudover præsenterer bogen tre historiske perioder - perioden op til 1400, perioden fra 1400-1750 og perioden efter 1750.Bogen beskæftiger sig også med udvalgte gengivelsesstrategier i en redegørelse for kunstnernes forskellige måder at forholde sig til virkeligheden på.Billedkunst - metode, kronolgi, tema henvender sig primært til billedkunstundervisningen i gymnasiet og på hf, men bogen har med stor succes også været brugt på seminarierne. Derudover er den også anvendelig i andre sammenhænge, hvor unge og voksne undervises i en teoretisk tilgang til billedkunsten og dens betydning for menneske- og samfundsliv.

 • af Flemming Forsberg
  277,95 kr.

  Italienske grammatikbilleder kombinerer begyndergrammatik med praktiske øvelser. Grammatikken henvender sig til det gymnasiale niveau.

 • af Henrik Fich
  677,95 kr.

  Græsk Kunst er først og fremmest en billedbog, der med sine ca. 350 illustrationer viser et stort udvalg af skulptur, arkitektur, vaser, kunsthåndværk, mønter m.v. fra den græske kunst. Kunsten opfattes her som en integreret del af den græske kultur, derfor inddrager bogen ligeledes en tekstdel om begivenheds- og kulturhistorie for at forklare og uddybe udviklingen i kunsten. Bogen indeholder ligeledes et perspektiverende afsnit om kunstens efterliv. Et afsnit der fremhæver en række karakteristiske værker fra de forskellige perioder, et afsnit om teknik samt et afsnit om den klassiske arkæologis historie. Endelig gennemgår bogen et afsnit med forslag til fremgangsmåde ved analyse af værkerne, en oversigt over de olympiske guder, en række grundplaner og bykort samt et leksikon. Bogen vægter den arkaiske og den klassiske periode, men også den minoisk-mykenske og den geometriske periode er grundigt belyst. Den hellenistiske periode får den betydelige vægt, som den kunst- og kulturhistorisk fortjener. Græsk Kunst henvender sig til undervisning i oldtidskundskab i gymnasiet og på HF, men kan også anvendes i andre fag så som historie, dansk og billedkunst, samt evt. indgå i tværfaglige forløb. Bogen kan desuden anvendes af almindeligt interesserede læsere på grund af bogens udstyr og opbygning. Bogen er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet.

 • af Peter Frederiksen, Olaf Søndberg & Knud Ryg Olsen
  615,95 - 617,95 kr.

  Bogen indeholder både en fremstilling af danmarkshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Efter hvert kapitel er der et overblik over verdenshistorien, hvilket gør det muligt at se danmarkshistorien i forlængelse af den internationale udvikling. Bogen indeholder også en sammenfattende beskrivelse af den kronologiske sammenhæng i Danmarks historie samt værktøjsafsnit om metode, billedanalyse, projektarbejde og om nutidsnytten af historiestudier. Grundbogsstoffet og kildematerialet er udvalgt, så det både kan anvendes i forbindelse med det kronologiske forløb i samarbejde mellem dansk og historie på første år og i forbindelse med den kronologiske sammenfatning i slutning af tredje år.

 • af Bent Greve, Mads Christian Dagnis Jensen, Rikke Erhardi, mfl.
  301,95 kr.

  SamfNU C – stx, hhx og hf er en grundbog til samfundsfag på C-niveau til stx, hhx og hf. Det er en helt nyskrevet helhed, der tager reformens krav til faglige kompetencer og didaktik og oversætter dem til noget, der kan bruges i undervisningen.Bogen præsenterer kapitlerne:Identitetsdannelse og socialiseringKultur og kulturmøderPolitiske partier og ideologierPolitiske beslutningsprocesserDemokrati – hvorfor og hvordan?Velfærd – rammen om det gode livØkonomiMetoderI SamfNU C – stx, hhx og hf bliver de forskellige samfundsfaglige dimensioner belyst i kapitlerne og danner grundlag for en basal forståelse af samfundet. Hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af de andre kapitler. Der er løbende faglige opgaver, som lægger op til refleksion og diskussion.SamfNU C – stx, hhx og hf kaster lys over en række samfundsfaglige problemstillinger – herunder emnerne køn, ligestilling, rettigheder og pligter samt demokratisk deltagelse.

 • af Ursula Andkjær Olsen & Palle Andkjær Olsen
  662,95 kr.

  Ny kompositionsmusik, ny partiturmusik, moderne klassisk musik, musikalsk modernisme, avantgardemusik, eksperimenterende musik - kært barn har mange navne. Men i denne bog forstås ny musik - i overensstemmelse med hvad der efterhånden har vundet hævd – som en samlebetegnelse for det væld af højst forskelligartede veje og verdener, som komponister i det 20. århundrede har valgt som deres.Ny musik efter 1945 indeholder noder og partiturer til de værker og værkuddrag, bogen gennemgår og er derfor en lille musikantologi. Med gengivelsen af partiturer og med de grundige analyser af en række nymusikalske værker er bogen – trods den ny musiks ry som vanskelig musik – let at gå til.Bogen behandler et bredt udsnit af værker - fx Boulez, Ligeti, Stockhausen, Cage, Berio, Nørgård, Crumb, Reich, Schnittke, Pärt og Abrahamsen. Bogen giver dermed et indblik i et bredt felt af indfaldsvinkler til musik - vinkler, som også kan være frugtbare for arbejdet med såvel klassisk musik som populærkulturel og etnisk musik.Bogen henvender sig til musikundervisningen på ungdomsuddannelserne samt på videregående uddannelser, men kan bruges af alle, der interesserer sig for nyere tids musikalske udvikling.

 • - Sort musik i 1960'erne
  af Jacob Jensen & Thomas Hammer
  487,95 kr.

  Soul sætter fokus på soulmusikken i 1960'ernes USA og rødderne i den sorte musikhistorie. Den beskæftigere sig med såvel musikken som med de mennesker og den kultur, der skabte den. Bogen opererer med to hovedpoler inden for soul, nemlig sydstatssoul som den usofistikerede, rå soul (fx. Aretha Franklin og James Brown) og Motown som den forfinede, producerede soul med crossover-ambitioner (fx .The Supremes). Bogen er rigt illustreret og forsynet med omfattende nodeeksempler til underbygning af musikanalyserne.

 • af Martin Hamann
  317,95 kr.

  Popmusik og modalharmonik giver en systematisk beskrivelse af principperne bag modalharmonik generelt og en mere detaljeret gennemgang de harmoniske bevægelser, der er karakteristiske for den moderne popmusik. Principperne for den harmoniske analyse er tilrettelagt så enkelt som muligt, så nybegynderen lige fra start vil være i stand til at følge med. Bogen bringer løbende eksempler fra de største hits. På den måde får eleverne hurtigt godt greb om modalharmonikken og bliver i stand til at genkende de harmoniske strukturer. Emnet behandles teoretisk og historisk, mens det musikhistoriske hele tiden anskues i sin større kulturhistoriske kontekst. Med sigte på en stadig progression er der indtænkt analyse og refleksionsøvelser samt kreative øvelser. Popmusik og modalharmonik er relevant for elever med faget musik på B- eller A-niveau.

 • - fremstillinger og kilder
  af Jesper Carlsen
  327,95 kr.

  En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald.Læs om politikken i det gamle Rom, konger, kejsere, livet for befolkningen, symboler osv. i de fem kapitler. Det hele er krydret med tekster til forskellige perioder, billeder, kilder og forslag til supplerende læsning.Bogen er kortfattet og pædagogisk formidlet af Jesper Carlsen.

 • af Jeppe Sinding Jensen
  487,95 kr.

  Hvad religion i bund og grund er, har man aldrig rigtigt kunnet blive enige om. Religion handler nemlig ikke kun om tro, men også om etik, politik, psykologi, kunst, litteratur og alt muligt andet, som mennesker har beskæftiget sig med for at skabe en meningsfuld tilværelse.At der er mere end én forklaring kan derfor ikke undre, og Det er religion består af en række bud på svar, i form af små oversatte tekster af 20 kendte filosoffer og forskere fra oplysningstiden frem til i dag - fra David Hume til Claude Lévi-Strauss. Flere af teksterne har ikke tidligere været oversat til dansk.Bogen følger en historisk udviklingslinje og består af tre dele, der belyser religion ud fra forskellige synsvinkler: religionens forbindelse til tro, følelser og moral samt modsætningen til videnskab og fornuft; religion som et psykologisk fænomen; religion som et socialt fænomen. Alle tre dele indledes med en introduktion og omfatter desuden præsentationer af de enkelte filosoffer og forskere.Bogen kan læses på mange måder, men er tænkt som en mosaik af motiver, der lægger op til, at man kan følge tematiske ledetråde og selv sammensætte tekster ud fra bogens forskellige dele.Bogen er rettet mod religionsundervisningen i gymnasiet og på hf, men kan også bruges tværfagligt i forbindelse med fag som historie, filosofi, psykologi, samfundsfag og dansk.Bogen kan også læses uden for en undervisningssammenhæng af folk med interesse for den rolle, religion spiller i den menneskelige kulturs historie og nutid.

 • - mellem stormagtspolitik og idealisme
  af Stig Pedersen
  242,95 kr.

  Den Spanske Borgerkrig beskriver udviklingen i Spanien frem til borgerkrigens afslutning i foråret 1939.Bogen beskriver de stormagtspolitiske forviklinger, som får betydning for borgerkrigens forløb (fra juli 1936 frem til 1939) og senere for 2. Verdenskrig. Et væsentligt aspekt i denne forbindelse er stormagternes overvejelser om, hvorvidt de skulle involvere sig i Spanien. Derudover redegøres der for selve forløbet af borgerkrigen, ligesom hjælpen udefra beskrives. Spanien blev fra 1936 en skueplads for nationale, såvel som for religiøse magtgrupper og for sammenstødet mellem forskellige ideologier - spændende fra fascismen til kommunismen. De mange frivillige - herunder mere end 500 fra Danmark - som strømmede til Spanien, var optændt af idealisme. Mange gav deres liv for at forsvare demokratiet.Bogen er først og fremmest rettet mod historie­­undervis­ningen på gymnasiet, handelsgymnasiet og på hf, ligesom den vil være relevant i forhold til de nye tilrettelæggelsesformer, som indføres med den nye gymnasiereform.

 • af Niels Søren Hansen, Grethe Hestbech, Ingelise Kahl & mfl.
  697,95 kr.

  Biologibogen er nu ny og forbedret!Kernestoffet er helt nyskrevet og bogen lever op til den nye reform og kompetencemålene. Bogen er opdateret både sprogligt og fagligt, med nye afsnit såsom epigenetik og biodiversitet, og alle kapitler er krydret med konkrete eksempler.Bogen er en helhedsløsning, med både kernestof, forsøgsvejledninger, arbejdsspørgsmål og opgaver, samt quizzer, hvor eleverne kan teste dem selv og andre quizzer, hvor lærerne kan teste elevernes viden.

 •  
  444,95 kr.

  Bogen opererer med to hovedpoler inden for soul:Sydstatssoul som den usofistikerede, rå soul – fx Aretha Franklin og James BrownMotown som den forfinede, producerede soul med crossover-ambitioner – fx The Supremes.Udgivelsen er rigt illustreret og forsynet med omfattende nodeeksempler til underbygning af musikanalyserne.Soul er velegnet til brug for musikundervisningen i gymnasiet og på hf.

 • af Kåre Blinkenberg & Jens Dahlmann Breindahl
  466,95 kr.

  Samfundsfag til hf er den nye grundbog til samfundsfag på C- og B-niveau, som er målrettet hf og i nogle kapitler tonet mod fagpakkerne.Materialet er opdelt i:· Sociologi· Politik· Økonomi· MetodeHver del består af korte, velskrevne kapitler, der passer til den heterogene målgruppe på hf. Hvert kapitel er ca. 5 - 10 sider og giver stof til 2 x 50 minutters undervisning. Der er løbende refleksionsspørgsmål i teksten i form af tænkepauser.

 • af Katrine Charlotte Busk
  327,95 kr.

  Danmark i 1800-tallet behandler en bred vifte af emner inden for perioden med fokus på såvel samfundets strukturer og politiske begivenheder som på socialhistorie og levevilkår for mænd, kvinder og børn i forskellige befolkningsgrupper. Kapitel 1-2 giver et overblik over periodens udenrigspolitik: fra koloni- og stormagt til småstat og neutralitetspolitik efter de slesvigske krige.Kapitel 3, 5 og 7 beskriver udviklingen inden for tre samfundsområder: Landbruget, industrialiseringen og andre byerhverv med fokus på strukturelle faktorer som lovgivning, økonomi og udenlandsk påvirkning.Kapitel 4, 6 og 8 omhandler levevilkårene for bønder, arbejdere og borgerskab med fokus på, hvordan både børn, unge, kvinder og mænd levede deres liv, hvilke muligheder de havde, og hvordan deres vilkår blev forandret gennem århundredet. Kapitel 9-10 beskæftiger sig med udviklingen mod demokrati, den danske revolution og grundlovsændringerne frem til 1953 samt partiernes opståen og forfatningskampen.Danmark i 1800-tallet er udstyret med kort, fotos og kunstværker, der både illustrerer og diskuterer periodens problemstillinger samt kilder, der lægger op til at arbejde problemorienteret. Bogen kan både bruges til brede overbliksforløb eller i uddrag til mindre tematiske forløb.

 • af Karsten Nikolajsen & Thomas Ohnesorge
  284,95 kr.

  Gennem en række centrale temaer i Den Kolde Krig belyses periodens forløb og efterfølgende betydning med perspektivering til de udfordringer, som i dag præger national og international politik.Bogen er bygget op med et indledende overblikskapitel, hvor eleverne præsenteres for en kort kronologisk gennemgang af Den Kolde Krigs forløb og vigtigste tendenser. Herefter følger en række tematiske nedslag i Den Kolde Krigs verden med traditionelle temaer om konflikter og stedfortræderkrige, men også mere utraditionelle om spionage, hverdagsliv og propaganda. Det sidste kapitel tager fat i de koldkrigsreminiscenser, der eksisterer i aktuelle konflikter og debatter.Bogens temaer kan læses uafhængigt af hinanden og i valgfri rækkefølge og indeholder forskellige forslag til fordybelse i form af gruppearbejde, elevpræsentationer og mindre projekter. Hvert kapitel er udstyret med kilder undervejs samt et tematisk fokuseret kildesæt. Eleverne bliver løbende præsenteret for en række forskellige metodiske og teoretiske indgangsvinkler til de enkelte temaer, som giver mulighed for at kvalificere deres faglige forståelse.

 • af Karen Helmig, Michael Brix Pedersen & Morten Eskildsen
  398,95 kr.

  Med COVID-19 blev virus, flokimmunitet, vacciner og smittetryk en væsentlig del af vores hverdag. Men faktisk har virus altid været en del af menneskets hverdag.Virus handler om forskellige typer af virus, om forebyggelse og epidemier, og om de matematiske modeller, der beskriver, hvordan virus udbreder sig. Desuden uddybes nogle af de virussygdomme, som gymnasieelever har størst kendskab til fra deres egen hverdag.Med temabogen Virus får man en dybere forståelse for mangfoldigheden af virus, hvordan de er i stand til at overtage styringen af deres værtsceller, forebyggelse og behandling, og ikke mindst en matematisk forståelse af epidemier og epidemimodeller.

 • af Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard
  501,95 kr.

  Biologibogen C hf tager udgangspunkt i kernestoffet til biologi C på hf og indledes med et kapitel om biologisk metode. Kernestoffet formidles gennem tre cases, der er rettet mod målgruppen.Hver case er opbygget, så den giver eleven et indblik i, hvad biologi kan bruges til. Bogen indeholder række opgaver, øvelser og arbejdsspørgsmål, der også gør bogen velegnet til fjernstuderende. En del af arbejdsspørgsmålene er målrettet træning af den mundtlige kompetence, så eleven forberedes bedre til eksamen.Bogen er krydret med en række eksempler og er rigt illustreret. Desuden inddrages matematik gennem relevante opgaver i hver case.

 • af Lars H. Nielsen & Troels Wolf
  507,95 kr.

  -

 • - Vietnams historie fra kolonitiden til i dag¤fremstilling og kilder
  af Peter Frederiksen
  507,95 kr.

  -

 • af Peter Frederiksen, Olaf Søndberg & Knud Ryg Olsen
  577,95 kr.

  Denne bog indeholder både en fremstilling af verdenshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Bogen beskriver nogle af historiens største revolutioner - den industrielle revolution, den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Derudover indeholder bogen en omfattende behandling af imperialismen, 1. Verdenskrig, kommunismen, børskrakket, fascismens og nazismens fremtog samt 2. Verdenskrig.

 • af Ole Hedegaard Jensen
  457,95 kr.

  De nye læreplaner i samfundsfag gør det nødvendigt i endnu højere grad at tilrettelægge undervisningen tematisk – uden at forsømme kernestoffet. Det gælder ikke mindst på valghold og i fagpakkerne på hf.Samfundsfag B fremstiller kernestoffet på C- og B-niveau på en måde, der gør det let at arbejde med temaer. De otte første kapitler indeholder alt relevant kernestof, og de fire sidste kapitler lægger op til at arbejde tematisk med kriminalitet og retspolitik, kultur og politik i USA, sundhed og ulighed samt unge og uddannelse. Bogen kan også anvendes som udgangspunkt for temaer som fx familie og social arv, medier og meningsdannelse, økonomi og velfærd samt magt og demokrati. Aktuelle emner og begreber som digital dannelse, diskursanalyse, fake news, populisme og konkurrencestaten indgår på lige fod med mere traditionelle emner som ideologier og partier, socialisation og identitet og meget mere.Alle kapitler er forsynet med refleksionsspørgsmål, kernebegreber, tjekspørgsmål og opgaver.Samfundsfag B kan bruges på alle typer af hold, men er især skrevet med henblik på undervisningen på hf-fagpakkehold og stx-valghold.

 • af Rasmus Thestrup Østergaard
  337,95 kr.

  Enevældens tid handler om Danmarks historie i perioden 1660-1789. Her tager den dansk-norske helstat en række vigtige skridt mod det moderne Danmark, vi kender i dag.Bogens første halvdel handler om den danske revolution i 1660 og den efterfølgende overgang fra en domænestat til en moderne skattestat, samt om hvordan det nye enevældige system legitimerede dets eksistens. Anden halvdel beskriver, hvordan oplysningstidens tanker gradvist ændrede vores syn på kriminalitet, andre folkeslag og fik magthaverne til at begynde en omfattende modernisering af de danske samfund.Hvert kapitel præsenterer en række kildetekster og moderne historikeres fortolkninger af perioden, og vi får herigennem indblik i, hvilke resultater studiet af Enevælden har frembragt i dag. Denne tilgang understøttes af interviews med førende danske enevælde-historikere som Tyge Krogh, Gunnar Lind og Sebastian Olden-Jørgensen.Udgivelsens mange nye fremstillinger og kilder gør det muligt for eleverne at få kendskab til og forholde sig til forskellige fortolkninger af perioden.Udgivelsen er skrevet til brug i historiefaget på ungdomsuddannelserne og dækker fagets kernestof på specielt hhx og stx. Bogen kan desuden bruges i tværfagligt samarbejde med dansk, samfundsfag og religion.

 •  
  457,95 kr.

  I SamfNU HTX er der nye afsnit om sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling.Der arbejdes ud fra en grundlæggende undren:Hvordan kan man forstå sammenhængen mellem samfundsudvikling og teknologisk udvikling?Hvordan etableres der økonomiske, sociale/kulturelle, politiske og teknologiske platforme for produktudvikling og teknologiske løsninger?Materialet har fokus på:At præsentere perspektiver ved det senmoderne samfund, som eleverne kan arbejde problemorienteret ud fra. Giddens, Beck, Bauman, Riesman, Latour og Bourdieu – alle er præsenteret med en teknologisk vinkel.Grundbogsstof til det nye produktudviklingsforløb, hvor samfundsfag, teknikfag og teknologi arbejder sammen.Økonomi og energipolitik med fokus på at belyse miljø- og energipolitiske virkemidler på B-niveau.Deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle og demokratisk dannelse.Teksterne er korte og skrevet i et lettilgængeligt sprog med mange forklarende illustrationer og refleksionsopgaver.

 • af Bent Greve, Søren Winther Lundby, Flemming Gräs, mfl.
  457,95 kr.

  SamfNU B er en nye letlæst og aktiverende grundbog til samfundsfag på B-niveau til stx, hhx og hf.Det skal være så engagerende at arbejde med samfundsfag som muligt. Derfor har vi lavet et helt nyt og gennemdidaktiseret materiale, der tager kravene til faglige kompetencer og didaktik og oversætter dem til noget, der kan bruges i undervisningen – med de meget forskellige elever vi har.Bogen præsenterer kapitlerne:Identitetsdannelse og socialiseringKultur og kulturmøderPolitiske partier og ideologierPolitiske beslutningsprocesserMedierDemokrati – hvorfor og hvordan?Velfærd – rammen om det gode livVelfærdsprincipperneØkonomiEU i Europa og verdenMetoderI SamfNU B bliver de forskellige samfundsfaglige dimensioner belyst i kapitlerne og danner grundlag for at eleverne selv kan den viden og de erfaringer, der er forudsætningerne for aktiv deltagelse i samfundet.Hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af de andre kapitler. Der er løbende faglige opgaver, som lægger op til refleksion og diskussion.SamfNU B kaster lys over en række samfundsfaglige problemstillinger – herunder emnerne deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, ligestilling mellem køn, kulturelle forskelle og demokratisk dannelse.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.