Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Erstatningsret, skader og kompensation

Her finder du spændende bøger om Erstatningsret, skader og kompensation. Nedenfor er et flot udvalg af over 43 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Tort og svie.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (43)
 • (1)
Format
 • (17)
 • (13)
 • (11)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (28)
 • (15)
Pris
DKK
Serie
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (9)
 • (7)
 • (7)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Hanne Mølbeck, Jens Flensborg & Søren Højgaard Mørup
  747,95 kr.

  Denne bog udkom første gang i 2007, men der er sket en del på ekspropriationsområdet siden da. Ekspropriation i praksis, 2. udgave,er en opdatering af 1. udgaven, der både indeholder ajourføring med relevant lovgivning og praksis, samt en udvidelse af visse emner og inddragelsen af nye.Bogen forholder sig især til de mange praktiske problemstillinger,som opstår i ekspropriationssager af såvel materiel som formel karakter.Relevante spørgsmål bliver besvaret ud fra den gældende lovreguleringog den righoldige praksis på området.Bogen er fortsat inddelt i fire overordnede afsnit:– Ekspropriationsindgrebet– Erstatningsfastsættelsen– Ekspropriationsprocessen– TaksationsprocessenBogens målgruppe er fortsat praktikere, som fra tid til anden beskæftiger sig med ekspropriation, herunder anlægsmyndigheder, kommuner,landinspektører, advokater og andre rådgivere.Ekspropriation i praksis, 2. udgave er skrevet af advokat Hanne Mølbeck, advokat Jens Flensborg og professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup. Alle tre har i vidt omfang beskæftiget sig med såvel statslige som kommunale ekspropriations- og taksationssager. Hanne Mølbeck og Jens Flensborg har navnlig repræsenteret statslige og kommunaleanlægsmyndigheder i ekspropriationsprocessen og Søren Højgaard Mørup har bl.a. en baggrund som formand for flere taksationsmyndigheder.

 • af Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard
  1.652,95 kr.

  Selv om der ikke er sket de store ændringer i den snart 90 år gamle forsikringsaftalelov i de 7 år, der er gået siden udgivelse af 9. udgaven, er der alligevel afsagt mange rets- og ankenævnsafgørelser i perioden, og efter sigende er forsikringsaftaleloven en af de 20 love, der foretages flest søgninger i.Der er blandt andet afsagt mange domme og ankenævnsafgørelser vedrørende de nye regler om forældelse i forældelsesloven og forsikringsaftaleloven, der trådte i kraft i 2008 (kap. 24). Det samme gør sig gældende med hensyn til ændringerne i arvelovens og forsikringsaftalelovens regler om begunstigelse (kap. 36). Endelig er der afsagt mange ankenævnsafgørelser om erstatningsopgørelse efter de nye regler i ejerskifteforsikringen, der trådte i kraft 1.maj. 2012 (kap 30). Nævnes skal også det såkaldte forsikringsdistributørdirektiv, der er inkorporeret dansk ret ved lov nr. 41 af 22. januar 2018 med ikrafttræden 1. oktober 2018 (kap. 6).Bogen er ajourført til årsskiftet 2018-2019.

 • - sådan sikrer du dig den erstatning, du har ret til
  af Leif Donbæk Thomsen
  192,95 kr.

  Hvert år kommer godt 100.000 danskere til skade på en måde, der muligvis er egnet til at udløse en godtgørelse eller erstatning. Det kan være på arbejdspladsen, hvor skaderne kan være både fysiske og psykiske. Det kan også være som patient på et hospital, som offer i en voldssag eller i færdslen. Men reglerne for erstatning for personskade er komplicerede. Derfor får mange med reelle krav ofte ikke den erstatning eller godtgørelse, som de er berettiget til. Denne bog hjælper dig med at få overblik over junglen af regler og lovgivning.Bogens forfatter, Leif Donbæk Thomsen, forklarer juraen på en letforståelig måde. Du får et grundlæggende indblik i reglerne og i sagsfor­løbet, når du som skadelidt skal have erstatning. Især betones vigtigheden af, at du fra dag 1 efter en skade sikrer dokumentation, for eksempel fra din læge. Uden fyldestgørende dokumentation risikerer du at miste tusind­vis af kroner. Leif Donbæk Thomsen er advokat. Han skriver jævnligt for Berlingske og Ekstra Bladet.

 • af Helle Isager
  604,95 kr.

  ”Færdselsansvar” er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv.Problemstillingerne belyses ved hjælp af et betydeligt antal domme samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.IndholdsoversigtKapitel 1. IndledningKapitel 2. Det geografiske områdeKapitel 3. Begrebet motordrevet køretøjKapitel 4. Den ansvarspådragende begivenhedKapitel 5. Årsagsforbindelse og adækvansKapitel 6. Ansvarsfrihedsgrunde – nødret og nødværgeKapitel 7. Egen skyld ved påkørsel af cyklister, fodgængere mv.Kapitel 8. Egen skyld ved sammenstød mellem motordrevne køretøjerKapitel 9. Egen skyld/accept af risiko ved skade på passagerer mv.Kapitel 10. Flere erstatningsansvarligeKapitel 11. Den ansvarlige personkredsKapitel 12. Færdselsuheld i udlandetForkortelserBilag 1: RegresaftaleBilag 2: Medlemmer af Regresaftalen pr. 1.1.2014DomsregisterStikordsregister

 • - Med kommentarer
  af Jens Møller, Michael Wiisbye & Karsten Høj
  1.696,95 kr.

  Erstatningsansvarsloven med kommentarer foreligger nu i en ny og gennemrevideret udgave. Værket er skrevet af tre af landets førende erstatningsretlige eksperter: kommitteret, adjungeret professor Jens Møller, advokat Michael S. Wiisbye og advokat Karsten Høj.Siden 6. udgave er loven blevet ændret ikke mindre end 12 gange på en række centrale områder, herunder bl.a. reglerne om tortgodtgørelse, reglerne om godtgørelse til efterladte ved dødsfald, reglerne om tabt arbejdsfortjeneste samt ændringer som følge af ny forældelseslov. Der er desuden fremkommet flere end tusinde nye centrale afgørelser, der alle er grundigt behandlet.Værket indeholder omfattende registre, som gør bogen til et yderst anvendeligt og lettilgængeligt opslagsværk.Om bogens forfattereJens Møller er kommitteret (og tidligere direktør) hos Folketingets Ombudsmand samt adjungeret professor ved Københavns Universitet.Michael S. Wiisbye er advokat (H) og partner hos Nielsen Nørager. Michael har i mere end 30 år arbejdet med erstatningsret og forsikringsret.Karsten Høj er advokat (H) og partner hos Elmer Advokater. Karsten har i 30 år været advokat for skadelidte i personskadesager og har ført et stort antal retssager.

 • af Sørensen Ivan
  1.135,95 kr.

  I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler. Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Bogen indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer.Bogen er inddelt i en almindelig del og en speciel del. Almindelig del indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftaler.Almindelige del indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftaler. Denne del af bogen er opbygget således, at læseren efter en kort introduktion i retskilder, relevante EU-retlige regler mv. kan følge det retlige og faktuelle forløb fra forsikringsaftalens indgåelse til forsikringskravets forældelse. Speciel del indeholder en beskrivelse af udvalgte basale dækningsområder inden for motorkøretøjsforsikring, ulykkesforsikring og livs- og pensionsforsikring. Indholdsoversigt Forkortelsesliste ALMINDELIG DEL Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring Kapitel 3. Forsikringsaftalen Kapitel 4. Forsikringstiden Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden Kapitel 6. Forhold der kan føre til nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse Kapitel 9. Erstatningens opgørelse – grundlæggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger Kapitel 10. Forældelse af forsikringskrav Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler Kapitel 12. Mulighederne for at få prøvet selskabets afgørelse SPECIEL DEL: UDVALGTE FORSIKRINGSTYPER Kapitel 13. Motorkøretøjsforsikring Kapitel 14. Ulykkesforsikring Kapitel 15. Livs- og pensionsforsikring Bilag 1. Ankenævn for Forsikring Bilag 2. Dobbeltforsikringssaftalen af 1. april 2011Bilag 3. Regresfrafaldsaftalen 2010 Bilag 4. Vikår gældende for deklarationer, der er noteret 1. september 2010 eller senere Bilag 5. Panthaverdeklaration for livsforsikring Litteraturliste Doms- og ankenævnsregistre mv.Stikordsregister

 • - i forsikringsretlig belysning
  af Ivan Sørensen, Bo von Eyben, Helle Isager & mfl.
  359,95 kr.

  Materialesamlingen indeholder udvalgte kapitler fra følgende bøger:Forsikringsret af Ivan SørensenLærebog i erstatningsret af Bo von Eyben og Helle IsagerErstatningsretlige grænseområder - Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar af Vibe UlfbeckIndholdForsikringsret af Ivan SørensenKapitel 1. IndledningKapitel 3. ForsikringsaftalenKapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesreglerKapitel 13. MotorkøretøjsforsikringKapitel 14. UlykkesforsikringLærebog i erstatningsret af Bo von Eyben og Helle IsagerKapitel 13. Skade og erstatningKapitel 14. Særlige erstatningsordningerErstatningsretlige grænseområder af Vibe UlfbeckKapitel IX. Dansk produktansvarsretKapitel X. Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar

 • - kommentarer til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
  af Peter Jakobsen, Kristina Sprove Askjær & Niels Hjortnæs
  1.520,95 kr.

  Bogen er opdateret og væsentligt udvidet i forhold til 1. udgave fra 2008.Bogen giver en samlet fremstilling af reglerne om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader og er opbygget som en lovkommentar til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.I bogen gives en aktuel status på patienterstatningsordningen med fokus på lovændringer samt den omfattende retspraksis og administrative praksis, der har udviklet sig de senere år.

 •  
  149,95 kr.

  Kompendiet giver et systematisk overblik over underdisciplinerne:ProfessionsansvarProduktansvarOffentlige myndigheders erstatningsansvarKompendiet har til hensigt at støtte forberedelsen til undervisning og eksamen på den juridiske kandidatuddannelse og udgør samtidig en introduktion til de praktiske aspekter af erstatningsretten.

 • af Hans Henrik Tausen
  530,95 kr.

  Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. - i nærværende fremstilling i vidt omfang anført som ´forbrugerbeskyttelsesloven´ - har nu været i kraft i godt 10 år. I forbindelse med lovens ikrafttræden fremkom der et par udmærkede værker som kommentarer til dette nye lovinitiativ. Endvidere er der i årenes løb fremkommet en række artikler, rapporter m.v., som udtaler sig om det særlige erstatningsansvar, som er omhandlet i forbrugerbeskyttelsesloven.I de år, den såkaldte ´huseftersynsordning´ har eksisteret, er der afsagt en lang række domme og mindst lige så talrige afgørelser fra Ankenævnet for Huseftersyn. Den første udgave af nærværende bog sluttede sin redaktion i februar 2003. Siden da er der sket ændringer i ordningen, ligesom der er fremkommet en stor mængde praksis fra såvel domstole som Ankenævnet for Huseftersyn. Lovens bestemmelser om fortrydelsesret m.v. er på samme måde som i den første bog ikke indeholdt i nærværende værk. De sager, der efter den 1. januar 1996 er rejst som følge af mangler ved fast ejendom, er, i det omfang Huseftersynsordningen er valgt sælger og køber imellem, sådanne sager, som er omhandlet i nævnte lov. Der statueres et erstatningsgrundlag, som er forskelligt fra de ´gamle´ sager om mangler ved fast ejendom, hvorfor henvisning til tidligere retspraksis kun forekommer i sparsomt omfang. I det omfang den tidligere retstilstand måtte have interesse for uddybning af det, der er anført i nærværende fremstilling, skal forfatteren - lige som sidst - henvise til den omfangsrige litteratur, der findes på dette område.Dette skal ikke forstås således, at den tidligere retstilstand ikke kan vise sig aktuel i en række sager. I de tilfælde, hvor Huseftersynsordningen af den ene eller anden grund ikke finder anvendelse i en handel, er det den ´gamle ordning´ der finder anvendelse. Imidlertid kan det konstateres, at stort set alle ejendomshandler, der kan omfattes af Huseftersynsordningen, rent faktisk gennemføres på baggrund af denne ordning.Nærværende værk, som er en omskrivning og opdatering af 1. udgaven fra 2003, henvender sig til dem, der beskæftiger sig med ejendomsoverdragelsens mange aspekter, herunder ejendomsmæglere, bankrådgivere, forsikringsselskaber, bygningssagkyndige og advokater, samt dem, der i de efterfølgende tvister skal søge at rede trådene ud, når der viser sig skader og mangler på ejendommen.Da bogen især henvender sig til praktikere, der ikke har samme adgang til utrykt praksis som forfatteren, er henvisningerne til denne praksis i vidt omfang anført i udførlig form.Bogen er opdateret med domspraksis frem til 24. oktober 2006.

 • - Udviklingslinjer i ledelsesansvaret
  af Carsten Fode
  445,95 kr.

  Bestyrelsesarbejdet har ændret sig væsentligt de senere år og er blevet mere omfattende og komplekst. Samtidig er der kommet større fokus på bestyrelsesansvaret, og antallet af ansvarssager stiger. Frygten for ansvar kan være ødelæggende for gode initiativer, gøre det sværere at rekruttere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og lægge en dæmper på den forretningsmæssige udvikling. Det gælder, hvad enten frygten er berettiget eller ej. Hvem har lyst til at blive mødt med ruinerende personlige erstatningskrav og langvarige retssager? Men hvad er baggrunden for stigningen i ansvarssager?Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger beskriver de seneste års udviklingstendenser, herunder påvirkningen fra udlandet. Udviklingen er bl.a. påvirket af muligheden for gruppesøgsmål, for inddragelse af såkaldt litigation funding, øget aktionæraktivisme samt helt nye sagstyper. Det øgede fokus på bestyrelsesansvaret rejser spørgsmålet, om bestyrelsen har mulighed for at blive friholdt fra ansvar i forhold til selskabet og kapitalejerne. I bogen diskuteres behovet for konkret at kunne indgå en aftale om friholdelse for ansvaret, ligesom de konkrete muligheder analyseres. Der synes at være langt større muligheder for sådanne friholdelsesaftaler end normalt antages. Bogen sætter desuden fokus på de ikke uvæsentlige faldgruber i bestyrelsesansvarsforsikringerne.Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger henvender sig til erhvervsadvokater, virksomhedsjurister og bestyrelsesmedlemmer.Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og advokat med speciale i selskabsret. Han har ført eller som faglig rådgiver været involveret i en lang række af de sager om ansvarspådragelse, der har været de seneste år.

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  1.164,95 kr.

  Den teknologiske udvikling i de sidste årtier har givet anledning til nye aftaleindgåelsesmåder, og der er kommet stadigt mere fokus på behovet for forbrugerbeskyttelse. Som følge heraf er forbrugeraftaleloven ændret flere gange siden 1978, hvor den første forbrugeraftalelov blev vedtaget i Danmark. Flere af ændringerne er udtryk for gennemførelse af EU-direktiver, senest ved implementering af forbrugerrettighedsdirektivet i dansk ret ved lov nr. 1457 af 17. december 2013, som trådte i kraft den 13. juni 2014.Denne lovkommentar indeholder en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af forbrugeraftaleloven, dens forarbejder, tilhørende retningslinjer, dansk og EU-retlig praksis osv. Også tilgrænsende regelsæt, f.eks. markedsføringsloven og e-handelsloven, samt almindelige formueretlige regler inddrages i fremstillingen.Fremstillingen følger lovens systematik. Kommentarerne er knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser, men er også problemorienteret. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt under hver enkelt paragraf.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Denne håndbog er god som opslagsværk, til opgaveløsning og til eksamen. Den giver et hurtigt overblik over faget.

 • - et bidrag til undersøgelsen af de i dansk ret gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsforhold med særligt henblik på ikke-opfyldelse af aftaler om køb, leje og enterprise
  af Torsten Iversen
  1.432,95 kr.

  Professor Torsten Iversen analyserer i sin afhandling dansk rets gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsforhold særligt vedrørende ikke-opfyldelse af aftaler om køb, leje og entreprise. Spørgsmålet om erstatningens udmåling rummer en lang række vanskelige og uafklarede juridiske problemer, der ikke tidligere har været særlig dyrket i dansk retslitteratur.Afhandlingen er opdelt i en række selvstændige afsnit om erstatningsudmåling ved køb, leje og entreprise, men behandler også tværgående problemstillinger som tabsbegrænsningspligt, compensatio lucri cum damno og konkurrerende skadesårsager i kontraktsforhold.

 • - med kommentarer til jordforureningslovens kapitel 4 b og miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapport
  af Peter Pagh
  433,95 kr.

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme- med kommentarer til Jordforureningslovens kapitel 4 B & Miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapportI hvilken udstrækning kan en ny ejer af en ejendom eller en virksomhed blive gjort ansvarlig for en forurening, der er forvoldt af tidligere ejere?Problemstillingen betegnes ansvarssuccession og retsstillingen er kompliceret, bl.a. fordi planlovgivningen og forureningslovgivningen følger to forskellige systemer, hvortil kommer, at miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven indeholder forskellige successionsordninger.Senest er der på baggrund af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet) indført en helt særlig successionsordning, der har vidtgående konsekvenser ved overtagelse af større industrielle anlæg.Bogen giver et overblik over de forskellige successionsordninger med analyse af nyere retspraksis. I bogen belyses bl.a.:Hvem er forurenerenEr en ny ejer efter planloven forpligtet til at fjerne ulovligheder begået af tidligere ejerJordforurening og grundejeransvarAnsvarssuccession for affaldHvem er påbudsadressat for forurening ved dødsboerHvem er påbudsadressat, når der er flere forurenereHvem har ansvaret for ældre forureningHvornår overtager ny ejer ansvaret for tidligere ejers forurening efter IE-direktivetHvornår kan man forpligtes til at undersøge en forurening.MålgruppeBogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med køb og salg af fast ejendom, ligesom aktører på boligmarkedet som ejendomsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer kan have gavn af bogen. Om forfatterenPeter Pagh har siden 1999 været professor i miljøret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet.

 • af Frederick W. Penney
  356,95 - 429,95 kr.

 • af J. Kyle Bachus
  302,95 kr.

  You only have control over three things in your life-the thoughts you think, the images you visualize, and the actions you take. -Jack CanfieldIn the aftermath of unthinkable loss or catastrophic injury caused by the negligence of others, shock, uncertainty, and anger set in. You can't change what happened, but you can control your next steps with a plan-one that will help your family tackle the challenges ahead and ease the overwhelming burden. Few understand this more than nationally recognized lawyer Kyle Bachus. With more than twenty-five years of experience representing families in catastrophic injury and death cases, Kyle gained first-hand knowledge of his clients' experiences when his own mother was struck and killed in a crosswalk. Now, in Unthinkable, Kyle provides a practical roadmap for navigating a path that no one chooses. He takes you through the process in chronological order, from what to expect in the police investigation to your rights as a victim and claiming victim's compensation. You'll gain the tools you need to handle numerous issues and unforeseen questions in the aftermath of tragedy, including insight into your options for holding those at fault accountable through the civil justice system. An invaluable asset for anyone struggling with next steps (or knows someone who is), Unthinkable is the guidance you need to control what you can, gain peace of mind, and focus on what truly counts.

 • af Bernhard Gomard
  338,95 kr.

  Moderne Erstatningsret tager udgangspunkt i de senere års udvikling inden for erstatningsrettens områder. Bogen gennemgår udviklingen i lovgivning og retspraksis, og kommenterer nyere og særligt bemærkelsesværdige domme om erstatningsretlige spørgsmål. Der ses bl.a. nærmere på erstatningsreglernes indhold og anvendelsesområder, Culpareglens indhold og anvendelsesområde samt på erstatningsansvar og produktansvar for personskade.

 • af Siva Prasad Bose
  106,95 kr.

  Tort law is an important component of civil law in India. It covers the cases that relate to damages caused by an individual or group to another, but which do not come under the ambit of criminal law. Examples include defamation, nuisance and trespassing. Typically, damages are awarded by the court to compensate for the loss suffered.In this book we briefly discuss what is tort law, the various types of tort and the laws in India that are applicable for different types of tort.

 • af Eugenia Kurzynsky-Singer & Rainer Kulms
  491,95 kr.

 • af Bartosz Makowicz
  408,95 kr.

  Mit dem vorliegenden Werk wird eine Publikationsreihe begründet, mit der der weltweiten Compliance-Community die aktuellen Entwicklungen zu Compliance, Wirtschaftsethik und Integrität in Organisationen auf globaler Ebene sowie in verschiedenen Ländern der Welt fortlaufend vermittelt werden. Die erste Ausgabe enthält über 40 Einzelbeiträge von Fachexperten für Compliance aus diversen Staaten und internationalen Organisationen (darunter der OECD, Weltbank, G20 und anderer), die in mehrere thematische Abschnitte eingeteilt wurden: grenz- und kulturüberschreitendes Compliance Management (nebst Aspekten der Ethik und Integrität), grenzüberschreitende Korruptionsbekämpfung, grenzüberschreitende Standardisierung und Kommunikation, Whistleblowing und interne Ermittlungen sowie die Compliance des internationalen Handels. Abgerundet wird die Ausgabe um die Beiträge zu den Compliance-Herausforderungen der Zukunft. Das Werk bietet damit einen umfassenden, aktuellen und kompetenten Überblick über weltweites Know-how und die Entwicklungstendenzen in der Entwicklung der Compliance, Ethik und Integrität in diversen Organisationsarten auf nationaler und globaler Ebene. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, erscheint das Werk vollständig in englischer Sprache.This yearbook is the first in the series of annual publications designed to inform the global expert community of the latest developments and future challenges in the area of Ethics, Compliance and Integrity in different organizations (corporations, associations, the public administration etc.). This first edition contains over 40 individual contributions by professionals representing various disciplines, countries and international organizations. It is divided into several thematic chapters, including cross-border and cross-cultural compliance and ethics management, cross-border anti-bribery systems, global standardization and intercultural communication, whistleblowing and internal investigations as well as international trade compliance. The yearbook is dedicated to compliance and ethics professionals, officers and managers, company directors, consultants, authorities, prosecutors, judges, scholars and any other interested persons.

 • af Martin Schmidt-Kessel
  575,95 kr.

  Contributions from members of the German Association for Comparative Law will be among the papers presented at this summer's twentieth International Congress of Comparative Law, to be held for the first time in Asia at Fukuoka, Japan, in July. In a strong range of topics, one focus during the six-day congress will be on questions of multiculturalism and language that concern both comparative law methodology and other legal fields such as family law. Further dealt with will be matters particularly relevant to consumer protection, ranging from choice of court agreements to price control in contracts, duty of information, the regulation of crowd-funding, as well as leisure and travel contracts. Another focus will be on digitalisation's far-reaching economic, societal and legal implications, with questions of data protection in the realm of comparative law accentuated by contributions on the right to be forgotten or current national legal orders. Overall, the volume will reflect the present state of discussions within German jurisprudence. With contributions by:Christina Breunig, Moritz Brinkmann, Johanna Croon-Gestefeld, Anatol Dutta, Katharina Erler, Matthias Fervers, Stefan Grundmann, Beate Gsell, Dirk Hanschel, Wolfgang Hau, Leonhard Hübner, Luca Kaller, Jürgen Kühling, Sebastian Mock, Joachim Münch, David Rüther, Anne Sanders, Bianca Scraback, Stefanie Schmahl, Martin Schmidt-Kessel, Boris Schinkels, Andreas Spickhoff, Klaus Tonner; Jan Thiessen, Tobias H. Tröger, Lars Viellechner, Marc-Philippe Weller, Matthias Weller, Bettina Weisser

 • af Alexander Bruns & Masabumi Suzuki
  531,95 kr.

  The legal framework is an essential instrument in modern rule-of-law societies for defining standards of societal life. Of course, ways of governance by law may vary between legal systems and cultures, but in the analysis of legal governance instruments, the interplay between substantive standards and their procedural enforcement is always of central importance. In the pursuit of certain political or social goals, a legal system is basically faced with two options: the exertion of influence on the behaviour of its citizens either by means of preventive or of reactive instruments. The relationship of these two regulatory tools is a key element for the analysis and understanding of a legal system. With contributions by:Alexander Bruns, Maximilian Haedicke, Shiho Kato, Sebastian Krebber, Julia Caroline Scherpe, Masabumi Suzuki, Stefan Thönissen, Alisher Umirdinov, Jan von Hein, Miyuki Watanabe, Roman Würtenberger, Dai Yokomizo, Tomohiro Yoshimasa

 • af KEN OLIPHANT, Bénédict Winiger & Ernst Karner
  1.568,95 kr.

  The various national European legal systems offer a broad range of responses to the question of what can be regarded as wrongful behaviour or fault. The present work systematically examines these two important prerequisites for tortious liability under the combined heading of 'misconduct'. Unlike current textbooks, national casebooks and monographs, it builds on the experiences gathered in the national legal systems over the past decades and thereby fills a major gap which still exists today. It thus does what the previous volumes in the 'Digest of European Tort Law' series did for other key elements of tort law, namely natural causation and damage. Once again, the publication contains a selection of the most important cases from 28 states across Europe as well as cases handed down by European Union courts; it also highlights cases from earlier periods of legal history. For each case, the facts and the relevant court decision are presented and these are then accompanied by an analytical commentary. In addition, the editors provide comparative analyses of the cases reported and a special report is dedicated to how key decisions would be resolved under model European rules on tort law. The editors believe that the material gathered here may provide guidance for an organic convergence of the national legal systems in Europe. It constitutes the basis of an acquis commun that is infinitely richer (though also much more complex) than the rather bland and abstract concepts contained in national codifications, European legislation and modern model rules.

 • af Dorota Miler
  310,95 kr.

  Freedom of testation allows an individual to make effective on his death dispositions of his property on the event of his death. Dependants' relief legislation in British Columbia and compulsory portion in Germany limit this freedom by providing testator's family members with a portion of the estate. However, out of the two, only the legislation gives courts the discretion to change testamentary provisions, by making them, in some cases, entirely ineffective.A comparative analysis of the application, legal character, history and purpose of the limitations leads to the conclusion that the freedom of testation is significantly more limited under British Columbia's legislation than it is under the German law. The author proposes a solution that increases the freedom, adds predictability and reduces subjectivity of the application of the dependants' relief legislation in British Columbia.

 • af Holger Fleischer, Reinhard Zimmermann & Jürgen Basedow
  310,95 kr.

  As lawyers we are normally interested in various substantive areas of law; and as comparative lawyers we are interested in finding out about the differences and similarities between national legal systems. But from time to time we should also reflect on how we think and operate, and look at basic questions of legal methodology - both for the sake of understanding better what we do as lawyers immersed in our own legal systems and as lawyers attempting to assess and comprehend how foreign legal systems work. The nine essays in this volume are devoted to the topics of law-making today (with a focus on Japan, Turkey and Russia), judicial decision-making today (with a focus on England and Wales, Switzerland and Argentina), and legal scholarship today (with a focus on the United States, France and South Africa); and they thus revolve around the three protagonists of legal development: legislators, judges and professors. With contributions by:Aditi Bagchi, Basak Baysal, Jean-Sébastien Borghetti, Thomas Coendet, Matthew Dyson, Yuko Nishitani, Agustín Parise, Helen Scott, Andrey M. Shirvindt

 • af Thi Hong Trinh Nguyen
  288,95 kr.

  After the Vietnamese War, civil relations with foreign elements have increased and, consequently, private international law has gained some importance in Vietnam. However, both the relevant legal provisions and the practice of the courts in Vietnam are insufficient. Trinh Nguyen studies Vietnamese private international law in light of European developments. She focuses in particular on the general issues, contracts and torts. She describes and assesses the currently effective provisions of Vietnamese law and the corresponding judicial practice of the courts. Together with the knowledge of European private international law, with the main emphasis on the Rome I and Rome II Regulation, she makes use of comparative law to propose future developments for Vietnam based on the critical evaluation of the western doctrine.

 • af Sebastian Polly
  603,95 kr.

 • af Martin Schmidt-Kessel
  858,95 kr.

  The International Congress of Comparative Law , organised by the International Academy of Comparative Law , took place in Vienna from 20th to 26th July 2014. A number of different legal topics were discussed, such as: comparative law and unification of laws, legal education, private international law, environmental law, intellectual property, labour law, public international law, tax law and constitutional law. The reports written by the national commentators are based on the questionnaire set out by the general reporting secretary, who is an expert on their subjects. Most of the German reports are published in this book. Contributors: Andreas von Arnauld, Lydia Auerswald, Ino Augsberg, Christoph Busch, Hans-Georg Dederer, Sabrina Dotterweich, Pierre Hauck, Tobias Helms, Sebastian Graf von Kielmansegg, Gregor Kirchhof, Dominik König, Stefan Korioth, Dirk Looschelders, Dorothea Ludwig, Mark Makowsky, Lothar Michael, Michael Mirschberger, Alexander Peukert, Thomas Pfeiffer, Hanns Prütting, Hermann Pünder, Oliver Remien, Anne Röthel, Adam Sagan, Anne Sanders, Alexander Schall, Stefanie Schmahl, Dennis Solomon, Ulrich Stelkens, Michael Stürner, Dirk A. Verse, Matthias Weller, Jochen Werner

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.