Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Erik Staunstrup

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup & mfl.
  408,95 kr.

  -

 • - Projektledelse og projektstyring i en omskiftelig verden
  af Erik Staunstrup, Michael Bager & André Agerholm
  258,95 - 303,95 kr.

  I Projekter i praksis åbner forfatterne for et bredt udsnit af spektret af projektmodeller og -metoder. Bogen giver inspiration og viden til dels at kunne vælge mellem de mange muligheder, dels at kunne kombinere metoder og modeller og argumentere for den valgte løsning. Bogen gennemgår de typiske faser igennem et pre- og projekt og dykker ned i de omstændigheder, der gør sig gældende inden for henholdsvis vandfaldsprojekter, iterative projekter og agile projekter. Den appellerer til, at læseren reflekterer over egen projekttilgang, og hvilke modeller der er anvendelige idet konkrete projekt. Læseren får desuden en række arbejdsredskaber i form af figurer og tabeller samt en indføring i projektøkonomi.

 • af Erik Staunstrup, Niels Vestergaaard Olsen & Lone Hermann
  408,95 kr.

  Ledelse i praksis, 5. udgave. Lærebogen er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for Ledelse i praksis, og den er i overensstemmelse med udviklingen i de krav, der stilles til færdigheder og kompetencer indenfor emnet ledelse på akademiuddannelser og andre videregående uddannelser, hvor emnet indgår.Denne 5. udgave af lærebogen er blevet udvidet med flere online materialer, der findes på bogens webside på Trojka.dk og på Trojka Ekstra app til mobile enheder. Trojka Ekstra app kan downloades gratis fra App Store og Google Play.Der er udarbejdet følgende typer online materialer:• Multiple choice opgaver• Refleksionsopgaver• Træningsøvelser• Diverse profilanalyserLink til bogens webside: https://trojka.dk/Ledelse-i-praksis-2021.aspx.Af indholdsmæssige fornyelser kan nævnes:• Kapitel 1 beskæftiger sig med den stigende grad af distancearbejde, der ikke mindst er et resultat af nedlukningen af samfundet under COVID-19. De erfaringer vil givet vis være med til at omstrukturere vores arbejdsliv, og vi behandler løbende denne udvikling gennem bogens kapitler.• Kapitel 2 har øget fokus på din egen læring, når du starter på Ledelse i praksis.• Kapitel 3 gennemgår ledelsestendenser fra år 1900 til i dag. Og vi giver et bud på, hvilke tendenser der vil komme til at karakterisere 2020´erne.• Kapitel 4 har fokus på udviklingen i ledelsesperspektiver gennem tiden fra det analytiske perspektiv over system- og aktørperspektivet til nutidens kvanteperspektiv.• Kapitel 5 og 6 har fokus på den klassiske lederkarakteristik og lederadfærd samt motivering af medarbejderne. • Kapitel 7 har en fornyelse af modellen om Det indre landkort.• Kapitel 8 har fokus på selvledelse herunder en udbygning af forståelse af netværk og netværksledelse.• Kapitel 9 fokuserer på vigtigheden af lederes kommunikation ikke mindst set i en nutidig ledelsesmæssig sammenhæng.• Kapitel 10 omhandler medarbejderudvikling. Der sættes fokus på forskellen mellem den traditionelle kompetenceudvikling, der typisk er baseret på MUS, kurser og uddannelser og den inddragende, hvor medarbejderne i højere grad selv er med til at lægge sporene for egen udvikling. Denne udgave af bogen har et større fokus på coaching som afsæt for medarbejderudvikling og om inddragelsen af medarbejderne i at skabe fortællingen om virksomheden og dens virke.• Kapitel 11 er udvidet med en udbygning af teamforståelsen herunder teamets sociale kapital. Flere og flere opgaver løses i team, hvilket betyder at niveauet af den sociale kapital får stigende betydning for den samlede opgaveløsning. • Kapitel 12 har fokus på forskelle mellem konfliktløsning og konfliktopløsning. I supplement er givet en række metoder til brug ved konfliktforståelse. • Kapitel 13 sætter fokus på ledelse af forandringer. Det har en stigende betydning at ledere kan håndtere de forandringer, der til stadighed sker i og omkring virksomheden. Det betyder, at det ikke blot er de store planlagte forandringer, men også de gradvise forandringer, der fx udspringer af udviklingen hos kunder og andre forhold i omverdenen. Med COVID-19 har vi lært, at vi også skal kunne håndtere pludselige og store forandringer. Det sætter vi fokus på med strategizing, der indebærer, at vi planlægger forandringer efterhånden som forhold i omverdenen forandrer sig.• Kapitel 14 har fokus på lederens rolle i mødemæssige sammenhænge samt præsentationsteknik set fra en ledelsesmæssig synsvinkel.• Kapitel 15 drejer sig om udvikling af egen ledelse og sætter fokus på fire karrieretyper, der åbner for nye tolkninger af karriere. Der er med tiden opstået mange andre former for job, hvor du kan være din egen leder.Juni 2021Erik StaunstrupNiels Vestergaard OlsenLone Hermann

 • af Erik Staunstrup, Niels Vestergaard Olsen & Lone Hermann
  429,95 kr.

  Der skrives mange bøger om strategi. Ofte med hver deres indfaldsvinkel. I denne bog sætter vi fokus på strategiarbejde i både private og offentlige virksomheder. Bogen indeholder en række gennemgående temaer, der viser forskellige tilgange til det strategiske arbejde. Det er vores håb, at de kan hjælpe med at give overblik og gøre modeller og metoder mere tilgængelige for ledere på alle niveauer. Bogens temaer fokuserer på:• Forskellen på strategier i det private og det offentlige• Den traditionelle og den emergerende strategiproces• Komplekse processerBogen gennemgår strategiske teorier og modeller, strategisk analyse, udvikling, implementering og evaluering. Tilsvarende gennemgår bogen udvikling i det strategiske lederskab med fokus på mellemlederens rolle i det strategiske arbejde samt omsætning af strategien i praksis herunder de tilhørende forandringsprocesser.Det er bogens mål, at den studerende opnår kompetencer i relation til udvikling af sit eget strategiske lederskab. Ligeledes er målet at den studerende opnår kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med det formål at realisere organisationens strategi set ud fra eget organisatorisk niveau.Foruden indholdet i selve lærebogen er der udarbejdet understøttende materiale, som findes på bogens webside på www.trojka.dkAf understøttende materiale findes PowerPoint figurer til fri download samt en række hjælpeskemaer til brug ved udarbejdelse af den strategiske analyse. Lærebogens kernestof behandles i overensstemmelse med studieordninger på KVU- og AU-uddannelser. Bogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, diplomuddannelse i ledelse, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet strategi og strategisk ledelse indgår i uddannelsesforløbet.Maj 2022Niels Vestergaard OlsenErik StaunstrupLone Hermann

 • - skab klarhed om dit lederjob
  af Erik Staunstrup, Niels Vestergaard Olsen & Lone Hermann
  148,95 kr.

  Fokus er først og fremmest på inbetweenere og ledere, der er nye i jobbet og ønsker at få et klarere blik på, hvordan man kan skabe sig et godt afsæt som leder til gavn for både virksomhed, medarbejdere og egen udvikling som leder. Hvis du allerede er leder kan du anvende konceptet til at få klarhed over dine ønsker om karriere og ikke mindst klarhed over, hvordan du kan udvikle dine kompetencer. Konceptet Karriere og kompetencer består af fire dele:1.Bogen ”Karriere og kompetencer” - 2. App´en ”Lederkompetencer”, der kan downloades gratis fra Appstore og Google Play - 3. Vejledning til dine refleksioner af erfaren leder og mentor - 4. Se www.lederkompetencer.net for inspiration. Samspillet mellem de tre selvtest i app´en og bogens kapitler giver et vigtigt afsæt for dine refleksioner. Det centrale er at give dig mulighed for at forme de ledelsesrum, hvor du foretrækker at agere, og hvor du skaber størst mulig udvikling for dig selv og dine medarbejdere. Konceptet er tilrettelagt sådan, at du let og frit kan vælge, hvilke dele af konceptet du vil anvende og i hvilken rækkefølge.

 • - inspiration til udvikling
  af Erik Staunstrup, Andreas Kærgård & Niels Vestergaard Olsen
  98,94 kr.

  Når du læser om Ledelse i praksis giver det naturligt nye overvejelser om din egen fremtoning som leder, men sjældent et klart billede af, hvordan du ser dig selv som leder i fremtiden. Hertil kommer at dine lederkompetencer samtidig skal være tilpasset de krav til kompetencer, der er mere eller mindre klart formuleret af din virksomhed. Det er i dette spillerum mellem dine ønsker og virksomhedens krav til dine kompetencer, at du må finde frem til dine egne lederkompetencer i praksis. Måske skal du tilpasse dig i højere grad? Måske skal du tillægge dig en anden læringsadfærd i hverdagen? Måske skal du søge dig et nyt job? Vi har udviklet et nyt koncept, der kan hjælpe dig med at give svar på de mange spørgsmål og tegne en klarere profil af dine egne ønsker om fremtidige kompetencer sammenholdt med de krav, du finder, at virksomheden har til dig og dine kompetencer. Du kan downloade den gratis app Lederkompetencer fra Apple Store eller Google Play og finde din egen vej til udvikling af lederkompetencer. Yderligere kan du træne og udvikle dine lederkompetencer via hjemmesiden www.lederkompetencer.net, der først og fremmest er en læringsportal, der er skabt for at fremme læring og praksisgørelse af viden i faget Ledelse i praksis på Akademiuddannelsen. Denne bog er ment som en guide, der forklarer, hvordan konceptet bag Lederkompetencer i praksis fungerer, og hvordan dine resultater kan tolkes, så du opnår en passende læringsadfærd i praksis og kan træffe dine valg om egen udvikling og karriere på denne baggrund.

 • - mellem viden og væren
  af Erik Staunstrup
  310,95 kr.

  Vi må lære at leve med, at ledelse ofte bare sker… Deter vigtigt, at vi ikke af den grund føler os som utilstrækkelige ledere, men atvi lærer at acceptere, at det at være menneske beror på dels at skabe viden omverden, dels rent fysisk at turde være til stede som handlende i hverdagen.Det svarer til forholdet mellem tekst og billede, hvorteksten forsøger at skabe en entydig mening og billedet forsøger at opretholdeen mangetydighed i tolkningen. Det er som to uforenelige akser, der beggemedvirker til at skabe forståelse.Hvis vi prioriterer intuitionen højest, så bør vilægge mest vægt på billed-siden, hvor mangfoldigheden byder sig til, ogmuligheds-rummene er åbne og uafsluttede. I samme øjeblik vi inddrager sprogetog forsøger at danne mening med det sete fastfryses fortolkningen.Det er denne fold mellemviden og væren – dette spænd og dets uforenelighed, der dels giver mangemulighedsrum, dels skaber et væld af dilemmaer.Bogen rummer 9 cases, der omfatter lederen selv,relationerne mellem leder og medarbejder og det at være leder i en organi-sation.Alle cases behandles i forhold til eksisterende teorier og ikke mindst foldenmellem viden og væren, hvor det at gribe intuitionen og handle i praksis er envigtig pointe.Bogen er tiltænkt ledere, der som svar på den stigendekomplek-sitet ønsker at få indblik i entænkning, der kan fremme udvikling af nye og originale ideer. Bogen er ogsåvelegnet på videregående uddannelser, hvor ledelse indgår i pensum på fxbachelor og diplomniveau.

 • - ledelse og erkendelse
  af Erik Staunstrup & Christian klinge
  310,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.