Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Love

Her finder du spændende bøger om Love. Nedenfor er et flot udvalg af over 46 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - med kommentarer
  af Mette Neville
  1.217,95 kr.

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser om andelsboligforeninger, boligaktie- og anpartsselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber.4. udgaven af lovkommentaren er opdateret og ajourført med fyldige referater af og kommentarer til nyeste såvel trykte som utrykte domspraksis vedr. f.eks. prisreguleringsklausuler, renteswapaftaler, regulering af andelsværdien ved mellemkommende offentlige vurderinger eller valuarvurderinger, rekonstruktion af andelsboligforeninger og forældelse af overpriskrav.I denne nye udgave af kommentaren behandler forfatteren en lang række af de mest aktuelle problemstillinger f.eks.:Muligheden for at opdele andelsboligforeningsejendomme i ejerlejligheder eller parcelhuseSalg af andele i andelsboligforeninger med negative andelsværdierRenteswapaftalers betydning ved beregning af andelsværdienAndelsværdiberegninger ved formuepåvirkninger i løbet af åretTilbagebetalingskrav og erstatningsansvar ved overpris som følge af for høje valuarvurderingerNødlidende andelsboligforeninger, herunder andelshavernes retsstilling i forbindelse med foreningens konkursGrænserne for generalforsamlingens beslutningskompetence.MålgruppeVelegnet for advokater, fuldmægtige, ansatte i administrationsfirmaer, banker, realkreditinstitutter, revisionsfirmaer og mæglerfirmaer. Om forfatterenMette Neville er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Hun er forfatter til en lang række artikler og bøger om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Tidligere medlem af flere udvalg under Erhvervs- og Byggestyrelsen om ændringer af andelsboligforeningsloven.

 • - Et bidrag til udviklingen af sunde og velfungerende mennesker
  af Frida Nøddebo Nyrup
  105,95 - 367,95 kr.

  Bogen er en 2 i 1 bog, som i billedbogsform leverer en god fortælling til både børn og voksne, mens den i et fyldigt efterskrift leverer videnskabeligt baserede oplysninger om børns seksuelle udvikling. Bogen er et opråb, da vi som samfund ifølge "Styrelsen for Undervisning og Kvalitet" og ifølge "Amnesty" ikke giver den nødvendige plads til børns nysgerrighed i forhold til krop og seksualitet. Billedbogs-delen henvender sig primært til mindre børn og børn i indskolingen i form af en spændende historie, som gør udforskningen af seksualitet til noget naturligt. Pigen Elba spørger sin far: "Far vil du ikke nok nusse min tissekone?" Dette spørgsmål bliver starten på en længere historie, hvor Elba får kigget i en anatomibog sammen med sine forældre, der forklarer om både drenges og pigers kønsorganer. Elba leger også med andre børn i børnehaven, hvor de udforsker sig selv og hinanden, og finder ud af, at det kilder og føles rart at blive stimuleret på sine kønsorganer. Pædagogen Anton er både accepterende, vejledende og korrigerende i forhold til børnenes indbyrdes lege, og viser dem, at det ikke er farligt, selvom nogen har overtrådt en andens grænser. Det handler bare om at få snakket om det, på samme måde, som var det en konflikt i sandkassen. Børn overtræder jævnligt hinandens grænser, og har derfor brug for voksenhjælp. I efterskriftet, som er rettet mod den mere modne læser, leveres der videnskabeligt baserede oplysninger om børns seksuelle udvikling. Her argumenteres der for, at børns mulighed for gradvist at udvikle en medfødt spirende seksualitet har betydning for, hvorvidt der udvikles en sund og velfungerende personlighed, som evner både nærvær, intimitet og respekt. Som nævnt, er der i den proces - som i alle andre sammenhænge med børn - behov for, at voksne regulerer og hjælper børn på vej i forhold til at være lydhøre overfor hinanden og samfundets normer. Dertil nævnes det, at denne læring om egen krop sammen med en fortrolighed i forhold til at tale om seksualitet, også kan være præventiv i forhold til seksuelle overgreb. Endelig skal det nævnes, at bogen vil være egnet som læse-let læsning for lidt større børn, der gradvist også vil kunne trække mere forståelse ud af bogens anatomiske illustrationer og ud af efterskriftet til voksne. Det er nemmere at skabe sunde og velfungerende børn, end at afhjælpe, når de bliver voksne. Findes også som lyd- og eBog. eBog: ISBN: 978-87-93824-02-7 Lydbog: ISBN: 978-87-93824-01-0

 • af Ana Huang
  95,95 kr.

  King of Wrath by Ana Huang is a captivating novel that will keep you on the edge of your seat. Published by Piatkus Books in 2022, this book offers a unique blend of suspense and intrigue. The story revolves around the struggles and triumphs of its characters, making it a must-read for anyone who enjoys a good plot twist. The author, Ana Huang, has a knack for creating engaging characters that you can't help but root for. The genre of the book is not specified, but the title suggests it could be a thrilling tale of power and vengeance. Overall, King of Wrath is a testament to Huang's storytelling prowess and is sure to be a hit with readers. Don't miss out on this exciting novel from Piatkus Books.

 • af Marianne Simonsen, Merete Hjetting, Thomas Kjøller & mfl.
  3.057,95 kr.

  Et praktisk og detaljeret opslagsværk Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 2. udgave, er den eneste bog, der omfatter loven. Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser. Med hjemmel i loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser. Nyt i 2. udgave Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er påkrævet. Dog har der ikke været markante ændringer i lovgivningen siden 1. udgaven fra 2007. Bogen findes også i en onlineversion, som opdateres løbende. Læs mere om onlineversionen her. Om forfatterne: Merete Hjetting, kontorchef Finansrådet Marianne Simonsen, underdirektør, Jura og Kommunikation, Finansiel Stabilitet A/S Thomas Kjøller, advokat Kromann Reumert Malene Stadil, underdirektør Danske Bank

 • af Kaare R. Skou
  347,95 kr.

  Siden demokratiets indførsel i Danmark har samfundet været i konstant forandring. Folketinget har vedtaget et væld af love og truffet beslutninger, der alle har haft større eller mindre indvirkning på Danmark. "Politik der forandrede Danmark" ser nærmere på de 65 mest skelsættende og betydningsfulde politiske tiltag. Grundloven, NATO, sygesikringen, Det Indre Marked, parlamentarismen og naturfredningsloven har alle på hver sin måde haft enorm indflydelse på den måde, det danske samfund har udviklet sig.idden /title /head body center h1 403 Forbidden /h1 /center /body /htmlKaare R. Skou (f. 1947) har i over tyve år fulgt det politiske liv i Folketinget og haft sin daglige gang på Christiansborg, først som journalist for Radioavisen og fra 1989 som politisk redaktør for TV 2. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har desuden udgivet bøger om danmarkshistorien og det politiske liv i Danmark.

 • af Anne Louise Bormann & Ib Hounsgaard Trabjerg
  1.637,95 kr.

  Bogen indeholder en gennemgang af retspraksis med referater af væsentlige afgørelser, navnlig af nyere dato. Bogen forholder sig til de fortolkningsspørgsmål, loven giver anledning hertil, herunder de spørgsmål, hvorom der er uenighed i litteraturen, og de punkter med hensyn til bl.a. vederlagskrav og nye særejeformer, hvor lov om ægtefællers økonomiske forhold vil have betydning for fortolkning af arveloven. Bogen er ajourført med ny retspraksis og litteratur frem til juni 2017. Endvidere er bogen ajourført med de ændringer af loven, der er en følge af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold (som erstatter lov om ægteskabets retsvirkninger), og som træder i kraft den 1. januar 2018.

 • af Erling Borcher & Frank Bøggild
  1.697,95 kr.

  I ”gamle dage” var markedsføringsloven overskuelig, men i dag er loven noget mere kompleks med fx de elastiske bestemmelser om ”god markedsføringsskik” og ”vildledning”.Denne bog giver en grundig gennemgang og analyse af alle lovens områder med udgangspunkt i retspraksis, lovforarbejder og EU-retsakter. Bogens formål er at være en håndbog for praktikere.Bogen gennemgår bl.a. lovens bestemmelser vedr.:Produktefterligninger, renommésnyltning, loyalitetspligt, miskreditering, sammenlignende reklame og erhvervshemmeligheder Særregler om skjult reklame, markedsføring over for børn og unge, salgsfremmende foranstaltninger, slagtilbud, kreditmarkedsføring og gebyrer mv. Regler om spam og andre direct marketingaktiviteter Regler, der beskytter forbrugerne mod urimelige vilkår. Sanktionsvalget, inkl. Forbrugerombudsmandens beføjelser og reglerne, om erstatning, vederlag og straf.Nyt i 3. udgaveMarkedsføringsloven dækker såvel traditionelle som nutidige problemstillinger, men bl.a. den teknologiske udvikling gør, at en lang række markedsføringstiltag reelt er ubehandlet i loven. Bogen forsøger i et vist omfang at tage højde herfor, og 3.-udgaven er på alle centrale områder omskrevet i forhold til 2.-udgaven. Retspraksis vedr. produktefterligninger har desuden udviklet sig markant i de senere år. Bogen behandler også EU-direktiverne om urimelig handelspraksis og vildledning og EU-Domstolens afgørelser i tilknytning hertil samt EU’s ganske betydelige påvirkning af den danske lov.MålgruppeBogen henvender sig til advokater, domstolene, rådgivere i organisationer, virksomhedsjurister og andre praktikere, der skal forholde sig til markedsføringsretlige problemstillinger. Om forfatterneForfatterne er Erling Borcher og Frank Bøggild er begge tilknyttet advokatvirksomheden Kromann Reumert. Forfatterne har gennem et langt samarbejde har udviklet stor praktisk erfaring inden for markedsføringsretten og beslægtede retsområder.

 • - Beretninger fra voksne og børn under pandemien
  af Dorthe Holm Jacobsen
  107,95 - 163,95 kr.

  ”Stemningen er trykket. Vi er alle nervøse, og ingen af os siger noget. Vores læber er spændt sammen, og vores arme er lagt over kors. Vi sidder i vagtrummet på intensiv afdeling hvor vi ellers plejer at dele vores anekdoter og ugens sjove påfund med hinanden. Græd soldaterne ved fronten? Måske.””Det der har været mest mærkeligt for mig har været at komme ud blandt andre mennesker, alt er forandret på en ubehagelig måde, alle er påpasselige i et stort omfang, at de hverken smiler eller ser på hinanden, der bliver derimod holdt godt øje med om man overholder regler og hele stemningen føles trykket””At jeg kan høre livsmodet hos ham bliver mindre for hver dag! At han tænker på at hive sit PVK (Perifer Vene Kateter) i halsen ud, så han forbløder, så er dette ikke kritisk nok til at jeg må få lov til at se min elskede far, og hjælpe ham over den hurdle han står overfor - som han har hjulpet mig millioner af gange.Jeg er ved at gå til i sorg og savn – nu hvor Danmark er ved at åbne op igen og komme ud af sin ”pausetilstand”.”Mit hjerte forelskede sig”.

 • af Ole Bjerg
  176,95 kr.

  What does it mean to be a man? While this is a key question for at least half the popula-tion of the world, Ole Bjerg argues that it has been largely forgotten by philosophy. In his groundbreaking new book, he mobilizes ideas from Martin Heidegger and Hannah Ar-endt to coin the notion of Being-Man as an alternative to the conventional talk about gender and identity. This leads into an exploration of love, sex, work, art, truth, father-hood, women, and other existential issues confronting men in our efforts to make sense of ourselves and our lives today.The Meaning of Being a Man may be read by anyone, but it is explicitly written for men who are discontented with contemporary academic debates about men and women and yet still believe that philosophy has something valuable to say on these matters.Ole Bjerg (b. 1974) is an Associate Professor in Philosophy and Economics at the Copenhagen Business School. A list of previous books in English include Parallax of Growth (Polity Press 2016), Making Money (Verso 2014) and Poker: The Parody of Capitalism (University of Michigan Press 2011).

 • af Lotte Søs Farran-Lee & Ulrik Adinatha Lyshøj
  87,95 kr.

  Ulrik Adinatha Lyshøj, tantra teacher, tantric practitioner and leader of the Tantra Temple, talks to Lotte Søs Farran-Lee, writer and publisher, in this first book in the series “Let's Talk”. The book offers an open conversation about tantra, and plenty of resources and inspiration for the daily life for both Tantrics and people who do not see themselves as Tantrics. The conversation covers the different core aspects of tantra, and how to reignite love, playfulness, attraction and communication with a partner - but also how to keep the flame alive. It describes the four cornerstones in tantra, as well as the chakra system, and how to work consciously with one's own energy. It also describes why love is both the foundation, the path and a magic tool of transformation in tantra. The book offers an insight into some of the more mystical aspects of tantra - and makes these aspects available for modern day people, in a immediately applicable way. Ulrik Adinatha and Lotte also talks about tantra massage and why it has become such a major life changer for so many people. The book will debunk some of the myths and misunderstandings, describing tantra as a genuine path to deeper self knowledge, more love and joy in life, and deep transformation. The book offers inspiration for both newbies in tantra as well as more experienced practitioners. About Let’s Talk serien The Let’s Talk book is a book series of vital books on di erent subjects. Every subject is carefully selected with the intent of bringing it towards a comprehensive level, enfolding the reader into the world of the subject matter. Every book has a tight structure and the people who have been chosen to talk about their eld of expertise are highly competent. The vision is to create a space for new ideas to develop and to spark new thoughts in the reader, making a positive di erence in the realization of their human potential.

 • af Lisbeth Espensen, Anne Thuen, Pernille Brandstrup & mfl.
  707,95 kr.

  Bogen giver en bred vejledning om sygedagpengelovgivningen og den praksis, der knytter sig hertil, og giver svar på de fleste spørgsmål om sygedagpenge.Denne 5. udgave af bogen er ajourført i forhold til de ændringer, der er sket i sygedagpengelovgivningen siden 2006. Der er sket en række ændringer i sygedagpengesystemet – flere af grundlæggende karakter. Der er således siden da vedtaget mere end 30 lovforslag på området.Bogen er udformet som opslagsbog med flere muligheder for en hurtig og målrettet informationssøgning.

 • af Peter Schønning
  2.427,95 kr.

  Ophavsretsloven er et retsværn for de skabende og udøvende kunstnere og en vigtig del af immaterialretten. Ophavsretsloven med kommentarer foreligger nu i 5. udgave og gennemgår den danske ophavsretslovgivning med henblik på både at give overblik og detaljeret specialviden. Bogen indeholder: Redegørelse for ophavsrettens baggrund, de ophavsretlige forvaltningsorganisationer og de internationale regler på området, herunder EU-direktiverne. Kommentarer til alle paragrafferne i ophavsretsloven med udførlige henvisninger til litteratur og retspraksis. Dette udgør bogens hoveddel. Domsregister og et omfattende stikordsregister. Ophavsretsloven bygger på et fællesnordisk reformarbejde. Lovmotiver, retspraksis og litteratur fra Finland, Island, Norge og Sverige har derfor interesse herhjemme og indgår i kommentarerne, hvor det er relevant. Målgruppe Advokater, virksomhedsjurister, offentligt ansatte og andre, der kommer i berøring med ophavsretten. Om forfatteren Peter Schønning er advokat i kontorfællesskab med Nyborg & Rørdam. Han har tidligere været kontorchef i Kulturministeriet.

 • - med kommentarer
  af Bent Ole Gram Mortensen, Pernille Aagaard & Lisa Christensen
  2.147,95 kr.

  Varmeforsyningsloven regulerer planlægning og projektering samt tilslutning til kollektiv varmeforsyningsvirksomhed. Ligeledes reguleres prissætning af de primære ydelser, varmt vand og damp. Loven indeholder en række retsstandarder, der i årenes løb er blevet udfyldt primært af administrativ praksis. Denne lovkommentar gennemgår for de enkelte bestemmelser såvel praksis, forarbejder som andre retskilder.

 • af henning Koch m.fl.
  147,95 kr.

 • - The Bond
  af L B
  117,95 kr.

  Stella Anderson Lockwood had lived a life of constant grooming and suppression, plagued by visions and surrounded by lies. She was smart and curious of nature, perhaps a little too much for her own good. When rumors of a beast with immense powers, some similar to her own started going around, she decided to leave behind her old life and everything she had known, to find out the truth. One fateful day, she took the chance and fled from the village, into the woods that surrounded her home, where the beast was said to be residing. She had put her life in danger without any thought for the consequences that would follow, leaving behind her sister and her home, and throwing away her right to ever return to the village.There was no turning back. She needed to know if the rumors were true, even if the truth would come at the cost of her life...

 • af Josefa Ciesielska
  137,95 kr.

  "Insomnia thoughts" is a collection of all of the deepest and most vulnerable feelings inside the author's mind. It covers everything from friendships and relationships to self-growth and healing from trauma. The collection will take you on the author's journey to rediscover herself.

 • - before it was too late
  af Josefa Ciesielska
  105,95 - 127,95 kr.

  "Words I wanted to say - before it was too late" is a collection of poetry-styled short essays that reflect on self-love, healing from trauma, and friendships and relationships. Each of the standalone texts takes the reader directly into the mind of the author as she contemplates life through relatable words and thoughts.

 • - A Walk Among Poetry, Beauty and Truth
  af Chris Troels Pedersen
  21,95 - 144,95 kr.

  A Study in the Ephemeral is a poetry collection written in-between worlds, emotions, thoughts. The poems were written at night, at day and in-between joy, love and despair. They are the ephemeral in nature, the changing echo of it all, fleeting and passing quickly - yet returning. It is a search for the existential value in human life and love.Stories carry powerful meanings, they are how generations leave behind condensed meanings of a life lived and experienced. They have the power to move us or remind us of how the future often repeats the past.From stories we learn to see ourselves from what is reflected back at us. It is not always the words, but what we feel reading the words, what they remind us of in that moment.Art like poetry is about distilling the nature of life down to its essence. Allowing us to enter other worlds or reflect back on ourselves from a place beyond us. In freeing these constraints we can truly perceive.Journey down the ephemeral, sit by the fire, open a glass of wine . This book will feel like a long lost relatable friend on a journey just begun.

 • af Erik Bang Boesen
  137,95 - 253,95 kr.

  In my 2. book in the English language "Confessions" I continue right down the road of the memory lane, both past and present. And it has once more been with a lot of mixed feelings to write these biographical poems, because some of them goes deep and hurts inside, by refreshing them from the memory. But fortunately, there has been both sad and joyful memories in my life, which the poems also reflect. And you know, in a strange way it has been a nice therapeutic relief to get rid of. Sometimes it is good for the mental health for a person to take a good look inside oneself and clean up all the drawers and cabinets the memory bank, to erase all the bad and negative things and get on with life, because you can not use it for anything anywayEnjoy. This i a powerfull book of alkoholabuse, drama and love.

 • af Cecilie Vesterholm Poulsen
  197,95 kr.

  fuck this worldexisting without livingis full on bullshitbreathing with no airconsumed by theflames from helldancing withthe devil himselfcelebrating the end of thischaos collectionof poemswritten by a teenagerwith mental health issueswhat a showthanks for reading

 • af Ellen Rasmussen
  121,95 kr.

  There is a continuous and penetrating vein that binds all humans together. In this book, author Ellen Rasmussen tries to find this common thread through her poems. In her poems, you will encounter themes about love between mother and child, man, and woman, as well as the intricate threads that knot together and bind relationships.Excerpt from the bookPARIS Longing for, light lashes across my back side, solar eruptions, when the heat, hurries to the center of my insides, inside my thighs is where you belong. Magnetic fields, pulling me closer, to your polar, closer to the equator, oceans rumbling, repeatedly, clashing closer to infinity, moments freezing, like ice drops, during a solar eclipse; don’t look up, the light lashes will blind you, seeing you clearly, once your volcano erupts, and my tides pull back, the earthquakes begin, slowly our earth takes shape, creating new continents for life to begin. Longing for, light lashes, across my backside. Om forfatteren Ellen Rasmussen is a poet and academician with a degree in Science, Economics and Business Administration, whose stories on love, human relationships, and the complexity of human behavior has her debut as a writer in her collection of poems A Moment of Pleasure published by publishing house Mellemgaard.

 • af Lars Bjerregaard Jessen
  199,95 kr.

  One evening on the beach, Anders is sitting with binoculars, watching his son, Thor, who is diving and spearing fish in the sea with his two friends. Meanwhile, Anders’ thoughts are taken back to his childhood sweetheart Cecilie, whom he can’t get out of his head, and his inner journey begins. But at the same time, a potential danger is lurking out on the water ... Thoughts of Cecilie take him far and wide in the many spaces of his mind, including on a train trip around the world. As Anders remembers his past, he learns about love and life’s many detours. The question is, how will it end with him and Cecilie? And what will happen to his son and his friends out on the water?Rekindled Love is a novel about great infatuation, love, and how love acts as a driving force in life. It is also a travelogue and a story about unrequited love, loneliness, and stumbling and finding your way, despite all the obstacles encountered in life.Excerpt from the bookIn the distance he sees a sailboat with a mainsail and foresail. The boat crosses against the offshore wind and heels a little so the top of the keel is visible. Anders, who has sailed quite a bit, feels quite elated watching the sailboat and follows it with his eyes for a few minutes. The sight of it makes him recall his past life ……Anders has to concentrate to picture it all. His thoughts of the boat make threads to the past. Suddenly, time shrinks, and the story of his childhood sweetheart fades into view on his retina.About the authorLars Bjerregaard Jessen holds a Master of Science (MSc) in Business, Language and Culture as well as an MBA. He is a former communications manager at a large private company and now teaches higher education. Rekindled Love is Lars’ debut in English.

 • - Turistguide og vejledning til migranter og flygtninge i Danmark - Kenne die dänische Gesetzgebung und dänische Normen - Touristguide – learn about Danish legislation and Danish norms
  af Villy Rinddahl Lauridsen
  147,95 kr.

  Denne turistguide henvender sig til turister, der ønsker at holde ferie i Danmark uden at møde ubehagelige overraskelser.Samtidig er bogen en vejledning til migranter og flygtninge, der har behov for at kende danske normer, love, holdninger og livsværdier.—Diese Touristenführer richtet sich an ausländischeTouristen, die in Dänemark einen Urlaub ohne negative Überraschungen genießen möchten.Das Buch vermittelt eine gute Grundlage zum Verständnis der Mechanismen und Regeln der dänischen Gesellschaft.—The tourist guide is aimed at foreign tourists, who visit Denmark and want a trouble-free holiday.The book provides a solid basis for understanding the mechanisms and ”rules of the game” of the Danish society.

 • - Short stories from Novellix
  af Lev Tolstoj, Mary Shelley, Oscar Wilde & mfl.
  177,95 kr.

  This box is filled up with stories about the bittersweetness of love: about all-encompassing love but also broken hearts, vanity and evil, thoughtfulness and disappointment. Four short stories written by some of our most beloved authors of all time. The box contains four pocket-sized books: Oscar Wilde - The Nightingale and the Rose & The Sphinx Without a Secret Mary Shelley - The Trial of Love Leo Tolstoy - After the Ball Virginia Woolf - The Legacy The concept of Novellix is simple; small books, big stories, all contained within beautiful, accessible packages, perfect for reading on the go.

 • - 6 essential archetypes to cultivate a happy relationship
  af Inge Ludvigsen & Jessica Riberi
  167,95 kr.

  A couple's relationship is not just about two people. Numerous unconscious psychological scripts from the collective sphere and mandates inherited from family history affect our way of living love, one of the most significant human experiences. The psychotherapists and Master Trainer in NLP, Jessica Riberi and Inge Ludvigsen, combine their professional and teaching experience in Chile and Denmark, and propose a system to align six energy fields that promote and strengthen the love bond. "Jessica Riberi and Inge Ludvigsen have written a delightful and very helpful guide to how archetypal forms - that is, the patterns of the universal energies of human being - can support and transform intimate relationships. They are especially good in describing how to develop more mature and generative levels of each universal energy. I highly recommend it to both people helpers, as well as those seeking deeper intimacy connections."Stephen Gilligan, psychologist, author of The Courage to Love and The Hero's Journey (with Robert Dilts)"What could be more important and timely than having pathways to bring more quality into our relationships.  We are relational beings seeking the connections for outcomes of life: partners, families, work-spaces and communities.  Connection is there but managing these connections is quite a different order.  This is where archetypes guide us by reflecting back an ideal.  Not that we ever really get to the ideal but they remind us to  bring awareness to the learning and the nurturing of the relationships that bring the joy to our lives.  Thank you so much for this book, The Journey of love in couples as it also can bring us some hope for our inner and outer peace"Judith DeLozier, anthropologist, coauthor of Turtle all the way down (with John Grinder) and Encyclopedia of Systemic NLP (with Robert Dilts).

 • af Monica Lee & Jørgen Panduro
  57,95 - 208,95 kr.

  What you are about to read in this book are poetic conversations between two people in love that have never met physically. It is both a play and sincerity with words, concepts, emotions and life that unfolds a love story that we wanted to give to others to say that love isn´t impossible and it has no borders.It is also a book where we put out our ideas that, in our opinion, are essential concepts for love to thrive while getting to know each other as a couple would in the beginning of any relationship.You will see the authors are quite different, but on the same path. Her words are wild like paint splattered on a canvas with brush strokes everywhere and he responds in a more poetically choreographed manner to create "Poetic Conversations".Monica and Jørgen

 • - sweet one
  af Pia Brandt Danborg
  172,95 - 255,95 kr.

  A feel good book for you.This is the book that supports you, when you feel shaken, that helps you heal, when you feel broken, that stands with you, when you are ready to make changes. Kind words of love given to you every day of the year. This book can be used year after year to help you be more loving, supportive and true to yourself and to move on to a better life for you.Because you are the expert in your life.Love to you.

 • af Ayse Polat
  147,95 kr.

  A collection of poems featuring universal themes. Heading for Dawn is all about finding the meaning in everything and finding that light is always more powerful than darkness. Telling the story of transforming pain into wisdom and thereby creating greater joy and serenity, the poems are a declaration of love for life.Uddrag af bogen Trusting Life My trust in life grows as I see beauty unfold in my life. When I see that it is real and not just something I imagine, I am completely speechless and utterly happy. I embrace life and make it mine now that I know living is worth it. To think that life can be so bright and marvelous! What a wonderful feeling it is to trust life. Om forfatteren Ayse Polat was born and raised in Denmark. She is a qualified life coach with a deep interest in personal development. Having engaged in creative endeavors since childhood, Ayse loves playing the harp and writing. Other interests include languages and literature.

 • af Elizabeth Gilbert
  87,95 kr.

  The blazingly brilliant new novel from Elizabeth Gilbert, author of the international bestseller Eat Pray Love: a glittering coming-of-age epic stitched across the fabric of a lost New York ... It is the summer of 1940. Nineteen-year-old Vivian Morris arrives in New York with her suitcase and sewing machine, exiled by her despairing parents. Although her quicksilver talents with a needle and commitment to mastering the perfect hair roll have been deemed insufficient for her to pass into her sophomore year of Vassar, she soon finds gainful employment as the self-appointed seamstress at the Lily Playhouse, her unconventional Aunt Peg's charmingly disreputable Manhattan revue theatre. There, Vivian quickly becomes the toast of the showgirls, transforming the trash and tinsel only fit for the cheap seats into creations for goddesses. Exile in New York is no exile at all: here in this strange wartime city of girls, Vivian and her girlfriends mean to be free, to get up to no good, to drink the heady highball of life itself to the last drop. And when the legendary English actress Edna Watson comes to the Lily to star in the company's most ambitious show ever, Vivian is entranced by the magic that follows in the wake of this true, true star. But there are hard lessons to be learned, and bitterly regrettable mistakes to be made. Vivian learns that to live the life she wants, she must live many lives, ceaselessly and ingeniously making them new. `At some point in a woman's life, she just gets tired of being ashamed all the time. After that, she is free to become whoever she truly is,' she confides. And so Vivian sets forth her story, and that of the women around her - women who have lived as they truly are, out of step with a century that could never quite keep up with them.

 • af Elena Radef
  81,95 - 253,95 kr.

  There has to be a deep searching out in the heart for forgiveness and repentance in order to walk in the favour of the Lord: a thoroughly cleansing of the heart, being washed with the love of Christ - that brings it back to the place within, in which Christ intended to be. Unanswered prayers are hidden in this mystery of Christ. They are hidden because many don’t allow time in Christ to work its way through it. Forgiveness and repentance lead to financial breakthrough but also the blessings and favour from the Lord that He truly wants His people to experience and live in. Do you have: Unanswered prayers in your financial situation? Unanswered prayers in your relationships? Unanswered prayers in your family life? Unanswered prayers for things that money can’t buy: a child, a spouse or a job?

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.