Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Sally Anderson

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bjørg Kjær, Jesper Olesen, Cathrine Hasse, mfl.
  358,95 kr.

  Pædagogisk antropologi kombinerer, som navnet siger, de to videnskabelige discipliner pædagogik og antropologi. Antropologi beskæftiger sig med de sociale og kulturelle sammenhænge, der former og formes af specifikke menneskers liv forskellige steder i verden. Det samme gør den pædagogiske antropologi, men her er interessen især rettet mod pædagogiske forhold i bred forstand, dvs. de forventninger og anvisninger, som påvirker og rammesætter folks handlinger og betydningsdannelse.Pædagogisk antropologi - tilgange og begreber giver en indføring i den store variation af tilgange, perspektiver og genstandsfelter, som karakteriserer pædagogisk antropologi som forsknings- og fagområde i dag. Bogens forfattere trækker på en lang række teoretiske inspirationer og traditioner, og de vægter forskellige tematikker og begreber i deres analyser. Det er imidlertid kendetegnende for dem alle, at de er optaget af at belyse menneskers handlinger, opfattelser og relationer i pædagogiske sammenhænge. Bogen afrundes med et perspektiverende efterord af Steen Nepper Larsen.Bogen giver en indføring i de mange aspekter af pædagogisk antropologi, som spiller en stadig større rolle i undersøgelser og studier af pædagogik. Den henvender sig til studerende på universitetsniveau og på de pædagogiske professionsuddannelser.Pædagogisk antropologi – tilgange og begreber er redigeret af Eva Gulløv, Ida Wentzel Winther og Gritt B. Nielsen, der alle forsker og underviser på DPU, Aarhus Universitet.

 • af Karsten Schnack, Søren Smidt, Martin Bayer, mfl.
  397,95 kr.

  Pædagogik handler om opdragelse, uddannelse og undervisning og gennemsyrer derfor stort set hele vores hverdag. Pædagogik præger også i stigende grad en lang række fag og professioner og er genstand for megen forskning og mange politiske og kulturelle diskussioner. De udtryk, begreber, teorier og tankegange, der knytter sig til pædagogik, lever derfor en ofte omtumlet tilværelse mellem det hverdagsagtige og det videnskabelige, mere præcist beskrivende. Ny pædagogisk opslagsbog består af en lang række introducerende, perspektiverende og begrebsafklarende fremstillinger af aktuelle begreber, fænomener og tankegange i det pædagogiske univers. Bogen giver dermed indsigt i de forskellige begreber og stof til diskussion og eftertanke. Den leverer gennem sine opslag og sammenhængen mellem dem en række bud på, hvordan pædagogiske spørgsmål kan analyseres, reflekteres og foldes ud i en tid, der efterspørger stadig mere dokumentation og begrundelse for pædagogiske handlinger. Pædagogisk opslagsbog udkom første gang i 1978 og er siden blevet en klassiker i den pædagogiske verden, genoptrykt og revideret mange gange. Denne bog er en selvstændig, nyskrevet udgave ud fra den gamle bogs koncept. Bogens artikler er af forskellig længde og er forfattet af forskere og undervisere fra forskellige universiteter og professionshøjskoler. Bogen er velegnet til undervisningen på professionsuddannelserne og andre pædagogiske uddannelser samt til selvstændig brug af de studerende i forbindelse med fx opgaveskrivning.   Lone Bæk Brønsted, Christina Jørgensen og Martha Mottelson er alle undervisere på Professionshøjskolen UCC. Lars Jakob Muschinsky er tidligere rektor for Zahles Seminarium og nuværende udviklingskonsulent ved Professionshøjskolen UCC.

 • af Lotte Meinert, Susan Reynolds Whyte, Christopher Gad, mfl.
  477,95 kr.

  Klassiske og moderne antropologiske tænkere er en indføring i den særlige tænkning, som antropologien har fostret. Antropologien voksede ud af en stigende interesse for at forstå den globale mangfoldighed i slutningen af det 19. århundrede, hvor hele verden var kendt og opmålt. Samtidig vidste man stadig meget lidt om, hvordan enkeltsamfund hang sammen. Det blev der rådet bod på gennem det etnografiske feltarbejde, der opstod som en ny videnskabelig metode. Det direkte møde med andre former for samfundsliv og måder at ræsonnere på lagde grunden til en særegen antropologisk tænkestil, der udfolder sig mellem konkrete detaljer og generelle begreber. I bogen præsenteres centrale antropologers arbejder gennem intellektuelle portrætter af Franz Boas, Marcel Mauss, Knud Rasmussen, Margaret Mead, Claude Lévi-Strauss, Gregory Bateson, Mary Douglas, Talal Asad, Marilyn Strathern, Bruno Latour, Anna Tsing og mange flere.Klassiske og moderne antropologiske tænkere er skrevet af antropologer fra danske, norske og islandske universiteter og er redigeret af professor emeritus Kirsten Hastrup.Bogens opbygning er enkel: Tænkerne er kronologisk ordnet efter deres fødselsår. Fødselsåret forklarer naturligvis ikke tænkningen, men det er tydeligt, at hver enkelt tænker afspejler sin tid; lige så tydeligt er det, at afspejlingen hverken er mekanisk eller uniform, og at begreber kan trække lange spor i historien. Det, der forbinder kapitlerne med hinanden, er afsættet i konkrete samfund. Bogen viser således at “klassisk” og “moderne” ikke er entydigt tidslige kategorier. Specifikke feltarbejder finder sted på bestemte tider, men de kan omsættes i mangfoldige senere læsninger. Bogen er relevant for læsere inden for alle samfundsvidenskabelige studier såvel som inden for humanistiske studier, som ønsker at forstå og udfordres på begreber som kultur, natur, globalisering, slægtskab, udveksling og meget mere.Et kortfattet overblik, der introducerer hvert kapitel, en fyldig litteraturliste og et omfattende navne- og emneregister gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab for litteratursøgning.

 • - Fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik
  af Per Fibæk Laursen, Elsebeth Jensen, Helle Plauborg, mfl.
  515,95 kr.

  Der er stor usikkerhed om, hvad der skal læres i skolen, og hvilke normer der skal gælde for socialt samvær. Der tales om disciplinkrise, og det frygtes, at børnene ikke lærer nok i skolen. Klasseledelse er derfor kommet på dagsordenen – i praksis, pædagogik og politik. På alle niveauer er der fokus på, hvordan der kan skabes ro og orden som baggrund for et læringsorienteret miljø i klasseværelset, samt hvilke midler læreren må have til rådighed og kunne mestre for at håndtere denne opgave.Klasseledelsens dilemmaer bidrager med viden om klassens praksis og forudsætningerne for udviklingen af læringsmiljøet, således at begrebet klasseledelse bedre kan forstås og praktiseres med reference til nordiske pædagogiske traditioner og værdier. Formålet med bogen er således at udvide diskussionen om klasseledelse, så den dækker bredere end lærerens adfærds- og læringsledelse.I bogen belyses klasseledelsens betingethed af:skolens organisering og ressourcer; politiske krav; sociale teknologier (elevplan, test); betydningen af skolens arkitektur og møblering; styringen af følelser og sanser;dynamik i lærerteam; dynamik mellem lærere og elever; betydningen af elevinteresser og ungdomskulturer; elevernes sociale baggrund;evidens og didaktik som ledelsesinstrument; nye krav til inklusion og differentiering;den særlige danske version af skoleklassen som familieagtigt fænomen; udblik til USA og Finland;og der redegøres for klasseledelsens historie fra tugt over disciplin og skældud til nutidens klasseledelse med fokus på såvel evidensinformeret ”viden om, hvad der virker” som på elevens selvledelse.Klasseledelsens dilemmaer er en grundbog i klasseledelse, der sætter klassen og dens ledelse under lup som det strategiske spillerum, lærere og elever må handle indenfor i en kompleks skolekontekst. Bogen henvender sig til alle med interesse for undervisning, læring og ledelse, særligt folkeskolelærere, ledere og studerende på alle niveauer.Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/undervisning

 • - En grundbog i antropologisk analyse
  af Vibeke Steffen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Susan Reynolds Whyte, mfl.
  457,95 kr.

  Antropologien har i mange år været centralt placeret i udviklingen og brugen af nye teorier og metoder inden for human- og samfundsvidenskaberne. I Viden om verden demonstrerer en række danske forskere, hvordan generel antropologisk viden bliver til gennem en analyse af konkrete sociale forhold. Viden om verden kompletterer den stærkt roste Ind i verden (2003) - også redigeret af Kirsten Hastrup - der viser, hvordan afsættet for den antropologiske viden er et konkret personligt engagement i andre menneskers liv i form af det etnografiske feltarbejde. I Viden om verden er tyngdepunktet forskudt fra metoden til resultaterne, og dermed fra det personlige engagement i felten til det almene vidensudbytte. Den proces, hvormed man kommer fra det empiriske materiale til en egentlig videnskabelig viden, er en analytisk proces. Bogen viser, hvordan denne foregår i praksis i et teoretisk ræsonnement over det konkrete empiriske materiale. Resultatet af analysen er en viden af almen karakter om f.eks. socialitet, solidaritet, handling, intentionalitet, modernitet - for blot at nævne enkelte overskrifter på bogens kapitler. Bogen afsluttes med en diskussion af selve det vidensbegreb, der driver den antropologiske forskning, og det vises, hvordan viden om verden også er en viden i verden - dvs. en virkningsfuld del af samfundet. Viden om verden er redigeret af Kirsten Hastrup, professor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Bogens 20 bidrag er alle skrevet af antropologer tilknyttet danske universiteter og forskningsinstitutioner.

 • af Sally Anderson
  387,95 kr.

  When Sally asked me to write this foreword, I was both challenged and excited. I am excited because, in my opinion, Sally is one of those extraordinary people you only get to meet a few times in your life. That's saying something: my business, Thought Leaders, means I get to spend an inordinate amount of time around people who are truly inspiring and making a difference. No doubt Sally's backstory is point of difference enough - anyone who has been thrown the life lessons and dramatic experiences she has would be someone worth listening to - and yet that's not her greatest asset. Sally has taken a life's worth of experience and added a life's worth of learning and teaching the idea of rigorous self-responsibility.Sally is a powerful creator and, as such, the perfect person to write a book about the co-creative age. This book should read like a codebook for hacking the future. It's rich and it's layered. The equanimous leader concept alone is an idea that should cause deep meditation and reflection in any leader who is exposed to it.In Mahayana Buddhism, bodhisattva is the Sanskrit term for anyone who, motivated by great compassion, has generated bodhicitta, which is a spontaneous wish to attain buddhahood for the benefit of all sentient beings. Reading this book I feel like that Sally is a modern-day bodhisattva, a rare soul who pauses on her journey to enlightenment to ferry others across the river of consciousness.The Co-Creative Age unpacks a theologically agnostic view for creating companies and cultures we would all be happy living and working in. The ideas within this book are accessible to the agnostic, atheist and extremist. I was a fan of Sally's first book Freefall - Living Life Beyond The Edge, and am happy to say even more so one of this book. It just might be Sally's life opus. That said, I have learnt that - WOW - is never a full stop with Sally. So don't read this book - absorb it. To elevate consciousness on the planet is the greatest and most worthy job any teacher can undertake.Matt Church, Author of Amplifiers: The Power of Motivational Leadership to Inspire

 • af Sally Anderson
  122,95 kr.

  World War Two Romance"Fans of Downton Abbey will relish this charming romantic foray into World-War-II-era England." Publishers WeeklyThe year is 1943. American GIs are pouring into England, bringing with them romance and heartache.An American army unit has set up base outside a small Hampshire town in preparation for the D-Day landings. Lieutenant Jack Webster is focused on preparing his men for battle and has no intention of getting involved with a woman while there is a war to fight. But then he meets Samantha Mitchell, a beautiful English nurse whose life has already been shattered by four long years of war, and almost at once his resolve begins to weaken...Set against the backdrop of the Second World War and its aftermath, A Nightingale Sang is a heart-warming story that celebrates the triumph of love over the separation of war.This book was a Quarter-finalist in the Amazon Breakthrough Novel Award 2014.

 • - Learn the Warning Signs
  af Sally Anderson
  92,95 kr.

  When you have warning signs your blood sugar is too high, your body could be trying to tell you that you are on the verge of experiencing borderline diabetes, or prediabetes. This is a condition in people that develops before they get type 2 diabetes. Sometimes you will hear words like 'you are becoming glucose intolerant' or 'insulin resistant'. What it basically means is that your blood sugar levels have reached the higher than normal level - and yet not quite high enough that you are considered to have diabetes. When people are in the prediabetes phase, the pancreas is producing enough insulin when you eat carbohydrates, but the insulin has become less effective in removing that sugar from your bloodstream. Then your blood sugar rises. If you have been told you are pre-diabetic, you are not alone because in 2015, in the USA, it was estimated that there were over 84.1 million Americans over the age of 18 who were in that stage. If you work that out, it equates to 1 in 3 people. If you are pre-diabetic, it doesn't mean you are definitely going to get full-blown diabetes, but you need to be aware of what could lie ahead for you. You stand the risk of developing type 2 diabetes 5-15 times higher than a person who has normal blood sugar levels. If you don't start making healthy changes to your diet and lifestyle, the warning signs don't go away; they increase. Only 10% of those who have prediabetes realize it because often the symptoms just don't display.

 • af Sally Anderson
  352,95 kr.

  If you are already, or are thinking of homeschooling or 'roadschooling' your children, this book will give you a easy to implement guide to making the task easy, enjoyable and effective. Author Sally Anderson has 40 + years of experience teaching in mainstream schools, Steiner schools, Special Education, and Distance Education with Australia's School of the Air. Her methods are rich in Arts and Music and she is an expert in finding the way that each individual child learns and working with the strengths of the individual to achieve best educational outcomes. Home schooling has unique challenges and this book will guide you through avoiding the pitfalls and mistakes that can come with it, as well as giving you tips and strategies to ensure success. Your child deserves a great education, and home schooling provides an excellent opportunity to achieve it.

 • - Children, Sport, and Cultural Policy in Denmark
  af Sally Anderson
  672,95 - 1.197,95 kr.

  Offers an anthropological perspective on the process by which state cultural policy actively engages civil society in a quest to shape social relations in the public sphere.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.