Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

E-bogslæsere, tablets og andre bærbare enheder: Guides og brugervejledninger

Her finder du spændende bøger om E-bogslæsere, tablets og andre bærbare enheder: Guides og brugervejledninger. Nedenfor er et flot udvalg af over 255 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Libris Redaktion
  108,94 kr.

  Dette hæfte er baseret på bogen "Digital fotografering, Bind 0" af John Nyberg.– Forstå hvad blænde, lukkertid og ISO er– Lær hvad forskellige objektiver kan– Få gode tommelfingerregler om landskabs-, portræt- og makrofotografi– Bliv bedre ved at udfordre dig selv med små fotomarathon– Få inspiration til smukke kompositionerDigitalkameraer giver dig et væld af funktioner. Men de fleste nøjes ofte med kameraets altoverskyggende autofunktion, hvor det eneste, vi skal gøre, er at pege på motivet og trykke udløserknappen ned. Heldigvis kan det også give fine billeder – men ikke altid. For kameraets autofunktion er hurtig, men også upræcis. Autofunktionen får ikke altid taget hensyn til alle de vilkår, som du fotograferer under, og derudover ved den intet om hvilket udtryk du gerne vil give billedet.Du kan få meget ud af at komme bare et enkelt skridt videre. Det er det, som dette hæfte handler om: At komme i gang og at tage et skridt videre. At få taget billeder, der er mere interessante og som mere præcist gengiver det, som du gerne vil vise.Du kan sagtens læse hæftet fra start til slut. Men hæftet er også et praktisk opslagsværk, hvor hver side sætter fokus på en udfordring eller et spørgsmål.

 • af Bob LeVitus & Edward C. Baig
  252,95 kr.

  The iPhone boot camp for getting the most out of your device iPhone For Dummies is the ultimate user-friendly guide to the iPhone! Whether you're new to the iPhone or just want to get more out of it, this book will show you the essentials you need to know to take full advantage of the major features.

 • af Susanne Lykke
  103,94 kr.

  Vil du lære at producere og udgive en e-bog? Er du selvstændig, selvudgiver eller har et nystartet mikroforlag? Bogen er skrevet til dig, der vil producere dine egne e-bøger. Forfatter Susanne Lykke deler ud af sine egne erfaringer med produktion af digitale udgivelser. Endvidere indeholder materialet oplysninger om distribution og tips til markedsføring.

 • af Riley Gilbert
  309,95 kr.

  "Nanocomposite Membranes for PEMFC Preparation & Characterization" is a comprehensive book written by P. Martina that delves into the use of nanomaterials in preparing and characterizing membranes for polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs). The book provides an overview of fuel cell technology and energy conversion, and how the use of nanomaterials such as graphene, carbon nanotubes, and nanoparticles can improve the performance of PEMFCs.The book covers various techniques used for the preparation of nanocomposite membranes, including electrospinning, blending, casting, and self-assembly. The interaction between the ionomer and polymer matrix, as well as the dispersion and interfacial interaction of the filler, are discussed in detail.The mechanical properties, thermal stability, proton conductivity, water management, gas permeability, methanol crossover, and durability of the nanocomposite membranes are also analyzed. The book explores the use of nanomaterials in the electrode and catalyst layer, and their effect on electrochemical performance, which is analyzed through single-cell testing, impedance spectroscopy, polarization curve, and electrocatalyst performance.The book also delves into surface analysis techniques, including spectroscopy, X-ray diffraction, microscopy, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, atomic force microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, and nuclear magnetic resonance spectroscopy.Overall, "Nanocomposite Membranes for PEMFC Preparation & Characterization" is a valuable resource for researchers and professionals in the field of fuel cell technology who seek to improve the performance of PEMFCs using nanomaterials.

 • af Nazeer Unnisa
  288,95 kr.

  ntroduction: The generational shift from the Baby Boomers to the Zoomers, often known as Generation Z, has had far-reaching effects on how we connect with one another and how we get around in the world. The smartphone's pervasive impact on the millennial generation is a defining feature of this shift. The generations of people known as Baby Boomers (those born between 1946 and 1964) remember a time when rotary phones and handwritten letters were commonplace. In contrast, the Zoomer generation (those born between the mid-1990s and the present) has grown up with texting, Facebook, and smartphones. The generation gap is exacerbated by differences in how people of different ages use and view technology. The identity, behaviors, and communication patterns of the Zoomer generation have been molded by the rapid evolution and acceptance of the smartphone. This article looks at how the smartphone has played a role in the generational shift from the Baby Boomers to the Zoomers, and how it has become an indispensable tool for the latter group. The smartphone has had a profound impact on every aspect of the lives of the Baby Boomer generation, from social interactions to the acquisition of knowledge to the pursuit of entertainment and the handling of the difficulties of modern life. One of the most obvious and major ways in which the smartphone has altered the lives of Baby Boomers is in the realm of social connectivity. The majority of Baby Boomers' social interactions were conducted in person, via the telephone, or by handwritten correspondence. Zoomers, on the other hand, can reach out to loved ones anywhere in the world using any of a number of available social media sites or messaging apps. The smartphone has allowed Zoomers to keep in touch with one another, share stories and experiences, and get real-time updates on one other's life.

 • af Luis Ruales
  301,95 kr.

  Narrativa post apocalíptica situada en eventos históricos reales adaptados a eventos ficticios con múltiples implicaciones dramáticas y terroríficas.Siberia, 1908, región de Podkamennaya, 80 millones de árboles han sido arrasados por el intenso calor del bólido de Tunguska, los tiempos de guerra en diversas épocas de la historia, relatan la realidad biológica en cada experimento. "Nada los prepara, para enfrentar la vida en la muerte"... Remitiendo a los acontecimientos pasados de un mundo erróneo de poderosas esferas del gobierno, la verdad sale a la luz siendo tarde para reparar. Sobrevivir es la praxis de la existencia, en ocasiones la muerte puede ser la mejor oportunidad.

 • af Tetjana Golub
  699,95 kr.

  O trabalho é dedicado ao desenvolvimento de um complexo de software e hardware para agilizar o processo de classificação de textos. No âmbito do trabalho, são revistos os conceitos básicos da área temática. Realizando descrições detalhadas de métodos e algoritmos de vários tipos que são utilizados na classificação de textos, são reveladas suas vantagens e desvantagens. Com base na análise realizada, é apresentado um modelo matemático refinado utilizando espaço de filtragem para símbolos de categoria. No âmbito deste trabalho, são apresentados métodos para reduzir o custo das horas gastas na classificação de textos de soluções de software e hardware. Os recursos do software incluem algoritmos modernizados para processamento avançado de texto e filtragem de áreas temáticas. O hardware é baseado no uso do poder do FPGA para implementar o processamento paralelo de dados. As peculiaridades e resultados de sua vicorização são induzidos no robô. Com base nos resultados obtidos, foi desenvolvido um complexo de software e hardware e concluída a pesquisa. Os resultados mostraram que para reduzir as horas gastas na classificação de textos, é possível analisar tanto todo o complexo como um todo, quanto se as soluções são apresentadas na obra de forma completa.

 • af Tetjana Golub
  699,95 kr.

  The work is dedicated to the development of a software and hardware complex to speed up the process of text classification. Within the framework of the work, the basic concepts of the subject area are reviewed. Carrying out detailed descriptions of methods and algorithms of various types that are used in the classification of texts, their advantages and shortcomings are revealed. Based on the analysis conducted, a refined mathematical model is presented using filtering space for category symbols. Within the framework of this work, methods for reducing the cost of hours spent on classifying texts from both software and hardware solutions are presented. Software features include modernized algorithms for advanced text processing and filtering of subject areas. The hardware is based on the use of FPGA power to implement parallel data processing. The peculiarities and results of their vicorization are induced in the robot. Based on the obtained results, a software and hardware complex was developed and research was completed. The results showed that in order to reduce hours spent on classifying texts, it is possible to analyze both the entire complex as a whole, and whether the solutions are presented in the work in a complete combination.

 • af Tetjana Golub
  699,95 kr.

  Die Arbeit widmet sich der Entwicklung eines Software- und Hardwarekomplexes zur Beschleunigung des Prozesses der Textklassifizierung. Im Rahmen der Arbeit werden die Grundkonzepte des Fachgebiets überprüft. Durch detaillierte Beschreibungen von Methoden und Algorithmen verschiedener Art, die bei der Klassifizierung von Texten verwendet werden, werden deren Vor- und Nachteile aufgezeigt. Basierend auf der durchgeführten Analyse wird ein verfeinertes mathematisches Modell präsentiert, das den Filterraum für Kategoriesymbole nutzt. Im Rahmen dieser Arbeit werden Methoden zur Reduzierung des Stundenaufwands für die Klassifizierung von Texten sowohl aus Software- als auch aus Hardwarelösungen vorgestellt. Zu den Softwarefunktionen gehören modernisierte Algorithmen zur erweiterten Textverarbeitung und Filterung von Themenbereichen. Die Hardware basiert auf der Nutzung von FPGA-Leistung zur Implementierung einer parallelen Datenverarbeitung. Die Besonderheiten und Ergebnisse ihrer Vicorisierung werden im Roboter induziert. Basierend auf den erzielten Ergebnissen wurde ein Software- und Hardwarekomplex entwickelt und die Forschung abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigten, dass es zur Reduzierung des Stundenaufwands für die Klassifizierung von Texten möglich ist, sowohl den gesamten Komplex als Ganzes zu analysieren als auch zu analysieren, ob die Lösungen in der Arbeit in vollständiger Kombination präsentiert werden.

 • af Tetjana Golub
  699,95 kr.

  Le travail est dédié au développement d'un complexe logiciel et matériel pour accélérer le processus de classification de texte. Dans le cadre des travaux, les concepts de base du domaine sont revus. En effectuant des descriptions détaillées des méthodes et des algorithmes de divers types utilisés dans la classification des textes, leurs avantages et leurs inconvénients sont révélés. Sur la base de l'analyse effectuée, un modèle mathématique affiné est présenté en utilisant un espace de filtrage pour les symboles de catégorie. Dans le cadre de ces travaux, des méthodes de réduction des coûts horaires de classification des textes à partir de solutions logicielles et matérielles sont présentées. Les fonctionnalités du logiciel incluent des algorithmes modernisés pour le traitement de texte avancé et le filtrage des domaines. Le matériel est basé sur l'utilisation de la puissance FPGA pour mettre en ¿uvre un traitement de données parallèle. Les particularités et les résultats de leur vicorisation sont induits dans le robot. Sur la base des résultats obtenus, un complexe logiciel et matériel a été développé pour des recherches ultérieures. Les résultats ont montré que afin de réduire les heures consacrées à la classification des textes, il est possible d'analyser à la fois l'ensemble du complexe et si les solutions sont présentées dans l'ouvrage dans une combinaison complète.

 • af Tetjana Golub
  699,95 kr.

  Il lavoro è dedicato allo sviluppo di un complesso software e hardware per accelerare il processo di classificazione del testo. Nell'ambito del lavoro, vengono rivisti i concetti di base dell'area tematica. Effettuando descrizioni dettagliate di metodi e algoritmi di vario tipo utilizzati nella classificazione dei testi, vengono rivelati i loro vantaggi e svantaggi. Sulla base dell'analisi condotta, viene presentato un modello matematico raffinato utilizzando lo spazio di filtraggio per i simboli di categoria. Nell'ambito di questo lavoro, vengono presentati metodi per ridurre il costo delle ore spese nella classificazione di testi da soluzioni sia software che hardware. Le funzionalità del software includono algoritmi modernizzati per l'elaborazione avanzata del testo e il filtraggio delle aree tematiche. L'hardware si basa sull'uso della potenza FPGA per implementare l'elaborazione parallela dei dati. Le peculiarità ed i risultati della loro vicorizzazione sono indotti nel robot. Sulla base dei risultati ottenuti, è stato sviluppato un complesso software e hardware per ulteriori ricerche. I risultati hanno mostrato che al fine di ridurre le ore spese nella classificazione dei testi, è possibile analizzare sia l'intero complesso nel suo insieme, sia se le soluzioni sono presentate nell'opera in una combinazione completa.

 • af Scott La Counte
  331,95 kr.

  Leer hoe je de Pixel 8 onder de knie krijgt!Als je de prijs van een Pixel-telefoon vergelijkt met concurrenten zoals iPhone of Samsung, zou je verwachten dat hij aan de meer betaalbare kant is. Toch heeft de Pixel consequent laten zien dat hij enorm veel waarde biedt en zijn prijs vaak overtreft. Dit is duidelijker dan ooit met de Pixel 8. Met zijn geavanceerde chip en baanbrekende AI is de Pixel 8 niet alleen sneller, maar ook ongelooflijk intuïtief, vaak met het gevoel dat hij anticipeert op elke beweging die je maakt.Of je nu de overstap maakt van een iPhone of een ander Android-toestel, deze handleiding is speciaal voor jou. Het vereenvoudigt elk aspect van de Pixel 8 en zorgt ervoor dat je alles uit je nieuwe toestel haalt.In deze gids zul je meer te weten komen over:Je Pixel 8 instellenGesprekken naadloos afhandelenApps downloaden en beherenPrachtige foto's en video's maken met de verbeterde Pixel 8-cameraGemakkelijk over het web navigerenSysteeminstellingen aanpassen aan jouw voorkeur...en nog veel meer!Ben je klaar om het volledige potentieel van je Pixel 8 te ontdekken? Duik er nu in! Opmerking: dit boek wordt niet onderschreven door Alphabet, Inc en moet als onofficieel worden beschouwd.

 • af Luzdary Morales
  301,95 kr.

  Esta historia son hechos reales que sucedieron en 1999 lo ocurrido afecto las vidas de la familia en cuestión lo más triste es que después de dos décadas sigue ocurriendo en este país Colombia donde cae un delincuente y se hace asamblea para elijar el otro, Sucesor de la guerra pero lo más triste es que siguen igual de ignorantes, los supuestos reclutadores, comandantes de un nuevo futuro se les olvida la parte humana, la parte de servir de amar y de proteger, me lastimaron pero aun así estoy viva pero hoy por hoy hay más de un niño que no lo aguanto y grito por ellos por ese dolor causado por esa inocencia perdida y por los sueños robados, en esta historia se involucra a Víctor ramón navarro serrano, quien fue narcotraficante colombiano comandante del EPL en Norte de Santander, violador asesino que se ganó un alias MEGATEO buscado por el ejército, y cualquier autoridad, en más de 10 países, causante de miles desplazamientos un hombre que desgracio la vida de más de una joven y que boro la inocencia de más de un niño.

 • af Scott La Counte
  350,95 kr.

  Leer hoe je de Pixel 8 onder de knie krijgt!Als je de prijs van een Pixel-telefoon vergelijkt met concurrenten zoals iPhone of Samsung, zou je verwachten dat hij aan de meer betaalbare kant is. Toch heeft de Pixel consequent laten zien dat hij enorm veel waarde biedt en zijn prijs vaak overtreft. Dit is duidelijker dan ooit met de Pixel 8. Met zijn geavanceerde chip en baanbrekende AI is de Pixel 8 niet alleen sneller, maar ook ongelooflijk intuïtief, vaak met het gevoel dat hij anticipeert op elke beweging die je maakt.Of je nu de overstap maakt van een iPhone of een ander Android-toestel, deze handleiding is speciaal voor jou. Het vereenvoudigt elk aspect van de Pixel 8 en zorgt ervoor dat je alles uit je nieuwe toestel haalt.In deze gids zul je meer te weten komen over:Je Pixel 8 instellenGesprekken naadloos afhandelenApps downloaden en beherenPrachtige foto's en video's maken met de verbeterde Pixel 8-cameraGemakkelijk over het web navigerenSysteeminstellingen aanpassen aan jouw voorkeur...en nog veel meer!Ben je klaar om het volledige potentieel van je Pixel 8 te ontdekken? Duik er nu in! Opmerking: dit boek wordt niet onderschreven door Alphabet, Inc en moet als onofficieel worden beschouwd.

 • af Scott La Counte
  318,95 kr.

  ¡Aprende a dominar el Pixel 8!Si comparas el precio de un teléfono Pixel con el de competidores como iPhone o Samsung, es de esperar que sea más asequible. Sin embargo, el Pixel ha demostrado constantemente que ofrece un valor tremendo, a menudo superando su precio. Esto es más evidente que nunca con el Pixel 8. Con su avanzado chip y su revolucionaria IA, el Pixel 8 no solo es más rápido, sino también increíblemente intuitivo, a menudo con la sensación de anticiparse a todos tus movimientos.Tanto si vienes de un iPhone como de otro terminal Android, esta guía está hecha a tu medida. Simplifica todos los aspectos del Pixel 8 para que saques el máximo partido a tu nuevo dispositivo.En esta guía profundizará en:Cómo configurar tu Pixel 8Gestión de llamadas sin problemasDescargar y gestionar aplicacionesCómo capturar fotos y vídeos impresionantes con la cámara mejorada del Pixel 8Navegar por Internet con facilidadAdapta la configuración del sistema a tus preferencias...¡y mucho más!¿Estás listo para descubrir todo el potencial de tu Pixel 8? ¡Sumérgete ahora! Nota: Este libro no está avalado por Alphabet, Inc y debe considerarse no oficial.

 • af Brian Gibson
  130,95 kr.

  With unparalleled insight and a keen understanding of the digital revolution's impact on our lives, this book explores the rise of Homo Digitalis, a new era of human existence where screens, algorithms, and data have reshaped how we interact.From the exhilarating thrill of swiping right to the troubling reality of social media-driven envy, this book delves into the paradox of our time: the paradox of impersonal intimacy. We've become experts at connecting with others across the globe while sometimes struggling to communicate with those closest to us. "The Fall of Homo Digitalis" examines how these unprecedented technological advancements have redefined our notions of love, friendship, and human connection.Whether you're a digital native, a concerned parent, or anyone curious about the transformative power of technology on our relationships, this book is a must-read for all those seeking to comprehend the ever-shifting dynamics of love, intimacy, and human connection in the digital age. "The Fall of Homo Digitalis" mirrors our digital selves and guides us toward a more connected and authentic future.

 • af Scott La Counte
  339,95 kr.

  Apprenez à maîtriser le Pixel 8 ! Si l'on compare le prix d'un téléphone Pixel à celui de concurrents tels que l'iPhone ou Samsung, on peut s'attendre à ce qu'il soit plus abordable. Pourtant, le Pixel a toujours montré qu'il offrait une valeur extraordinaire, dépassant souvent son prix. Cela est plus évident que jamais avec le Pixel 8. Avec sa puce avancée et son IA révolutionnaire, le Pixel 8 n'est pas seulement plus rapide, mais aussi incroyablement intuitif, donnant souvent l'impression d'anticiper vos moindres mouvements. Que vous fassiez la transition depuis un iPhone ou un autre appareil Android, ce guide est fait pour vous. Il simplifie chaque aspect du Pixel 8, pour que vous tiriez le meilleur parti de votre nouvel appareil. Dans ce guide, vous découvrirez :Configurer votre Pixel 8Traiter les appels de manière transparenteTélécharger et gérer des applicationsCapturer des photos et des vidéos époustouflantes avec l'appareil photo amélioré du Pixel 8Naviguer facilement sur le webAdapter les paramètres du système à vos préférences...et bien plus encore !Êtes-vous prêt à découvrir tout le potentiel de votre Pixel 8 ? Plongez dans l'aventure dès maintenant ! Remarque : ce livre n'est pas approuvé par Alphabet, Inc. et doit être considéré comme non officiel.

 • af Blaize Stewart
  418,95 kr.

 • - Covers iOS 8
  af Nick Vandome
  127,95 - 137,95 kr.

 • af Mansi Tripathi
  332,95 kr.

  Wireless communication technology is diffusing around the planet faster than any other communication technology to date." Castells, Fender Antivol Ou Say (2007) depicted in their book "MobileCommunication and Society: A Global Perspective"Imagine a day when someone would have said that we can talk to people far away and might be able to see him while talking people would have mocked the person saying the person might have gone insane. But in today's world it's quite common to people to not only talk but also see a person over mobile phone, no matter how far he is away, it was Alexander Graham Bell who brought revolution in communication where people could talk to each other far away but Bell's invention has transformed to a miracle in communication technology and gone beyond voice communication ie. the mobile phone.Mankind has experienced significant transformations in human communication with the development of human civilization. Man is essentially a communicating animal Communication is his oldest activity and marks him from cradle to grave. The communication process is paradoxically simple yet powerful. In primitive era the mode of communication was non-verbal. But with the rise of civilization man invented mass media for wider access of communication at mass level, With development and modernization gave rise to media of print, radio, television and films and internet. But this was only the

 • af Dwight Spivey
  201,95 kr.

  This bestselling guide can teach anyone the basics of iPadFully updated for the newest Apple releases, iPad For Seniors For Dummies, 2023-2024 Edition features all the helpful basics you need to know--and beyond! You'll find info on security, using iCloud, setting up an Apple ID (and what that even means, anyway), using the App Store, connecting to Wi-Fi, watching movies and TV, playing games, and staying organized. And it's all in easy-to-read, larger print! What more could you want?* Learn the basics of operating your new iPad, the easy way* Connect with loved ones through email, video chat, and social apps* Discover how to listen to music and watch your favorite movies and TV* Find out how using a tablet can make your life easierSeniors new to using the iPad will love this Dummies-style guide for getting started. Feel empowered and more knowledgeable while using your iPad.

 •  
  302,95 kr.

  This book is a detailed guide that will help learners get started with NativeScript programming. It talks about the basics and then moves on to practical exercises to help readers quickly gain the required knowledge. This book is meant for both NativeScript developers as well as learners without a formal NativeScirpt background

 •  
  695,95 kr.

  This book is a detailed guide that will help learners get started with NativeScript programming. It talks about the basics and then moves on to practical exercises to help readers quickly gain the required knowledge. This book is meant for both NativeScript developers as well as learners without a formal NativeScirpt background

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.