Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Strafferet

Her finder du spændende bøger om Strafferet. Nedenfor er et flot udvalg af over 25 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Knud Waaben ved Lars Bo Langsted
  524,95 kr.

  Knud Waabens klassiske værk, der dækker strafferettens specielle del, udkommer nu i en 6. udgave, revideret af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Strafferettens specielle del gennemgår emnerne:Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod den personlige frihed SeksualforbrydelserForbrydelser i familieforhold Formueforbrydelser Almenfarlige forbrydelser Fredskrænkelser Ærekrænkelser Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge Falsk forklaring, erklæring, anklage m.v.Bogen er i 6.-udgaven ajourført i overensstemmelse med de ganske omfattende ændringer, der er sket på området såvel retligt som samfundsmæssigt, ikke mindst indenfor computerteknologien og udbredelsen af internettet, siden Knud Waabens udgave fra 1999 – med lovændringer, retspraksis og litteratur indtil januar 2014.MålgruppeBøgerne henvender sig primært til jurastuderende ved universiteter, men de er desuden velegnede for praktikere – f.eks. forsvarsadvokater og ansatte ved anklagemyndigheden, i ministerier og ved domstolene – som ønsker en grundlæggende og præcis gennemgang af strafferetten.Om forfatterneKnud Waaben var en af Danmarks store skikkelser inden for strafferet. Han var professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 1959-91 og formand for Straffelovsrådet 1971-95. Han skrev en række lærebøger og andre værker, fortrinsvis om strafferetlige emner. Inden sin død i 2008 bad han Lars Bo Langsted om at videreføre sine lærebøger i strafferet.Lars Bo Langsted er professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han har været ansat siden år 2000. Han har specialiseret sig i økonomisk kriminalitet, ledelsesansvar, rådgivningsansvar og regulering af de liberale erhverv. Han har et omfattende forfatterskab inden for især erstatnings- og strafferet og en årelang undervisningserfaring i bl.a. strafferet, erstatningsret, rådgivningsansvar og revisoransvar. Herudover har han bl.a. været medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, og af Procesbevillingsnævnet, afdelingen for appeltilladelser, ligesom han benyttes som voldgiftsdommer.

 • af Jens Møller (ansv. red.)
  321,95 kr.

  Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021 som ændret ved lov nr. 2600 af 28. december 2021, lov nr. 2601 af 28. december 2021, lov nr. 158 af 31. januar 2022, lov nr. 226 og 227 af 15. februar 2022, lov nr. 291 af 8. marts 2022, lov nr. 696 og lov nr. 697 af 24. maj 2022 og lov nr. 873, 890, 893 og 897 af 21. juni 2022. For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1650 af 17. november 2020 som ændret ved som ændret ved lov nr. 349 af 2. april 2020, lov nr. 1832 af 8. december 2020, lov nr. 2208 af 29. december 2020, lov nr. 207 af 15. februar 2021, lov nr. 290 af 27. februar 2021, lov nr. 415 af 13. marts 2021, lov nr. 709 af 26. april 2021, lov nr. 982 af 26. maj 2021 og lov nr. 1174 af 8. juni 2021. Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2022, er medtaget og markeret som kommende ændringer.

 • af Dorte Nguyen & Wasiim Bahr
  128,95 kr.

  Det er med håndbog til strafferet og straffeproces forsøgt at give et overblik over faget.Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget strafferet og straffeproces. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget.Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor.Håndbogen indeholder:Strafferetlige principperStrafferettens almindelige delJurisdiktionBetingelser for strafansvarTilregnelse (subjektive element)VildfarelseFuldbyrdelseForældelse og straf ved ny lovgivningObjektive straffrihedsgrundeForsøg, medvirken og tilbagetrædenStraffens fastsættelseStrafferettens specielle delFormueforbrydelserSeksualforbrydelserForbrydelser mod liv og legemeFaredelikterForbrydelser mod den personlige frihedForbrydelser i familieforholdFreds- og æreskrænkelserPengeforbrydelserForbrydelser vedrørende bevismidlerAlmenfarlige forbrydelserForskellige almenskadelige handlingerFalsk forklaring og falsk anklageStrafansvar for juridiske personerStraffeprocesGrundprincipperStraffesagens gangEfterforskningTiltaleTilståelsessagerAnklageskriftetHovedforhandlingenBevisførelse og procedureSanktionerOverbliksarkOBS: Vi gør opmærksomme på at håndbogen ikke kan erstatte pensum, men blot er et supplement til pensum. Derudover er håndbogen ikke udtømmende eller detaljeret i forhold til pensum, men har derimod til formål at give et godt overblik over pensum og hjælpe den studerende med at få en grundlæggende forståelse for faget.

 • - En introduktion
  af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  227,95 kr.

  Udvalgte delikter i straffeloven er skrevet til jurastuderende, som har brug for et overblik over og en kort indføring i grundtrækkene for de mest anvendte delikter i straffeloven.Delikterne, der er udvalgt med henblik på undervisningen på bacheloruddannelsen ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, kommenteres kort med hensyn til nogle af de objektive og subjektive gerningsbetingelser samt enkelteudmålingsmæssige forhold.

 • af Trine Baumbach & af Thomas Elholm
  655,95 kr.

  Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav. Bogen giver på samme tid et overblik over feltet og grundtrækkene ved strafansvaret, og samtidigt en mere dybtgående behandling af en række problemstillinger, der er særligt relevante i teori og praksis. Bogen kan således bruges af både jurastuderende, universitetsforskere og praktikere.Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt overblik over pensum i faget strafferet. Bogen kan benyttes som opslagsværk til opgaveløsning og eksamen.

 • af Denise (Macquarie University Meyerson, Catriona Mackenzie & Therese MacDermott
  411,95 - 1.272,95 kr.

 • af Jack Lampkin
  204,95 - 519,95 kr.

 • af Kristen Lee Discola
  411,95 - 1.336,95 kr.

 • af Patrick Tidmarsh & Gemma (Gemma Hamilton is a lecturer at RMIT University Hamilton
  390,95 - 1.336,95 kr.

 • af Sophia Yakhlef
  411,95 kr.

 • af Simon Egbert & Matthias Leese
  411,95 - 1.467,95 kr.

 • - Se nu også 9788761943545
  af Lars Lindencrone Petersen & David Moalem
  1.429,95 kr.

 •  
  411,95 kr.

  This volume presents new research in Artificial Intelligence and Law with special reference to criminal justice.It will be a valuable resource for academics and researchers working in the areas of AI, Technology and Criminal Justice.

 •  
  411,95 kr.

  This book considers the intellectual legacy of James F. Short, Jr., to criminology and sociology, and covers the full range of his pioneering research on suicide and homicide, criminological theory, self-report methodology, microsocial group processes, and the etiology of gang violence and delinquency.

 • af Sarah Pemberton, Stephanie (School of Natural Sciences and Psychology Kewley & Mohammed (School of Social Sciences Rahman
  411,95 kr.

  Preventing Sexual Harm provides an overview of current criminal justice strategies to tackling sexual violence, and highlights existing positive criminological approaches that could help prevent sexual abuse and harm.

 •  
  411,95 kr.

  This edited collection offers multi-disciplinary reflections and analysis on a variety of themes centred on nineteenth century executions in the UK, many specifically related to the fundamental change in capital punishment culture as the execution moved from the public arena to behind the prison wall.

 • - se eventuelt 9788761941534
  af Lars Lindencrone Petersen & David Moalem
  1.517,95 kr.

 • af Thomas Elholm & Trine Baumbach
  291,95 kr.

  Straffeprocessens katekismus er en grundlæggende og systematisk fremstilling af straffeprocessen – de vigtigste principper og regler. Bogen indledes med et kapitel om de principper, der gælder for hele straffeprocessen. Herefter behandles reglerne om politiets efterforskning, inkl. tvangsindgreb og agentreglerne, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagens behandling ved retten. Fremstillingen inddrager den nyeste retspraksis. Straffeprocessens katekismus giver på samme tid et overblik over de straffeprocessuelle regler og grundtræk, og samtidig en mere dybtgående behandling af en række vigtige problemstillinger. Bogen er primært skrevet til brug for jurastuderende, men universitetsforskere og praktikere kan utvivlsomt også få glæde af den. Forfatterne er ansat som professorer i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • af Jesper Münther
  287,95 kr.

  Denne titel er kommet i ny udgave, benyt ISBN: 9788771730043

 • af af Hans Jørgen Engbo
  359,95 kr.

  Grønland fik sin første kriminallov i 1954. Loven mindede på nogle punkter om den danske straffelov. Men hvad angik sanktionssystemet, vakte loven international opsigt ved at operere med »foranstaltninger« i stedet for »straf« og ved at udelukke indespærring, herunder fængsel, fra de foranstaltninger, som kredsretterne kunne anvende over for lovovertræderne. Kriminalloven er senere blevet ændret flere gange med klar inspiration fra det danske straffesystem, men fortsat uden brug af begreberne straf og fængsel. Foranstaltningerne indledes med et kapitel om foranstaltningssystemets historiske og retskulturelle baggrund, som er vigtig for forståelsen af gældende ret og dens terminologi. Bogens øvrige kapitler beskriver på traditionel retsdogmatisk vis de foranstaltninger, der indgår i det nuværende grønlandske kriminalretssystem. Desuden redegør den ud fra en analyse af de relevante retskilder for gældende ret angående foranstaltningernes anvendelse og fuldbyrdelse. Bogen bruges som lærebog for jurastuderende på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), men er tillige et godt værktøj for alle, der arbejder med det grønlandske foranstaltningssystem. Hans Jørgen Engbo er jurist og har i mange år arbejdet som fængselschef i danske fængsler. I perioden 2013-2016 var han direktør for Kriminalforsorgen i Grønland. Han har i en årrække været ansat som ekstern lektor i strafferet ved Københavns Universitet og medvirker nu ved undervisning i kriminalret på Ilisimatusarfik

 • af af Lasse Lund Madsen
  437,95 kr.

  Strafferet 1 - Ansvaret er en udførlig gennemgang af reglerne om, hvornår en person eller en virksomhed er skyldig. Især de grundliggende og centrale problemer er udførligt behandlet: Hvordan fortolkes straffebestemmelser og hvorfor er det væsentligt, at straffebestemmelser formuleres klart og præcist?– Er det problematisk, at det i dag er muligt at straffe for psykisk vold i form af ”groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd”?– Hvorfor straffes en fodboldspiller, der slår ud efter en anden, ikke uden videre for vold?– Hvornår kræves forsæt, og hvad betyder kravet?– Har benzinkunden, der i distraktion forlader tanken uden at betale, forsæt til tyveri?– Hvad kræves for at straffe for forsøg?– Kan den, der alene undersøger mulighederne for at begå et tyveri, straffes?– Hvornår kan en person straffes for medvirken?– Kan en mor straffes, fordi hun ikke forhindrer samleverens vold mod sit barn?– Kan man straffes for at være fulgt med sin kammerat hen i en tøjbutik, hvor denne sjæler et par bukser?– Hvornår kan virksomheder straffes? Kan en virksomhed straffes for uagtsomt manddrab, hvis en medarbejder omkommer pga. dårligt arbejdsmiljø?– Kan en leder straffes for sine ansattes fejl?– Hvad er sammenhængen mellem jurisdiktionsreglerne og en straffebestemmelses gyldighedsområde?Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister også kan følge fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere.Lasse Lund Madsen er professor i strafferet ved Aarhus Universitet

 • af Nicolaj Sivan Holst & af Gorm Toftegaard Nielsen
  351,95 kr.

  Straffesagens gang er en udførlig fremstilling af, hvorledes og af hvem straffesager behandles. Bogen foreligger nu i 7. udgave revideret af Nicolaj Sivan Holst. Efter en indledning om straffeproces, grundlov og menneskerettigheder behandles reglerne om politiets efterforskning og tvangsindgreb, anklagemyndighedens tiltalerejsning og sagernes behandling ved domstolene. Fremstillingen følger straffesagens gang fra sigtelse til dom. Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog så også andre kan følge fremstillingen. Omfattende henvisninger til retspraksis og et udførligt stikordsregister gør den desuden velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarer. Nicolaj Sivan Holst er lektor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet og er tidligere anklager.

 • - Et mord i højesteret
  af Erik Overgaard
  81,95 - 118,95 kr.

  På vej hjem fra en middag med sine advokatkollegaer bliver Ernst Hvidkilde involveret i en trafikulykke med dødelig udgang. Hvidkilde er netop blevet udnævnt til højesteretsdommer, og for at beskytte sin karriere og sit ægteskab beslutter han at lyve for både politiet og sin kone. Men et vidne har filmet ulykken, og snart begynder Hvidkilde at modtage anonyme trusler. Få dage efter findes højesteretssagfører Mogensen myrdet i det såkaldte 'Advokatværelse' i Højesteret, hvor kun advokater og retsbetjente har adgang. Mistanken retter sig straks mod advokat John Anderson, der repræsenterer Mogensens modpart i en stor sag om kopivarer - selv samme sag som højesteretsdommer Ernst Hvikilde snart skal dømme i. At der er en forbindelse mellem de to sager, er kriminalpolitiet ikke i tvivl om. Men ingen i det lukkede og ind­spiste advokatmiljø har tilsyneladende nogen interesse i at medvirke til opklaringen. "Hæderværdige Højesteret" går i bogstaveligste forstand bag kulisserne på det danske retsvæsen og giver et fascinerende indblik i en verden, hvor sandheden kan gradbøjes, og private moralbegreber må vige for økonomiske hensyn.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Denne håndbog kan benyttes som opslagsværk til faget straffeproces og er især brugbar til eksamen. Den giver et hurtigt overblik over straffeprocessen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.