Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om For gymnasiale uddannelser

Her finder du spændende bøger om For gymnasiale uddannelser. Nedenfor er et flot udvalg af over 35 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Ole Schultz Larsen
  626,95 kr.

  Psykologiens veje præsenterer forskellige retninger inden for psykologien: PsykoanalyseBehaviorisme Evolutionær psykologi Eksistentiel og humanistisk psykologi Kognitiv psykologi Socialpsykologi Bogen beskæftiger sig også med flere af de vigtigste psykologiske discipliner samt en række temaer med stor relevans for nutidens samfund; udviklingspsykologi, familieliv, kønsroller, omsorgssvigt og opdragelse for at nævne nogle få. På denne baggrund formår bogen at kaste lys over en række specifikke psykologiske problemstillinger - herunder stress, intelligens, kriser, kønsroller og læring. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

 • af Jens Bangsbo
  234,95 kr.

  Hvad sker der i kroppen, når man arbejder eller træner? Hvilken virkning har fysisk aktivitet for menneskeligt velvære, og hvordan påvirker træning kroppens tilpasning til omgivelserne? Hvordan bør man træne for at opnå det resultat, som man går efter?En ting er sikker: Fysisk aktivitet er af stor betydning for sundheden, og det er vigtigt at kende den teori, der eksisterer om, hvordan kroppen fungerer fysiologisk, og hvordan fysisk træning påvirker den.Nøglebegreber i denne bog er bl.a. kredsløb, blod, iltoptagelse, respiration, energiomsætning, temperaturregulering, nervesystemets opbygning, bevægelser, reflekser, spring, kast og spark, motorisk indlæring, træningseffekt og præstationsevne under arbejde. I forlængelse af det teoretiske er der en række simple øvelser, hvor teori og praktik forsøges integreret.I øvelserne anvendes eksempelvis matematiske formler og fysiske principper samt beregninger og afbildninger.Bogen er henvendt til bl.a. undervisningen på ungdomsuddannelserne, og den lægger op til et mellemfagligt samarbejde, fx mellem idræt og fysik, matematik og biologi.Jens Bangsbo er professor ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Tidligere elitefodboldspiller, FIFA- og UEFA-instruktør og i perioden 2001-04 assistenttræner i Juventus FC.

 • - i dansk perspektiv
  af Carl-Johan Bryld
  487,95 - 507,95 kr.

  Denne bog er en arbejdsbog bestående af ni kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring de centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode. Bogen beskæftiger sig med udviklingen fra det antikke Grækenland, Romerriget og den europæiske middelalder over renæssancen, reformationen og oplysningstiden til de store revolutioner og industrialiseringen i omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede. Kapitlerne i bogen indledes med en problematiserende introduktion til disse temaer, og efter hvert kapitel er der arbejdsspørgsmål, der kan bruges som hjælp til at arbejde sig ind i stoffet. Bogen anvender en lang række citater fra samtidige kilder og fra historikere. Disse citater indgår - ligesom de mange illustrationer - i et tæt samspil med teksten og kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med bogens problemstillinger. Bogen henvender sig først og fremmest til historieundervisningen på stx.

 • - småstat mellem supermagter
  af Michael Boas Pedersen
  227,95 kr.

  Ved 2. Verdenskrigs afslutning måtte Danmark redefinere sin plads i verden. Bogen præsenterer en samlet gennemgang af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske historie fra 1945 til 2005.Den nye verdensorden, som tegnede sig i 1945, krævede, at Danmark tog stilling i en bipolær verden mellem de to dominerende supermagter.Det blev indledningen til en ny situation, hvor USA kom til at spille en langt mere dominerende rolle i dansk udenrigspolitik, end det hidtil havde været tilfældet, og hvor Danmark blev placeret på grænsen mellem de to blokke. Resultatet blev en balancegang mellem ikke-provokationspolitik og allianceforpligtelser.Forfatteren gennemgår hele koldkrigsperioden i dansk og international optik og trækker tråden helt op til de dramatiske år, der fulgte Murens fald. Den søger således at forklare, hvorledes Danmarks situation igen forandrede sig, da den bipolære verdensorden udskiftedes med en ny unipolær.Bogen er en lærebog til historie og samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Den berører en række centrale internationale tematikker, heriblandt ideologiernes kamp, afkolonisering og menneskerettigheder, Murens fald, europæisk integration og globalisering. Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet: stx, hf og hhx. På www.his2rie.dk finder du gratis kildetekster, arbejdsspørgsmål med mere.Michael Boas Pedersen er cand.mag. i historie, mediefag og samfundsfag og har gennem en årrække arbejdet med undervisning. Michael er i dag chefkonsulent i Dansk Industri, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser.

 • - Mundtlighed i dansk
  af Jimmy Zander Hagen
  397,95 kr.

  -

 • af Hans Birger Jensen & Kim Bruun
  617,95 kr.

  Isis er navnet på en egyptisk gudinde. Myten om Isis fortæller, at liget af hendes elskede blev skåret i stykker og spredt ud over hele Egypten. Isis samlede imidlertid alle delene og gemte ham. Myten kan opfattes som et billede på kemiens væsen; helheder, der deles og samles. Hovedteksten i denne bog er organiseret i 97 opslag. I mange tilfælde vil et opslag svare til den stofmængde, der gennemgås på en normal lektion, men det er naturligvis også muligt at opdele teksten frit. Opslagene er samlet i 9 emnemæssigt afgrænsede dele: Alkohol og det der lignerKemiens ligevægtOrganiske syrer og baserSyrer og baserDen lille forskelIndustriel kemiLys og stofMetallerStofkredsløbEfter hver del findes en række opgaver af forskellig sværhedsgrad. Endelig er der opslag med formler og tabeller. Bogen henvender sig primært til ungdomsuddannelsernes undervisning i kemi på B-niveau. Desuden er bogen anvendelig på videregående uddannelser. Du kan også købe adgang til bogens tilhørende website - www.isisb.systime.dk - med arbejdsopgaver, supplerende tekster, videooptagelser af kemiforsøg, links til relevante internet-sider m.v.

 • af Christian Skjødt Pedersen
  385,95 kr.

  Evolutionspsykologi er en tilgang til psykologi, der forklarer menneskers adfærd som resultatet af millioner af års evolution. Evolutionspsykologers ambition er intet mindre end at afdække menneskets natur, og tanken er, at den evolutionære tilgang kan anvendes til at belyse et hvilket som helst psykologisk tema.Bogen giver først en introduktion til begreberne evolution og evolutionspsykologi og tager derefter fat på en række af de mange temaer, som evolutionspsykologer har beskæftiget sig med. Af eksempler kan nævnes:Kønsforskelles oprindelseÅrsagerne til, at mennesker nærer fordomme og går i krig mod hinandenBaggrunden for vores interesse for sladder om kendteÅrsagerne til, at mennesket er så intelligent en art.Evolutionspsykologi er baseret på nyere forskning, og med udgangspunkt i denne forskning præsenteres væsentlige evolutionspsykologiske begreber og teorier. Bogen inddrager desuden mange konkrete eksempler, der knytter begreberne og teorierne til erfaringer fra dagligdagen.

 • - kunsten at læse et museum
  af Ane Hejlskov Larsen & Sally Thorhauge
  487,95 kr.

  Museumsgrundbogen giver et spændende indblik i forståelsen af et museum som et lærings- og oplevelsesmiljø, der forvalter og fortolker samfundets historiske og kulturelle arv.Bogen præsenterer en række redskaber til at forstå, beskrive og reflektere over museernes formidlingsmåde og historiske rolle.I syv kapitler gennemgår bogens forfattere centrale museumsbegreber med billeder og cases, og bogen nærmer sig derved svarene på spørgsmål såsom:Hvem ejer kulturarven?Hvis historie formidles i museumsudstillinger?Hvordan ændrer en genstand betydning, når den kommer på museum?Forfatterne kombinerer teori og elevopgaver med anvisninger på praktiske øvelser under et besøg på et museum eller på et museums hjemmeside.

 • af Steffen M. Iversen
  277,95 kr.

  I logikken undersøger man de grundlæggende principper og regler for korrekte argumenter, og logikken er derfor et vigtigt redskab at mestre, når man skal navigere i alle former for beskrivelser, samtaler, diskussioner og debatter.Logik & argumentationsteori består af to dele og indeholder i alt seks kortfattede kapitler. Bogens første tre kapitler beskæftiger sig med argumenters natur, den specielle logiske gyldighed samt eksempler på fejlslutninger.Bogens anden del består af tre tematiske kapitler, der tager livtag med henholdsvis etikkens argumenter, klassisk logik samt moderne elementær logik.Efter hvert kapitel findes en række opgaver, der giver mulighed for at omsætte kapitlernes begreber og indsigter til praksis.

 • - den virkeliggjorte socialisme?
  af Michael Klos
  217,95 kr.

  Deutsche Demokratische Republik - eller Østtyskland - blev etableret i 1949, og landet var under Den Kolde Krig østblokkens ´udstillingsvindue´ mod Vesten. Med udgangspunkt i en gammel industrikultur fra mellemkrigstiden, ´tysk effektivitet´ og erfaringerne fra 2. Verdenskrig blev det forsøgt at opbygge et socialistisk mønstersamfund, der skulle vise verden, at socialismen var kapitalismen overlegen på alle områder. DDR 1949-1989 - Den virkeliggjorte socialisme? redegør for forudsætningerne for DDR´s oprettelse og giver læseren en kronologisk gennemgang af statens over 40-årige levetid. Hvert kapitel beskriver et årti og er inddelt i temaer indenfor fx politik, kultur og arbejds- og familieliv. Der gives grundige analyser af årsagerne til Murens fald og DDR´s sammenbrud. Bogen slutter med et kapitel om det genforenede Tyskland i 1990´erne. Bogen indgår i serien Det 20. århundredes historie, der er et netbaseret undervisningsmateriale, specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, hf og hhx. His2rie er en aktiv hjemmeside, der supplerer bøgerne i serien. Hver bog har sin egen del af hjemmesiden, hvor der findes arbejdsspørgsmål, opgaver, quizzer, datalister, metodeafsnit og henvisninger til links og relevant litteratur. Desuden findes på hjemmesiden et omfattende kildemateriale, der uddyber og perspektiverer bøgernes grundtekst. Det er tanken, at bøgerne bruges sammen med hjemmesiden og de udvalgte kilder, der kan printes ud og bruges direkte i undervisningen. Michael Klos (født 1964) er cand.mag. i historie og idéhistorie og underviser i gymnasieskolen. Han har tidligere undervist i tysk historie og moderne samfundsforhold ved Aarhus Universitet. Siden 1989 medlem af redaktionen for ´Den Jyske Historiker´. Har skrevet en række artikler og undervisningsbøger, herunder Tyskland 1871-2000.

 • - Basal videnskabsteori i stx
  af Jan Maintz Hansen, Torben Benoni, Mads Rangvid, mfl.
  347,95 kr.

  Udgivelsen giver et nødvendigt og basalt videnskabsteoretisk begrebsapparat, der sætter eleverne i stand til selvstændig, tværfaglig refleksion over den viden, der opnås i de konkrete, flerfaglige samspil og den afsluttende SRP. Udgivelsen indledes af to korte kapitler. Det første præsenterer bogen og giver en første, bred indkredsning af, hvad viden, fag og videnskab er. Dernæst følger et kapitel om de tre hovedområder: Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. I udgivelsens hoveddel præsenteres det tværfaglige begrebsapparat. Det udgøres grundlæggende af følgende modsætningspar: Teoretisk – praktisk, diakron – synkron, empirisk – formel, kvantitativ – kvalitativ, eksperimentel – observationel, kausal – intentionel – funktionel, idiografisk – nomotetisk og faktuel – normativ. Bogen indeholder også kapitler om, hvordan eleven konkret griber metodisk og videnskabsteoretisk refleksion an, innovation i flerfaglige projekter samt endelig kapitler, der beskriver videnskabens fællestræk: Normer, begrundelsesformer og teorier. Disse kapitler behandler nogle af videnskabens og videnskabsteoriens mest elementære byggesten. Vidensmønstre er rigt illustreret og pædagogisk gennemtænkt med henblik på at fremme den tværfaglige refleksion. Præsentationen af de tværfaglige begreber er ledsaget af små opgaver og rigelige eksempler, hvilket gør det muligt for eleven at tilegne sig en del af stoffet og repetere på egen hånd. Denne bog henvender sig til elever på alle årgange.

 • - mellem kritik og forsvar
  af Poul Storgaard Mikkelsen & Lise Ludvigsen
  437,95 kr.

  Formålet med bogen er at beskrive, hvordan religionens form og funktion ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Bogen indledes med en introduktion, der gennemgår religionens rolle og synet på religion i henholdsvis traditionssamfundet, det moderne og det senmoderne samfund. Der er fokus på den mangfoldighed af religionsudtryk, der ses i det nutidige, senmoderne samfund og dermed også på de institutionaliserede religioners ændrede rolle. Introduktionen følges bl.a. op af tekster inddelt i fem forskellige temaer såsom hjerneforskning og religion, sundhed og sygdom og debatten om intelligent design. Bogen er anvendelig i religionsundervisningen på stx og hf, både på C- og B-niveau. Desuden er bogen brugbar til undervisning i almen studieforberedelse i samarbejde med f.eks. biologi, fysik, samfundsfag og psykologi.

 • - Grundbog til C-niveau
  af Christian Skjødt Pedersen
  417,95 kr.

  Temaer til psykologi er en grundbog til psykologi på C-niveau. Bogen introducerer først hovedområderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, kognitionspsykologi og udviklingspsykologi samt psykologiens metoder, og derefter behandles fire psykologiske temaer:De vigtige relationerLæringens udfordringerOs og demKøn og kønsforskelle.De tre første temaer dækker tilsammen kernestoffet på C-niveau. Hvert af de fire temabaserede kapitler indledes med en overordnet problemstilling for temaet, og i løbet af kapitlet belyses denne problemstilling gennem inddragelse af begreber og teorier, der går på tværs af kernestoffets hovedområder. Undervejs i hvert kapitel finder man også:beskrivelser af undersøgelser til arbejdet med psykologisk metodesupplerende tekster, der giver mulighed for at anvende psykologisk viden på aktuelt stofet væld af opgaver, der lægger op til refleksion, diskussion og elevaktivering.Alt i alt danner Temaer til psykologi et solidt fundament for opfyldelsen af de faglige mål i psykologi C.

 • af Heidi Koldtoft Engedal
  357,95 kr.

  Bæredygtig bevidsthed – om klimapsykologi beskæftiger sig med de reaktioner, vi kan møde hos os selv og andre, når vi taler om klimaforandringer og den adfærd, der er forbundet med, at vi står i en klimakrise. Faktuelle informationskampagner om klima taler til vores fornuft, men lykkes ofte ikke med, at få os til at ændre adfærd i en grønnere retning. Psykologiske perspektiver på klimahåndtering kan bidrage med viden om den menneskelige faktor i den grønne omstilling og dermed gøre os klogere på, hvordan psykologiske barrierer, sociale dynamikker og personlighed kan indvirke på vores tilgang til klimaforandringer.I udgivelsen bliver der sat spørgsmålstegn ved:Forsøger min hjerne at undgå klimainformation?Hvilken klimatype er jeg?Kan gruppedynamikker forværre klimaforandringer?Denne bog trækker på alle kernestofområderne i valgfaget psykologi på de gymnasiale uddannelser og benytter kernestoffet til at belyse temaet omkring klima og bæredygtighed.

 • - Teknologi i litteratur, sprog og medie
  af Cecilie Lindegaard
  337,95 kr.

  Den teknologiske udvikling påvirker og har til alle tider påvirket vores samfund. Teknologiens tekster præsenterer gymnasieelever for forskellige vinkler inden for teknologi, og hvordan vi håndterer den i vores hverdag.

 • - En temabog til Kemi C
  af Jens Toft Ravn Pedersen
  297,95 kr.

  Besøg Mars handler om, hvad der ud fra en kemisk synsvinkel vil skulle til, for at mennesker kan rejse til og (over)leve på Mars. Det drejer sig fx om rumraketternes brændstof, om energi-, ilt-, vand- og fødevareproduktion på overfladen af Mars, og om flere andre nødvendige processer, som fx CO2-rensning af den luft, de besøgende indånder. Undervejs bringes velkendte, kemiske begreber i spil, såsom molekylers opbygning, intermolekylære kræfter, afstemning af reaktionsskemaer og mængdeberegninger. Udgivelsen er tænkt som et spændende, tematisk supplement til grundbøgerne i kemi, hvor eleverne kan se de forskellige kemiske begreber anvendt i praksis. Besøg Mars henvender sig til kemi C

 • af Bo Paulsen, Hans Birger Jensen, Jørgen Mogensen & mfl.
  417,95 kr.

  Lægemiddelkemi beskriver lægemidlernes udvikling og virkningsmekanismer. Eksempelvis er psykofarmaka, antihistaminer, bedøvelsesmidler, smertemedicin, vitaminer og mineraler behandlet. Derudover beskæftiger bogen sig også med kontrollen af lægemidler og lægemiddelmarkedet.Udgivelsen indeholder en lang række opgaver og ikke mindst øvelsesvejledninger, som kan anvendes i den daglige undervisning eller til eksperimentelt arbejde knyttet til større skriftlige opgaver i kemi.Bogen er først og fremmest beregnet på undervisningen i kemi på gymnasiet og hf, men vil også kunne bruges i andre sammenhænge, fx biologi og fysik.

 • - i dansk perspektiv
  af Carl-Johan Bryld
  677,95 kr.

  Denne bog er en arbejdsbog bestående af ni kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring de centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode. Bogen beskæftiger sig med udviklingen fra det antikke Grækenland, Romerriget og den europæiske middelalder over renæssancen, reformationen og oplysningstiden til de store revolutioner og industrialiseringen i omkring århundredeskiftet mellem det 19. og det 20. århundrede. Kapitlerne i bogen indledes med en problematiserende introduktion til disse temaer, og efter hvert kapitel er der arbejdsspørgsmål, der kan bruges som hjælp til at arbejde sig ind i stoffet. Bogen anvender en lang række citater fra samtidige kilder og fra historikere. Disse citater indgår - ligesom de mange illustrationer - i et tæt samspil med teksten og kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med bogens problemstillinger. Bogen henvender sig først og fremmest til historieundervisningen på stx.

 • - en projektbog om klimaomstilling
  af Anders Chr. Hansen
  387,95 kr.

  Udgivelsen giver et godt bud på, hvordan man kan tage hul på klimakrise og klimaomstilling i international økonomi og samfundsfag.Klimaøkonomi er en projektbog, som skal hjælpe elever og studerende med at stille relevante spørgsmål og selv forsøge at finde svar på dem. Første del af bogen er en introduktion til udfordringerne med klimaomstilling. Anden del skal ses som ressourcerum, hvor eleverne kan gå i dybden med relevante problemstillinger.For at forstå den grønne omstilling af verdensøkonomien, må de økonomiske perspektiver kombineres med andre perspektiver. Klimaøkonomi lægger derfor også op til projektforløb, der involverer naturvidenskabelige fag (drivhuseffekten, global opvarmning, energiberegninger), innovation (innovatorer, industriel læring), afsætning (virksomhedsstrategier), virksomhedsøkonomi (omkostninger ved produktion af elektricitet), historie (den første og den anden industrielle revolution), samfundsfag (den politiske proces), filosofi (intergenerationel etik) osv.Det er ambitiøst at give sig i kast med vor tids formentlig største udfordring i en relativt kort temabog. Men det er ikke desto mindre det, som forfatter Anders Hansen lægger op til.

 • - En grundbog
  af Tina Slot Simonsen & Marie Zeuthen Helstrup
  347,95 kr.

  Mundtligheden fylder meget i undervisningen og i vores kultur, men der undervises sjældent i mundtlighed. Mundtlighed i dansk introducerer til undervisning i mundtlighed og dækker samtidig kernestof inden for det sproglige perspektiv: samtaleanalyse, talehandlinger, argumentationsanalyse og retorik. Eleverne præsenteres for mundtlige genrer og et mundtligt begrebsapparat, der anvendes i analysen af mundtlige tekster, i kreative øvelser og i produktionen af mundtlige tekster. Eleverne øver sig også i aktiv lytning og at kunne give og modtage kvalificeret feedback.Mundtlighed i dansk rummer et bredt udsnit af mundtlige tekster i forskellige genrer og modaliteter. Bogens syv kapitler har et overordnet fælles mål – nemlig at tilbyde eleverne et perspektiv på og give redskaber til, hvordan de på den ene side kan undersøge, diskutere og vurdere andres mundtlige tekster, og på den anden side kan tale om og arbejde med deres egen mundtlighed, så de udvikler deres mundtlige kompetencer og får oparbejdet en sproglig bevidsthed og et metasprog om deres egen mundtlighed. Bogens syv kapitler omhandler:Mundtlighed – verbal, paraverbal og nonverbal sprogSamtalerDebatTalerDen mundtlige fortælling, herunder lydbog og podcastPerformativ litteratur, bl.a. om slam poetryDet mundtlige oplæg

 • - fra Watergate til fake news
  af Peter Christensen & Henrik Poulsen
  357,95 kr.

  Bogens første del indfører eleverne i de grundlæggende emner inden for journalistik som metode og som idé. Bogens anden del indeholder seks forskellige cases fra Watergate til fake news.Hver enkelt case rummer en fortælling og en fagdidaktisk opfølgning om journalistik, der i kraft af journalistens metoder, kildeadgange og ikke mindst personlige integritet og ihærdighed har skaffet offentligheden indblik i magtmisbrug og har været med til at bringe magthavere til fald.

 • af Connie Macdonald Arnskov & Sune Gjerding
  267,95 kr.

  Udviklingsøkonomi er den faglige disciplin, som deler målsætning med FN's verdensmål. Mere præcist handler udviklingsøkonomi om at forstå og i bedste fald løse problemer med fx fattigdom, social ulighed, klima og sundhed. 85 % af verdens befolkning bor i udviklingslande. Landene har vidt forskellige karakteristika, men fælles for dem alle er dog, at de i målbare størrelser halter efter ilandene — socialt, økonomisk og sundhedsmæssigt.Sociale og økonomiske fremskridt i udviklingslandene ses i dag som en af verdens vigtigste opgaver sammen med klima. Det fremgår blandt andet af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 • af Thor Gustafsson
  267,95 kr.

  Klimaet er på alles læber. Vi hører om varmerekorder og oversvømmelser, vi snakker om mit, dit og vores CO2-aftryk, og vi diskuterer, hvad vi hver især og i fællesskab bør gøre. Når alle taler om klimaet, gør litteraturen det også. Den taler dog på en anden måde end journalister, politikere og forskere.Klimalitteratur præsenterer den danske klimalitteratur og indkredser dens centrale kendetegn. Med inddragelse af en række af de nyeste og mest interessante danske forfatterskaber giver bogen et indblik i, hvordan litteraturen bidrager med centrale indsigter til samtalen om vor tids nok største udfordring: de menneskeskabte klimaforandringer.For eleverne er bogen et møde med den nysgerrige klimalitteratur, som søger efter det sproglige udtryk, der kan beskrive klimaforandringerne, og som nytænker vores ideer om, hvad mennesket, naturen og klimaet er.Bogens emne er nyt, men målet er ganske klassisk: Vi dykker ned i litteraturen for at blive klogere på os selv og vores omverden.

 • - Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500
  af Carl-Johan Bryld
  657,95 kr.

 • af Morten Haase, Michael Bregendahl & Jan Madsen
  727,95 kr.

  Om markedskommunikationens funktion i og påvirkning af samfundet. Med gennemgang af basale kommunikationsmodeller, og om planlægning af reklamekampagner fra idé til færdigt produkt

 • - Psykologi B
  af Ole Schultz Larsen
  187,95 kr.

  I forbindelse med undervisningen i psykologi på B-niveau skal eleverne selv designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser og være i stand til at præsentere undersøgelsen med brug af et metodisk begrebsapparat. Bogen Psykologiske feltundersøgelser er netop lavet med henblik på at indløse dette faglige mål. Bogen er lavet som en lille brugsbog, eleverne kan have i hånden, når de designer deres undersøgelse, udfører den og efterfølgende behandler deres data og rapporterer om undersøgelsen.

 • - En grundbog
  af Karen Sørensen
  497,95 kr.

  En grundlæggende indføring i centrale emner inden for dramatik. Centrale faglige begreber og teorier bliver belyst gennem tekst, video og fotos. Formålet med bogen er at give læseren forudsætninger for at anvende den faglige indsigt som baggrund for analyse og vurdering af forskellige former for iscenesættelser – og at give forudsætninger for at udvikle og udføre teaterpraksis. Centrale emner i forbindelse med teaterforestillingens elementer behandles i bogens forskellige kapitler: 1. Skuespilleren 2. Teaterforestillingen 3. Iscenesættelse 4. Værkerne 5. Teaterrummet og scenografien 6. Teaterhistoriske oversigter 7. Videointerviews Der er forslag til bogens anvendelse i undervisningen. Udgivelsen som iBog® har et omfattende video- og billedmateriale, der gør den velegnet som inspirationskilde til egne produktioner, og som udgangspunkt for analyser af teaterforestillingens mange elementer. Materialet henvender sig til elever med dramatik som fag på gymnasialt C- og B-niveau, samt til alle andre, som ønsker at få viden og indsigt i teaterteoretiske emner af såvel praktisk som historisk art.

 • - fra elev til studerende
  af Hanne Heimbürger & Benny Wielandt
  97,95 kr.

  Studiekompetence - fra elev til studerende tager udgangspunkt i de nyeste læringsteorier og indeholder mere end 80 praktiske øvelser. Bogen henvender sig til elever og kursister på ungdomsuddan-nelserne, men kan også danne fælles udgangspunkt for et lærer-teams arbejde med udviklingen af studiekompetence.

 • - politik, økonomi, sociologi
  af Ole Hedegaard Jensen
  217,95 kr.

  Klimaforandringer sætter fokus på menneskehedens pt største udfordring som et politisk, økonomisk og socialt problem. Bogen giver eleverne forståelse for klimapolitikken og redskaber til at analysere klimapolitik som et politikområde. Hvis den samtidig skærper bevidstheden om klimaforandringernes alvorlige konsekvenser, gør det ikke noget.Undervejs inddrages teoretikere som Hartmut Rosa og Ulrich Beck samt relevante modeller som fx Eastons model og Molins model. Det gør det let at koble emnet til det øvrige kernestof i faget.Alle kapitler indeholder refleksionsspørgsmål, tjekspørgsmål, kernebegreber og opgaver.

 • - hvor meget betyder de egentlig?
  af Christian Skjødt Pedersen
  193,94 kr.

  Denne udgivelse handler om, i hvor høj grad forældre former de mennesker, deres børn bliver til:Har forældres måde at tale med deres børn på betydning for børnenes ordforråd og generelle sproglige evner?Kan forældre risikere at skabe sårbare børn, og senere voksne, hvis deres måde at opdrage på ikke ruster deres børn til modgang?Hvor stor betydning har børns tidlige relationer til forældrene for deres senere relationer til andre mennesker i voksenlivet?Forskerne er rygende uenige om svarene på spørgsmål som disse, så der er lagt op til diskussion. Udgivelsen kommer omkring opdragelsesstile, genetisk arv, normeringer i daginstitutionen og meget mere. Forældrenes betydning for udviklingen bliver således belyst ud fra en række vidt forskellige psykologiske vinkler.Udgivelsen understøtter elevernes opfyldelse af de faglige mål i psykologifagets læreplaner på de gymnasiale uddannelser, ikke mindst at kunne inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger. Desuden giver materialet underviseren mulighed for at dække det meste af kernestofområdet udviklingspsykologi samt dele af det øvrige kernestof og supplerende stof. Forældre – hvor meget betyder de egentlig? stiller et spørgsmål, som kan give stof til eftertanke. For gymnasieeleven måske blandt andet over i hvor høj grad han eller hun er blevet præget af sine egne forældre. Som med så mange emner i psykologi kan man dermed kombinere det faglige med det personligt vedkommende.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.