Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Søren Højgaard Mørup

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Karsten Revsbech, Jens Garde & Søren Højgaard Mørup
  313,94 kr.

  Bogen behandler to emner inden for kommunalretten; kommunalfuldmagten og tilsynet med kommunerne. Disse to emner er interessante i samspil, dels fordi øget decentralisering af opgaver betyder mere tilsyn, og dels fordi de udgør to hovedemner inden for kommunalretten.Bogen er primært tænkt som en vigtig del af grundlaget for undervisningen i forvaltningsret for universitetsstuderende, og den bidrager med henvisninger til relevant lovgivning og grundig gennemgang af området. Praktikere, der beskæftiger sig med løsningen af kommunale opgaver eller tilsyn, kan også læse bogen og blive opdateret med den lovgivning, de er med til at forvalte.

 • af Hanne Mølbeck, Jens Flensborg & Søren Højgaard Mørup
  917,95 kr.

  Denne bog udkom første gang i 2007, men der er sket en del på ekspropriationsområdet siden da. Ekspropriation i praksis, 2. udgave,er en opdatering af 1. udgaven, der både indeholder ajourføring med relevant lovgivning og praksis, samt en udvidelse af visse emner og inddragelsen af nye.Bogen forholder sig især til de mange praktiske problemstillinger,som opstår i ekspropriationssager af såvel materiel som formel karakter.Relevante spørgsmål bliver besvaret ud fra den gældende lovreguleringog den righoldige praksis på området.Bogen er fortsat inddelt i fire overordnede afsnit:– Ekspropriationsindgrebet– Erstatningsfastsættelsen– Ekspropriationsprocessen– TaksationsprocessenBogens målgruppe er fortsat praktikere, som fra tid til anden beskæftiger sig med ekspropriation, herunder anlægsmyndigheder, kommuner,landinspektører, advokater og andre rådgivere.Ekspropriation i praksis, 2. udgave er skrevet af advokat Hanne Mølbeck, advokat Jens Flensborg og professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup. Alle tre har i vidt omfang beskæftiget sig med såvel statslige som kommunale ekspropriations- og taksationssager. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg har navnlig repræsenteret statslige og kommunaleanlægsmyndigheder i ekspropriationsprocessen og Søren Højgaard Mørup har bl.a. en baggrund som formand for flere taksationsmyndigheder.

 • af Karsten Revsbech, Jens Garde, Carl Aage Nørgaard & mfl.
  572,95 kr.

  Forvaltningsret – sagsbehandling udkom første gang i 1972 og foreligger hermed i en 8. udgave. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af jurastuderende. Den udgør kun en del af det nødvendige undervisningsgrundlag i faget forvaltningsret, idet det udelukkende er sagsbehandlingsreglerne, der gøres til genstand for behandling. Fremstillingens omfang og indhold er søgt afpasset efter dens undervisningsformål, og den indeholder ikke nødvendigvis en udtømmende undersøgelse af alle problemerne vedrørende forvaltningsmyndighedernes sagsbehandling, men søger at beskrive de centrale retsregler og principper. Med 8. udgaven er bogen ajourført, idet nyt lovstof, domme og ombudsmandsudtalelser mv. er indarbejdet indtil sommeren 2019. Bogen er omarbejdet på enkelte punkter, bl.a. med henblik på at inddrage den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Bearbejdningen og ajourføringen er foretaget i et samarbejde mellem professor Karsten Revsbech og professor Søren Højgaard Mørup og under medvirken af lektor emeritus Jens Garde. Stud.jur. Simone Lundhus Sørensen har bistået med ajourføringen af litteraturhenvisninger og udarbejdelse af registre. Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, der forelå den 24. juni 2019.

 • af Helle Bødker Madsen, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, mfl.
  1.198,95 kr.

  Forvaltningsret, Almindelige emner, foreligger hermed i en ny 6. udgave. Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 5.-udgaven af forvaltningsret, almindelige emner, indeholder 6.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. 6.-udgaven er ligesom 5.-udgaven et resultat af et samarbejde mellem forfatterne, men ansvaret for de enkelte kapitler påhviler alene den eller de pågældende.Bogen tænkes fortsat primært anvendt ved undervisningen af juridiske studerende, men det er vores håb, at den også kan anvendes som håndbog af andre, der har behov for kendskab til de emner, der behandles i bogen.Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 3. november 2015. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget. Manuskriptet er indleveret til trykning den 20. januar 2016.

 • af Helle Bødker Madsen, Niels Fenger, Claus Rohde, mfl.
  572,95 kr.

  Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.Bogen omhandler følgende emner:AnsvarsnormenÅrsagsbetingelse og adækvansDet erstatningsretlige værnMenneskerettighedskrænkelser EU-rettens betydningBerettigede forventningers betydningErstatningsansvar for det offentlige servicenivauMyndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sagerForvaltningens professionsansvar for vejledning og rådgivning Erstatning for strafferetlig forfølgelse – Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler Erstatningsansvar for tinglysningsfejl Offentlige ansattes erstatningsansvar IndholdForordKapitel 1. Offentlige myndigheders erstatningsansvar: – introduktion og indhold - af Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup og Niels FengerKapitel 2. Offentlige myndigheders erstatningsansvar som juridisk disciplin - af Peter Pagh og Søren Højgaard MørupKapitel 3. Erstatningsansvar for retsvildfarelser – særligt om ansvarsstandarden - af Sune Fugleholm og Rasmus Grønved NielsenKapitel 4. Berettigede forventninger og offentligretligt erstatningsansvar - af Søren Højgaard MørupKapitel 5. EU-rettens betydning for danske myndigheders erstatningsansvar - af Niels FengerKapitel 6. Erstatningsansvar for overtrædelse af menneskeretten - af Jonas ChristoffersenKapitel 7. Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau -af Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard MørupKapitel 8. Offentlige myndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sager - af Peter PaghKapitel 9. Forvaltningens professionsansvar – med særlig henblik på rådgivnings-, vejlednings- og oplysningsansvar - af Vibe UlfbeckKapitel 10. Erstatning i anledning af strafforfølgning - af Henning Bang Fuglsang Madsen SørensenKapitel 11. Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler -af Steen Treumer Kapitel 12. Erstatningsansvar for tingslysningsfejl og fejl i tingbogen - Af Claus RohdeKapitel 13. Det personlige erstatningsansvar for offentligt ansatte - af Jens MøllerDomsregisterStikordsregister

 • af Michael Hansen Jensen, Børge Dahl & Søren Højgaard Mørup
  487,95 kr.

  »Jens Peter Christensen har siden 1. feb. 2006 været højesteretsdommer. Forinden var han professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet. Forud herfor var han ansat i centraladministrationen. Han var formand for det såkaldte “Spindoktorudvalg”, der i 2004 afgav betænkningen om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre (bet. 1443/2004). Han har endvidere været formand for forskellige lovforberedende udvalg. Han er uddannet som cand.scient.pol. (1982), lic.jur. (1990), cand.jur. (1992) og dr.jur. (1997). Men man kan godt forstå, hvad han siger ...«Sådan er Jens Peter Christensen, som den 1. november 2016 fylder 60 år, blevet beskrevet i forbindelse med sine jævnlige kronikker i Morgenavisen Jyllands-Posten om bl.a. grundloven og arbejdet i Højesteret. IndholdsoversigtALMINDELIGE EMNERDen litterære stil af Jens EvaldHumorens plads i juraen af Mads Bryde AndersenJura – i politikkens tjeneste af Jørgen Grønnegård ChristensenLivet i ministersekretariatet af Bertel HaarderHartvig Frisch og »Athenernes Statsforfatning« – en politiker, et forfatterskab og en disputat af Torsten IversenDEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDERInkorporering af flere menneskeretskonventioner i dansk ret? Af Hanne Schmidt2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter – en jämförelse af Karin ÅhmanHvor meget styrer folket? En sammenligning af de skandinaviske lande af Jørgen ElklitMod øget borgerinddragelse i Europa – hvilken effekt har udviklingen på de politiske beslutningsprocesser og demokratiet? Af Helle Krunke & Jens Christian Dalsgaard STATSRETLIGE EMNEREn ramme hugget i granit? Af Palle SvenssonEr grundloven ændret? Af Torben MelchiorOm rigsfællesskabet – statens, Grønlands og Færøernes retlige og politiske position af Jens Hartig DanielsenStemmeret og straf af Jens Elo RytterMedmindre vedkommende er umyndiggjort – om afgrænsningen af den negative valgretsbetingelse i grundlovens § 29, stk. 1, 1. pkt. .. 277 af Nikolaj Stenfalk & Hans B. ThomsenGrundlovens § 42, stk. 1 – et tveægget sværd, som får lov at blive i skeden? Af Niels Helveg PetersenDomstolsprøvelse af afslag på dansk indfødsret af Oliver TalevskiParlamentarisk immunitet i europæisk perspektiv hører grundlovens § 57, 1. pkt., til i en moderne retsstat? Af Jørgen Steen SørensenEn forfatning for folkekirken af Peter ChristensenHar grundlovens § 76, 1. pkt., et realindhold, eller er det blot en politisk programerklæring? Af Jørgen Albæk Jensen UNDERSØGELSESKOMMISSIONERKommissionsundersøgelser og ministeransvar af Hans Gammeltoft-HansenOm Folketingets opfølgning på beretninger fra Undersøgelseskommissioner af Claus Dethlefsen FORVALTNINGSRETLIGE EMNERLovgivningsmagtens mulighed for at regulere domstolenes kontrol med forvaltningsakter af Karsten Hagel-SørensenRetlige krav til det offentliges serviceniveau af Helle Bødker Madsen & Søren Højgaard MørupVurderingstidspunkt – er domstolskontrollen knyttet til faktum på afgørelses- eller domstidspunktet? Af Orla Friis JensenRetssager vedrørende afgørelser fra tvistnævn (tvistløsningsnævn) af Karsten Revsbech EMBEDSMANDSPLIGTERDet danske embedsværk vurderet med 22 års mellemrum: Fagligt etiske principper (1993) og Embedsmanden i det moderne folkestyre (2015) af Bo SmithKodex VII – overvejelser om pligternes grundlag og konsekvenser ved overtrædelse af dem af Jens Teilberg Søndergaard & Barbara BertelsenDet strafferetlige stillingsmisbrug – om straffelovens § 155 af Sten Bønsing STRAFFERETLIGE OG STRAFFEPROCESSUELLE EMNERStrafudmåling under forandring af Poul Dahl JensenKursmanipulation – fup eller fakta? Af Morten Niels JakobsenStrafbare agentanklager – om akademisk frihed, journalistisk frihed og ytringsbegrænsninger af Jørn VestergaardForsvarerens adgang til at videregive fortrolige oplysninger til andre, herunder sagkyndige af Thomas Rørdam FORMUERETLIGE EMNERTilbageførsel af ansvarlig lånekapital – set i lyset af U 2011.963 H af Lars Hedegaard KristensenOm ophavsret til formater og andre sager af principiel karakter af Hanne Kirk RETSPLEJE, DOMMERE OG DOMSTOLEHvad skal vi med Højesteret? Af Børge DahlOm Højesterets rolle – grænsen mellem politik og jura af Lars HjortnæsDen tredje statsmagt? Af Gorm Toftegaard NielsenGränser för domstolarnas normskapande roll? Af Thomas BullNorges Høyesterett – en «konstitusjonsdomstol»? af Eivind SmithNorges Høyesterett ved justitiariusskiftet 2016 af Fredrik SejerstedJudicial Control over the Legislature – Different Trends in Icelandic and Danish Practice af Björg ThorarensenDomstolenes rolle inden for civilprocessen af Lasse Højlund ChristensenIagttagelser ved skiftet fra professor til højesteretsdommer af Jan Schans ChristensenAf møderettens og Højesteretsskrankens historie af Eigil Lego AndersenKonstitution som dommer i en landsret af Bjarne ChristensenDen juridiske litteratur i arbejdet ved en byret af Christian LundbladActe uclair af Niels Fenger & Jens KristiansenDomsarbejdet i Højesteret og ved EU-Domstolen af Lars Bay LarsenNogle bemærkninger om praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og danske domstole – igen af Jens Garde & Michael Hansen JensenDissenser og dissentierende dommere i Menneskerettighedsdomstolen af Peer Lorenzen

 • af Karsten Revsbech
  255,95 kr.

  Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelsemv. og disciplinære sanktioner.

 • af Karsten Revsbech, Søren Højgaard Mørup & Mette Søsted Hemme
  227,95 kr.

  Forvaltningspersonalet, 5. udgave, behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale ud fra en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (overenskomst- og tjenestemandsansættelse mv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes rettigheder og pligter, stillingsændringer, afskedigelse og disciplinære reaktioner.Bogen indeholder desuden et kapitel om kontrol med forvaltningens beslutninger og et kapitel om de særlige regler, der gælder for tjenestemænd (herunder med hensyn til forflyttelse og stillingsnedlæggelse).Bogens forfattere er professor emeritus, dr.jur. Karsten Revsbech, adjunkt, ph.d. Mette Søsted Hemme, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og højesteretsdommer, dr.jur. Søren Højgaard Mørup.

 • af Karsten Revsbech & Jens Garde
  347,95 kr.

  Bogen behandler to emner inden for kommunalretten; kommunalfuldmagten og tilsynet med kommunerne. Disse to emner er interessante i samspil, dels fordi øget decentralisering af opgaver betyder mere tilsyn, og dels fordi de udgør to hovedemner inden for kommunalretten. Bogen er primært tænkt som en vigtig del af grundlaget for undervisningen i forvaltningsret for universitetsstuderende, og den bidrager med henvisninger til relevant lovgivning og grundig gennemgang af området. Praktikere, der beskæftiger sig med løsningen af kommunale opgaver eller tilsyn, kan også læse bogen og blive opdateret med den lovgivning, de er med til at forvalte.Jens Garde er cand.jur. og ansat som lektor ved Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus UniversitetKarsten Revsbech er dr.jur. og professor ved Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus Universitet

 • - Almindelige emner
  af Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, Jens Garde, mfl.
  1.195,95 kr.

  Som noget nyt indeholder bogen et kapitel om omgørelse, der samlerfremstillingen af reglerne om ændring af administrative retsakter, først ogfremmest reglerne om ugyldighed og tilbagekaldelse. Dette nye kapitel 5 erstatterkapitlet om tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser (kapitel8) og dele af kapitlet om domstolskontrol med forvaltningen (kapitel 6) ide tidligere udgaver. Administrativ rekurs behandles som en konsekvens herafnu i kapitel 6 (tidligere kapitel 5), mens domstolskontrol med forvaltningenbehandles i kapitel 8, der bl.a. behandler spørgsmålet om domstolenes prøvelseaf ugyldighedsbetingelserne.Bogen tænkes fortsat primært anvendt ved undervisningen af juridiskestuderende, men det er vores håb, at den også kan anvendes som håndbog afandre, der har behov for kendskab til de emner, som behandles i bogen.Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 1. oktober2021. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget. Manuskriptet er indleverettil trykning den 17. december 2021.

 • af Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech, Jens Garde, mfl.
  1.062,95 kr.

  ”Forvaltningsret – Almindelige emner” foreligger hermed i en ny 7. udgave.Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 6.-udgaven indeholder 7.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle almindelige forvaltningsret.Bogen er primært rettet mod juridiske studerende, men kan med fordel også anvendes som håndbog af praktikere, der har behov for kendskab til de emner, som behandles i bogen.Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 1. oktober 2021. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget.

 • af Karsten Revsbech, Jens Garde, Carl Aage Nørgaard & mfl.
  704,95 kr.

  Forvaltningsret – sagsbehandling udkom første gang i 1972 og foreligger hermed i en 8. udgave.Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af jurastuderende. Den udgør kun en del af det nødvendige undervisningsgrundlag i faget forvaltningsret, idet det udelukkende er sagsbehandlingsreglerne, der gøres til genstand for behandling. Fremstillingens omfang og indhold er søgt afpasset efter dens undervisningsformål, og den indeholder ikke nødvendigvis en udtømmende undersøgelse af alle problemerne vedrørende forvaltningsmyndighedernes sagsbehandling, men søger at beskrive de centrale retsregler og principper.Med 8. udgaven er bogen ajourført, idet nyt lovstof, domme og ombudsmandsudtalelser mv. er indarbejdet indtil slutningen af foråret 2019. Bogen er omarbejdet på enkelte punkter, bl.a. med henblik på at inddrage den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Bearbejdningen og ajourføringen er foretaget i et samarbejde mellem professor Karsten Revsbech og professor Søren Højgaard Mørup og under medvirken af lektor emeritus Jens Garde. Stud.jur. Simone Lundhus Sørensen har bistået med ajourføringen af litteraturhenvisninger og udarbejdelse af registre.Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, der forelå den 24. juni 2019.

 • af Hanne Mølbeck & Jens Flensborg
  929,95 kr.

  Ekspropriation er igennem årene blevet behandlet i bl.a. forskellige miljøretlige fremstillinger, men der findes ingen nyere litteratur, der alene beskæftiger sig med ekspropriation i bred forstand. Dette er påfaldende, når man tænker på, at ekspropriation er et vidtgående indgreb i den ukrænkelige ejendomsret, jf. grundlovens § 73, stk. 1, og at offentlige myndigheder ganske ofte gennemfører ekspropriationer og derved berører mange borgere meget direkte. Ekspropriation i praksis er en praktisk håndbog, der beskæftiger sig med ekspropriation fra A til Z og giver læseren et overblik over de mange problemstillinger, der er forbundet med ekspropriation. Samtidig forsøger bogen at besvare de spørgsmål, der kan opstå under ekspropriationen.Bogen er således ikke en teoretisk lærebog, men en bog for dem, der beskæftiger sig med ekspropriation i praksis, dvs. de eksproprierende myndigheder, de borgere, der udsættes for ekspropriation, og de rådgivere, der involveres,såsom advokater, landinspektører og revisorer. Bogens hovedtema er ekspropriation af fast ejendom, herunder rettigheder knyttet til fast ejendom. Bogen behandler ikke alene den klassiske ekspropriationsret, men inddrager bl.a. vej- og planlovgivning, forvaltningsret, skatteret og lejeret. Principielle og illustrerende afgørelser er medtaget, men bogen indeholder ikke en udtømmende gennemgang af praksis på området.I bogen inddrages forfatternes egne erfaringer, og bogen bærer derfor præg af, at forfatterne fortrinsvis har beskæftiget sig med planlovsekspropriationer, der behandles efter vejlovens regler, samt de mere byorienterede ekspropriations- og naboretlige problemstillinger, der behandles efter ekspropriationsproceslovens regle

 • af Niels Fenger, Peter Pagh & Søren Højgaard Mørup
  636,95 kr.

  Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.Bogen omhandler følgende emner:– Ansvarsnormen– Årsagsbetingelse og adækvans– Det erstatningsretlige værn– Menneskerettighedskrænkelser– EU-rettens betydning– Berettigede forventningers betydning– Erstatningsansvar for det offentlige servicenivau– Myndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sager– Forvaltningens professionsansvar for vejledning og rådgivning– Erstatning for strafferetlig forfølgelse– Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler– Erstatningsansvar for tinglysningsfejl– Offentlige ansattes erstatningsansvar

 • af Michael Hansen Jensen, Børge Dahl & Søren Højgaard Mørup
  489,95 kr.

  »Jens Peter Christensen har siden 1. feb. 2006 været højesteretsdommer. Forinden var han professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet. Forud herfor var han ansat i centraladministrationen. Han var formand for det såkaldte “Spindoktorudvalg”, der i 2004 afgav betænkningen om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre (bet. 1443/2004). Han har endvidere været formand for forskellige lovforberedende udvalg. Han er uddannet som cand.scient.pol. (1982), lic.jur. (1990), cand.jur. (1992) og dr.jur. (1997). Men man kan godt forstå, hvad han siger ...«Sådan er Jens Peter Christensen, som den 1. november 2016 fylder 60 år, blevet beskrevet i forbindelse med sine jævnlige kronikker i Morgenavisen Jyllands-Posten om bl.a. grundloven og arbejdet i Højesteret. Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.