Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lotte Hedegaard-Sørensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Pædagogiske lektionsstudier i praksis
  af Lotte Hedegaard-Sørensen & Sine Penthin Grumløse
  159,95 - 218,95 kr.

  Differentiering af undervisningen og inklusion af børn med særlige udfordringer har været på den skolepolitiske dagsorden i flere årtier, men alligevel har selv de mest kompetente lærere, der lever op til tidens idealer, svært ved at arbejde inkluderende.Ifølge forfatterne til denne bog er svaret på skolens udfordringer ikke, at lærerne bare skal blive endnu dygtigere. Svaret er derimod mere flerfagligt samarbejde, hvor pædagoger, specialpædagoger og evt. andre faggrupper indgår i planlægningen af undervisningen. Derudover må det faglige fokus være rettet mod det enkelte barn og mod skolens pædagogiske opgave.I denne bog præsenterer forfatterne nogle bud fra praksis på, hvor barriererne for inklusion og differentiering ligger, og de giver forslag til, hvor lærere kan finde åbninger i forhold til at understøtte en god udvikling af undervisningen. Formålet med bogen er at inspirere lærere og kommende lærere i folkeskolen til at arbejde kritisk med inkludering og undervisningsdifferentiering gennem systematisk teamrefleksion over undervisningen. På baggrund af pædagogiske lektionsstudier af undervisningens praksis udfordrer og nuancerer bogen dominerende forestillinger om inklusion og differentiering. Lærerfaglighed, inklusion og differentiering henvender sig først og fremmest til lærerstuderende og lærere, men også pædagogstuderende og pædagoger i skolen kan have gavn af at læse med.

 • af Elsebeth Jensen, Sofia Esmann, Andy Højholdt, mfl.
  378,95 kr.

  Pædagogik og lærerfaglighed er en grundbog til læreruddannelsens pædagogiske fagområder inden for kompetencefaget lærerens grundfaglighed. Bogen leverer rygsøjlen af læreruddannelsens pædagogiske refleksionsgrundlag, som de studerende skal tilegne sig og have med sig i deres videre studieforløb, der skal gøre dem til kompetente undervisere og opdragere.Pædagogik og lærerfaglighed består af 10 artikler til læreruddannelsens pædagogiske moduler og derudover af 11 tværgående redskabsartikler, der gør den studerende i stand til at analysere og perspektivere pædagogiske udfordringer i klasserummet, lærerværelset og skolepolitikken.Til hver af bogens kapitler er knyttet en video, lavet af lærerstuderende til lærerstuderende, som perspektiverer kapitlerne.

 • - Undervisning på specialskoler og i specialklasser
  af Niels Egelund, Kim Rasmussen, Rasmus Alenkær, mfl.
  333,94 kr.

  Hovedparten af de danske skoleelever søges i dag inkluderet i de almindelige folkeskoleklasser. En del specialundervisning foregår imidlertid stadig i specialklasser, på specialskoler og i særlige forløb på de almene folkeskoler. I Specialdidaktik i teori og praksis. Undervisning på specialskoler og i specialklasser sættes der fokus på denne del af specialdidaktikken.Inden for specialdidaktikken kan der sjældent arbejdes helt på samme måde som i almendidaktikken. Enhver elev er unik, og netop i specialpædagogikken har denne erkendelse særlig stor og konkret betydning. Der er sjældent en færdig løsning, der kan hentes ned fra hylderne, så præcis hvordan skal man som lærer gribe undervisningen an, når de almene koncepter og praksisser ikke rigtig kan bruges?I denne bog giver en række forskere og fagprofessionelle deres bud på, hvad der bør tages højde for i undervisningen af børn med særlige behov. Bogens første del giver et overblik over specialdidaktikkens placering i det pædagogiske landskab. Anden del zoomer ind på forskellige aspekter af specialdidaktikken, bl.a. hvordan elever møder skolen og faget. Tredje del stiller skarpt på faget dansk og beskriver, hvordan man kan arbejde specialdidaktisk her, fjerde del fokuserer på matematik, og femte del anlægger en specialdidaktisk vinkel på skolens andre fag. I bogens sjette del præsenteres eksempler på tværfaglige indsatser, og endelig diskuteres i bogens sidste del en række tværgående specialdidaktiske temaer med relevans for alle fag.Helga Borgbjerg Hansen er cand. pæd. pæd., lektor ved læreruddannelsen o eftervidereuddannelsen, University College Sjælland. Brian Degn Mårtensson er cand. pæd. i pædagogisk filosofi og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

 • af Lotte Hedegaard-Sørensen
  247,95 kr.

  Visionen om den inkluderende skole er ved at blive til virkelighed. Børn, som tidligere har været placeret i specialpædagogiske læringsmiljøer, overføres til almenpædagogiske læringsmiljøer. Og børn med funktionsnedsættelser skal undervises og lære på lige fod med andre elever i folkeskolens læringsfællesskaber. Denne bog præsenterer en pædagogisk og didaktisk tilgang til inklusion, der inddrager specialpædagogisk viden, der tidligere primært hørte specialpædagogiske institutioner til. Der er ikke tale om specialpædagogiske teorier og modeller, der kompenserer for ‘mangler’ hos fx diagnosticerede børn, men om en mangfoldighed af teorier og vidensformer, der udfoldes i praksissituationer. Forfatteren viser, hvordan lærere med afsæt i deres egen praksis kan udvikle en procesdidaktisk kompetence, der gør det muligt at håndtere komplicerede læringssituationer for alle børn. Med eksempler fra fire forskellige læringsmiljøer - en folkeskole, en specialklasse, en specialskole og en lilleskole - demonstrerer hun, hvordan lærerteamet kan udvikle en situeret professionalisme og procesdidaktisk kompetence gennem refleksion over egne praksisfortællinger. Dermed giver bogen læseren en grundlæggende indsigt i en inkluderende specialpædagogik, der imødekommer flere elever – med eller uden diagnoser. Bogen er henvendt til lærere i praksis og til det specialpædagogiske kompetenceområde i den nye læreruddannelse. Lotte Hedegaard-Sørensen er ph.d., lektor og koordinator for masteruddannelsen i specialpædagogik på Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Århus Universitet. Hun har igennem en årrække forsket og undervist i inkluderende læringsmiljøer samt været konsulent på Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion ved UCC. Hun har de senere år udført en række empiriske studier med fokus på læreres kompetence i komplicerede undervisningssituationer i almen- og specialpædagogiske læringsmiljøer.

 • af Janne Hedegaard Hansen, Bjørg Kjær, Kirsten Baltzer, mfl.
  421,95 kr.

  Ethvert samfund må overveje, hvad det som fællesskab skal tilbyde børn og unge, og hvad det forventer af dem. Skal samfundet først og fremmest skabe rammer for, at børnene og de unge kan realisere deres drømme, udnytte deres potentialer og lære at klare sig selv? Eller skal det sørge for, at ingen ekskluderes, og alle får mulighed for at klare sig så godt som muligt, og drage omsorg for dem, der ikke kan klare sig selv?Ofte betragtes inklusion som en opgave, der primært påhviler daginstitutionen eller skolen, og som kun retter sig mod specifikke børn og unge med såkaldt særlige behov eller i såkaldte vanskelige læringssituationer. Traditionelt har inklusionsopgaven hørt til det special- eller socialpædagogiske arbejdsområde, og spørgsmålet har primært været, hvordan man kunne integrere social- og specialpædagogiske kompetencer og færdigheder i det almenpædagogiske miljø i skole og daginstitution.Inklusion og eksklusion giver et andet bud på inklusion. Bogen bygger på den antagelse, at børns og unges læring, udvikling og deltagelse i samfundet grundlæggende er et socialt anliggende. Den forstår inklusion som en social praksis, dvs. en praksis, der både producerer og reproducerer normer, regler, rutiner gennem sociale processer, interaktioner og relationer. Bogen bidrager med viden, der kan give en dybere forståelse af inklusions- og eksklusionsprocesser i samfundet og dets institutioner, og om, hvad det betyder for børn og unge at møde både inkluderende og ekskluderende processer i deres liv.

 • - Håndtering af undervisningens praksis
  af Per Fibæk Laursen, Lotte Hedegaard-Sørensen & Mette Frederiksen
  183,99 kr.

  Didaktiske dilemmaer lancerer en realistisk og praksisnær forståelse af undervisning. Den henvender sig til alle, der arbejder eller studerer for at bidrage til fremtidens grundskole.Udgangspunktet er, at undervisning er uforudsigelig, fordi den bliver til i samspil mellem lærer og elever. Universalmetoder og koncepter, der reducerer undervisningens kompleksitet, reducerer også dens kvalitet. Læreren må derfor i stedet håndtere modsætninger og paradokser i en kompleks praksis. Didaktiske dilemmaer falder i tre dele. Første del gennemgår undervisningens aktuelle udfordringer gennem en konkret case, der rummer talrige af de problemer, som mange har svært ved at finde tid til at håndtere. Bogens anden del opridser ni dilemmaer om undervisningens form, indhold og evaluering og kommer med konkrete forslag til at håndtere dem. Forfatterne peger i tredje del på, at det netop er ved at arbejde med de dilemmaer, at man bliver en god didaktiker.

 • - Elev & diagnose
  af Sofia Esmann, Lotte Hedegaard-Sørensen, Charlotte Andersen, mfl.
  413,95 kr.

  Inklusionsvejlederen 2 – elev og diagnose fokuserer på specialpædagogiske udfordringer i skolen. Det er ikke til at komme udenom, at nogle børn har særlige forudsætninger og behov, når det kommer til at deltage i skolens aktiviteter, og derfor er det ligeledes nødvendigt at rette fokus mod specialiserede problemfelter, hvilket denne antologi gør. Bogen behandler det, der specifikt kommer til udtryk hos enkelte elever, når de møder skolehverdagen, og kommer omkring emnerne elevperspektiver, udsatte børn, neuropædagogik, generelle læringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, angst, ADHD, høretab, motoriske udfordringer, synstab, autisme og skriftsprogsvanskeligheder.Redaktør på bogen er psykolog, konsulent og foredragsholder Rasmus Alenkær, og kapitlerne er skrevet af: Rasmus Alenkær, Charlotte Andersen, Kirsten Bøgh, Ditte Dalum Christoffersen, Grethe Damon, Barbara Hoff Esbjørn, Sofia Esmann, Tine Basse Fisker, Hans Godske, Anne Haven, Lotte Hedegaard-Sørensen, Ingrid Leth, Camilla Lind Melskens, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Mona Miche, Per E. Mortensen, Frank Spring, Heidi Honig Spring, Micki Sonne Kaa Sunesen og Torben Tikjøb.Elev og diagnose er den anden af i alt to bøger med titlen Inklusionsvejlederen. Antologien belyser genstandsfeltet “inklusion” ud fra den position, en intern vejleder/ressourceperson i skolens organisation kan have. Formålet har været at lave en lettilgængelig opslagsbog eller redskabskasse, i hvilken man som praktiker hurtigt kan finde viden og inspiration i forhold til et bestemt emne. Der er ikke nogen fremadskridende opbygning mellem kapitlerne, der derfor kan læses uafhængigt af hinanden. Det hele holdes dog sammen af bogens røde tråd: inklusionsvejlederens rolle og redskaber. Tilsammen giver de to bøger et godt og solidt samlet overblik over de (måske) vigtigste problemstillinger og løsningsmodeller, der relaterer sig til feltet “inklusion”. Målgruppen er studerende på de pædagogiske grund- og videreuddannelser, ressourcepersoner, psykologer, konsulenter, ledere, beslutningstagere og alle andre, der er interesseret i arbejdet med inklusion.

 • af Janne Hedegaard Hansen, Inge M. Bryderup, Niels Rosendal Jensen, mfl.
  287,95 kr.

  Diagnoser og medicinering blandt børn, unge og voksne er steget eksplosivt inden for de seneste ca. 5 år. Disse tendenser berører både det almen- og specialpædagogiske område og de socialpædagogiske områder. Der er stor rådvildhed blandt lærere på skoler, i specialundervisning og på specialskoler og blandt pædagoger og socialpædagoger på børne- og ungeområdet m.m.  - for hvilke konsekvenser har dette for den pædagogiske praksis? Det søger denne antologi at undersøge ud fra teoretiske, filosofiske og videnssociologiske tilgange til formidling af praksisnær forskning og praktikererfaringer. Antologiens forfattere er psykologer, sociologer, filosoffer, pædagogisk uddannede forskere og praktikere.

 • - KVISU: KValitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning
  af Susan Tetler & Lotte Hedegaard-Sørensen
  167,95 kr.

  Inklusion i skolen kræver didaktiske og specialpædagogiske indsatser. Her får du redskabet til at håndtere inklusionsopgaven kaldet KVISU (Kvalitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning). Du kan anvende denne tilgang i folkeskolens almindelige klasser, specialklasser og mellemformer samt i specialskoler. I bogen bliver du præsenteret for KVISU, så du får en god forståelse for brugen af redskabet og hvordan det kan anvendes og være med til at støtte lærere, pædagoger og andre faggrupper i udvikling af inkluderende undervisning. Bogen henvender sig til læreruddannelsens pædagogiske fag samt praktiserende lærere og konsulenter, der vil arbejde med at kvalificere og udvikle en mere inkluderende undervisning.

 • - – når fortællinger forandrer identiteter
  af Birgit Kirkebæk, Lotte Hedegaard-Sørensen & Chalotte Glintborg
  492,95 kr.

  Professionelle blikke på den anden er tænkt som en ’irritationsbog’, der på baggrund af både historiske og nutidige tekster udfordrer den faglige forståelse gennem brug af narrative forskningstilgange. Forfattergruppen har fokus på, hvordan nye tolkninger af gamle temaer sætter sig igennem i den nutidige praksis, og på, hvordan kulturelle, sociale og politiske forhold påvirker den professionelle opgave og de fortællinger, der produceres. Anliggendet er ikke mindst at inddrage de direkte berørtes fortællinger for med dem at få en udvidet forståelse for kompleksiteten.Både de professionelles og de direkte berørtes narra­tiver skaber en virkelighed, der befinder sig i et spændingsfelt mellem den viden og de krav til ageren, der udvikles socialt, fagligt og politisk. Opsummerende illustrerer bogen, ved hjælp af narrative tilgange, stærke kræfter i sproget og i kulturen, som trækker linjer fra det historiske op i nutiden.Hvilke handlinger legitimeres på et givet tidspunkt fagligt, professionelt og politisk? Hvilke ’krav’ rettes til det barn, den unge og voksne, der opleves som anderledes? Kan de berørtes egne fortællinger være med at skabe et nyt og mere individualiseret blik på ’den anden’? Og kan vi med det skabe rum for nye handlemuligheder?

 • - En grundbog
  af Lotte Hedegaard-Sørensen, Mette Molbæk & Christian Quvang
  227,95 kr.

  Deltagelse & forskellighed præsenterer central viden og forskning inden for fagområderne inklusion og specialpædagogik. Bogen giver konkret inspiration til arbejdet med inkluderende specialpædagogik gennem temaer som iagttagelse og udvikling af elevens deltagelsesmuligheder, specialpædagogikkens rammer og organisering, kommunikation og samarbejde samt det inkluderende perspektiv i skolen.Deltagelse & forskellighed tilbyder således en indføring i det inklusions- og specialpædagogiske fagområde. Bogen kan læses som en generel introduktion til inklusion og inkluderende specialpædagogik for lærere og som en grundbog for lærerstuderende til faget pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik og til undervisningsfaget specialpædagogik.

 • - Fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle
  af Lotte Hedegaard-Sørensen & Mette Molbæk
  262,95 kr.

  Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer og understøtter læreres og pædagogers arbejde med at undervise en gruppe forskelligartede elever. UDL er ikke en metode eller et færdigt didaktisk design, men et rammeværk, der overskueligt og systematisk tilbyder konkrete greb til at arbejde med flere didaktiske veje i undervisningen, der kan reducere elevernes barrierer for at deltage, og herigennem skabe mere fleksibilitet i undervisningen.Ved at arbejde med UDL flyttes fokus fra elevernes særlige behov til, hvordan læringsmiljøet kan tilrettelægges, så alle børn får flere muligheder for at deltage og lære. Fx kan en elev, der har svært ved at læse en trykt tekst, blive set som en elev med et handicap i et læringsmiljø, hvor trykte tekster er den eneste vej til viden. Men i et læringsmiljø med mulighed for andre typer af indtryk – fx at kunne lytte til teksten eller se en video om emnet – vil eleven ikke møde de samme barrierer for deltagelse og læring.Denne bog præsenterer den ramme, som UDL udgør, og giver konkrete eksempler på, hvordan du som lærer eller pædagog kan anvende UDL i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af din undervisning. Du får inspiration til, hvordan du med udgangspunkt i elevernes forskellig­heder kan tilrettelægge og udføre en undervisning, der tilbyder forskellige veje til indtryk, udtryk og engagement inden for en fælles ramme og et fælles fokus for eleverne.Bogens mål­gruppe er alle, der arbejder med og samarbejde rom inkluderende undervisning – det være sig lærere og pædagoger i sko­len, studerende og undervisere på pædagog- og læreruddannelsen, sko­lens interne vejledere, eksterne ressourcepersoner og ledere.

 • - Fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle
  af Lotte Hedegaard-Sørensen & Mette Molbæk
  315,95 kr.

  Bogen kan bestilles på dafoloforlag.dkUniversal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer og understøtter læreres og pædagogers arbejde med at undervise en gruppe forskelligartede elever. UDL er ikke en metode eller et færdigt didaktisk design, men et rammeværk, der overskueligt og systematisk tilbyder konkrete greb til at arbejde med flere didaktiske veje i undervisningen, der kan reducere elevernes barrierer for at deltage, og herigennem skabe mere fleksibilitet i undervisningen.Ved at arbejde med UDL flyttes fokus fra elevernes særlige behov til, hvordan læringsmiljøet kan tilrettelægges, så alle børn får flere muligheder for at deltage og lære. Fx kan en elev, der har svært ved at læse en trykt tekst, blive set som en elev med et handicap i et læringsmiljø, hvor trykte tekster er den eneste vej til viden. Men i et læringsmiljø med mulighed for andre typer af indtryk – fx at kunne lytte til teksten eller se en video om emnet – vil eleven ikke møde de samme barrierer for deltagelse og læring.Denne bog præsenterer den ramme, som UDL udgør, og giver konkrete eksempler på, hvordan du som lærer eller pædagog kan anvende UDL i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af din undervisning. Du får inspiration til, hvordan du med udgangspunkt i elevernes forskellig­heder kan tilrettelægge og udføre en undervisning, der tilbyder forskellige veje til indtryk, udtryk og engagement inden for en fælles ramme og et fælles fokus for eleverne.Bogens mål­gruppe er alle, der arbejder med og samarbejde rom inkluderende undervisning – det være sig lærere og pædagoger i sko­len, studerende og undervisere på pædagog- og læreruddannelsen, sko­lens interne vejledere, eksterne ressourcepersoner og ledere.

 • - Institutionen og den pædagogiske strategi
  af Bjørg Kjær, Claus Holm, Lotte Hedegaard-Sørensen, mfl.
  247,95 kr.

  Redigeret af Claus Holm og Louise Bøttcher96 procent af alle skolesøgende børn skulle inkluderes i den almindelige undervisning. I dag – ti år efter loven om inklusion blev en realitet – er der ikke alene betydelig politisk skepsis over for et så ambitiøst tal, men også over for om inklusion og den inkluderende institution overhovedet er det rigtige ideal. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil varslede allerede tilbage i 2019, at hun ville gøre op med inklusionsreformen. Men hvad bør hun sætte i stedet for den?

 • af Sofia Esmann, Lotte Hedegaard-Sørensen, Charlotte Andersen, mfl.
  285,99 kr.

  Inklusionsvejlederen 2 ? elev og diagnose fokuserer på specialpædagogiske udfordringer i skolen. Det er ikke til at komme udenom, at nogle børn har særlige forudsætninger og behov, når det kommer til at deltage i skolens aktiviteter, og derfor er det ligeledes nødvendigt at rette fokus mod specialiserede problemfelter, hvilket denne antologi gør. Bogen behandler det, der specifikt kommer til udtryk hos enkelte elever, når de møder skolehverdagen, og kommer omkring emnerne elevperspektiver, udsatte børn, neuropædagogik, generelle læringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, angst, ADHD, høretab, motoriske udfordringer, synstab, autisme og skriftsprogsvanskeligheder.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.