Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Thomas Szulevicz

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En grundbog
  af Birger Steen Nielsen, Hans Hauge, Casper Bruun Jensen, mfl.
  557,95 kr.

  Kvalitative metoder er en fascinerende bog skrevet af den anerkendte forfatter, Birger Steen Nielsen. Denne bog, udgivet i 2020, dykker dybt ned i de forskellige aspekter af kvalitative forskningsmetoder. Det er et must for enhver, der ønsker at forstå de komplekse processer og teknikker, der anvendes i denne type forskning. Bogen er en del af Gyldendals imponerende katalog og er et vidnesbyrd om forlagets engagement i at levere høj kvalitet og oplysende indhold til læserne. Kvalitative metoder er en bog, der både udfordrer og oplyser, og som vil være en uvurderlig ressource for alle, der er interesseret i dette område.

 • - Mellem psykometri, konsultation og inklusion
  af Lene Tanggaard Pedersen & Thomas Szulevicz
  304,95 kr.

  Pædagogisk-psykologisk praksis befinder sig aktuelt i en brydningstid med forskellige typer af krav om øget brugerorientering, praksisnærhed og ensartethed samt konsultativ bistand og inklusionssparring, hvilket har stor indflydelse på psykologers arbejdsmetoder.Bogen udgøres af to dele, hvor den første del beskriver og analyserer det aktuelle grundlag for pædagogisk-psykologisk praksis. I bogens anden del trækkes tråde gennem de udviklinger og bevægelser, der har været på feltet gennem de senere år, og forfatterne viser, hvordan psykologarbejde har været tematiseret som enten psykometrisk orienteret eller konsultationsorienteret. Denne enten/eller-tænkning kan dog overskrides, og forfatterne argumenterer for, at det afgørende kriterium for godt psykologarbejde er at kunne hjælpe andre i konkrete situationer, og at det derfor må være sekundært, hvilke metoder eller tilgange man vælger.Bogen henvender sig primært til psykologistuderende og psykologer og øvrige faggrupper i PPR.

 • - En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener
  af Carsten René Jørgensen, Svend Brinkmann, Klaus Nielsen, mfl.
  296,94 kr.

  Deltagerobservation sætter fokus på en overset kvalitativ metode inden for psykologien. Med deltagerobservation bliver det muligt at lave nuancerede og detaljerige beskrivelser af psykologiske fænomener, eftersom disse fænomener undersøges som en del af den kontekst, de udfolder sig i. Man indsamler data dels gennem deltagelse i aktiviteter, dels gennem observation, idet man som forsker registrerer, hvad andre foretager sig – enten uden at gribe ind eller ved at deltage aktivt som en del af gruppen.Hvert kapitel fokuserer på en central problemstilling ved brugen af deltagerobservation. Bogen omfatter alle metodens væsentligste tematikker, og der tages udgangspunkt i centrale spørgsmål som: Hvordan tilrettelægger man et projekt, hvor man bruger deltagerobservation som metode? Hvilke styrker og problemer er der i anvendelsen af deltagerobservation? Hvordan analyserer og fortolker man data? Er data fra deltagerobservation valide? Bogen henvender sig både til forskere og studerende inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Den er målrettet undervisningen på universiteter, professionshøjskoler og andre læreanstalter.

 • af Benny Bang Carlsen, Lars Qvortrup, Elsebeth Jensen, mfl.
  317,95 kr.

  Den 1. august 2014 trådte den nye folkeskolelov i kraft. Gennemførelsen af folkeskolereformen er af den største forandringer, der er sket på skoleområdet i årtier – men hvilke resultater er det, man fra politikerside har forsøgt at opnå, og hvilke konsekvenser vil forandringerne på sigt få for folkeskolen, som vi har kendt den?I Folkeskolen – efter reformen søger forfatterne at belyse, hvilket politisk rationale der ligger bag forandringerne på de forskellige fagområder og i skolen som helhed. Bogens kapitler gennemgår den eksisterende videnskabelige viden inden for de forskellige områder, og peger på – og diskuterer – de implikationer, som lovgivningen og de mange nye tiltag, fx Fælles mål, styrket skoleledelse, øget inklusion og indførelse af understøttende undervisning, har for skolen og undervisningen.Bogens kapitler er skrevet af en række førende eksperter inden for uddannelsesforskningen.Jens Rasmussen er ph.d., professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.Claus Holm er ph.d., lektor og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.Andreas Rasch-Christensen er forskningschef ved VIA University College.

 • af Thomas Szulevicz
  366,95 kr.

  Denne antologi belyser, analyserer og diskuterer understøttende undervisning og læringsmiljøer som pædagogiske fænomener efter skolereformen.Bogen bygger på en teori- og forskningsinformeret tilgang, der har til formål at diskutere, kvalificere og inspirere arbejdet med at udvikle de understøttende undervisningsfelter i skolen. Herudover bygger den på en professionsrettet tilgang, der kobler teori med praksisnære perspektiver.I bogens første del diskuteres og undersøges understøttende undervisning og læringsmiljøer i en større pædagogisk og politisk kontekst. Bogens anden del udfolder en række internationale og danske bidragyderes bud på, hvordan man i praksis kan berige den understøttende undervisning og udvikle bedre og mere kvalificerede læringsmiljøer i skolerne.Kapitlerne i anden del fokuserer desuden på de udfordringer, professionspraktikerne kan møde i arbejdet med understøttende undervisning. Forfatterne diskuterer og underbygger handlemuligheder og perspektiver på en kvalificeret praksis, der kan bidrage til øget faglig læring, inklusion og trivsel.

 • af Thomas Szulevicz
  163,94 kr.

  FAQ-serien er en ny bogserie fra Hans Reitzels Forlag, hvor forskere med viden om aktuelle pædagogiske emner søger at besvare en række af de oftest stillede spørgsmål til disse.Denne første bog i serien handler om uro. I mange sammenhænge udpeges undervisningsforstyrrende uro som folkeskolens største problem og udfordring, og uro er vitterligt en kæmpe udfordring, både for mange lærere og pædagoger, men bestemt også for eleverne.Men uro er ikke en isoleret størrelse, som kan håndteres med et universalpædagogisk snuptag, og når fænomenet på den måde sættes i centrum, kalder det både på kritisk undren og en mere nuanceret analyse og forståelse. Hensigten med denne bog er netop at udfolde kompleksiteten omkring uro i et lettilgængeligt sprog.Bogen henvender sig til alle aktører inden for det pædagogiske felt, både studerende, praktikere, forskere og beslutningstagere.

 • af Janne Hedegaard Hansen, Lene Tanggaard, Mette Molbæk, mfl.
  418,94 kr.

  Der har længe været tale om, at PPR skal arbejde mere praksisnært for bedre at kunne understøtte og gøre en forskel i arbejdet med de mange børn og unge, der mistrives, diagnosticeres og er uden for fællesskaberne. Men hvad ligger der i begrebet ”praksisnær PPR”, hvordan ser det praksisnære PPR-arbejde ud, og hvad skal der til for at lykkes med det? Denne antologi søger at besvare disse spørgsmål ud fra forskellige fagpersoners stemmer og erfaringer. Antologien identificerer fund på tværs af kapitlerne og fremsætter nogle bud på, hvad det praksisnære PPR-arbejde konkret retter sig mod, hvad der er virksomt i dette arbejde, og hvilke betingelser der skal være til stede for at kunne arbejde praksisnært. Målet med bogen er at give inspiration og lyst til at videreudvikle og styrke fælles viden, sprog og praksis på det enkelte PPR-kontor, i forvaltninger og i den bredere debat om det praksisnære PPR-arbejde. Antologien henvender sig til alle faggrupper og professionelle i og uden for PPR, som er optaget af PPR’s rolle i at bidrage til at skabe bedre rammer for børn og unge. Bogens forfattere har alle fra hver sin position arbejdet med det praksisnære PPR-felt: Christian Handberg Clift, Gry Dalsgaard, Rikke Ebert, Jakob Freil, Olav David Gang, Janne Hedegaard Hansen, Charlotte Riis Jensen, Sarah Kirkegaard Jensen, Anna Crawford Kromann (red.), Mette Molbæk, Helle Mølgaard, Tine Mølgaard, Mette Rasmussen, Klara Scheuer, Anne Schwartz, Anne Sofie Møller Sparre, Signe Stripp, Thomas Szulevicz, Lene Tanggaard og Katrine Tranum Thomsen (red.).

 • - En fagdidaktik
  af Janne Hedegaard Hansen, Bjørg Kjær, Svend Brinkmann, mfl.
  327,95 kr.

  En solid grundbog i specialpædagogik til dig, der er lærerstuderende og læser faget specialpædagogik eller dig, som er pædagogstuderende med specialiseringen ”Social- og specialpædagogik” og ”Skole- og fritidspædagogik”. Det er en bog, som er velfunderet i didaktik og specialpædagogikkens undervisningsteorier, og du kommer med ind i klasselokalet både i skolen og på din uddannelse, hvor specialpædagogiske dilemmaer udspiller sig forskelligt. Antologien består af i alt 22 kapitler skrevet af en række forfattere, som med hver deres professionelle baggrund giver et bud på en hel vifte af temaer, der er særligt aktuelle for studerende, som har en ambition om at byde ind i lærerjobbet med specialpædagogisk ekspertise.

 • - A New Theoretical Framework
  af Lene Tanggaard & Thomas Szulevicz
  996,95 - 998,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.