Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hanne Pallesen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Hanne Pallesen & Anne-Merete Kissow
  269,95 kr.

  ”Mennesket både er kroppen og har en krop. Man er kroppen i oplevelse og handling, når man mærker sig selv, og når man udtrykker sig. Man har en krop i tanken og i sproget – når man ser på sig selv udefra, som i et spejl, og når man vurderer sig selv i tanke og ord. Det man ser udefra, skal helst være identisk med det, man mærker.” ”En hjerneskade har skabt en ny situation for denne person. Man fornemmer en smerte i forhold til, hvad han kunne før skaden, og hvad han kan nu. Identitet og identitetstab er her beskrevet i forhold til arbejde, uddannelse og rollen som far og ægtefælle.” Krop, selvopfattelse og identitet hænger uløseligt sammen, når man som underviser i bevægelsesfaget ønsker at give deltagerne mulighed for at udvikle handlekompetence - hvad enten det er mennesker med eller uden handicap, man står overfor. Og selvom læreren er autoriteten i den situation, så sker der også noget med hende i undervisningssituationen - afhængig af den undervisningsform, hun vælger. ’Mennesket i bevægelse’ beskriver i et klart og letforståeligt sprog, hvilke videnskabssyn, der ligger til grund for forskellige didaktiske og pædagogiske tilgange til træning. Således får både den studerende eller den uerfarne underviser en god ballast til at vælge og eksperimentere med sin egen form. Den nye udgave af ’Mennesket i bevægelse’ er opdateret både med hensyn til layout og indhold. Hertil kommer tre helt nye kapitler om de særlige forhold, der gælder, når undervisningen retter sig mod mennesker med handicap – hvad enten det er medfødt eller erhvervet. Her er der klog og indsigtsfuld hjælp at hente for mange fagfolk i sundhedssektoren.

 • af Jette Fog, Lis Albrechtsen, Mads Ravnborg, mfl.
  517,95 kr.

  Neurologi og neurorehabilitering giver for første gang på dansk et samlet overblik over væsentlige temaer inden for klinisk neurologi som specialiseret neurorehabilitering. Bogen er inddelt i en generel og en speciel del. Den generelle del indeholder kapitler om neuroanatomiske, neurofysiologiske og neuropsykologiske emner. Derefter følger kapitler om neurologiske sygdomsgrupper, almen rehabilitering samt rehabilitering relateret til en række neurologiske sygdomsgrupper.I den specielle del indgår emner som ergo- og fysioterapeutiske arbejdsprocesser, vidensgrundlag, undersøgelse, intervention og evaluering relateret til mennesker med neurologiske lidelser. Den primære målgruppe er ergo- og fysioterapeutstuderende, men bogen kan også betragtes som en håndbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter, som i hverdagen har ansvar for rehabiliteringsopgaver relateret til mennesker med neurologiske lidelser.

 • - Viden og praksis
  af Hanne Pallesen & Red. Hanne Kaae Kristensen
  295,95 kr.

  Denne titel erstatter: Neurorehabilitering i praksis 9788712046493Personcentreret neurorehabilitering – viden og praksis har til hensigt at give et opdateret videns- og praksisforankret bidrag til den personcentrerede tænkning inden for neurorehabilitering. Herunder vil bogen også være med til at udvikle begrebsapparatet og skabe klarhed over, hvad neurorehabilitering er i dag både nationalt og internationalt.Bogen er kendetegnet ved at anlægge et biopsykosocialt perspektiv på rehabilitering, hvor en række forskellige teoretiske perspektiver og forskningsbaseret viden sammenholdes med praksiserfaring, og hvori rehabilitering anskues både som en problemløsningsproces og en lærings- og mestringsproces. Bogen anvender derfor en helhedsorienteret tilgang som overordnet referenceramme til forståelse af rehabilitering, og fokus er rettet mod, hvordan sundheds- og socialfaglige indsatser informeres af personlige og omgivelsesmæssige faktorer gennem hele rehabiliteringsprocessen.Kapitlernes indhold fremstår som et samspil mellem teoretisk eller forskningsbaseret viden, og bogen indeholder også mange eksempler og cases, der alle illustrerer eller understøtter kapitelteksterne. Bogen indledes med to teoretiske kapitler mhp. at skabe et opdateret og rammesættende vidensgrundlag. Herefter følger 12 kapitler, der omhandler behovsvurdering, undersøgelse, målsætning, interventioner og evaluering inden for forskellige områder af personcentreret neurorehabilitering.Personcentreret neurorehabilitering er målrettet studerende og undervisere på de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske professionsuddannelser samt studerende fra andre uddannelsesretninger med interesse for neurorehabilitering. Bogen henvender sig dermed til studerende på bachelorniveau, men den vil med stor fordel også kunne anvendes af studerende på kandidatniveau

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.