Udvidet returret til d. 31. januar 2023

Bøger af Andreas Granhof Juhl

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Kristian Dahl & Andreas Granhof Juhl
  400,95 kr.

  Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling med effekt. Denne bog åbner op for proceskonsulentens værktøjskasse – og teorien bag! Forfatterne præsenterer feltet proceskonsultation og beskriver, hvordan man professionelt kan bidrage til løsning af organisatoriske udfordringer. Det belyses, hvordan konsulenten møder sin kunde og kommer godt i gang, når en ny konsulentopgave skal tilrettelægges. Forfatterne viser også, hvilke teoretiske overvejelser samt anvendelige redskaber man kan gøre brug af for at skabe en kvalitetsproces. Herudover rummer bogen en fyldig beskrivelse af seks traditioner, som proceskonsulenten kan arbejde ud fra: · Den systemiske position· Den anerkendende position· Den løsningsorienterede position· Den narrative position· Organizational Development (OD-positionen)· Den strategiske positionHer er metoder til, hvordan man i teori og praksis kan skabe konstruktiv udvikling i en lang række forskellige situationer. Teamudvikling, strategiworkshops, konfliktløsning, sammenlægninger og fremme af arbejdsglæde er blot nogle af de mange situationer, der belyses. Bogen er rigt udstyret med cases og eksempler.Bogen henvender sig til: - konsulenten, der efterspørger metoder til effektfuld organisationsudvikling - lederen, der har brug for redskaber til deltagerinvolverende forandringsprocesser - den studerende, der ønsker teoretisk overblik og en forskningsbaseret introduktion til proceskonsultation. Kristian Dahl, cand. psyk. og erhvervspsykolog, arbejder med ledelse og organisationsudvikling hos Ilosi. Andreas Granhof Juhl, cand. psyk. og selvstændig erhvervspsykolog, arbejder med lederuddannelse.

 • af Andreas Granhof Juhl, Heidi Larsen, Mikala Frølich & mfl.
  291,95 kr.

  Bogen Døgninstittutioner Gentænkt tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes indsats med at nytænke vilkårerne for kommunens børn, unge og familier, der har brug for særlig støtte. Bogen beskriver nøje de ændringer, kommunen og særligt de to døgninstitutioner, Hvidborg og Porten, har gennemgået. Der redegøres for det teoretiske grundlag, der ligger til grund for forandringerne, som f.eks. ressourcebaseret pædagogik, løsningsfokuseret pædagogik, den narrative tilgang, positive afvigelser, mirakelspørgsmål, skalering og prøvehandlinger. Forfatterne opstiller desuden spørgsmål, der lægger op til refleksion hos læseren og som kan bruges i egen organisation. ”Noget af det, der karakteriserer udsatte børn og unge-området i 2019 er bevægelse. Dels har en række reformer fra de sidste godt 10 år (kommunalreformen fra 2007, Barnets reform fra 2011 og ungdomskriminalitetsreformen 2018/2019) sat markante aftryk på rammer og indhold for den måde, vi anbringer på i Danmark - og for det værdisæt anbringelserne er baseret på. Dels har mange af områdets aktører - fra politikere, over embedsmænd og forskere til praksisfolk udvist stor opfindsomhed i bestræbelserne på både at forandre vilkårene for udsatte børn og unge og at udnytte ressourcerne mest effektivt. Nu foreligger der en bog fra Hvidovre Kommune, som handler om en gentænkning af døgnanbringelsesindsatsen på de to døgninstitutioner, Hvidovre og Porten for hhv. børn og unge.” Fra efterskriftet af Henrik Kaustrup, konsulent i FADD - foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge.

 • af Andreas Granhof Juhl & Line Hvilsted
  321,95 kr.

  Både offentlige og private organisationer oplever forandringer og uforudsete situationer, hvor det ikke går som planlagt, og hvor både medarbejdere og ledere oplever at have manglende kontrol. Den Resiliente Organisation beskæftiger sig med, hvordan nutidens organisationer møder fremtidens udfordringer og kommer styrket ud af dette møde.Forfatterne tilbyder således opmærksomheder og handlemuligheder til at styrke organisationen i en mere resilient retning. I bogen beskrives Den Resiliente Organisation, og der gives udførlige anvisninger og redskaber til at udvikle organisationer til at blive agile og resiliente.

 • - en grundbog
  af Thorkil Molly-Søholm, Jane Blichmann, Sofia Manning, mfl.
  389,95 kr.

  I en tid hvor ”coaching” er på alles læber – og bruges i stadig flere sammenhænge – er dette en bog om coaching, som er andet og mere end ”endnu en praksisbog”. Bogen er en grundbog, der sætter coaching ind i et større perspektiv og en bredere sammenhæng. I bogen favnes coachingfeltet med fokus på tre centrale områder, og bogen består af 19 kapitler. De er overordnet inddelt med ni praksisorienterede artikler fordelt i delen ”Coaching i praksis – retninger og metoder” og ni mere teoriorienterede artikler i delene ”Perspektiver på coaching – refleksioner og forklaringsrammer” samt ”Effekter af coaching – dokumentation og vidnesbyrd”. Antologien afrundes af efterord, der perspektiverer coachingens muligheder og risici fremover. Bogens målgruppe er deltagere på private og universitære uddannelser i og om coaching, der har brug for bred lærebog. Virksomheder, som bruger coaching og arbejder på at implementere værktøjer, praksis og tænkning i arbejdsfunktionen. Foruden alle med interesse for (og undren over) coaching, der har brug for et overblik, en samfundsmæssig perspektivering og en større forståelse for, hvorfor coaching virker. Bogen er redigeret af Kim Gørtz, uddannet på Københavns Universitet (1997) i filosofi og psykologi. Har siden efteråret 2005 været tilknyttet Learning Lab Denmark og Nordea som erhvervs-Ph.d. Anette Prehn er erhvervssociolog og indehaver af where2next, der arbejder med lederudvikling. Uddannet coach fra ITS, London og ICF-certificeret coach (ACC).

 • - Gentænkning af viden, fag og organisation
  af Søren Willert, Andreas Granhof Juhl, Katrine Copmann Abildgaard & mfl.
  321,95 kr.

  Bogen tager afsæt i projekt Den videnproducerende skole, der var et fælles skoleudviklingsprojekt mellem 7 kommuner. De indsamlede projekterfaringer tydeliggør, hvordan skoler og skoleforvaltninger kan profitere af at invitere medarbejdere ind i en systematisk og målrettet videnproducerende praksisform. De deltagende skoler og kommuner har således mødt reformkravene ved at organisere sig som videnproducerende organisationer. Der er blevet arbejdet ud fra devisen, at når de fagprofessionelle arbejder med videnproduktion på egen skole, sker der samtidig en styrkelse af såvel undervisningskvalitet som af faglig kompetenceudvikling. Frem for at hente viden og kompetencer udefra gennem kurser og konsulentbidrag, der erfaringsmæssigt er vanskelige at indarbejde i arbejdshverdagen, blev der i projektet arbejdet internt på skolerne med at producere og anvende lokal viden med sigte på udvikling af praksis. Bogen giver indblik i måder, hvorpå organisationer kan arbejde videnproducerende og gennemgår metoder som prøvehandlinger, positiveafvigelse og prototyper.

 • - Om nonhierarkisk organisationspraksis og udvikling af denne
  af Søren Willert, Andreas Granhof Juhl, Theis Rhetoré & mfl.
  55,95 kr.

  Tirsdag 5/9 2017 tog landets undervisningsminister, Merete Riisager(LA), konsekvensen af, at de danske gymnasier oplevede stort snyd iforbindelse med eksamener. Gymnasieeleverne har brugt deres onlineforbindelsetil at snyde og kopiere allerede produceret materiale.Konsekvensen blev, at internetopkoblingen skulle afkobles for, somministeren er citeret for at sige i Berlingske:“Hvis eleverne er online til en eksamen, kan man lige så godt placere dem på en banegårdeller på et bibliotek. De har alle muligheder for at få svar, der ikke er deres egne,og det er alt for fristende for de unge mennesker … Netadgangen er indført i denbedste mening, men der er ikke noget fremtidsorienteret eller innovativt ved at skabe ensnydekultur.”Det interessante i denne hændelse er ikke, at eleverne snyder. Der vilmed al sandsynlighed altid være nogle, der snyder (Bhide & Stevenson,1990). Det er snarere den danske undervisningsministers konklusionpå, hvad der må gøres mod denne form for snyd. Nettet måstrammes, så det bliver sværere at snyde. Således ser vi, at forbud,påbud, regler, regulativer og omfattende kontrolprocedurer opstår.Det forekommer os efterhånden som så normalt, at der sjældent stillesspørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden og ræsonnementetheri.

 • - Socialpædagogik 2.0 hos Brohuset
  af Andreas Granhof Juhl & Julie Nørgaard
  42,95 kr.

  2010 opstod en klar erkendelse ved Døgninstitutionen Brohuset, en nærmiljøinstitution i byen Nr. Åby i Middelfart Kommune. Her arbejder ti ansatte dagligt med institutionens otte børn og unge med særlige omsorgsmæssige behov; både drenge og piger i alderen 6-18 år. Erkendelsen var, at den anvendte socialpædagogik ikke virkede for børnene,når de gik fra at være børn til at blive unge. På det tidspunkt var den pædagogiske praksis baseret på, hvad Brohuset selv betegner som et relations- og konsekvenspædagogisk afsæt: Pædagogerne arbejdede med at skabe klare, ensartede og forudsigelige rammer for børnene, så børneneoplevede en tryg hverdag. De klare normer i Brohusets relations- og konsekvenspædagogik virkede godt for de små børn, men gav utilsigtede effekter i arbejdet med de unge, der på vej i puberteten stod med egne normdannende spørgsmål i forhold til identitet og fremtid. Og det gavkonflikter.

 • af Claus Elmholdt & Andreas Granhof Juhl
  63,95 kr.

  Hvordan er det egentlig, vi som erhvervspsykologer typiskadresserer organisationers behov for forandring og læring? Ervores professionelle vidensbase tilstrækkelig opdateret? Det ervores oplevelse, at markedsdrevet efterspørgsel har tendens tilat fastholde erhvervspsykologer i en position, hvor de kommertil at sælge reaktive ydelser baseret på viden om forandring isimple miljøer, og hvor psykologens opgave bliver at håndteremodstand i planlagte forandringsprocesser. Det på trods af videnom, at en fundamental anderledes tilgang til ledelse af organisatoriskforandring forventeligt ville have langt større ogmere blivende effekt på organisationens forandringskapacitet.

 • - en grundbog
  af Thorkil Molly-Søholm, Jane Blichmann, Sofia Manning, mfl.
  312,95 kr.

  en tid hvor "coaching" er på alles læber - og bruges i stadig flere sammenhænge - er dette en bog om coaching, som er andet og mere end "endnu en praksisbog". Bogen er en grundbog, der sætter coaching ind i et større perspektiv og en bredere sammenhæng.I bogen favnes coachingfeltet med fokus på tre centrale områder, og bogen består af 19 kapitler. De er overordnet inddelt med ni praksisorienterede artikler fordelt i delen "Coaching i praksis - retninger og metoder" og ni mere teoriorienterede artikler i delene "Perspektiver på coaching - refleksioner og forklaringsrammer" samt "Effekter af coaching - dokumentation og vidnesbyrd". Antologien afrundes af efterord, der perspektiverer coachingens muligheder og risici fremover. Bogens målgruppe er deltagere på private og universitære uddannelser i og om coaching, der har brug for bred lærebog. Virksomheder, som bruger coaching og arbejder på at implementere værktøjer, praksis og tænkning i arbejdsfunktionen. Foruden alle med interesse for (og undren over) coaching, der har brug for et overblik, en samfundsmæssig perspektivering og en større forståelse for, hvorfor coaching virker. Bogen er redigeret af Kim Gørtz, uddannet på Københavns Universitet (1997) i filosofi og psykologi. Har siden efteråret 2005 været tilknyttet Learning Lab Denmark og Nordea som erhvervs-Ph.d. Anette Prehn er erhvervssociolog og indehaver af where2next, der arbejder med lederudvikling. Uddannet coach fra ITS, London og ICF-certificeret coach (ACC).

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.