Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Sonny Kristoffersen

Filter
Filter
Genre
 • (12)
Bogtype
 • (11)
 • (1)
Format
 • (9)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (12)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst
  af Sonny Kristoffersen
  741,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hånd- og lærebog om markedsføringsloven Forbrugerretten I giver en systematisk gennemgang af retsreglerne i markedsføringsloven, herunder de seneste lovændringer og praksis. Vægten er især lagt på en gennemgang af de retlige standarder i markedsføringsloven, og hvordan de spiller sammen med den civilretlige forbrugerlovgivning. Bogen gennemgår bl.a.: Afgrænsning af god markedsføringsskik Vildledningsforbuddet og utilbørlig markedsføring Sammenlignende reklame Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Den erhvervsdrivendes loyale vejledningspligt, herunder reglerne om oplysninger efter servicedirektivet Reglerne om reklameidentifikation og markedsføring rettet mod børn og unge Salgsfremmende foranstaltninger og reglerne om det offentligretlige garantibegreb Den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger ved købsopfordring Markedsføring af kreditaftaler og kreditkøb Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsmidler og santionsmuligheder Bogen er del af en serie om forbrugerbeskyttelse i offentlig- og civilretlig lovgivning: Forbrugerretten II - Den civilretlige forbrugerbeskyttelse Forbrugeraftaleloven med kommentarer Målgruppe Bogen indgår i overbygningsfaget Forbrugerret på jurastudiet på Københavns og Aarhus Universitet. Bogen er også en velegnet håndbog for advokater, jurister og ikke-jurister, der arbejder med og rådgiver om forbruger- og markedsføringsretlige spørgsmål. Om forfatteren Sonny Kristoffersen er advokat, partner og head of compliance i det internationale advokatfirma Magnusson. Forfatteren har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet i overbygningsfaget Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret samt været tilknyttet CBS i faget udvidet markedsføringsret.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Den civilretlige forbrugerbeskyttelse
  af Sonny Kristoffersen
  1.129,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hånd- og lærebog, som systematisk gennemgår de forbrugerbeskyttende retsregler i forbindelse med aftaler, køb af løsøre og tjenesteydelser, erhvervelse af fast ejendom, kreditaftaler og betalingstjenester og forbrugerklagesystemet. Bogen giver overblik over: Forbrugerbeskyttelse mod urimelige aftalevilkår Lov om visse forbrugeraftaler Købelovens regler om forbrugerkøb Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Kreditaftaleloven Lov om betalingstjenester og elektroniske penge Lov om forbrugerklager Nyt i 3. udgave Bogen medtager de nye forbrugerbeskyttende regler, som er kommet til i 2010-2011 i kreditaftaleloven, forbrugerklageloven og lov om betalingstjenester og elektroniske penge, samt dem, der skal implementeres i 2012 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Herudover er bogen opdateret med nævnspraksis og domspraksis. Målgruppe Bogen er skrevet med henblik på at fungere som lærebog i kursusfaget Forbrugerret på jurastudiet på Københavns, Århus og Aalborg Universitet. Den er også en velegnet håndbog for advokater, jurister og ikke-jurister, der arbejder med og rådgiver om forbrugerretlige spørgsmål. De andre bøger i serien Bogen er del af en serie om forbrugerbeskyttelse i offentlig- og civilretlig lovgivning, som også omfatter: Forbrugerretten I – Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Forbrugerretten III – Retshåndhævelse ved forbrugerklager Om forfatteren Sonny Kristoffersen er advokat og erhvervs-ph.d.-stipendiat hos Dansk Erhverv og Københavns Universitet med forskning i retssikkerhed i forbrugerklager. Han har tidligere arbejdet i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen Forbrugernes Principsager og har også været sekretariatschef i Pressenævnet. Forfatteren har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og har en del år forestået overbygningsfaget Forbrugerret. Herudover er han ekstern lektor i Forbrugerret på Århus Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Sonny Kristoffersen & Jakob Hahn
  1.786,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Den til dato mest udførlige redegørelse for den retlige regulering af markedet for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, samt den beskyttelse, der følger medVi rejser mere og mere, både på ferie og i arbejdsmæssig henseende. Behovet for en regulering af rejsemarkedet har dermed aldrig været større, og siden begyndelsen af 1990’erne er der kommet flere forskellige regelsæt til, der har til formål at beskytte den rejsende. Pakkerrejsedirektivet har sammen med passagerrettighedsforordningerne gjort rejsemarkedet til et af de områder i EU-retten, der har det højeste beskyttelsesniveau. Til trods for denne beskyttelse viser undersøgelser, at mere end to tredjedele af alle EU-borgere ikke har kendskab til, hvilke rettigheder, de er beskyttet af, når de rejser. Denne bog indeholder den til dato mest udførlige redegørelse for den retlige regulering af markedet for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer og dermed også den beskyttelse, der følger ved køb af en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement uafhængig af, hvilken transportform man i øvrigt gør brug af på den pågældende rejse. Da størstedelen af rejser i dag gennemføres med fly, indeholder bogen endvidere en detaljeret gennemgang af forordning nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. Målgruppe Personer, der enten rådgiver eller er beskæftiget i virksomheder inden for oplevelsesøkonomien, herunder udbydere af pakkerejser og rejserelaterede ydelser, som personbefordring, indkvartering og andre turisme- og underholdningsrelaterede ydelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Markedsføringsloven anno 2017 i en civil- og offentligretlig kontekst
  af Sonny Kristoffersen
  927,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Forbrugerretten I behandler den nye markedsføringslov som trådte i kraft 1. juli 2017.Formålet med den nye markedsføringslov er at understøtte en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold, og markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.Markedsføringsloven anno 2017 bygger på markedsføringslovsudvalgets anbefalinger. Der er kommet følgende ændringer, som bliver behandlet i bogen:De strenge regler om spam er blevet bibeholdt uanset af Markedsføringsudvalget og lovforslaget havde lagt op til en liberalisering for uanmodet henvendelser, idet begrebet »tilsvarende produkter og ydelser« stadigvæk skal fortolkes snævert.Der er nye regler om god handelsskik mellem erhvervsdrivende og god markedsføringsskik mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende som har betydning for den erhvervsdrivendes markedsføring.Nye lovbestemmelser om vildledende og utilbørlig handelspraksis.Reglerne for markedsføring på nettet, herunder de sociale medier bliver gennemgået.Der er kommet helt nye regler om markedsføring af boligkreditaftaler.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Markedsføringsloven anno 2020 – i en civil- og offentligretlig kontekst
  af Sonny Kristoffersen
  1.108,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Forbrugerretten I behandler markedsføringslov af 1. juli 2017 med de seneste ændringer den 17. januar 2020. Formålet med den nye markedsføringslov er at understøtte en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold, og markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Effektiv og fair konkurrence og en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse, hvor forbrugerne kan være aktive og er beskyttet mod vildledning og aggressiv markedsføring, understøtter således velfungerende markeder. Virksomhedernes markedsføring er i høj grad reguleret af fælles europæiske regler. Markedsføringsloven anno 2017 bygger på markedsføringslovsudvalgets anbefalinger. Med loven indføres en forenklet og overskuelig markedsføringslov, som understøtter gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation, og som understøtter velfungerende markeder og effektiv konkurrence. Med markedsføringsloven er det sikret, at erhvervslivet ikke pålægges unødvendige byrder, og at reguleringen er i overensstemmelse med EU-reglerne på markedsføringsområdet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Sonny Kristoffersen
  269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Databeskyttelsesreglerne gælder overalt i vores samfund omfattende f.eks. private virksomheder, foreninger og organisationer samt offentlige institutioner - herunder domstolene, politiet, hospitaler og undervisningsinstitutioner. I et lettilgængeligt og juridisk korrekt sprog giver advokat og ph.d. Sonny Kristoffersen et overblik over databeskyttelsesreglernes betydning for den registrerede person, den dataansvarlige og databehandleren samt databeskyttelsesrådgiveren. Bogen er relevant for dig, hvad enten du er virksomhedsejer, privatansat eller ansat i det offentlige, eller du er borger, patient eller medlem af en forening, som får behandlet og opbevaret personoplysninger i privat eller offentligt regi.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Sonny Kristoffersen
  441,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv rejser spørgsmålet, hvorvidt det offentlige forbrugerklagesystem opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed og upartiskhed sammenlignet med tvistløsningsfora, der ud fra forskellige kriterier kan anses for sammenlignelige.Der påvises flere tilfælde i forbrugerklageloven, hvor det offentlige forbrugerklagesystem ikke opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om ligebehandling af parterne, bl.a. med hensyn til forskelle i vejledningspligten i forhold til henholdsvis forbrugeren og den erhvervsdrivende.Især forskelsbehandlingen i vejledningen af parterne under forligsprocessen bryder med et væsentligt element i begrebet "retfærdig rettergang", som dækker over det forhold, at parterne skal stilles og behandles lige under processen. Denne afhandling afdækker, at parterne ikke bliver behandlet lige af sagsbehandleren under forligsprocessen.Varetagelsen i dag af forbrugerklagerne i Nævnenes Hus, som er en styrelse under Erhvervsministeriet, ændrer ikke umiddelbart på denne retssikkerhedsmæssige udfordring i det offentlige forbrugerklagesystem.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Sonny Kristoffersen
  183,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Har du helt styr på reglerne for erstatning? Vidste du f.eks. at et barn helt ned til fire år kan pådrage sig et erstatningsansvar? at der kan være erstatningspligt for psykiske personskader? at hvis skaden er dækket af en tingsforsikring, er skadevolder som udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig? at det at føle skyld for en skade ikke er lig med, at man juridisk er ansvarlig, og at skadelidte dermed har ret til erstatning? at skadelidte kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes? I et lettilgængeligt og juridisk korrekt sprog giver advokat og ph.d. Sonny Kristoffersen et overblik over erstatningsreglerne, og hvad de betyder for skadelidte og skadevolder, samt det juridiske samspil mellem erstatningsansvar og ansvarsforsikring. Kompendiet er relevant for dig, hvad end du er studerende og skal forberede dig til eksamen, eller du selv er involveret i en skade og skal sikre, at du som skadelidt kan kræve erstatning fra skadevolder eller som skadevolder ikke kan mødes med et erstatningskrav fra skadelidte ved en person- eller tingsskade. Med kompendiets detaljerede indholdsfortegnelse, omfangsrige stikordsregister samt erstatnings- og forsikringsretlige ordbog kan du nemt og hurtigt sætte dig ind i de vigtigste erstatningsregler. Det gælder blandt andet dine ansvarsforsikringers dækningsomfang, dit ansvar som husejer, forælder eller ejer af et dyr, betingelserne for at få gratis advokathjælp samt dine muligheder for at få erstatning fra Erstatningsnævnet ved voldsskader.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Sonny Kristoffersen
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Introduktion til forsikringsreglerne er udarbejdet med henblik på at introducere og skabe et overblik over forsikringsretten. Den giver læseren et indblik i hvilke rettigheder og forpligtelser, der er mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet.Bogen er anvendelig som redskab i dagligdagen for den studerende, den færdiguddannede samt andre, som beskæftiger sig med forsikringsretlige spørgsmål professionelt som privat. Det er intentionen, at bogen skal kunne bruges af alle og dermed også vil kunne forstås af alle.Materialet i bogen bygger på materiale fra Forsikringsoplysningen, Ankenævnet for Forsikring samt fra nævns- og retspraksis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - i et juridisk perspektiv i forhold til lov om formidling af fast ejendom
  af Sonny Kristoffersen
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ejendomsmæglere og ejendomsvirksomhed giver et overblik over, hvilke love og regler der regulerer ejendomsmægleren og ejendomsmæglerbranchen i dagligdagen.Bogen gennemgår lovreguleringen af ejendomsmægleren og ejendomsmæglervirksomhedens hverdag lovens anvendelsesområde og definitioner godkendelse af ejendomsmæglere ejendomsformidlingsvirksomheder ejendomsformidling andre erhvervsdrivende, der yder rådgivning disciplinærnævnet for ejendomsmæglere og klagenævn god ejendomsmæglerskik Bogen kan anvendes af praktikere og på finansielle uddannelser. Sonny Kristoffersen, ph.d., er advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerskab, online underviser og juridisk konsulent for Ejendomsakademiet, underviser på Copenhagen Business Academy og ekstern lektor på SDU.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Sonny Kristoffersen
  146,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Har du helt styr på reglerne for B2C? Vidste du f.eks,· at forbrugeren kan rejse de samme krav for brugte varer, udsalgsvarer, kollektionsmodeller og demonstrationsmodeller, som der gælder for helt nye varer?· at sælgeren har pligt til at oplyse forbrugeren om sin provision ved salget af en tillægsforsikring?· at ordene ”reklamationsret” og ”garanti” ofte bruges i flæng, men juridisk set dækker over noget forskelligt? I et lettilgængeligt og juridisk korrekt sprog giver advokat og ph.d. Sonny Kristoffersen et overblik over de rettigheder og forpligtelser, som hhv. sælger og forbruger har, når der handles med varer og tjenesteydelser i fysiske butikker og på nettet. Dette kompendium er relevant for dig, hvad end du er studerende som skal være klar til eksamen, erhvervsdrivende som skal sikre, at du lever op til de – til tider – komplicerede juridiske krav eller kritisk forbruger, som vil kende dine rettigheder, når du køber varer og tjenesteydelser i butikker og på nettet Med dette kompendiums uddybede indholdsfortegnelse og omfangsrige stikordsregister kan du nemt, hurtigt og grundigt få sat dig ind i de vigtige forbrugerbeskyttende regler i købeloven og markedsføringsloven.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Sonny Kristoffersen
  128,95 kr.

  Hvad er nu lige forskellen på reklamationsret og garanti? Og hvor henvender man sig, hvis man føler sig snydt af en sælger på internettet? Dette er blot nogle af de spørgsmål, man kan få svar på i Sonny Kristoffersens Forbrugerret. Med udgangspunkt i det, der i juridisk sprogbrug hedder forbrugerkøb, gennemgår SK de rettigheder, man har som forbruger, lige fra selve købet til muligheden for at returnere varen.I Forbrugerret trækker Sonny Kristoffersen på sin store erfaring inden for det forbrugerretslige felt, og bogen indeholder således en række praktiske eksempler fra sager, der tidligere har været vendt hos Forbrugerklagenævnet og andre klageinstanser. Er man fan af forbrugerprogrammerne på tv eller blot en kritisk forbruger, vil denne bog falde lige i ens smag.+ En overskuelig gennemgang af dine forbrugerrettigheder+ Klar besked om handel på internettet+ Eksempler fra sager, der er blevet behandlet af Forbrugerklagenævnet+ Gode råd mht klagemuligheder

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.