Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Forlaget Anis

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (32)
 • (2)
 • (6)
 • (3)
 • (33)
 • (155)
 • (5)
Bogtype
 • (126)
 • (51)
Format
 • (112)
 • (47)
 • (14)
 • (4)
Sprog
 • (166)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (5)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (7)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - En homiletisk rejseberetning
  af Mogens Lindhardt
  214,95 kr.

  'Trinitatis – en homiletisk rejseberetning' udgør en sammenhængende læsning af et af kirkens upåagtede arvestykker, tekstrækkerne i trinitatistiden. Forfatter Mogens Lindhardt kaster et kritisk blik på den individualiserende tilgang til tekst og prædiken, der har været dominerende i sidste halvdel af det 20. århundrede, og introducerer i stedet en gennemført relationel læsning af teksterne, som trækker antikkens forståelsesform frem. Relationen beskrives i enhver sammenhæng som forudsætningen for den menneskelige eksistens, såvel når den lykkes som når den ikke gør. Bogen er dermed på den ene side set en teologisk monografi, der viser nye veje til at forstå så centrale teologiske begreber som synd, tilgivelse, kærlighed, forsoning, tilknytning m.m. På den anden side set udgør den en gennemgang af samtlige tekster til trinitatistiden (begge tekstrækker), både læst hver for sig og set i deres sammenhæng, og dermed en hjælp og et indspark i præsters (og andres) arbejde med teksterne i denne del af kirkeåret.

 • - - fænomenologisk set
  af Jakob Wolf
  91,95 kr.

  Erfaringen af det guddommelige belyses i denne bog med udgangspunkt i den tyske teolog Rudolf Ottos bestemmelse af det guddommelige som et ubegribeligt mysterium, der på en gang er fascinerende og frygtindgydende. Det guddommelige er det ubegrænsede, der ikke kan indfanges i begreber og definitioner, da begreber og definitioner er begrænsende. Det guddommelige kan kun opfattes af følelserne, som har det til fælles med det guddommelige, at heller ikke de kan indfanges i veldefinerede begreber. Det guddommelige er ligesom musik kun noget vi kan opfatte igennem følelsen. Alle ord og begreber kommer til kort, når de skal beskrive oplevelsen fuldt ud. Følelsen af det guddommelige kan ikke begribes, men den kan tydeliggøres ved, at man sammenholder følelsen med beslægtede følelser.

 • af Kirsten Nielsen & Else K. Holt
  142,95 kr.

  Indeholder fortolkninger af Davids Salme 73-150

 • - En samtale om Markusevangeliet
  af Geert Hallbäck & Troels Engberg-Pedersen
  119,95 kr.

  I den nye bog samler Geert Hallbäck sin forståelse af Markusevangeliet i en gennemgang af Markusteksten fra begyndelse til slutning. Bogen afspejler, hvad Hallbäck har sagt om tekstens enkelte dele i sin undervisning af teologistuderende gennem årene. Samtidig viser den sammenhængen mellem de enkelte stykker og helheden i en gennemtænkt samlet fortolkning af teksten.Bogen er blevet til gennem en lang række interviews af Hallbäck foretaget og nedskrevet af hans kollega på Afdeling for Bibelsk Eksegese, Troels Engberg-Pedersen, som også har udstrakt erfaring med undervisning i Markusevangeliet.Den henvender sig til både studerende og alle andre, som uden særlige forudsætninger ønsker at arbejde (i oversættelse eller på originalsproget, græsk) med denne grundlagstekst i vestlig kultur.

 • af Uffe Østergaard
  119,95 kr.

  'Danmark i krig' belyser fra forskellige vinkler dansk krigsdeltagelses historie, legalitet og legitimitet. Samtidig peger flere af bidragene på de konsekvenser og spørgsmål, som de seneste års internationale engagement har udløst. På denne måde kan bogen medvirke til at perspektivere den aktuelle situation, hvor dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik igen står til debat, nu med direkte krigsdeltagelse som en del af erfaringens bagtæppe.

 • af Kirstine Helboe Johansen
  119,95 kr.

  Gudstjenesten er kirkens centrale livsytring; det er her kirke bliver til kirke. Derfor må kirken fortsat arbejde med sin gudstjeneste: forstå den i dybden, udvikle dens teologi, understøtte menighedens ejerskab og foretage de nødvendige justeringer – kun således kan gudstjenesten fortsat være kirkens centrale livsytring, netop nu og netop her. Artiklerne i denne antologi bidrager til den fortsatte fordybelse i og undersøgelse af gudstjenesten i dens mangfoldighed – dens teologi og rituelle opbygning, dåben og nadveren, prædikenen og salmesangen; og dens rettethed mod verden. Udgangspunktet er højmessen, fordi højmessen traditionelt er den grundlæggende ordo, som andre gudstjenesteformer moduleres over og derved også forholder sig til – i forskel og lighed; og fordi højmessen er søndagens hovedgudstjeneste og som sådan på tværs af lokale forskelle bredt genkendelig.Ved at inddrage en række af de nyeste igangværende og afsluttede ph.d.-afhandlinger fra Aarhus Universitet med relevans for gudstjenesten repræsenteres de nyeste overvejelser, som suppleres med den etablerede praktisk-teologiske forskning. Derfor indeholder antologien mange forskellige perspektiver og tilgange, som forenes i gudstjenesten som fælles udgangspunkt.

 • - Storhed og fald
  af Martin Schwarz Lausten
  166,95 kr.

  Niels Hemmingsen (1513-1600) var før Søren Kierkegaard den internationalt mest kendte og indflydelsesrige danske teolog. Han blev dr.theol. fra Københavns Universitet og snart den førende professor i teologi og dermed universitetets førstemand. Hans næsten hundrede bøger og afhandlinger udkom i talrige oplag på latin og i oversættelser på dansk, svensk, hollandsk, tysk, engelsk og islandsk og blev brugt i hele Europa. Det var fortolkninger af Bibelens skrifter, akademiske afhandlinger, bøger om dogmatik, etik, om retlige forhold, ægteskabssager, hekse, astrologi, skolevæsen, bidrag til kunsten-at-dø-litteraturen og andet. Hans autoritet og indflydelse var ubestridt. Men efter næsten 40 års ansættelse ramte katastrofen ham, idet kongen fjernede ham fra universitetet, angiveligt fordi hans nadveropfattelse var anderledes end landets officielle lutherske. I denne bog præsenteres hans til tider temmelig kaotiske familieforhold, hans virke som professor og universitetets rektor, og hans udenlandske netværk. Hans teologi, hans forening af kristendom og humanisme, og hans moralistiske kristentro belyses nærmere. Det samme gælder hans syn på en række sociale og politiske emner.

 • - Kristendom efter postmodernismen
  af Lars Sandbeck
  138,95 kr.

  I "De gudsforladtes Gud. Kristendom efter postmodernismen" tager Lars Sandbeck kritisk stilling til teologien i det postmoderne og udvikler i den forbindelse sit eget bud på, hvordan vi i dag kan tale om Gud. Sammen med postmodernisterne afviser han forestillingen om den almægtige Gud og hævder i stedet, at kristendommens Gud må forstås i lyset af Kristi råb på korset: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”

 • - Udgivet på nudansk med indledning og noter af Martin Schwarz Lausten
  af Peder Palladius
  93,95 kr.

  I bogen fortæller Peder Palladius, Sjællands første lutherske biskop, hvorledes han i l540'erne rejste rundt i de sjællandske landsogne for at fortælle folket om den nye evangelisk-lutherske tro, som ved reformationens indførelse var blevet den eneste tilladte. Peder Palladius' En Visitatsbog er et enestående værk i både den danske og europæiske kirke- og kulturhistorie. Den er her udgivet på nutidsdansk og forsynet med indledning og noter om kirkelige skikke, sproglige vendinger, skriftsteder og litteraturhenvisninger.

 • - Kierkegaards og Grundtvigs kritik af hinanden
  af Anders Holm
  142,95 kr.

  Bogen samler og bearbejder hovedparten af Kierkegaards og Grundtvigs omfattende mængde af udtalelser om hinanden. Mens man i tidligere studier fortrinsvis har koncentreret sig om den enes kritik og påpeget de mange forskelle, forsøger denne bog ud fra spørgsmålet om, hvorfor Kierkegaard og Grundtvig kritiserede hinanden, at se udtalelserne fra begges perspektiv. Derved vises det, hvordan de to tænkere bevægede sig ikke bare hver især, men også i høj grad i forhold til hinanden. Bogen trækker på og kan ses som et resultat af den store udvikling, der har fundet sted inden for både Kierkegaard- og Grundtvigforskningen i de senere år.

 • - Intelligent design i naturen -opgør med darwinismen
  af Jakob Wolf
  71,95 kr.

  Introduktion til intelligent design teori.

 • - En brugsbog i nærvær omkring døende
  af Liselotte Horneman Kragh
  142,95 kr.

  DØDEN NÆR er en praktisk og eftertænksom vejledning til pårørende eller plejepersonale, der vil være bedst muligt til stede ved et dødsleje, af kortere eller længere varighed.

 • - Ritual, kommunikation og kirke
  af Bent Flemming Nielsen
  109,95 kr.

  Ved hjælp af antropologisk og socialvidenskabelig ritualteori demonstreres behovet for en genopdagelse af kroppens mimesis som væsentlig tolkningskategori for kirkens rituelle praksis.

 • - Et essay om civilisation og kristendom
  af Thorkild Grosbøll
  91,95 kr.

  Thorkild Grosbølls forsøg på at gennemskrive erfaringerne fra 25 års arbejde i Den Danske Folkekirke.

 • - Dogmatik
  af Regin Prenter
  119,95 kr.

  Dogmatik

 • af Johannes Sløk
  76,95 kr.

  Samlet fremstilling af en række religionsfilosofiske spørgsmål på basis af et manuskript udarbejdet i forbindelse med Johannes Sløk's (f. 1916) undervisning i 1950'erne

 • - En sightseeing gennem Biblens sexliv
  af Poul Joachim Stender
  72,95 kr.

  Præsten Poul Joachim Stender udforsker Bibelens forhold til seksuallivet.

 • - En beretning fra danmarkshistorien
  af Ebbe Kløvedal Reich
  95,95 kr.

  En gennemgang af en række kunstneriske og litterære Jesusbilleder fra danmarkshistorien. Hovedvægten er lagt på tiden fra 1800 til i dag

 • af Paul Tillich
  72,95 kr.

  En analyse af modets ontologi som udgangspunkt for en analyse af den menneskelige eksistens overhovedet

 • af Alfred North Whitehead
  72,95 kr.

  Alfred North Whitehead, introduceret ved Niels Henrik Gregersen

 • af Mogens Lindhardt
  91,95 kr.

  Homiletisk læsning af Johannesteksterne mellem påske og pinse

 • af Gianni Vattimo
  72,95 kr.

  I diskussion med tænkere som Nietzsche, Heidegger, Girard og Kierkegaard fremstiller den italienske filosof Vattimo, hvad den kristne arv kan betyde for en nutidig, postmetafysisk filosofi og hvad der ligger til grund for en udbredt fornyet interesse for religion

 • - Seks tekster om kristendommens hemmeligheder
  af Erik A. Nielsen
  118,95 kr.

  En fortolkning af kernepunkter i den kristne billedtradition inden for kunst og poesi

 • af Eberhard Harbsmeier & Hans Raun Iversen
  79,95 kr.

  Samlet fremstilling af den praktiske teologi i nyere tid. Første del om kirkekundskab, kirkesociologi, kirkesyn, mission, diakoni, menighedsliv og præsteembede. Anden del om gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, prædiken, sjælesorg ogundervisning.

 • - Oversættelse og indledning ved Jørgen Ledet Christiansen
  af Euseb fra Casarea
  93,95 kr.

  Euseb fra Caesarea, der levede mellem ca. 260 og ca. 340, er en af de betydeligste og mest indflydelsesrige personer i kristendommens ældste historie. Som det fremgår af hans tilnavn er han knyttet til Caesarea i Palæstina, hvor han efter alt at dømme blev født, og hvor han var biskop og ikke mindst udfoldede sin virksomhed ved det store bibliotek, der var grundlagt af Origenes. Han gjorde sig gældende på det kirkepolitiske område, hvor han i et vist omfang var rådgiver for Konstantin den Store. Blandt andet var han involveret i den såkaldt arianske strid om forholdet mellem Faderen og Sønnen. Selv om Konstantins afgørelse i denne sag ikke faldt ud til Eusebs fordel, har uenigheden dem imellem imidlertid tilsyneladende ikke betydet noget på det personlige plan, da det var Euseb, der holdt talerne ved Konstantins regeringsjubilæer. Det er dog nok ikke som kirkepolitiker, han især huskes i dag, men derimod som forfatter til et meget stort antal værker, der ikke alle er bevaret. Det mest kendte af hans skrifter er formodentlig ’Kirkehistorien’, der ligefrem har givet ham tilnavnet ’Kirkehistoriens Fader’, men ud over dette værk omfatter hans forfatterskab også, apologetiske / polemiske og eksegetiske skrifter og historisk-panegyriske som ’Konstantins Liv’, der her for første gang er oversat til dansk. Værket, der er Eusebs sidste og efter alt at dømme ikke er færdigredigeret af ham, er som ’Kirkehistorien’ karakteriseret ved det store antal dokumenter, der citeres. Ægtheden af dokumenterne har ligesom ægtheden af selve værket været meget omdiskuteret, men der er i dag bred enighed om, at begge dele er ægte.

 • - Paulus' brev til galaterne
  af Niels Hyldahl
  68,95 kr.

  Paulus’ brev til de menigheder, han havde grundlagt i landskabet Galatien inde midt i det nuværende Tyrkiet, står centralt i apostlens forfatterskab. Brevets anledning er, at der er dukket nogle folk op, der forsøger at få de Kristustroende galatere til at lade sig omskære, dvs. gå over til jødedommen. Hvem disse indtrængende folk er, og hvor de kommer fra, har været stærkt omdiskuteret i forskningen. Denne lille bog kommer med et nyt og dristigt svar på dette spørgsmål. Samtidig viser Niels Hyldahl, hvordan Paulus i dette brev tager endegyldigt afsked med den jødedom, som han selv var opdraget i. For i forlængelse af den religionskritik over for sider af jødedommen, som synes at have båret Jesu virke, når Paulus frem til et radikalt nyt syn på, hvem der er Guds Israel, nemlig de Kristustroende, hvad enten de er af jødisk eller ikke-jødisk herkomst.

 • - Fælles luthersk-katolsk højtideligholdelse af Reformationsjubilæet i 2017
  af Karlheinz Diez & Eero Huovinen
  72,95 kr.

  Hvordan kan lutheranere og katolikker i fællesskab markere og højtideligholde 500-året for Reformationen? Det giver repræsentanter for Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke et fælles bud på med denne bog.

 • - Hverdagskristendom i et netværksteolgisk perspektiv
  af Christine Tind Johannessen-Henry
  95,95 kr.

  Denne bog handler om, hvordan kristendom eksisterer i vores hverdagsliv. Den handler om de måder, tro viser sig på, når vi er blevet ramt af begivenheder som alvorlig sygdom, og om troens intensitet, når vi er truet på vores eksistens. Fremstillingen er en rejse gennem hverdagssituationer, hvor elementer af en kristen fortolkningstradition konstant dukker frem og udfolder sig i forskellige sammenhænge, gennem uensartede materialer og på anderledes, nye, skæve og finurlige måder. I hverdagen eksisterer kristendom aldrig som ’ren’, og den kan udspille sig på ganske uortodokse måder. Mere konkret lyder spørgsmålet: Hvad er det for en hverdagstro, man møder som præst og sjælesørger, som sygeplejerske, læge, psykolog og terapeut? Interessen i mødet gør det samtidig magtpåliggende at se gennem et ‘passende’ perspektiv: Hvordan kan man – teologisk set – møde og dermed forstå den vildtvoksende og ofte temmelig utilpassede hverdagstro? Hvordan kan mangfoldig hverdagstro forstås konstruktivt, dvs. som en ressource for teologien, frem for som et problem?

 • af Christine Svinth-Værge Põder
  95,95 kr.

  Den dialektiske teologi har været banebrydende for det 20. århundredes protestantiske teologi. Dens afsked med det 19. århundrede fandt sted med tidsskriftet Zwischen den Zeiten (Mellem tiderne) fra 1922. Para­digmeskiftet var imidlertid båret af meget forskellige forudsætninger hos den dialektiske teologis grundlæggere – deres veje skiltes og hver især skrev de teologihistorie. I denne bog præsenteres Karl Barth, Friedrich Gogarten, Edu­ard Thurneysen, Emil Brunner og Rudolf Bultmann. Fem bidrag belyser deres teologiske anliggender, opgør og afgørelser, samt virkningshistorie og perspektiver for en nutidig teologi.

 • af Kjeld Holm
  72,95 kr.

  En forhåbentlig god begyndelse på en præsts arbejde i folkekirken indledes med ordinationen. Biskop Kjeld Holm har ordineret i nærheden af 300 nye præster i de 21 år, han har siddet på bispestolen i Aarhus Stift. Bogen her bringer et udvalg af disse ordinationsprædikener. I ordinationsprædikenerne udtrykker Kjeld Holm såvel teologiske som kirkepolitiske holdninger og – afgørende – sin egen opfattelse af kirkens og kristendommens relation til samfundet, eller den vekselvirkning, der nødvendigvis må eksistere mellem religion og samfund.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.