Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Ergoterapi

Her finder du spændende bøger om Ergoterapi. Nedenfor er et flot udvalg af over 8 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Redigeret af Julie Wielandt & Jette Lind
  223,95 - 257,95 kr.

  Denne gennemreviderede og opdaterede udgave af Pædagogik for sundhedsprofessionelle tager afsæt i ny forskning og aktuel udvikling i forhold til at vejlede og undervise patienter og borgere. På baggrund af klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab skal patienten og borgeren være i fokus og vejledes og undervises i at mestre sundhedsudfordringer og sygdom. Bogen giver et bredt pædagogisk og didaktisk udgangspunkt for samarbejde med patienter, borgere, pårørende og andre fagprofessionelle i forhold til pædagogiske problemstillinger. Bogen belyser pædagogik som begreb og præsenterer såvel nye som ældre centrale teorier om pædagogik. Formålet med bogen er at skabe sammenhæng mellem vejledning og undervisning på den ene side og læring på den anden side, og bogen er pædagogisk opbygget med mange eksempler på praksisanvendelse, referencer, interne henvisninger og informative illustrationer. Alle kapitler er skrevet af forfattere med stor faglig bredde inden for det pædagogiske felt. Bogen henviser sig primært til studerende og undervisere på grunduddannelserne og efter- og videruddannelserne inden for de sundhedsfaglige professioner.

 • - Metodiske og teoretiske perspektiver
  af Ingrid Arild Jensen
  313,94 - 544,95 kr.

  Bogen her handler om indre sansning og egen impuls til bevægelse som grundsten for glæden ved bevægelse. Den sætter fokus på en systematisering af de grundlæggende principper bag psykomotoriske grundøvelser – heri afsættet i den motoriske udvikling. Har man denne forståelse, kan øvelserne justeres på mange måder, sådan at det dynamiske, kreative og undersøgende element kan få sin plads inden for grundøvelsernes noget faste ramme. Forfatteren beskriver både teoretiske og metodiske perspektiver på grund­øvelser. Der indgår løbende didaktiske overvejelser, og bogen kan derfor fungere som en grundbog indenfor psykomotorikken og kan læses på den måde, men kan også anvendes som opslagsbog, da der er grundige øvelsesbeskrivelser med fotos. Der er derfor rig mulighed for at sammensætte øvelsesprogrammer.Første del fokuserer på psykomotorikkens historiske rødder og meto­diske grundlag. Anden del fokuserer på teoretiske perspektiver og på nyere forskning, der knytter an til det psykomotoriske arbejde. Tredje del består af 15 grundlæggende psykomotoriske grundøvelser.

 • - når fortællinger forandrer identiteter
  af Birgit Kirkebæk, Chalotte Glintborg & Lotte Hedegaard- Sørensen
  327,95 kr.

  Denne bog plæderer for at give plads til barnet, borgeren, brugeren og patienten i behandling og pædagogik og inden for sundhed og det sociale område. Et menneske er nemlig meget mere end sin funktionsnedsættelse, sin diagnose eller sine mangler. Professionelle blikke på den anden er et opgør med de evidensbaserede metoder og tilbyder i stedet en narrativ tilgang til ‘den anden’. Som dermed får plads til sin livsfortælling, sin identitet og sit hverdagsliv.De 12 forfattere udfordrer de uniforme og stan­dar­diserede beskrivelser og tilgange til de mennesker – voksne som børn – der i løbet af deres liv kommer i kontakt med skolevæsenet, sundheds- og socialsystemerne. De ser bl.a. på:Kan de berørtes egen fortælling være med til at skabe et nyt blik på ’den anden’?Kan denne fortælling give en øget forståelse for os selv og ’den anden’?Kan vi dermed skabe nye handlemuligheder?Målet er at udfordre det blik, som den professionelle har på elever, kriminelle, syge, anbragte og mennesker med funktionsnedsættelser. Gennem den narrative tilgang viser forfatterne, at der er flere perspektiver på en sag, på et menneske og på en pro­blemstilling. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker, især i den offentlige sektor. Dermed nedbryder den også de vante faggrænser. Uanset om man er ergo- eller fysio­terapeut, lærer, pædagog, socialrådgiver, sociolog, psykolog, sygeplejerske (eller stu­derende inden for disse retninger), kan man i bogen finde nye perspektiver på sit pro­fessionelle arbejde med ’den anden’. Bidragyderne er: Bolette Frydendahl Larsen, Bjørn Hamre, Stine Grønbæk Jensen, Jesper Vaczy Kragh, Birgit Kirkebæk, John Bertelsen, Nichlas Permin Berger, Inge Storgaard Bonfils, Chalotte Glintborg, Lærke Krogh, Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse.

 • af Jacob Østergaard Madsen, Red. Henrik Brøndum Holm, Mette Eg Jørgensen & mfl.
  252,95 kr.

  Ergoterapi og socialt arbejde har til formål at bidrage til, hvordan man med et ergoterapeutisk perspektiv kan skabe mulighed for, at mennesker i udsatte positioner kan deltage i aktivitet og fællesskaber. Årsagen til aktivitetsproblemer skyldes ikke udelukkende en funktionsnedsættelse, en sygdom eller et handicap. Men i stedet er aktivitetsproblemerne komplekse og handler i høj grad om de vilkår og betingelser, der gør sig gældende i det enkelte menneskes liv. Der hvor aktivitetsproblemer ikke tilstrækkeligt kan forstås og handles på med et sundhedsfagligt blik, men hvor der også er brug for et socialt eller samfundsfagligt blik. Gruppen af mennesker, som befinder sig i en social udsat position i Danmark, er stigende, og at være i en social udsat position kan ramme alle og være udløst af mange forskellige faktorer gennem livet. Ergoterapeuter har derfor i praksis brug for viden om og handlemuligheder ift. dét at befinde sig i en socialt udsat position. Denne bog er derved med til at skabe et argument for det, der i bogen kaldes social ergoterapi.Bogen er inddelt i fire dele. Del 1 er en introduktion til socialt arbejde og social udsathed. Del 2 beskriver aktivitetsvidenskab, ergoterapi og socialt arbejde. Del 3 ser nærmere på hverdagsliv og ergoterapeutisk praksis i det sociale arbejde, og til sidst i del 4 er der bud på fremadrettede perspektiver og ståsteder. Ergoterapi og socialt arbejde henvender sig primært til ergoterapeutstuderende, men også til uddannede ergoterapeuter samt kliniske undervisere med interesse for området. Det er intentionen, at de forskellige dele af bogen både skal bibringe viden, give anledning til refleksion og diskussion, men også lukke op for de muligheder, der findes for ergoterapi indenfor det sociale arbejde.

 • af Louise Møldrup Nielsen & Bente Annie Sørine Andersen
  232,95 - 235,95 kr.

  Ergoterapi og fysioterapi i akut praksis er den første af sin art i Danmark, og bogen beskriver den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske rolle og indsats på det akutte område i hospitalssektoren. Omdrejningspunktet er at give ergoterapeuter og fysioterapeuter, både nyuddannede og erfarne, samt studerende, undervisere og ledere viden om, hvordan denne praksis varetages og dermed give et fundament og interesse for dette spændende område.Tilgangen er teoretisk velfunderet, og bogens kapitler tager udgangspunkt i den nyeste, tilgængelige viden på området. Kapitlerne er skrevet af både ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbejder inden for specialerne, hvorfor der er konkrete anvisninger og eksempler på tilgangen til den akutte praksis. Hvert kapitel indeholder refleksionsspørgsmål, som giver anledning til overvejelser på baggrund af kapitlet, og mange af kapitlerne indeholder også casebeskrivelser, hvilket gør, at bogens indhold praksisrelateres.Bogens forfattere er Bente Annie Sørine Andersen, Nanna Hebo Budden, Susanne Grøn, Henrik Hansen, Liselotte Enggaard Hansen, Mette Brøkner Hansen, Line Flensberg Jensen, Mette Westh Jensen, Sofie Rosenfalck Johansen, Gitte Johannesen, Kamilla Jørgensen, Anette Klahr, Anne Meyer Knudsen, Helene Nørgaard Kristensen, Henrik Kruse-Hansen, Pia Simonsen Lentz, Louise Møldrup Nielsen, Ruxandra Luciana Platon, Thea Birch Ransby, Lisbeth Schrøder og Anne-Mette Tjørnelund.

 • af Line Lindahl-Jacobsen & Gitte Johannesen
  197,95 - 261,95 kr.

  Energibesparende metoder og energiforvaltning i hverdagen er den første danske lærebog om energibesparende metoder.Mange danske ergoterapeuter arbejder dagligt med indsatser rettet mod at sikre, at patienter eller borgere får de mest optimale vilkår for at bruge deres energi hensigtsmæssigt på trods af sygdom eller funktionsnedsættelse. På baggrund af dette søger bogen at samle mange af de erfaringer, som findes ude i praksis til nytte for bogens læsere.Lærebogen indledes med en introduktion til energibesparende metoder, herunder hvordan ergoterapeuter arbejder med energiforvaltning i forhold til patienters eller borgeres hverdagsliv. Der orienteres om ergoterapifaglige modeller, som kan være relevante at inddrage i arbejdet, ligesom arbejdsprocesmodeller og aktivitetsanalyse inddrages i relation til emnet. Herefter følger en række kapitler, hvor arbejdet med energibesparende metoder konkretiseres i relation til konkrete målgrupper, og et kapitel med fokus på arbejdet med aktivitetsbalance. De teknologiske løsninger gennemgås også til understøttelse af arbejdet med energibesparende metoder, og bogen slutter af med et kapitel om perspektivering – hvor er arbejdet med energibesparende metoder på vej hen, og hvilke muligheder er der for udvikling inden for indsatsen.Bogens hovedmålgruppe er ergoterapeuter – studerende og klinikere, men bogen henvender sig også til de mange faggrupper, som har brug for inspiration til at arbejde med at forvalte energi hos deres patienter eller borgere.Bogens forfattere er Lone Andersen, Mette Falk Brekke, Dorte Helgogaard, Helene Honoré, Malene Juul Hylle, Gitte Johannesen, Lene Munch Kallmayer, Rina Juel Kaptain, Hanne Kaae Kristensen, Line Lindahl-Jacobsen, Sanne Skjellerup Meng, Jesper Larsen Mærsk, Svetlana Solgaard Nielsen, Louise Hovald Nørgaard, Line Louise Lundkjær Rasmussen og Berit Smedegaard Therkelsen.

 • af Maja Melballe Jensen & Susanne Hykkelbjerg Pedersen
  167,95 kr.

  Sundhedsindsatser i grønne omgivelser har til formål at inspirere til anvendelse af grønne omgivelser i interventioner ligeværdigt med interventioner tilrettelagt indendørs. Bogen indeholder mange cases, og disse giver eksempler på brugen af grønne omgivelser, eksempelvis den bynære skov, den store skov og vandet. Der præsenteres interventioner til forskellige målgrupper for at vise bredden af muligheder, når aktiviteter bliver flyttet ud af institutionerne eller borgernes eget hjem. Bogen har baggrund i ergoterapeutiske teorier og praksis, men er skrevet til både uddannelse og praksis, hvor interessen er for at gøre brug af naturen i beskæftigelses-, social- og sundhedsindsatser. Bogen rammesætter casene efter Søren Andkjærs fem forskellige friluftslivskategorier. Alle cases er interventioner i grønne omgivelser, som allerede er en del af eksisterende tilbud eller personlige beretninger, og de er udarbejdet i samarbejde med både ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykomotorikterapeuter mfl.

 • af Iben Holm Fogstrup, Jesper Skytte, Janna Bohn Sylvestersen, mfl.
  587,95 kr.

  Med bogen Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi er det lykkedes at udgive en fælles grundbog til terapeutområdet for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Ergoterapeut- og fysioterapeut-professionerne har været igennem en udvikling mod en stærkere evidensbasering af fagområderne i de seneste år. Denne bog er den første af sin slags, der primært omhandler klinisk uddannelse, hvilket fylder 42 ECTS ud af professionsbachelor-uddannelsernes samlede 210 ECTS. Bogen retter blikket mod professionspraksis og den kliniske undervisning, og dermed også mod det praksisfelt de studerende efterfølgende skal arbejde i. Målgruppen for bogen er ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende. Baggrunden for en fælles bog for de to professioner er, at de udfordringer, som studerende møder i den kliniske undervisning, har så meget til fælles, at det berettiger til en fælles grundbog. Der er naturligvis stadig mange forskelligheder de to professioner imellem, og derfor er der også i mange af kapitlerne afsnit rettet mod henholdsvis ergoterapeuter og fysioterapeuter, ligesom de fleste kapitler også er skrevet i fællesskab af en ergoterapeut og en fysioterapeut. Bogen kan anvendes som en forberedelse før det kliniske forløb; som en opslagsbog og under den kliniske uddannelse og endelig give stof til refleksion efter forløbet. Som klinisk underviser kan bogen benyttes som inspiration til undervisning og tematisering i uddannelsen. Kapitlerne afsluttes med refleksionsspørgsmål til brug for videre arbejde med kobling mellem praksis og teori i uddannelses- og praksissammenhænge.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.