Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Boligret og ejendomsret

Her finder du spændende bøger om Boligret og ejendomsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 88 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Hans Henrik Edlund & Niels Grubbe
  1.657,95 kr.

  -

 • af Claus Rohde, Martin Birk & Marianne Kjær Stolt
  2.311,95 kr.

  Indtil denne udgivelse af Lejeloven med kommentarer, udkom det seneste eksemplar af en lejelovskommentar i 1980 med et tillæg i 1984. Denne, derfor, tiltrængte lovkommentar til lejeloven angriber emnet på en anderledes måde end de, på området, mange lærebøger og andre opslagsværker. Lejelovgivningen er meget kompleks og formalistisk, og det kan være vanskeligt for især udlejer at manøvrere sig gennem regeljunglen uden at have professionel bistand. Denne traditionelt opbyggede lovkommentar gennemgår systematisk lovteksten og giver en udførlig fremstilling af de enkelte paragraffer. I 2015 er der indført ny lovgivning på området, som har medført en gennemgribende forenkling og modernisering af lejelovgivningen. For de professionelle udlejere er de største ændringer bl.a. overholdelse af de obligatoriske regler om indflytnings- og udflytningssyn, hvor udlejeren risikerer at tabe sit krav på istandsættelse helt eller delvist, hvis reglerne ikke overholdes samt afskaffelse af muligheden for at aftale nyistandsættelse, herunder hvem der skal betale for maling af lejligheden, når lejeren flytter efter kort tid. Kommentaren er ajourført med retspraksis og artikler, der er udgivet frem til 1. august 2014. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget. Indholdsoversigt Forord Lejeloven Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde Kapitel 2. Lejeaftalen Kapitel 3. Mangler ved det lejede Kapitel 4. Vedligeholdelse Kapitel 5. Lejerens brug af det lejede Kapitel 6. Betaling af leje mv. Kapitel 7. Betaling for temperaturregulering, vand og el Kapitel 7 A. Lejerens betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester mv. Kapitel 8. Ændring af lejevilkår Kapitel 8 A. Lejefastsættelse for indeksfinansieret boligbyggeri Kapitel 9. Udlejerens adgang til det lejede Kapitel 10. Forbedringer mv. Kapitel 10 A. Konto for forbedringer i Grundejernes Investeringsfond Kapitel 11. Beboerrepræsentation Kapitel 12. Brugsrettens overgang til andre (Fremleje, bytte mv.) Kapitel 12 A. Behandling af sager ved Huslejenævnene om lejerens tilsidesættelse af god skik og orden Kapitel 13. Opsigelse Kapitel 14. Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen Kapitel 15. Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen Kapitel 16. Tilbudspligt Kapitel 17. Om mellemmænd ved udlejning − ophævet Kapitel 18. Huslejenævn og boligret Kapitel 18 A. Frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme Kapitel 19. Lovens ikrafttræden mv. Domsregister Stikordsregister

 • af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen
  1.507,95 kr.

  Med 5. udgave af Panteret foreligger en ajourført fremstilling af reglerne om sikkerhedsstillelse på grundlag af de aktivtyper, som det efter dansk ret er muligt at belåne. Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner.Bogen gennemgår bl.a.:Det personlige gældsansvarKreditor- og omsætningsbeskyttelseBeskrivelse af pantetOverdragelse af panterettenPanterettens ophørForholdet mellem pantsætteren og panthaverenPantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve og den praktiske anvendelse af disse pantedokumenterPanteret i tilbehør og bestanddelePanteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiverTilbageholdsret.Nyt i 5. udgaveI forhold til 4. udgave af bogen fra 2012 er der taget hensyn til mellemkommende ændringer af lovgivningen, ligesom ny litteratur og ny retspraksis er omtalt og kommenteret.Om forfatterneForfatterne, der er nuværende eller tidligere professorer ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har gennem en årrække i bøger og artikler beskæftiget sig indgående med panteretlige og øvrige formueretlige problemstillinger. Bent Iversen har bl.a. skrevet bogen Panteret i fast ejendom og løsøre, Lars Hedegaard Kristensen er forfatter til bl.a. bogen Studier i erhvervsfinansieringsret og Lars Henrik Gam Madsen er forfatter til bl.a. bogen Modregning med uklare krav.

 • - Bolighandlen
  af Carsten Munk-Hansen
  568,95 kr.

  Bogen er det andet af tre bind om fast ejendom: I Overdragelsen (2015), II Bolighandlen (2016) og III Ejerbeføjelsen (2015). Fremstillingen belyser reguleringen af bolighandlen, dvs. ejendomsformidlingsloven og forbrugerbeskyttelsesloven. Det er en samlet fremstilling om bolighandlen og dens udfordringer, men navnlig de spørgsmål, der giver anledning til tvister er opprioriteret. Behandlingen af forbrugerbeskyttelsesloven omfatter en række vanskelige spørgsmål om risikofordelingen mellem ejerskifteforsikringen, sælgeren og køberen. Med henvisning til 396 ankenævnskendelser og 141 domme påvises, at loven har en række svagheder, og at ankenævnspraksis bevæger sig væk fra retspraksis på en række områder. Endeligt argumenteres der for løsningsmodeller af vanskelige tilfælde.Om forfatterenCarsten Munk-Hansen, cand.jur., ph.d., er beskæftiget som lektor ved Aalborg Universitet inden for formueret, retsfilosofi og metode.IndholdsfortegnelseForord Kapitel 1. Afgrænsning og begreberKapitel 2. Udbud og overdragelsesaftaleKapitel 3. Introduktion til mangelshæftelse i forbrugerbeskyttelseslovenKapitel 4. Huseftersynsordningens betingelserKapitel 5. Ejerskifteforsikringens hæftelseKapitel 6. Ejerskifteforsikringens erstatningsudmålingKapitel 7. Sælgerens hæftelseKapitel 8. Køberens risikoKapitel 9. »Risikofordeling« i svære sagerKapitel 10. Den bygningssagkyndiges hæftelseKapitel 11. Forbud mod omgåelseKapitel 12. Direkte kravBILAG I. BILAG II.BILAG III. Litteratur Forkortelser Love Afgørelser

 • - med kommentarer
  af Pernille Thrane & Henrik Qwist
  1.717,95 kr.

  DenKommenterede Almenboliglov er ajourført med lovændringer, domme ogadministrative afgørelser frem til 1. oktober 2016. Bogener den første kommenterede almenboliglov og således den første bog omalmenboligloven.Lovkommentarenbehandler hele det meget omfattende og komplicerede retsområde med en lov med17 kapitler og 196 paragraffer samt mange administrative forskrifter i form afbåde bekendtgørelser og vejledninger, som i højere grad end selve lovenregulerer retsområdet. Derudover spænder området over flere såvel juridiske somøkonomiske felter. Forfatterne har med bogen ønsket at udgive et opslagsværkmed en overordnet beskrivelse af reglerne med udgangspunkt i loven, hvor derelevante administrative forskrifter er inkorporeret under de enkelteparagraffer.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov Group
   
  1.064,95 kr.

  Karnovs Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, som indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser m.v. Lovsamlingen giver derfor et samlet og opdateret overblik over leje- og boliglovgivningen.Udgivelsen er baseret på Karnovs Lovsamling og følger samme opbygning og høje kvalitet.Forrest i bogen er en oversigt over lovenes kapitler og bagerst i bogen findes et omfattende stikordsregister, som hjælper læseren med at finde frem til de rigtige bestemmelser og relevante noter.Lejeloven, boligreguleringsloven, tvungenadministrationsloven, almenlejeloven, erhvervslejeloven, ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven er kommenteret af nogle af de førende eksperter inden for leje- og boliglovgivning:Professor, lic.jur. Hans Henrik EdlundProfessor, ph.d. Mette NevilleProfessor, ph.d. Claus Rohde

 • af Stephen Mettling
  397,95 kr.

 • af Bernardo Ribeiro de (Leiden Law School Almeida
  492,95 - 1.589,95 kr.

 • af P.S. Munawar Hussain
  542,95 - 1.466,95 kr.

 • af Martin Dixon
  463,95 - 1.587,95 kr.

 • af Diane Astin
  847,95 kr.

 • af Stephen Mettling, David Cusic & Ryan Mettling
  397,95 kr.

 • af Stephen Mettling, David Cusic & Ryan Mettling
  397,95 kr.

 • af Jacob A. Riis
  172,95 kr.

 • - Kan købes i abonnement direkte hos Karnov Group
   
  1.077,95 kr.

  Karnovs Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, som indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser m.v. Lovsamlingen giver derfor et samlet og opdateret overblik over leje- og boliglovgivningen.Udgivelsen er baseret på Karnovs Lovsamling og følger samme opbygning og høje kvalitet.Forrest i bogen er en oversigt over lovenes kapitler og bagerst i bogen findes et omfattende stikordsregister, som hjælper læseren med at finde frem til de rigtige bestemmelser og relevante noter.Lejeloven, boligreguleringsloven, tvungenadministrationsloven, almenlejeloven, erhvervslejeloven, ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven er kommenteret af nogle af de førende eksperter inden for leje- og boliglovgivning:Professor, lic.jur. Hans Henrik EdlundProfessor, ph.d. Mette NevilleProfessor, ph.d. Claus Rohde

 • af Stephen Mettling, David Cusic & Kseniya Korneva
  362,95 kr.

 • af Alastair Willingham
  286,95 - 369,95 kr.

 • af Mark Mussman
  347,95 kr.

 • af Sofie Thøgersen
  147,95 - 151,95 kr.

 • af Janet Portman & J. Scott Weaver
  317,95 kr.

 • af Zafirah Zyed, Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz & Noor Rosly Hanif
  1.352,95 kr.

 • af Acheampong Frank, Mumin Alhassan Abdul & Abrokwah Eugene
  286,95 kr.

 • af Shemi Esquire
  282,95 kr.

 • af Stephen Mettling
  637,95 kr.

 • af Laurence Ginnell
  350,95 kr.

 • af Stephen Mettling
  397,95 kr.

 • af Stephen Mettling
  397,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.